10.07.2019 Tarihli Kiralama İhaleleri (11 Adet)

 

 

 

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

 

1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

 

2.1.İhale dokümanı; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

 

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

 

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veznesi veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına  ihale doküman ücreti veya geçici teminat yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

 

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

 

3.1.Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 10.07.2019 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. 

 


Madde 4- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

 

Sıra

No

 

İhalenin Adı ve İşyerinin Bulunduğu Yer

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

Kira Süresi

1

Beldibi Mah. 135 Sokak No:2 adresinde bulunan 21,00 m2'lik  büfe

 

3.000,00 TL + KDV

2.700,00 TL

3 YIL

 

2

Armutalan Mah. 505 Sokak No: 11/A adresinde bulunan 49,00 m2'lik büfe

 

13.000,00 TL + KDV

11.700,00 TL

3 YIL

 

3

Söğüt Mah. Göçüpınar Sokak No:102 adresinde bulunan 60,00 m2'lik işyeri

 

7.000,00 TL+KDV

6.300,00 TL

3 YIL

 

4

Çamlı Mah. Köybüşü Sokak No:21 adresinde bulunan 40,00 m2'lik işyeri

 

9.600,00 TL+KDV

8.640,00 TL

3 YIL

 

5

Turgut Mah. Merkez Sokak 7 No:10 adresinde bulunan 100,00 m2'lik işyeri

 

20.600,00 TL+KDV

18.540,00 TL

3 YIL

 

6

Hisarönü Mah. Merkez Sokak No:1/2 adresinde bulunan 40,00 m2'lik işyeri

 

6.000,00 TL+KDV

5.400,00 TL

3 YIL

 

7

Taşlıca Mah. Muhtarlık Hizmet binası yanında bulunan 56,00 m2'lik işyeri

 

5.000,00 TL+KDV

4.500,00 TL

3 YIL

 

8

Hatipirimi Mah. 148 Sokak Yüzme Eğitim Merkezinde bulunan 50,00 m2'lik ofis

 

2.000,00 TL+KDV

1.800,00 TL

3 YIL

 

9

İçmeler Mah. 316 Sokak la Perla Otel yanında bulunan 15,00 m2'lik tuvalet

 

10.000,00 TL+KDV

9.000,00 TL

3 YIL

 

10

Armutalan Mah. 134 Sokak No: 4 adresinde (aqua park yanı) 2650,00 m2'lik alan içerisine yapımı kiracı tarafından yapılmak koşulu ile 12,00 m2'lik çay büfesi+tuvalet

 

16.000,00 TL+KDV

7.200,00 TL

18 AY

11

Kemeraltı Mah. Atatürk cad. No:4/Z1 (Sabancı Lisesi yanı Abdi İpekçi Parkı içerisi) adresinde bulunan 25,00 m2'lik kafe

 

54.000,00 TL+KDV

24.300,00 TL

18 AY

 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

(Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

 

2- İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

 

3- İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.)

 

 

Tüzel kişiler ise;  (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

 1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacaktır.)

 

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi  (Noterden alınacaktır.)

 

3-Yetki belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

 

4- Dernekler için dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur.

 

 

Ortak Belgeler:  (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Oda Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] Tüzel kişiler için zorunludur.Gerçek kişiler için zorunlu değildir.

 

2-Sabıka kaydı [Tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]  (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

 

3-Geçici teminat [Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz]

 

4-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

 

 5-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

 

6-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

 

7-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Vergi dairesinden alınacaktır.)

 

8- Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

 

 

 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği;

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 09.07.2019 tarih ve mesai bitimi olan saat 17.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

           

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İlan olunur.