06.11.2019 Tarihli Kiralama İhaleleri (8 Adet)

 


MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veznesi veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına  ihale doküman ücreti veya geçici teminatyatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1.Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresindeek hizmet binasında bulunan Marmaris BelediyesiToplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 06.11.2019 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. 

Madde 4- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No

 

İşyerinin Bulunduğu Yer

Muhammen Yıllık Kira Bedeli

Geçici Teminat

Kira Süresi

 

1

 

Çamdibi Mah. 262 Sokak No:6 adresinde bulunan (Mehmet Çelebi Parkı içerisi) 48 m2'lik büfe

 

 

10.000,00 ₺ KDV

 

 

900,00₺

 

 

3 YIL

 

2

 

Taşlıca Mah. Muhtarlık Hizmet binası yanında bulunan 56,00 m2'lik işyeri

 

5.000,00 ₺ +KDV

 

450,00₺

 

3 YIL

 

 

3

 

Kemeraltı Mah. 114 Sokak Kapalı Pazaryeri No:2/F adresinde bulunan 35,28 m2'lik mevcut işyeri

 

28.000,00 ₺ KDV

 

3.360,00₺

 

4 YIL

 

4

 

Turgut Mah. Merkez Sokak No:10 adresinde bulunan 100,00 m2'lik işyeri

 

16.000,00 ₺ KDV

 

1.440,00₺

 

3 YIL

 

5

 

Çamlı Mah. Köybüşü Sokak No:21 adresinde bulunan 40,00 m2'lik işyeri

 

6.000,00 ₺ +KDV

 

540,00₺

 

3 YIL

 

 

6

 

Çamlı Mah. Köybüşü Sokak No:21/A adresinde tapunun 1705 parselinde bulunan 10,00 m2'lik işyeri

 

 

1.200,00 ₺ +KDV

 

 

108,00₺

 

 

3 YIL

 

 

7

Beldibi Mah. Atatürk Bulvarı No:117 adresinde Kanuni Sultan Süleyman Parkı içerisinde bulunan 14,00 m2'lik büfe

 

 

4.500,00 ₺ +KDV

 

 

405,00₺

 

 

3 YIL

 

 

8

 

Armutalan Mah. 209 Sokak No:14 adresinde Uydukent Sitesi bitişiği Aydoğan park alanı içerisinde bulunan 25,00 m2'lik büfe

 

 

7.000,00₺ +KDV

 

 

630,00₺

 

 

3 YIL

 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

(Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Nüfus cüzdanı fotokopisi

2- İmza beyannamesi (Noterden alınacaktır.)

3- İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlükleri, muhtarlıklar, ikametin Marmaris olması durumunda idaremiz adres kayıt birimi ve e-devlet üzerinden alınabilir.)

 

Tüzel kişiler ise;  (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

 1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınacaktır.)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi  (Noterden alınacaktır.)

3-Yetki belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

4- Dernekler için dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Noter onaylı sureti) zorunludur.

 

Ortak Belgeler:  (İstenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.)

1-Oda Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] Tüzel kişiler için zorunludur.Gerçek kişiler için zorunlu değildir.

2-Sabıka kaydı [Tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]  (Adliyeden ya da e-devlet üzerinden alınacaktır.)

3-Geçici teminat [Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz]

4-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

 5-Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

6-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

7-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Vergi dairesinden alınacaktır.)

8- Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (SGK Merkezi veya Müdürlüklerinden alınacaktır.)

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 05.11.2019 tarih ve mesai bitimi olan saat 17.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İlan olunur.                           

                                                                                                          İDARE YETKİLİSİ                                                                                                              Mehmet OKTAY                                                                                                                 Belediye Başkanı