2009 Yılı Faaliyet Raporu

SUNUŞ

 

01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinin (1) fıkrasının “idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır” hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19.maddesi gereğince Belediyemize ait 2009 yılı için hazırlanmış olan İDARE FAALİYET RAPORU ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dahilinde düzenlemiş olduğum ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ilişikte sunulmuştur.

 Arz ederim      ../04/2010  

 

 

                                                                                                             Muhammet Ali ACAR
                                                                                                         Marmaris Belediye Başkanı

 

 

I- GENEL BİLGİLER              
A- Misyon ve Vizyon           
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar                    
C- İdareye İlişkin Bilgiler 
      1- Fiziksel Yapı           
      2- Örgüt Yapısı                     
      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar                     
      4- İnsan Kaynakları                       
      5- Sunulan Hizmetler                                
      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi                 
II- AMAÇ ve HEDEFLER  
A- İdaremizin Amaç ve Hedefleri                       
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER        
A- Mali Bilgiler           
B- Performans Bilgileri            
      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri             
     IV- KURUMSAL KABİLİYET ve 
       KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ     
A- Üstünlükler                      
B- Zayıf Yönler           
C- Değerlendirme          
V – ÖNERİ VE TEDBİRLER                    

l- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON ve VİZYON
1) Misyon : Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, Marmaris halkının ve bir turizm merkezi olan ilçemizde tatilini geçirmekte olan yerli-yabancı konukların çağdaş bir kent ortamında, temiz, düzenli, güvenli şekilde yaşam sürdürmesi ve tatil yapmasını sağlamak. 
2) Vizyon : Belediyemizin vizyonu; halka ve turiste en iyi şekilde hizmet veren ve çağdaş belediyecilik anlayışına sahip personeli ile belediyemizi, hizmet kalitesini sürekli arttıran bir yerel yönetim kuruluşu haline  getirmektir.

 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediyenin görev ve sorumlulukları:
  5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesine göre, Belediyemizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;
  Belediyemiz, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
  a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
  b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
  Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
  Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
  Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
  Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
  4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri:
5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 15.maddesine göre, Belediyemizin yetkileri aşağıdaki gibidir;  
a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Kentimizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyemize verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.
Belediyemiz, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediyemiz, kent sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediyemiz mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1) Fiziksel Yapı: Belediyemiz ana hizmet binası, Çıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38 adresinde bulunmakta olup, bodrum+3 kattan oluşmaktadır. Bodrumu 340 m2., zemin katı 1245 m2., birinci katı 485 m2., ikinci katı da 485 m2. olmak üzere toplam 2555 m2. kullanım alanına sahiptir. Belediyemizin zemin katının bir kısmını Mariç Belbir kullanmaktadır. Belediyemizin kullandığı toplam oda sayısı ise 38’dir. 
Taşınmaz malları (arsaları) ve gelir getiren işyerleri: Belediyemize ait ekli listede belirtilen toplam 96.547,21 m2  arsa taşınmazı mevcuttur. Bunlara ilaveten Belediyemizin taşınmaz mallarından kira geliri elde ettiğimiz mevcut yerleri de aşağıda sıralanmıştır. 
- Bedesten iş merkezinde 38 adet dükkan, 
- Orta Çarşı Tersane Sokak’ta 4 adet işyeri, 
- Belediye İş Hanında 38 adet iş yeri, 
- Belediye Hal Binasında 21 adet dükkan, 
- Tansaş Alışveriş merkezi altında 7 adet iş yeri, 
- Otobüs Terminalinde 28 adet iş yeri mevcuttur. 
- Ulusal Egemenlik Caddesi Tansaş İş Merkezi üstünde katlı otopark mevcuttur.  

Belediyemize ait arsaların listesi aşağıda gösterilmiştir:

MARMARİS BELEDİYESİ ARSALAR LİSTESİ
SIRA NO VASFI HALİZ HAZIR DURUMU VE BULUNDUĞU YER MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL ARSA 
m2 Sİ
1 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 24 292,96
2 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 34 45,53
3 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 132 33 47,41
4 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 126 224 193,54
5 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 126 211 184,89
6 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 126 214 301,07
7 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 126 215 122,20
8 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 131 18 1.351,00
9 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 130 7 457,00
10 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 127 235 198,00
11 ARSA SPOR SAHASI ALTI TEPE (SARIANA) 17 131 133 4.925,00
12 ARSA BOŞ ARSA TEPE (SARIANA) 17 131 131 95,00
13 ARSA PARK YAPILAN YER TEPE (SARIANA) 16 163 291 772,00
14 ARSA ORMAN İŞL.MD. BAHÇESİ KEMERALTI 1 138 135 183,00
15 ARSA SULTAN HAN İÇİ KEMERALTI 12 23 8 16,73
16 ARSA SU ARKI KEMERALTI 16 163 310 64,09
17 ARSA BOŞ ARSA TEPE 16 163 258 48,00
18 ARSA SU KUYUSU (SANAYİ GİR) TEPE 14 86 75 750,00
19 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 310 1 2.379,00
20 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 311 4 879,00
21 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 315 2 814,00
22 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 320 1 1.506,00
23 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 322 1 2.640,00
24 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 326 1 259,00
25 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 327 1 706,00
26 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 331 1 1.657,00
27 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 333 1 606,00
28 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 337 2 489,00
29 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 339 1 84,00
30 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 343 3 800,00
31 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 346 1 1.011,00
32 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 321 1 630,00
33 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 374 1 2.331,00
34 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 376 1 8.990,00
35 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 377 1 101,00
36 ARSA BOŞ ARSA TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 379 1 1.354,00
37 ARSA İYİLİK TAŞ KAYALIK KEMERALTI 1 138 211 8.232,00
38 ARSA ESKİ SANTRALİN 
OLDUĞU YER KEMERALTI 9 140 47 449,00
39 ARSA SEKİNE EVREN PARKI KEMERALTI 7 146 485 1.657,00
40 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 247 447,18
41 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 195 46,00
42 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 245 33,14
43 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 249 2.225,56
44 ARSA KAYALIK KEMERALTI 10 13 232 521,00
45 ARSA İSKELE KEMERALTI 11 2 1 880,00
46 ARSA ANFİTİATRO YANI KEMERALTI 6 165 46 1.000,00
47 ARSA HÖYÜK TEPESİ KEMERALTI 6 165 44 7.453,00
48 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 168 12 267,00
49 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI 6 169 13 687,00
50 ARSA MEZARLIK KEMERALTI 6 287 43 22.371,00
51 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 7 325,00
52 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 8 335,00
53 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 9 401,00
54 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 17 307,00
55 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 18 311,00
56 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 19 415,00
57 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 20 515,00
58 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 21 586,00
59 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 22 572,00
60 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 23 381,00
61 ARSA TERSANDEKİ PARK YERİ TEPE 18 203 205 238,00
62 ARSA BOŞ ARSA TEPE 17 134 2 65,00
63 ARSA TM4’ÜN YERİ KEMERALTI 3 288 463 790,00
64 ARSA ARKEOLOJİK PARK KEMERALTI 1 138 109 2.100,00
65 ARSA HALICI OTEL YANI KEMERALTI 1 138 96 489,00
66 ARSA DLH YANI TEPE 17 134 5 833,00
67 ARSA TRİBÜN ALANI TEPE 16 81 1 1.763,00
68 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 288 44,11
69 ARSA BOŞ ARSA TEPE 13 44 231 23,38
70 ARSA BOŞ ARSA TEPE 19 72 77 1.090,00
71 ARSA 1. NOLU SAĞLIK OCAĞI İÇİ KEMERALTI 9 11 54 261,42
72 ARSA TM3’ÜN YERİ KEMERALTI 7 185 457 1.150,00
 TOPLAM 96.547,21


Sosyal tesisleri: Amfitiyatro, İkinci Bahar Sosyal Tesisleri ve kapalı yüzme havuzu ve eğitim tesisleri, kapalı spor salonu, sportif altyapı tesisleri.
Otoparkı: 1 adet 3 katlı kapalı otopark
Şehir mezarlığı: Yaklaşık 25.500 m2.
İtfaiye teşkilatında: 8 itfaiye aracı, 2 adet motosiklet, 1 adet açma-kesme hidrolik makas  
Makine Araç parkı: 1 adet

2) Örgüt Yapısı: 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 31 Mayıs 2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğe göre Belediyemiz 2009 yılı içerisinde; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Tabipliği ve Hukuk İşleri bünyesinde 72 adet memur, 161 daimi işçi, 20 adet geçici işçi, 5 adet sözleşmeli personel ile çalışmalarını yürütmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine istinaden; memurlar 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu’na, işçiler ise 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve Belediye İş Sendikası ile yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesine göre çalıştırılmış ve onlar için bu kanunlar uygulanmıştır.

3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2009 Yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde, 1 adet 2003 z-server, 2 adet Lunix server, 66 adet bilgisayar (kasa), 5 adet 15” crt monitor, 18 adet 17” crt monitör, 19 adet 17” lcd monitör, 18 adet 19” LCD monitör, 2 adet 22” monitör, 4 adet 15” LCD monitör, 6adet laptop (dizüstü bilgisayar), 
 1 adet 105” LCD tv, 4 adet fotokopi cihazı, 3 adet faks cihazı, 8 adet şeritli yazıcı, 8 adet ADLS modem, 7 adet 16 port swicht hup, 13 adet 8 port swicht hup, 23 adet laser printer, 8 adet şeritli yazıcı, 2 adet ADSL router, 2 adet projeksiyın cihazı, 1 adet A 3 tarayıcı, 1 adet A 4 tarayıcı, 3 adet A 3 yazıcı kullanılmış, böylece belediyemizin işleri geçmiş yıllara göre daha kolay ve daha kısa sürede yapılmaktadır.
 
4) İnsan Kaynakları: Yukarıdaki örgüt yapısı bölümünde de bahsedildiği üzere 2009 yılı içerisinde belediyemizde 72 memur, 161 daimi işçi, 20 geçici işçi ve 5 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 258 kişi çalışmış olup, bu personelimize ait bilgiler aşağıdaki Tablo – 1,  2 ve 3’de gösterilmiştir.
Belediyemizde 2009 yılı içerisinde İş kanunu hükümleri doğrultusunda 8 özürlü, 3 eski hükümlü personel çalıştırılmıştır.

 
Tablo – 1 Belediyemizde 2009 yılı içerisinde görev yapmış olan personelin statü durumu
STATÜSÜ BAYAN  ERKEK
Memur 20 52
Daimi İşçi 19 131
Geçici İşçi - 20
Eski Hükümlü İşçi - 3
Özürlü İşçi 1 7
Sözleşmeli Personel 2 3
Toplam 42 216
 

STATÜSÜ  İLK
OKUL ORTA
OKUL LİSE VE DENGİ OKUL YÜKSEK OKUL ÜNİVERSİTE TOPLAM
Memur 1 8 36 12 15 72
Daimi İşçi 103 15 30 6 7 161
Geçici İşçi 1 - 15 1 3 20
Sözleşmeli Personel - - - - 5 5
Toplam 105 23 81 19 30 258
Tablo – 3 Belediyemizde 2009 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri.

 
STATÜSÜ EMEKLİ İSTİFA TAYİNLE GİDEN TAYİNLE GELEN İŞİ FESH EDİLEN
Memur 7 - 3 -  -
Sürekli işçi 4 1 - - 1
Geçici işçi - 1 - - -
Sözleşmeli personel - - - - -
Toplam                  11 2 3 - 1
Tablo – 4 Belediyemizde 2009 yılında emekli olan, istifa eden, tayinle giden, tayinle gelen, işi fesh edilen personel çizelgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Sunulan Hizmetler:

Yazı İşleri Müdürlüğü 
a) Belediyeye gelen ve belediyeden giden her türlü evrakın teslim alınması, kayıtlarının yapılması, tasnifi; ilgili birim, makam, kurum ve kuruluşlara imza veya zimmet karşılığı dağıtımlarının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b) Belediyeye gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarına sunulmasını sağlamak.
c) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yazışma düzeninin uygulanmasını sağlamak. 
ç) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili mevzuattan, Başkanlık tarafından uygun görülenlerin ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.
d) Mahalli İdareler yazışma kodlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda, birimlerin kod dizin listelerini takip etmek ve güncellemekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e) Üst makamlarca uygun görülen her türlü yazışmayı yapmak.
f) Genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
g) Belediye Encümeni ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
h) Belediye Meclisi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu raporlarının, Başkanlık önergelerinin geldiği birimler tarafından, zamanında yazılıp hazırlanmalarını takip etmek.
i) Belediyenin insan kaynaklarının atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak.
j) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
k) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Mali Hizmetler Müdürlüğü
a) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak ve bütçe işlemlerini gerçekleştirmek.
c) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanunu ve diğer yazılı hukuk kurallarından kaynaklanan belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katılma payı, para cezaları, kira, hizmete ait alacaklar, şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan belediye alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmak.
ç) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
d) Muhasebe kayıtlarını tutmak, denetime hazır hale getirmek.
e) Kesin hesabı çıkarmak, Marmaris Belediye Meclisine sunulması için gereken iş ve işlemleri yapmak.
f) Üçer aylık dönemler halinde mizanları Maliye Bakanlığına sunmak.
g) İdarenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak ve ihale edilecek taşınmaz işlemlerini takip etmek.
h) İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak.
ı) Belediye bütçesini hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe yapmak, bütçe kayıtlarını Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü yönetmeliğine göre hazırlamak.
i) Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine göre harcama yapılmasını sağlamak.
j) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirme ve bunların raporlarını sağlamak.
k) İç ve dış denetime tüm belge, kayıt, bilgi ve defterleri sunmak üzere hazırlamak.
l) Mali işlerle ilgili düzenlenecek beyannameleri düzenlemek ve ilgili kuruma zamanında sunmak.
m) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
n) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgiliye vermek veya göndermek.
o) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığın, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ilk üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
ö) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.
p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludur.
r) Muhasebe yetkilileri Taşınır Mal Yönetmeliğindeki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır. 
 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – Evlendirme Memurluğu
a) 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde işyerlerini ruhsatlandırmak.
b) Evlenmek için Belediyemize başvuran çiftlerin mevzuat gereği istenen belgeleri tam olarak getirmeleri halinde nikâh işlemlerini ve Belediye Başkanının verdiği yetki ile nikah akitlerini yapmak.
c) 5393 Sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin (p) bendi ve ayrıca Bakanlar Kurulunun 2003/6259 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.
ç) Marmaris Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.
     Belediye Tabipliği
a) Belediyemizde çalışan memur ve işçiler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının hasta muayene ve diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak, 
b) Defnedilecek olanlar için defin ruhsatı vermek,
c) Esnafların portör muayenelerini yaptırmak ve denetlemek,
ç) Belediyemiz huzurevinde kalanlara sağlık hizmeti sunmak,
d) Gayri sıhhi müesseselerin denetimini yapmak,

Huzurevi
a) Kuruma yapılan başvuruları değerlendirip, görüşme ve sosyal incelemeleri yapmak, raporu yazmak ve onaylanmak üzere Belediye Encümenine göndermek.   
b) Kuruma başvuran yaşlılara yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapmak, yardımcı olmak.
c) Geriatrik Sosyal Hizmet’le ilgili yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler düzenlemek.
d) Huzurevinde önemli gün ve haftaları kutlamak.
e) Marmaris’te yaşayan, kitaba, kültüre, sanata meraklı yaşlıların kütüphane ortamında buluşmasını sağlamak.
f) Yaşlılığın topluma değer katan, üretken olabilen, birikim ve deneyimler sunabilen hazine olduğunu göstermek.

Zabıta Müdürlüğü
Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
26) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek. 
27) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyece yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyece dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

e) Yat Limanı ile ilgili görevleri;
1) Yat limanında temizlik, düzen, güvenlik ve hizmetler ile hizmetliler arasında koordinasyonu sağlamak.
2) Yat Limanı Yönetmeliğinin ön gördüğü görevleri yapmak ve tedbirler almak. 
3) Yatların limana girişi, bağlama, kalış ve limandan çıkışları düzenlemek.
4) Olağanüstü hallerde ve gerektiğinde yatları bağlama yerlerinden uzaklaştırmak.
5) Limanda huzur, düzen ve emniyeti bozan yatlar ve kişileri uyarmak, uymayanların yat limanı dışına çıkarılmalarını sağlamak. Liman dışına çıkarılmasına karar verilen yatlar için, uygulamadan önce liman başkanlığına bilgi vermek.
6) Belediye Meclisince belirlenen fiyat tarifesine uygun olarak tahakkuk ettirilen ücretleri ödemeyen yatlara verilen hizmeti kesmek, ilgili kuruluşlarla görüşülerek gerekli işlemleri yapmak.
7) Denizin temizliği için sürekli olarak kontrolleri yapmak, su yüzeyinde bulunan çöp ve atıkları toplayarak çöp araçlarına vermek.
8) Kıyı deniz dibinde bulunan çöplerin (cam, şişe vb.) toplanmasını sağlamak.
9) Limana bağlı yada demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesini engellemek.
10) Yat limanında bağlı teknelerden kabul edilecek evsel nitelikli atık (pis su ) suların görevli denetiminde standart bağlantı flenci ile bağlı bulunduğu kanalizasyon sistemine vermek.
11) Liman içersinde bulunan gemi ve benzeri deniz araçlarının bakımı esnasında gürültülü çalışmalarına ve yüksek sesli müzik yayını yapmalarına izin vermemek.
12) Gemi ve teknelerdeki petrol ve petrol türevli atıkların (sintine suyu, slaç, atık yağ ) atık yağ ve atık sintine tanklarına toplanmasını sağlamak. 


Yetkileri
Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

Sorumluluğu
Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Veterinerlik 
a) 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun uygulanmasını sağlamak.
b) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulanmasını sağlamak.
c) Mezbaha hizmetini sunmak.
ç) Gayrisıhhi işletmeleri denetlenmek.
d) Alıkonulan gıdalar hakkında karar vermek, imhada bulunmak. 
e) Başıboş kedi ve köpekleri yakalanmak, kısırlaştırılmak ve aşılarını yapmak.
f) Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde barındırılan köpeklerin bakımı, muayene ve tedavilerini yapmak.
g) Belediye mezbahasında hijyenik ortamda küçük ve büyükbaş hayvanların kesiminin yapılmasını ve nakliyesini sağlamak.
h) Gıda mevzuatına uygun sağlık denetimlerini yapmak.
ı) Hayvan sevkiyatları ile ilgili olarak Menşe Şehadetnamesi hazırlanması.
i) Başıboş hayvanlarca ısırılma, tırmalanma vakalarında kuduz şüpheli hayvanları 10 gün müşahede altında tutmak, müşahede sonu sağlık raporu hazırlayarak ilgili kuruma bilgi vermek.
j) Yakalanan seyyar satıcılardan alıkonulan gıda maddeleri hakkında karar vermek, imhası gerekenlerin imhalarında hazır bulunmak.
k) Gıda maddeleri üreten ve satış yapan işyerlerinin diğer birimlerle (Belediye Tabibi, Gıda Mühendisi, Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce) belli periyotlarla denetlenmesi.
l) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
m) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü
a) Marmaris Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak veya yapılmasını sağlamak.
b) Çevre ve körfez kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak.
c) Çöplerin toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasına nakli işlemini yapmak veya yaptırmak.
ç) Çöp konteynırlarının yıkanması ve bakım işlerini yapmak.
d) Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek; bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
e) Bahçe ve budama atıklarının toplanmasını ve taşınmasını sağlamak, 
f) Dere ve kanalların, kapalı tentelerin temizliklerini yapmak.
g) Sahil bandının temizlenmesi işleri yapmak,
h) Gerektiğinde yolların, meydan ve heykellerin temizliğini yapmak,
ı) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
i) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Park Bahçeler Müdürlüğü
a) Marmaris Belediyesi sınırları dahilindeki mezarlık, yeşil alan, meydan, refüj, kaldırım, kavşak, park ve bahçelerin peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesini ve bakımını sağlamak.
b) Yeşil alanlar içerisine kullanılan; oyun grubu, bank, korkuluk, pota gibi her türlü demir ve ahşap doğramalarının bakım ve onarım hizmetini diğer birimler ile ortaklaşa olarak vermek veya hizmet satın almak. 
c) Mezarlık, yeşil alan, meydan, kavşak, refüj vs.nin içerisine aydınlatma, sulama sistemlerini kurmak, bunların bakım ve onarım hizmetini yürütmek.   
ç) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
d) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
a) Belediyenin faaliyetlerini, hedef ve projelerini kitle iletişim araçları, internet ve diğer yöntemlerle kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
b) Belediye Başkanının çeşitli konulardaki görüş ve açıklamaları ile belediye faaliyetlerinin haber haline getirilerek, yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak.
c) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili kitle, iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek başkana ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
ç) Belediye etkinliklerinin düzenlenerek ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak kaydedilmesini ve arşivlenmesini sağlamak.
d) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak ve bu amaçla gerekli tedbirleri almak.
e) Vatandaşlarımız ve basın mensupları ile tüm birimlerimiz arasındaki ilişkileri düzenlemek.
f) Başkanlık Makamı ile koordineli çalışarak Belediye Başkanımızı ziyaret eden konukların karşılanması ve ağırlanmasıyla ilgilenmek,
g) Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı yayınlarını düzenli olarak takip ederek Başkanlık makamına medyada yer alan Belediyemiz ve ilçemiz ile ilgili haberleri sunmak ve arşiv çalışması yapmak,
ğ) Vatandaşların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması amacıyla her ay düzenli olarak yayınlanan Belediye Bülteni’ni hazırlamak ve dağıtmak,
h) Aceze, asker ailesi yardımı ve ramazan yardımı ile burs yardımlarının yapılmasında ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve yardımları ulaştırmak,
ı) Belediye hizmet binasının genel düzenini ve temizliğini sağlamak,
i) Çözüm Masası olarak adlandırılan birimde belediyemize yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail) olarak gelen talep, şikayet ve istekleri değerlendirmek, daha sonraki aşamada çözüm için ilgili birimlere aktarmak ve en kısa zamanda vatandaşı sonuçtan haberdar etmek,
j) Birimimize bağlı olarak çalışan ve “Tourist info” olarak adlandırılan birim ile ilçemizde yaşayan ya da tatil amaçlı bulunan yabancı konuklarımızın sorunlarını çözümlemek, ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek, istek ve önerilerini değerlendirmek,
k) Marmaris’in geçmiş tarihi ile ilgili müze ve arşiv çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
l) Marmaris’in yurtiçi ve yurtdışı tanıtım amacıyla kültürel etkinlikleri düzenlemek,
m) Spor etkinlikleri düzenlemek, tesisleri kurmak ve işletmek,
n) Yardıma muhtaç kimseler, çocuklar, özürlüler, şehit aileleri, gazilere ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
o) Halkın kültür ve turizmine ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kütüphaneler oluşturmak, tiyatro sergi, yarışma vb. faaliyetleri düzenlemek,
ö) Her türlü kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin hazırlanması ve organize edilmesini sağlamak,
p) Dış ilişkiler komisyonunun sekretarya görevini üstlenmek,
r) Kardeş şehirlerle olan ilişkileri yürüterek koordinasyonu sağlamak,
s) Ayda bir yayınlanan ve Marmaris ve çevresinin tarihini kayıt altına almayı amaçlayan Yerel Tarih Bülteni’nin hazırlamak ve dağıtmak,
ş) Kent Konseyi Başkanlığı ile Belediye Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak ve sekretaryalığını yapmak, 
t) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
u) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri ile ilgili;
a) Marmaris Belediyesinin ihtiyacı olan ve Fen İşleri Müdürlüğünün görev kapsamı ile ilgili malzemenin stok kontrol çalışmalarını yapmak.
b) Yasalarca Belediyelere görev olarak verilen ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu yapı, tesis ve büyük onarım işlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, bunlarla ilgili ihale işlemlerini yürütmek.
c) Marmaris Belediyesinin yetki alanı dahilindeki her türlü alt ve üst yapının mevcut yapıların bakım ve onarımının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
ç) Ödeneği mevcut, yapım mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik ve gerektiği durumlarda ön yeterlilik şartnamelerini hazırlatmak.
d) Yapımı planlanan yatırıma ilişkin gerekli inceleme, araştırma ve etütleri yapmak.
e) Yapımına başlanan projelerin yerinde kontrollerini yaptırmak.
f) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 

İmar ve şehircilik ile ilgili;
a) Yürürlükteki çevre planlarına uygun olarak nazım imar planlarının / değişikliklerinin / revizyonunun / ilavesinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlayarak elde edilen nazım imar planlarını Marmaris Belediye Başkanına sunmak.
b) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını hazırlayarak Marmaris Belediye Başkanına sunmak.
c) İmar yönetmeliği, Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları gibi gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve mevcut yönetmeliklere yeni ilaveler veya düzenlemeler yapmak, imar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı koordinasyon kararları almak, tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek.
ç) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar ile afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binalara ilişkin yasal işlemleri yürütmek.
d) Kentimizin afetlere hazırlıklı, sağlıklı yapılaşmasının ve denetiminin sağlanması amacına yönelik plan ve programlarda yer alan projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
e) Marmaris Belediyesi sınırları içindeki tarihsel, kültürel ve doğal mirasın ortaya çıkartılarak korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde tespit ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek; bu anlamda kamuoyunda yer alan çalışmaları desteklemek.
f) Tarihsel çevre ve kültür varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve yaşatılarak kente kazandırılması amacıyla doku ölçeğinde koruma planlaması, kentsel tasarım ve çevre düzenleme projeleri; yapı ölçeğinde röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlamak veya yarışma ve hizmet satın alımı yöntemiyle elde etmek.
g) Tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında koruma ve kullanma kararlarını geliştirmek; koruma planları arasındaki bütünlüğü sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik biçimlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, uygulamaların yaşatılmasını sağlamak.
h) Belediyenin hizmet gereği ihtiyaç duyduğu haritaları yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
ı) Halihazır haritalar üzerine yapılmış olan imar planlarının hayata geçirilmesini sağlamak (kamulaştırma haritaları, parselasyon planları vs.).
i) Şehir rehberini hazırlamak ve bunun sürekli olarak güncellenmesini sağlamak ve bu kapsamda numarataj çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
j) Marmaris Belediyesi kapsamındaki tüm teknik birimlerle, teknik olmayan bir kısım birimlerden gelen mühendislik ölçümü, mülkiyet tespiti, detay alımı, kot belirlemesi, aplikasyon gibi konularda alt yapıyı oluşturmak, mevcut projelere katkıda bulunmak.
k) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek; belediye emlakının değerlendirilmesini, korunmasını ve denetimini sağlamak; taşınmaz envanterini çıkarmak.
l) Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların, Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
m) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, yeni yerleşim ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
n) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
o) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

 

Makine Araç Parkı ile ilgili 
a) Belediye bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin yapım, bakım ve onarımları ile yedek parça temini hususunda en hızlı ve en ekonomik çözümleri sağlamak ve mekanik atölyelerle desteklemek.
b) Altyapı işi tamamlanan kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması çalışmalarını yapmak.
c) Sinyalizasyonlu kavşakları günlük olarak kontrol edip, yanık ampulleri değiştirmek ve teknik arızaları gidermek, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarını yapmak. 
ç) Park alanı ve çarşı içleri aydınlatma armatürlerini tesis etmek, yanık ampul ve balansları değiştirmek.
d) Belediyemiz bünyesinde bulunan birçok ağaç ve demir işlerinin (ahşap pergole, korkuluk, çocuk oyun gurupları, dolap, masa vb.) yapım, tamir ve bakım işlerini yapmak.
e) Tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrollerini yapmak.
f) 11.07.2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”a dayanılarak hazırlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğini uygulamak.
g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
ğ) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.

İtfaiye Müdürlüğü
a) Şehir içindeki semtlere göre yangına ulaşma genel planı yapmak.
b) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
c) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
ç) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
f) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
ğ) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
h) Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
ı) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
i) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
j) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, 
k) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
l) Yurtiçi ve yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibat kurarak bilgi transferi yapılmasını sağlamak.
m) Personelin hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek.
n) Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yapmak ve hizmete hazır durumda tutulmalarını sağlamak.
o) Belediyemiz Meclis kararı ile kabul edilen “Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Çalışma, Yangın Önleme ve Mücadele Yönergesi”nde belirtilen görevleri yapmak.
ö) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
r) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 

Hukuk İşleri 
a) Belediyeleri ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
b) Başkan ve belediye birimleri tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.
c) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak; anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
ç) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
d) Mahkemelerce ve başkanlık makamınca gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak.
e) Marmaris Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramak. 
f) Belediye tarafından üçüncü şahıslar aleyhine açılacak davaların dilekçelerini hazırlamak, duruşmalara ve yapılmasına karar veri¬len keşiflere katılmak. Mahkemelerin Belediye lehine karar vermesi durumunda kararların icra yoluyla yerine getirilmesini sağlamak.
g) Üçüncü şahısların Belediye aleyhine açtıkları davalarda savunmaları hazırlamak, duruşmalara katılmak, aleyhte sonuçlanan kararların gerektiğinde Temyiz yoluyla üst yargı organlarında incelenmesini sağlamak.
ğ) Belediyenin amme alacakları dışında kalan ve süresinde ödeme¬si yapılmayan alacaklarını icra yoluyla tahsilini sağlamak.
h) Belediye Başkanlığı, Encümen veya diğer müdürlüklerden incelenmesi istenilen konuların hukuki yönden incelenmesini yaparak gerekli görüş ve düşüncelerini bildirmek.
ı) Başkanlık makamınca hukuksal konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 
Marmaris Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimleri 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olup, görev süresi bu tarihten itibaren 5 yıldır. Normal şartlarda bir sonraki mahalli seçimler 2014 tarihinde yapılacaktır.
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37.maddesi).
Belediye başkanının görev ve yetkileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazılı olduğu gibidir:
(a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
(b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
(c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
(d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
(e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
(f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
(g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
(h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
(i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
(j) Belediye personelini atamak.
(k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
(l) Şartsız bağışları kabul etmek.
(m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
(n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
(o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
(p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesi).
Belediye meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazıldığı gibidir:
(a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
(b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
(c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
(d) Borçlanmaya karar vermek.
(e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
(f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
(g) Şartlı bağışları kabul etmek.
(h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
(i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
(j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
(k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
(l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
(m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
(n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
(o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
(p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 
(r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
(s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
(t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
(u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
29 Mart 2009 Mahalli seçimleri neticesinde meclis üyelerimizin partilere göre dağılımı CHP 10, AKP 5 olup, Şubat/2010 tarihinde ise dağılımı CHP 10, AKP 5’dir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, Belediye Meclisimiz 2009 yılında tatil olarak kabul edilen Mart ayı hariç her ay düzenli olarak Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanmış ve yıl içinde toplam 110 adet karar almıştır. 
Belediye Encümenimiz yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. ve 38.maddesinin (f) fıkrası uyarınca Belediye Başkanımız (onun izinli/görevli olarak il dışında bulunduğu tarihlerde yerine bıraktığı Başkan Vekili) başkanlığında, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanımızın birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye (Fen İşleri Müdürü) olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenmiş 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmakta olup, bu kadroda 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin, 7. fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyesi Halil GÖKOVALI görev yapmaktadır. 
4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre 1 adet eski hükümlü açığımız olması nedeniyle, yasanın 30. maddesi gereğince 1 adet eski hükümlü işçi alınmıştır.
Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonunca da yıl içinde yasanın verdiği yetki dahilinde denetim yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Marmaris Belediyesi, ülkemizdeki diğer yerel yönetimlere benzer şekilde; hizmet sınırları dâhilinde kentin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, evlendirme hizmetlerini yapmakta veya yaptırmaktadır.
  Bu çerçevede genel amaçlarımız;
1- Şehirde belediye hizmetlerinin daha çabuk ve daha güzel bir biçimde sunulması,
2- Turizm sektörü üzerine kurulu şehrimizin uluslararası standartları yakalamış bir “Dünya şehri” olması, tek geçim kaynağı turizm olan bölgemizdeki doğal, kültürel, tarihi değerlerin ve olağanüstü özelliklere sahip çevrenin korunması, özellikle çevre koruma bilincinin en hızlı şekilde geliştirilmesi,
3- Şehrin aldığı göçün ve doğal nüfus artışının herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacak biçimde yapılandırılması,
4- Hızlı büyümenin getirdiği olumsuzlukların özellikle imar planlarında giderilmesi, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi; bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Revizyon Planına bağlı kalarak ilk olarak “konut” ve “ticaret” bölgelerinin birbirinden ayrılması, kaçak yapılaşmaya son verilmesi,
5- Turizm sektörü başta olmak üzere tüm ticari hayatı etkileyen ve haksız rekabete yol açan unsurların ortadan kaldırılması, örneğin yasadışı çalışan, ruhsatı bulunmayan, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak uygulanması,
6- Şehrin katılımcı bir anlayış ile yönetilmesi, kent yaşantısına katkı sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, halkın her kesiminden temsilcilerle birlikte ortak paydanın belirlenmesi,
7- Belediyemize ait kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak halkın ortak çıkarına uygun hizmet verilmesi, şeffaf bir yönetim sergilenmesi,
8- Vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak kentine ve ülkesine sahip çıkan, kültürel değerlerine, geçmişine bağlı, geleceği düşünerek hareket eden bir toplum oluşumunun yolunun açılması.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlara uygun olarak hedeflerimiz ise;
Hedef 1 : Belediye personelinin yeni yasalar da gözönünde bulundurularak daha verimli, daha hızlı, daha sorun çözücü ve güleryüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, gelişen teknolojiden belediye hizmetlerinde daha fazla yararlanılması, temel konularda personelin belli aralıklarla hizmetiçi eğitimi, mevzuatın güncellenmesi konularında gerekli seminer, konferans vb. faaliyetlere etkin biçimde katılımının sağlanması, güncel gelişmeleri içeren yayınların düzenli olarak personele sağlanması, internet kullanımının yaygın hale getirilmesi, halk ile doğrudan görüşen personelin özel eğitime alınarak halk-belediye ilişkilerinde memnuniyet seviyesinin artması
Hedef 2 : Belediye sınırlarında veya mücavir alanda doğal dengeyi bozan veya tehdit oluşturan her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi, bu olumsuzluklara karşı tepkili bir kamuoyu oluşturulması, varlığı tehlikeye giren doğal veya kültürel değerlerin korumaya alınması (İyilik Kayalıkları Parkı, Sığla Ağacının tanıtımı ve yaygınlaştırılması gibi) 
Hedef 3 : Göç ile birlikte artan nüfusun yaşam kalitesini üst seviyede tutabilmek amacıyla konut ve ticaret bölgelerinin ayrılması, böylece konut bölgelerinde daha fazla yerleşime imkan tanınması, konut bölgelerinde gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi
Hedef 4 : Ticaret ve konut bölgelerinin birbirinden ayrılması yoluyla konut bölgelerinde İmar Revizyon Planında belirtilen işletme türleri dışında ticari yatırımlara izin verilmemesi, ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde ise yine Planda belirtilen niteliklerin  aranması, böylece yıllar içinde bozulan arz-talep dengesinin de en hızlı şekilde sağlanması, işletmelerin hizmet ve ürün kalitesini arttırmaları amacıyla gerek eğitim-bilinçlendirme çalışmalarının devreye sokulması, gerekse yasal yaptırımların kesintisiz uygulanması
Hedef 5 : Özellikle herhangi bir sivil toplum kuruluşuna veya örgüte üye olmayan Marmarislilerin de (kadınlar, yaşlılar, gençler) kent yaşantısında söz sahibi olabilmesi, yönetişim kavramını benimseyebilmesi amacıyla Kent Konseyinde yer almalarının sağlanması, halkımızın hem hizmetlerini, hem de kentlilik bilincini sorgulamaya yönlendirilmesi. 

 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ  BİLGİLER
 Belediyemiz ile ilgili mali bilgiler ilişikte tablolar ve cetveller halinde sunulmuştur. 
                            
 B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet Bilgileri:

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Belediye meclis gündemlerini hazırlayarak, Belediye Başkanının onayına sunmak, onaylanan gündemi zamanında meclis üyelerine dağıtmış ve gazetede yayınlanarak halka duyurulmasını sağlamıştır.
 Meclis toplantısı görüşmeleri kayıt edilerek, deşifreleri tutanak altına almıştır.
 Yıl içinde alınmış olan 110 adet Meclis kararları yazılarak, divan kâtipleri ve meclis başkanına imzaya sunulmuş, meclis kararlarını onaylanmak üzere Kaymakamlık Makamına ve gereği için ilgili birim kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır. 
 Belediye Encümeni toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 1641 adet kararın yazımı ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.
 Yıl içinde Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen toplam 6.300 adet yazı ve vatandaşların verdiği/gönderdiği toplam 3.828 adet dilekçenin kaydı yapılarak gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığında iletmesi sağlanmıştır.
 Yıl içinde Belediyemizce çeşitli kurum ve kuruluşlara yazılan toplam 7.848 adet yazının kayıtları yapılarak, bu yazılar elden zimmet karşılığında ya da posta ile ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilmiştir.
 Yıl içinde Belediyemize gelen resmi gazeteler incelenerek, ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır.  
 İnternet kullanılarak mevzuatlar günlük olarak takip edilmiştir.
 Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çeşitli kadrolarda 5 sözleşmeli personel alımı yapılmış olup, Özlük ve Sicil bilgileri işlenmiştir.
 Yıl içinde 3 memurumuzun Başkanlık Makamının onayı ile başka kurumlara naklen geçişleri yapılmış, Hizmet yıllarını tamamlayan 7 memur ve 4 işçi personelimizin kendi istekleri üzerine emekli işlemleri yapılarak emekliye ayrılmaları sağlanmıştır. 2 işçi personelimizde kendi özel durumları nedeniyle istifa etmişlerdir. 
 Memur personelimizin kendisi ve işçi personelimizin kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere hasta muayene sevk kâğıtları düzenlenmiştir.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanarak memurlarımızın tümüne gıda yardımı yapılmış, yine görevinde başarılı olan işçilerimize toplu iş sözleşmesi uyarınca hizmet özendirme ikramiyesi verilmiştir. 
 Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yasa ile hak kazandıkları yıllık, mazeret, ölüm, evlenme, doğum izin formları düzenlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıştır.
 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre Belediye meclisimizin 07.05.2007 gün ve 43 sayılı kararı ile mevcut kadromuz 106 olup, 31 Mayıs 2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince Belediyemizin D-9 grubundan D-10 grubunda yer alması nedeniyle 1 adet müdür, 2 adet şef, 2 adet uzman, 2 Adet Mali Hizmetler Uzmanı, 1 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 adet itfaiye eri, 4 adet idari personel, 2 adet teknik personel, 1 adet sağlık personel, 2 adet yardımcı personel, 1 adet itfaiye çavuşu, 3 adet zabıta memuru kadroları Belediye Meclisimizin 01.09.2009 gün ve sayılı kararı ile ihdasları yapılarak mevcut kadromuz 130 olmuştur. 
 2009 Yılı 252 Adam/Ay Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli hazırlanmış olup, Belediye Meclisimizce onaylanmıştır.
 Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce istenilen “İş Gücü Çizelgesi” Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinde her ay düzenlenerek bilgiler güncellenmektedir.
 Belediyemizden ayrılan ve yeni alınan personel için Çalışma ve Güvenlik Bakanlığına ve Çalışma ve Güvenlik Bölge Müdürlüğüne “İşe Alınan Personel Bildirim Listesi “ ve “İşçi Çıkış Bildirim Listesi” hazırlanarak düzenli olarak gönderilmektedir.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin yıllık Gizli Sicil Raporları, Sicil Yönetmeliğine göre tanzim edilerek 1. ve 2. Sicil Amirlerince doldurularak dosyalarına kaldırılmıştır.
 Son altı yıllık sicil ortalaması 90 ve üzeri olan personellerimize yasa gereği birer kademe ilerlemesi uygulanmıştır. 
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Memurların yıl içerisinde değişen beyanları ve 29 Mart 2009 seçimlerinden sonra seçilen Belediye Meclis üyelerimizden 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununu gereğince Mal Beyanları alınarak sicil dosyalarına takılmaktadır.

 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

2009 Mali yılı içerisinde Belediyemiz bütçesine ait işlemler Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmiş,18.01.2007 tarihinde yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile 01.07.2007 tarihinden itibaren Belediyemizdeki tüm taşınır mal işlemleri bu yönetmelik doğrultusunda yapılmıştır. Belediye gelirleri ile ilgili tahakkuk – tahsilat ve takip işlemleri mevzuat çerçevesinde zamanında yerine getirilmektedir. Belediyemize ait harcamalara ilişkin evraklar Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre incelenip hak sahiplerine zamanında ödenmektedir. Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünce transfer harcamaları zamanında yapılmakta olup, Belediyemizin vergi borcu ve fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilatlarla ilgili hiçbir borcu bulunmamaktadır.

 Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi;

2009 Mali yılı bütçesinde cari harcamalar için 15.975.000,00-TL. yatırım harcamaları için 4.587.000,00-TL. ve transfer harcamaları için 4.588.000,00-TL. olmak üzere toplam 25.150.000,00-TL. gider öngörülmüştür. 
2009 Mali yılı bütçesinin yıl içerisinde Cari harcamalar kaleminde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yılsonu ödeneğinin 16.390.818,86-TL. olduğu, 16.390.818,86-TL.’nın tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre %100 gerçekleşme olduğu, bu cari harcamaların gerçekleşen toplam bütçe giderine göre %84 olarak gerçekleştiği; Yatırım giderleri için yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu itibariyle 1.657.568,54-TL ödenek olduğu, 1.657.568,54-TL.’nın tamamının harcandığı, yıl sonu bütçe ödeneğine göre %100 gerçekleşme olduğu, bu yatırım harcamalarının gerçekleşen toplam bütçe giderlerine göre ise %9 olarak gerçekleştiği, transfer harcamaları kalemi için konulan ödeneğin yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu bütçe ödeneğinin 1.409.136,82-TL. olduğu, yılı içerisinde 1.409.136,82-TL.’nin tamamının harcandığı, konulan yıl sonu bütçe ödeneğine göre %100 gerçekleştiği, bu transfer harcamalarının gerçekleşen toplam bütçe giderlerine göre %7 olarak gerçekleştiği görülmüştür. 
2009 Mali yılı gider bütçesi 25.150.000,00-TL. olup, bu bütçeden yılı içerisinde 19.457.524,22TL bütçe gideri olarak harcama yapılmıştır. Bütçe giderleri toplamının genel toplam bütçe ödeneğine göre %77 oranında gerçekleşme olmuştur. 
Gelir bütçesi gerçekleşmelerinde ise; Vergi gelirlerinden 8.941.829,14-TL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkuktan yılı içerisinde 7.274.445,00-TL. tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 1.667.384,14-TL. ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Vergi dışı gelirlerden 10.334.823,52-TL. toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkukun yılı içerisinde 10.206.721,94-TL.’si tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 128.101,58-TL.’sı ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Yardım ve fonlardan 436.188,60-TL. tahakkuk etmiş ve tahakkuku tahsiline bağlı olduğundan yılı içerisinde hepsinin tahsili yapılmıştır. 
Gelir bütçesinde; 17.917.355,54-TL toplam bütçe gelirlerinin 19.712.841,26-TL gelir bütçesi tahakkuk toplamına oranı % 91 olarak gerçekleşmiştir.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Evlendirme Memurluğu

Birimimiz ilgili Kanunlar, Yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih 2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen işleri yapmıştır.

Ruhsat:          
Turizm beldesi olan İlçemizdeki işyerlerinin niteliklerini artırmak, gerek turistler gerek İlçemizde yaşayan halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için Kanunlar, Yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih, 2005 /9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Belediye olarak üstümüze düşen görevi tam anlamıyla yerine getirebilmek için yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Revizyon imar plan notlarında da belirtildiği gibi konut bölgelerinde bulunan işyerlerine sınırlama getirilerek halkımızın özellikle rahatsızlık duymuş olduğu görüntü ve gürültü kirliliği kontrol altına alınmıştır. Bunun yanında İlçemizdeki bütün işletmeler İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasında yerinde hassasiyetle inceleme yapılarak değerlendirilmeye alınmaktadır. Eksikleri olan işletmecilere ilgili Yönetmelikler doğrultusunda süre verilerek eksikleri tamamlatılmakta ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kendilerine takdim edilmektedir. Çünkü amacımız dürüstlük ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda sağlıklı ve iyi hizmet veren işyerlerinin çalışmasını sağlamaktır. Bunun yanında 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince denetimleri Belediyemize verilmiş olan işletmeler ilgili kurumlar ile birlikte sürekli olarak denetim altında tutulmaktadır. Özellikle gençlerimizin yetişmekte olduğu okullarda bulunan kantinler, ekmek fırınları, internet salonları ve çeşitli üretim yerleri denetlenmekte olup halkımızın sağlığı ile ilgili konularda taviz verilmemektedir. 2009 senesi içinde verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sayısı 17 adet Gayri Sıhhi İşyeri, 125 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri, 549 adet Sıhhi İşyeri olmak üzere 691 adettir.

2009 yılı ruhsat türlerine göre dağılım
 
Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı 17
Umuma Açık İşyeri Ruhsatı 125
Sıhhi İşyeri Ruhsatı 549
Genel Toplam 691
   
 Evlenme:
İlçemiz yabancı turistlerin evlenmek için seçtiği bir turizm mekanı haline gelmiştir. Bu durum son yıllarda yabancı turist evlenme sayısının artması ile ortaya çıkmıştır. 2009 yılı içinde İlçemizde evlenen yabancı turist sayısı 30 adet, Türk vatandaşlarımızın evlilik sayısı ise 30 adet olup, toplam evlilik sayısı 60 adettir.    
  
Trafik:
2009 Trafik Komisyonu
Bilindiği üzere 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (p) bendine göre trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek Belediyelere verilmiştir. Belediyemiz yine bu konuda da üzerine düşen görevi tam ve eksiksiz olarak sürdürmektedir. Trafik düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından ilgili Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır. Geçen senelerdeki uygulamalarımıza devam edilerek Belediyemizce uygun görülen noktalara İlçe Emniyet Müdürlüğünden de görüş alınarak yaya, öğrenci ve trafik güvenliği açısından hız kesici butonlar konulmaya devam edilmiştir.

Okul servis araçları; okulların açık bulunduğu süreler içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanlığı ve Belediyemiz ekiplerince denetlenmekte gerekli uyarılar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız 2010 yılı için de devam edecektir.
Bunun yanında Trafik Belediye Trafik Komisyonunca 5 adet Ticari Plaka Tahsis belgesi, 77 adet okul servis aracı izin belgesi, verilmiştir.

  Tabiplik

01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında toplam 1028 personelin muayenesi yapılmıştır.

Tüm belediye çalışanlarının şeker, kolesterol, trigliserid gibi kan tahlilleri yapılmış, gerekli tedavileri düzenlenmiştir.


Personelimizin yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi, için 2.basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate, yüzme, yelken) örgencilerinin kayıt için gerekli olan sağlık raporları verilmiştir.

Huzurevinde kalan yaşlılarımızın rutin sağlık muayeneleri yapılarak ileri tetkik ve tedavileri düzenlenmektedir. Düzenli tansiyon ve ilaç takipleri yapılmaktadır.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 2873 sayılı Çevre Kanunu gereği, çevre sağlığı ve korunması amacı ile gayri sıhhi müesseselerin denetimleri, görevli komisyon üyesi olarak yapılmıştır.

Umumi Hıfzısıhha Kanununun 127. maddesi gereğince 6 yeni kayıt, 4 eski kayıt olmak üzere esnaf ve çalışan personellerin periyodik muayeneleri belediyemiz tabibliğince yapılmıştır. Portör ve hbs Ag tahlilleri yaptırılarak bulaşıcı hastalıklar yönünden sonuçları değerlendirilmiştir.

01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında 35 kişinin defin ruhsatları belediyemiz tabipliğince verilmiş olunup mernis tutanakları yazılıp Nüfus Müdürlüğüne bildirilmiştir.

Huzurevi

Kuruma değişik nedenlerle başvuran yaşlılarımıza yaşlılık dönemi, bu dönemin zorlukları ve çözüm yolları ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Huzurevinde kalan yaşlılarımızın bakımları ile ilgili olarak yüksek kalitede hizmet sunulmuştur.
 
Yaşlılarımızın periyodik kan, gaita, akciğer tahlilleri alınmış dosyalarına konulmuştur. Yine periyodik olarak şeker ve kolesterol ölçümleri yapılmış beslenme ve yaşam alışkanlıkları bu sonuçlara göre ayarlanmıştır.

Yürüme, jimnastik, aerobik gibi sporlara yönlendirilmiş, gönüllü eğitmenler ile bu sporlar kendilerine yaptırılmıştır.

Yaşlılara sosyal çalışmacı tarafından aylık periyodik görüşme ve testler uygulanmış, gözlem sonuçları ile birleştirilerek, psikolojik durumlarına dair elde edilen bu veriler dosyalarına işlenmiştir. Böylelikle yaşlılar olası duygusal çöküntü, stres, melankoli ya da alzheimer, demans gibi durumlara karşın izlenmiştir.

Gönüllü bakıcılar ile fiziksel ve psikolojik zorluklar çeken yaşlılara yardım desteği sunulmuştur.

Kurum salonları çeşitli dernek ve kulüplerin toplantı ve çalışmalarına sunulmuştur. Kurum insanların sürekli girip çıktıkları, yaşayan bir mekâna dönüştürülmüş, yaşlıların sosyal yaşamın içinde olmaları sağlanmıştır.

Kurumda barınma ile ilgili olarak bakım ücretini ödemekte sıkıntı çeken ya da hiç ödeme yapamayacak durumda bulunan yaşlılarımıza kolaylık sağlanmıştır. Ücret indirimine gidilmiş bazı yaşlılarımızın da ücretsiz olarak bakım hizmetinden yararlanması sağlanmıştır.

Önemli gün ve haftalar kurum dışındaki yaşlılar ve halkın da katılımıyla kutlanmıştır. Bu kutlamalarda bölgemizde bulunan ve çalışmalarını yapan korolar, sanat grupları gönüllü destekler vermiştir.
18 - 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çok yoğun bir program ile kutlanmış, yaşlılarımız bu hafta içerisinde ilçe içinde ve dışında gezi, eğlence, ziyaret gibi pek çok etkinliği keyifle yaşamıştır.

Kurumda kalan yaşlılarımız düzenli aralıklarla sinemaya götürülmüş, izleyemedikleri filmler kendilerine kurumdaki DVD sistemi ile sunulmuştur.

Bölge halkı ve esnafının büyük desteğini gören kurumumuza özellikle restoran ve otel gibi işletmelerden sürekli yemek davetleri gelmektedir. Yaşlılarımız belirli aralıklarla kahvaltı, akşam yemeği, kokteyl gibi davetlere götürülmüştür.

Anneler günü, Babalar günü, Yılbaşı ve Bayram günleri okulların, derneklerin ve halkın katılımıyla büyük coşkuyla kutlanmış, bu özel günlerde yaşlılarımıza değişik hediyeler alınmıştır.

Maddi geliri az olan ya da olmayan yaşlılarımıza belirli aralıklarla giysi yardımı yapılmıştır.

Özellikle Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği konser, sergi, konferans gibi etkinliklerin tamamına kurumda kalan yaşlılarımızın yanı sıra bölgede yaşayan yaşlılarımızın da katılımı sağlanmıştır.

Yaşlılarımızın doğum günleri büyük coşku ile kutlanmış bu günlere özel eğlenceler ve müzik dinletileri organize edilmiştir.

 Zabıta Müdürlüğü

Belediye Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerde beldenin düzenini belde halkının huzurunu ve sağlığının korunmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda daha etkin ve daha sağlıklı denetim yapılabilmesi için,  beldemiz beş (5) denetim bölgesine ayrılmış olup, ekiplerimiz 08:00–17:00 ve 17:00 – 08:00 olmak üzere çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürmektedir.

İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat, sağlık karnesi, fiat etiketi, temizlik, hijyen ve işgaliye Zabıta ve Sıhhi Zabıta Talimatnamelerindeki maddeler konusunda sürekli denetlenmekte olup, sözkonusu maddelere aykırı hareket edenler hakkında 1193 adet zabıt varakası ve tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmıştır.

SIRA 
NO SUÇUN NEVİ MİKTARI

1
 Kamu malına zarar vermek (palmiyeye çarpmak, sinyalizasyon direğine çarpmak, cadde korkuluklarına zarar vermek) hakkında tanzim edilen tutanak 
18
2 Sıhhi Zabıta Talimatnamesi 29.maddesine aykırı. (Gıda maddeleri imalathanelerinde veya satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen yerlerde hasıl olan çöpler, her türlü sulu atıklar öteye beriye atılmadan ağızları mazbut kaplarda toplanarak izole edilecektir.) 

3
3 Zabıta Tal.8.maddesi (cadde, sokak ve kaldırımlara masa, sandalye, sandık vb şeyler koymak gelip-geçişi engellemekten) 
25
4 Zab. Tal. 62.maddesi (Kaldırımlara motosiklet-bisiklet koyarak kapatmak) 437

5 Marmaris Belediyesi Şehirlerarası otobüs Terminal İç yönetmeliğinin 11.maddesine aykırı (Garaj giriş-çıkış ücretini ödememek) 
1
6 01.10.2007 tarih ve 93 sayılı Belediye Meclisinin kararına (işyerleri ve çalışanların uyacakları kurallar, kepenkleri paslanan ve aşırı gürültü çıkaran işletmeler, Uzunyalı, Kemal S.Elgin bulvarı üzerinde bulunan işletmelerin önlerine yürüyüş yoluna bitişik dondurma dolapları ve benzerlerinin konulması, işyerleri ve konutların çöplerini ağzı kapalı sızdırmasız poşetlerde biriktirmelerine, işletmelerin kapı, pencere, duvar ve saçak gibi dışarıdan görülecek yerlerine emtia, hasır, bez vb. maddeler konulmaması) 

 

315

7 Zab. Tal. 5.maddesi (Umuma ait yerlere cadde, sokak ve meydanlara pis su akıtmak) 
1
8 Zab. Tal. 9.maddesi (Belediyeden izinsiz sokak, cadde ve kaldırımlara masa,sandalye vb. işgaliye koymak) 
27
9 Zab.Tal.1.maddesi (Meydan,bulvar,cadde ve tretuvarlara, umuma açık  yerlere çöp,kağıt vb. atmak ve tükürmek yasaktır.) 
1
10 Zab. Tal. 4.maddesi (Bütün dükkan ve evler çöplerini ağzı kapalı sızdırmasız poşetlerde biriktireceklerdir. Birikmiş çöpler belediyenin tespit edeceği saatlerde çöp kamyonlarına verilecektir.Çöp bidonu bulunan mahallelerde çöp bidonlarına poşetli ve sızdırmasız şekilde konacaktır.)
 

7
11 Bel. Mec. Kararının 02.09.2008 gün ve 94 sayılı Liman Yönetmeliğinin 1.2.3.maddesine aykırı (Marmaris Belediyesi Yat Limanı rıhtım ve iskelelerine mavi tur yapan tekneler ve günlük gezi yapan S.S.Deniz Motorlu Taşıyıcılar Koop. üyesi teknelerin bağlama yapacağı rıhtım ve iskeleleri, Marmaris Belediye Meclisi ve Encümenince tespit edilmiş, S.S. Marmaris Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine tahsis edilen alan içersindeki yanaşma ve yerleşim planları kooperatif yönetimi tarafından yapılacaktır. Belirlenen yanaşma ve yerleşim alanı dışına bağlama yaptığı) 

 

6
12 5259 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile bazı kanunlarda Değişiklik yapılması hakkındaki kanuna aykırı davranış (açılış-kapanış saatlerine uymamak, 12 yaş ve altında müşteri almak) 
61
13 Bel. Mec. 23.10.2007 gün ve 55 say.kararı (Marmaris Belediyesi Tabela Yönetmeliği) 23. maddesi. 
1
14 Belediye Meclisinin 21.10.2004 gün ve 103 sayılı kararına (Belediye Pazaryeri Yönetmeliği) aykırı 
4
15 Sıh. Zab. Tal. 38. Maddesi (satılan ve teşhir edilen malların üzerine etiket konması mecburidir. Ayrıca yetkili mercilerden alınan fiyat tarifeleri görülebilir yere asılmaması.) 
4
16 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38. maddesine aykırı olarak, Canlı Müzik İzni almamak. 
75
17 Bel. Encümeninin 21.04.2004 gün ve 128 sayılı kararının 3.maddesi(Sanayi Sitesi Esnafının çalışma saatleri.) 
3
18 01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis kararının 5.maddesinin a ve b bendi (işyerleri ve çalışanların uyacakları kurallar) a)tek tip yazılardan oluşan en çok 2 adet fiyat menüsü koymalarına, b)Türkçe ve yabancı dilde yazılmış set menüsü şeklinde tabela koymamalarına. 127
19 06.11.2007 gün ve 99 sayılı Belediye Meclis kararının 3.maddesi. (İlçemizde faaliyet gösteren tüm işletmelerin mal ve hizmet satarken, müşteriye yanıltıcı bilgi vermeleri, kaba davranmaları, fiziki müdahalede bulunmaları, genel adaba aykırı hareket etmelerinin yasaklanmasına.) 2
20 26.07.2006 gün ve 462 sayılı Belediye Encümen kararının 4.maddesi (Tüm Taksi minibüslerin çalışanlarının ve sahiplerinin uyması gereken kurallar) 1
21 Belediye Encümeninin 08.07.2009 gün ve 762 sayılı kararına (S.S.51 Nolu Armutalan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin güzergah izni.) 5
22 Zab. Tal. 22.maddesi (Umumi yerlerde gıda maddeleri satan dükkanlar otel, motel, pansiyon vb. işletmelerde sinek ve haşeratı yok etmek için gereken tedbiri almamak yasaktır.) 1
23 Güzergah İzin Belgesi (5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin p bendine aykırı olarak güzergah belgesi almadan faaliyette bulunmak). 4
24 Zab. Tal. 54.maddesi (Üzerinde belediye ilan pulu veya soğuk damga veya mührü olmayan el ilanı dağıtmak, asmak yasaktır.) 4
25 Zab. Tal. 57.maddesi(Belediyece düzenlenen yeşil alanlara masa, sandalye vb. şeyler koyarak işgal edilmesi) 1
26 Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı (işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan çalışmak) 271
27 Çöplerini gelişigüzel çıkarmak 1
28 10.06.2009 gün ve 484 sayılı Belediye Encümen kararı (İşyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile müzik yayınını kapatma saatleri) 5
29 05.05.2009 gün ve 39 sayılı Belediye Meclis Kararı (Turizm işletme belgeli ve belediye belgeli otel ve apartların bünyesindeki bar ve restaurant hizmeti veren ünitelerin dışa dönük koyduğu fiyat tarifelerini içeren “restaurant, bar, fiyat vb” yazı ve neonlar. 44
30 15.10.2008 gün ve 855 sayılı Belediye Encümen kararı (Akaryakıt ve LPG istasyonlarının araç yıkama ve yağlama üniteleri.) 1
58 adet işyeri ticaret ve sanat icrasından men edilerek geçici olarak mühürlenmiştir. Belediye Encümenince verilen kararlar ilgilere tebliğ edilmiştir.

Gıda Maddeleri üreten ve satışı yapan işyerleri belli periyodlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmekte olup, TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymayan işyerleri; TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymaları hususunda sürekli uyarılmış olup denetimleri yapılmıştır.

Hanutçuluk yapan işyeri ve şahıslar 2559 Sayılı Polis ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5571 no’ lu Kanunun 1. maddesi ile eklenen 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun 8.maddesinin F bendinde; “Her türlü denize elverişli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar Mahallin en büyük mülki amiri tarafından bu fiili işleyenlerin otuz günü geçmemek üzere geçici süre ile faaliyetten men edilir.” Hükmü ve Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 39. maddesi gereğince hanutçuluk yapan 48 işletme, Kaymakamlık Makamı Oluru gereği 3, 7 ve 15 gün süre ile ticaret ve sanat icrasından men edilerek mühürlenmiştir. Ayrıca 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 37.maddesinin 1. fıkrası gereğince de 9 adet hanutçuluk yapan şahsa cezai işlem düzenlenmiştir. 

İlçemiz Turizmini son derece olumsuz etkileyen seyyar satıcılar (meyveci, oyuncakçı, boncukçu, parfümcü, vb.) motorize Zabıta Ekipleri tarafından anında yakalanarak 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 38.maddesinin 1.fıkrasına göre cezai işlem uygulanmıştır. Bu uygulama neticesinde 288 adet cezai işlem uygulanmıştır. 
 
Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip, kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapanlar yakalanarak 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 33. maddesinin 1.fıkrasına göre cezai işlem uygulandıktan sonra şehir dışına çıkarılmaktadır. Bu uygulamalar esnasında 73 adet dilenciye cezai işlem uygulanmıştır.
 
İlçemizde bulunan işletmelerin çevreye verdiği gürültü kirliliğini önleme konusunda Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalarda bulunulmuş olup, bu yönetmelik gereği bu kontrolleri yapabilecek 6 adet personel ODTÜ’nün yapmış olduğu seminere katılarak A Tipi Sertifika almışlardır. 17.06.2008 tarihinde Svantek Ses Analizörü, hatasız ölçüm yapılabilmesi için Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü/Gebze’ye gönderilerek kalibrasyonu yaptırılmış, bu sayede daha etkin, hassas ve hatasız denetimler sürdürülmüş, gürültü sınırını aşan işletmelere 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 36.maddesinin 2.fıkrası gereğince 8 adet, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 6 işletmeye cezai işlem uygulanmış, İlçemizdeki gürültü kirliliği en az limitlere indirgenmesi sağlanmıştır.

Belediyemiz plajında yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli yüzebilmeleri için Saman İskelesinden başlayarak, Turban Tatil Köyüne kadar yaklaşık 3800 metrelik alana şamandıra çekilerek rahat ve emniyetli yüzme alanı oluşturulmuştur. Ayrıca Halk plajında halkımızın rahat ve ücretsiz yararlanabilmeleri için kumsalda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

5393 Sayılı Belediye Yasasının 15.maddesinin tarafımıza vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde İlçemizdeki Trafik akışının düzenli olması (G.Mustafa Muğlalı Caddesi, Kordon Caddesi, Yeniyol Caddesi) trafik ikaz lambalarının işaret ve tabelalarının kontrol edilmesi uygulanmış olup, Kamunun malına zarar veren 18 şahıs hakkında tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenine sunulmuş ve çıkan kararlar ilgili muhataplarına tebliğ edilmiştir.

Birimimize gelen 1055 adet şikayet dilekçesi yerinde değerlendirilerek gereği yapılmış ve dilekçelere cevap verilmiştir.

            Uzunyalı, çarşı içi, yat limanı ve Kordon Caddesi’nde yayaların yürümesi ve alışverişini kolaylaştırmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak motosiklet ve bisiklet girişi engellenmekte bu konuda aykırı davrananlara gerekli cezai işlemler yapılmıştır.

İlçemizde bulunan imalathaneler, fırınlar, gıda ile ilgili işletmeler, pazaryeri belirli periyodlarla İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiplerle koordineli olarak denetlenmiştir. Hijyen kuralları ve mevzuata aykırı işletilen işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanmıştır.

İlçemizde 2009 yılı içinde 71 kişi vefat etmiş olup, vefat edenlerin defin için gerekli olan işlemlerine yardımcı olunarak İlçemiz Şehir Mezarlığına definleri sağlanmıştır. Ayrıca İlçemizde kimsesiz ve maddi olanakları müsait olmayan Halkımız için defin ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

Müdürlüğümüzce İlçemizdeki resmi törenlerde ve protokollerde bulunulmuş, çelenk konulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri Biriminden gelen 420 adet tebligat süresi içinde esnafımıza ve halkımıza tebliğ edilmiştir.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri ile koordineli çalışmalar yapılmış ve bu servislere çalışmalarında yardımcı olunmuştur.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerine yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerine yapılan tutanaklar birimimize havale edilmiş olup, birimimizce de Belediye Encümenine havale edilerek 20 adet işyerine Encümen kararı ile idari para cezası, ruhsatsız olan 10 adet işyerine de ticaret ve sanat icrasından men edilerek ruhsat almaları sağlanmıştır. 

Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 38.maddesi gereğince halkın huzur ve sükununu Kamu istirahatını bozmayacak ve 2002/49/EC Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 24.maddesinin ‘a’ bendi gereğince arka plan gürültü düzeyini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşmayacak şekilde işletmelere Canlı Müzik İzni verilmiş olup, Canlı Müzik İzni almadan çalışan 75 işletmeye 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanunun 1. maddesinin d fıkrasına göre cezai işlem uygulanmıştır.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 12.maddesine aykırı hareket edenler, 14.03.2003 gün ve 25048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına dair kanunun 33 ve 34. maddeleri uyarınca Kaymakamlık Makamına 65 adet esnafa ait Zabıt Varakası, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanuna muhalefetten Kanunun 25.maddesi gereğince 12. maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandıklarından para cezası uygulanmak üzere gönderilmiştir.

 

İlçemizde kurulan Kurban Hayvanlarının barınması için hijyenik ve sağlıklı ortam sağlanmıştır. Ayrıca Kurban Hayvanları için Hayvan Pazarının girişinde Zabıta Kontrol ekibi kurularak Kurban Hayvanlarının Sağlık, Sevk Raporları ve menşe-i şahadetnameleri kontrolü sağlanarak hayvanlarının girişine izin verilmiştir. Kurban Kesim Yeri de Belediyemize ait Yeni yapılan Modern Mezbahamızda yapılmıştır. Halkımızın memnuniyetinin sağlanması için Kurban Kesim alanındaki vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılmıştır (çay, simit, çikolata vb). Huzurlu bir ortam sağlanarak hizmet verilmiştir. 2009 yılı Kurban Bayramında sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun 423 adet küçükbaş ve 59 adet büyükbaş hayvan kurban olarak kesilmiştir.

İlçemiz sınırları içerisinde başıboş şekilde dolaşan 35 adet köpek Veteriner İşleri görevlileriyle ortaklaşa toplatılarak Belediyemiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilmiştir.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince İlçemizdeki huzur ve güvenin sağlanması için ortaklaşa olarak Halkımızın yoğun olarak bulunduğu parklar, dere ve deniz kenarlarında bulunan madde bağımlıları ve şarapçılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, Emniyet Müdürlüğünce gerekli işlemler yapılmıştır.

4207 Sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren tütün ürünleri tüketimine yönelik düzenlemelerden sonra bugüne kadar İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığı başkanlığınca müşterek denetimler yapılmış olup, yönetmeliğe aykırı işletilen 4 adet işletme;  4207 Sayılı Kanunun 5.  (Değişik: 3.1.2008–5727/6 md.) maddesinin 2.fıkrasında; “2 nci maddenin (a) bendi hariç birinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri tarafından önce yazılı olarak uyarılır. Bu uyarı yazısı, ilgili işletme sorumlusuna tebliğ edilir. Bu uyarıya rağmen, verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında mahalli mülki amir tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince yazı ile uyarılmıştır.

  

Yat Limanı

Turizm amaçlı deniz araçlarına elektrik, su, palamar     bağlama hizmetleri, katı ve sıvı atık alım hizmetleri   verilmiştir.

Bağlama limanı Marmaris olmayan  2009 yılı sezonunda yat limanına giriş çıkış yapan ve elektrik, su, palamar bağlama hizmeti verilen muhtelif tip ve boylardaki deniz araçlarının  aylara göre dağılımı şöyledir:

AYLAR ADET   (TEKNE VE YAT)
OCAK 27
ŞUBAT -
MART 10
NİSAN 18
MAYIS 164
HAZİRAN 244
TEMMUZ 250
AĞUSTOS 288
EYLÜL 181
EKİM 72
KASIM 27
ARALIK -
TOPLAM 1281

2009 Yılı  Verilen Hizmetler Karşılığı Tahsil Edilen Ücretler

TAHSİL EDİLEN SU ÜCRETLERİ TOPLAMI   87 405.- TL
TAHSİL EDİLEN ELEKTRİK ÜCRETLERİ TOPLAMI 192 710.-TL
TAHSİL EDİLEN PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ TOPLAMI 120 134.-TL
TAHSİL EDİLEN İŞGALİYE ÜCRETLERİ TOPLAMI 385 638.-TL
ÇEŞİTLİ GELİR  26 587.-TL
TOPLAM 812 474.-TL

2009 Yılı Tahakkuk Devri

TAHAKKUK DEVRİ KOOPERATİF TEKNELERİ 112 827.-TL
TAHAKKUK DEVRİ SEZONLUK TEKNELER 74 584.-TL
TOPLAM 187 411.-TL
Marmaris Limanına kayıtlı, sezonluk işgaliye ödeyen 170 tekne işletmecisi ve sahipleri ile yat bağlama su ve elektik hizmet sözleşmesi  imzalanmıştır.
Deniz araçlarının güvenli ve emniyetli şekilde bağlanmasını sağlamak için mapa ve analelerin tamirat ve boyaları yapılarak hizmete sunulmuştur.

Elektrik ve su hizmet panolarının teknik bakımları yaptırılarak, arızalı olanları değiştirilerek hizmete sunulmuştur.

Yat limanı, Kordon Caddesi, Saman İskelesi aydınlatma lambalarının bakımları yaptırılmıştır.

            Sezon sonu, dalga alan kısımlardaki elektrik ve su hizmet panoları yerlerinden sökülerek Makine araç parkındaki depoya kaldırılmıştır.

             Menderekteki taşlık bölgede bulunan 154 metre uzunluğundaki ahşap platform demirlerinin zımparaları yapılarak boya işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yat Limanında trafik düzenlemesi yapılmış olup, İlçe Trafik Komisyonu kararı ile belirlenen saatlerde araç giriş çıkışına izin verilmiştir. Kamu güvenliği ve esenliği açısından olağanüstü durumlarda araç girişine izin verilmiştir.

            MARPOL 73/78 EK-5 kapsamında bulunan (çöp) katı atıklar haftanın her günü deniz araçlarına tebliğ edilen saatlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordile bir şekilde aldırılmıştır.
             MARPOL 73/78 EK-4 kapsamında bulunan evsel nitelikli pis sular 6 adet kanalizasyon bağlantı noktasından şehir kanalizasyon şebekesine personel denetiminde verilmiştir.

Çevre :

a- Kıyı ve deniz dibinde bulunan çöpler (Cam, plastik malzeme v.b.) Yat Limanı personeli ve gönüllü dalgıçlar tarafından toplanmıştır.

b- 2009 yılı turizm sezonunda 89 adet deniz aracına talepleri doğrultusunda evsel nitelikli pissu hizmeti verilmiş olup, alınan pissu miktarı  251 000 litredir.

c- Deniz araçlarından kaynaklanan sintine suyu ve atık yağlar, işletmeci ve sahiplerinin talepleri doğrultusunda personel denetiminde 48-MAKTL-007 Lisans belge nolu Atık Kabul Tesisimize alınarak, geçici depolama yapıldıktan sonra, bertaraf tesisine 3 ton 350 kg sintine suyu ve atık yağ (Muğla Kireç Sanayi) gönderilerek teslimi yapılmıştır.

d- Netsel köprüsü yanındaki azmak içersinde küçük balıkçı teknelerinin bulunduğu yerde sahibi belirlenemeyen 7 metre boyunda Paşa isimli tekne sürekli su almakta ve batmak üzere iken, bulunduğu yerden alınarak Makine araç parkı karşısında bulunan kısıma kaldırılmıştır. 
e-Yat Limanında bulunan kendi imkanları ile hareket edemiyecek durumda bağlı bulunan Canaline isimli teknenin birkaç yerinde çatlaklar oluştuğu ve bulunduğu yerde batma tehlikesi bulunduğundan mal sahibinin talebi ve Liman Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde söz konusu tekne başka tekne yardımı ile Burunucu mevkiine çekilerek imha edilmiştir.
Veteriner İşleri

Başıboş kedi - köpeklerin  yakalanması, kısırlaştırılmaları, işaretlenmeleri ve aşılanmaları.

Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde barındırılan köpeklerin bakımı, muayene ve tedavileri.

Mezbaha hizmetinin sunulması.Mezbahada kesim sonucu elde edilen et ve et ürünlerinin mevzuata uygun olarak naklinin sağlanması, kurban kesim yeri olarak hizmet verme.

Canlı hayvan sevkiyatları ile ilgili olarak Menşe Şehadetnamesi hazırlanması.

Gıda Mevzuatına uygun sağlık denetimleri.

Başıboş hayvanlarca ısırılma,tırmalanma vakalarında kuduz şüpheli hayvanların 10 gün müşahede altında tutulması,müşahede sonu sağlık raporu hazırlanarak ilgili kurumun bilgilendirilmesi.

Zabıta Müdürlüğümüzce yakalanan seyyar satıcılardan alıkonulan gıda maddeleri hakkında karar verilmesi,imhası gerektiğinde hazır bulunma. (Balık, midye, vb.)

Gıda Maddeleri üreten ve satışı yapan işyerlerinin belli periyodlarla Belediyemiz Tabibi, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmesi.

 
Temizlik İşleri Müdürlüğü 
 
Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Yapılan Hizmet Alımı İhalesi sonucunda imzalanan sözleşmeye göre 30.01.2009 tarihinden itibaren yüklenici firma aracılığıyla hizmet sunmaktadır.

 
         2009 yılı Temizlik hizmet alımı ihalesi 22.10.2008 tarihinde yeniden yapılmıştır. 2008 yılı Temizlik hizmet alımının sözleşme bedeli 3.199.957,55 TL olup işin toplam hak ediş tutarı 3.409.110,27 TL gerçekleşmiştir. Sözleşme bedelinin 209.152,72 TL üstünde bir tutarla 1 yıllık hizmet alımı tamamlanmıştır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2009 yılı içerisinde sunduğu hizmetler aşağıda verilmiştir.

 Katı atıkların toplanma işleri mahalle ve sokakların yoğunluğuna göre günde 2 ila 12 sefer arasında değişmektedir. Bu nedenle çöp toplama hizmetimiz 8’er saat 3 vardiya şeklinde 24 saat sürmektedir.

Çöp kamyonlarında 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmaktadır. Her çöp kamyonu bölgesindeki çöp konteynerlerini boşalttıktan sonra 2 adet temizlik işçisi ile konteynerlerin etrafları süpürülmektedir. Haznesi dolan çöp kamyonları çöplerini Yeşilbelde mevkiindeki düzenli depolama sahasına boşaltmaktadırlar. Mesaisi biten araçlar çöp kamyonunu kullanan şoförler tarafından, basınçlı sıcak su ile yıkanmaktadır. 

Kış mevsiminde iş yoğunluğunun az olması nedeniyle çöp kamyonlarında çalışan 2 adet temizlik işçisi kendi mevkilerindeki sokak ve caddeleri temizlemektedirler.

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarının alamadığı kaba atıklar (budama artıkları, eski mobilya, moloz, hafriyat atıkları vb.) 2 adet traktör vasıtasıyla toplanıp eski depolama sahasına dökülmektedir. Traktörlerde 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmaktadır.

Ayrıca şahıs arazilerinde bulunan terk edilmiş malzemelerin çevre kirliliği yaratması ve yabani kuru otların yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler doğrultusunda temizliği yapılmaktadır.

 Kapalı çarşı, kale içi, yat limanı, barlar sokağı, vb. büyük çöp kamyonunun giremediği dar sokaklara 3,5m³ lük damperli açık kasa kamyonetlerle çöp toplama hizmeti verilmektedir. 1 adet şoför ve 1 adet işçi ile konteynerler, sokak ve caddelerde bulunan çöpler temizlenmekte bu küçük araç dolduğunda bulunduğu mevkisine en yakın olan araca boşaltma yaparak bölgesinde çalışmaya devam etmektedir. 
         
    
Kapalı çarşı, Ulusal Egemenlik Caddesi Kaldırımları, Atatürk caddesi kaldırım üzeri ve yat limanı vakumlu yol yıkama ve silme aracı ile temizlenmektedir.

 Yıkama ve silme aracının giremediği ve daha bozuk olan dar sokaklar, küçük süpürge aracı ile temizlenmektedir.


İlçemiz geneli yoğunluğun fazla olduğu yaz aylarında 18, kış aylarında ise 12 meydancı bölgesine bölünmüş olup, her bölgede 1 adet meydancı ile sokak ve caddelerin temizliği yapılmaktadır. Yoğunluğun fazla olduğu meydanlarda ( Ulusal Egemenlik Caddesi, Atatürk Meydanı, Kapalı Çarşı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı) sabah ve akşam olmak üzere dönüşümlü 2 adet meydancı çalışmaktadır. 
 
    
Buna ek olarak oluşturulmuş olan 5 kişilik mahalle ekibiyle sokak ve kaldırımlarda gelişi güzel atılmış atıklar ve kendiliğinden çıkmış yabani ot vb. için derinlemesine temizlik programları belirli periyotlarla tüm sokaklarda uygulanmaktadır.

         
 
Yürüyüş yollarının üzerindeki küçük kaba atıklar meydancılar tarafından kaldırım kenarına indirilip vakumlu yol süpürme aracı ile cadde ve sokaklar daha kısa sürede temizlenmektedir. Ayrıca konteyner içine atılmayıp, kenarına bırakılan çöp poşetlerinden sızan yağ ve yemek suları 1 adet işçi tarafından temizlik maddesi ile fırçalanıp süpürge aracı ile vakumlanıp temizlenmektedir.  
Bazı noktalarda bulunan ve çevre kirliliğini tehdit eden rögar ve yağmur giderlerinin temizliği,  temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. Temizlik personelinin ulaşamadığı noktalarda vakumlu yol süpürge aracının hortumu ile bu rögar ve ızgaraların temizliği yapılmaktadır.

Yüklenici firma çöp kamyonlarının bakımını düzenli olarak yapmaktadır. Arızalanan araçlar firmanın tamir bakım ustaları tarafından arızalandığı yerde en kısa sürede tamir edilmektedir.

Yüklenici firma konteynerlerimizi belirli periyotlarla düzenli olarak konteyner yıkama aracı ile yıkayıp dezenfekte etmektedir. Konteynerlerimiz basınçlı ve sıcak su ile iç dış yıkaması yapıldıktan sonra karasineklere karşı ilaçlaması da yapılmaktadır.   
 
   
2872 sayılı Çevre Kanunu ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliğinin 9. maddesi gereği toplamakla yükümlü olduğumuz tıbbi atıklar ile ilgili olarak ilçemizde bulunan sağlık kuruluşları ile karşılıklı imzalanan Tıbbi Atık Sözleşmesine göre haftada 2 gün (Pazartesi, Perşembe) olmak üzere tamamen tıbbi atık eğitiminden geçirilmiş personellerle ve yönetmeliğe uygun bir şekilde İl Çevre Orman Müdürlüğünden lisanslı tıbbi atık toplama aracı ile yapılan tıbbi atıkların toplanması neticesinde bir yılda 47.117 Kg tıbbi atık toplanarak Yeşil Belde Düzenli Deponi sahasındaki lot içerisinde açılan çukura kireçleme yapılarak dökülmektedir.

İdaremizin yükleniciye tıbbi atık aracı için verdiği birim fiyat üzerinden ödenen tutar 27.763,78 TL dir. Tıbbi Atıkların kontrolü Yönetmeliği gereği İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen 2009 yılı tıbbı atık bertaraf ücreti 0,40 TL/kg dır. Belediyemiz mahalli çevre kurulunun tespit ettiği fiyatlarla Belediyemiz vermiş olduğu 12 aylık hizmet karşılığında Sağlık işletmelerinden 18.846,80 TL tahakkuk ettirilecektir. 
   
 
Tablo -3 Marmaris Belediyesi Temizlik İşlerine ait 2009 yılı içerisinde, çöp kamyonlarından Katı Atık Düzenli Deponi Alanına gönderilen aylık tıbbi atık miktarları aşağıda gösterilmiştir.

 

Kışın havanın fırtınalı ve yağışlı olması nedeniyle Saman İskelesi Parkı ile Turban Tatil Köyü arasında kalan sahil bandımızda biriken erişte ve diğer malzemeler traktör ve temizlik işçileri tarafından tırmık yardımıyla biriktirilip poşetlendikten sonra traktöre atılmaktadır.

 

    
Atatürk meydanında bulunan Atatürk heykelinin etrafındaki granit taşların zamanla kireçlenmesi nedeniyle ilaçlı su ile zımparalanarak temizliği yapılmıştır.

   

   

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dere ve kanalların içerisinde biriken kum ve katı atıkların su ile temas etmesinden dolayı, yağmurlu havalarda su taşkınlıklarına sebebiyet vermemesi ve her türlü çevre kirliliğini önlemek amacıyla sürekli olarak temizliği yapılmaktadır. Temizlik personeli ve traktör yardımıyla bu atıklar bir araya toplanmasından sonra, kepçe yardımıyla dere içerisinden çıkarılıp Yeşil Belde mevkiinde bulunan çöp sahasına        gönderilmektedir.
 

Perşembe ve Pazar akşamları pazar bitiminden sonra pazaryerinin temizliği yapılmaktadır. Pazaryerinde bulunan katı atıklar toplandıktan sonra basınçlı su ile yıkama yapılmaktadır.

Temizlik İşleri yaz sezonundan önce ilçemizin tüm sokaklarını belirli bir programa göre kaldırım üzerinde bulunan otları, moloz artıklarını, çalıları süpürerek temizlemektedir.

Marmaris Muğla karayolu ve Aksaz yolu kenarları yazın araçlardan atılan pet şişe, metal kutu ve poşet artıkları temizlik işçileri ile belirli periyotlarda temizlenmektedir. Ayrıca tekne ile adalar bölgesine belirli periyotlarla gidilip teknelerden atılan atıkların temizliği yapılmaktadır.

Yat limanı, Uzun Yalı, Oteller Bölgesi, Tekne işletmecileri, Çarşı Esnafı, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Yeniyol Caddesi, General Mustafa Muğlalı Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmelere ve fırın işletmelerine tebligatlar yapılarak çöp çıkartma saatleri ve şekilleri konusunda bilgiler verilmektedir.

Çöp konteynerlerine evsel çöp haricinde çöp atılması yasak olup, insanlarımızın bu yasağa ve çöp çıkartma saatlerine uymadıkları aşağıdaki resimlerde görülmektedir.


 2009 yılı makine araç parkımızda atıl durumda bulunan 400 lt ve 800 lt’lik daldırma galvanizden yapılmış eski çöp konteynerlerin tamiratı yapılarak konteynerlerinin yetersiz olduğu ve ihtiyaç olan bölgelere yerleştirilmiş ve problem olan bölgeler çözüme kavuşturulmuştur.

Çöp ev olarak nitelendirdiğimiz ter türlü malzemenin ev içerisinde saklanmasından doğan çevre kirliliğini önlemek amacıyla dilekçeler doğrultusunda temizliği yapılmaktadır.

 Marmaris halkına çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek ve duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Marmaris Belediyesi tüm personeli ile beraber koylarda sahil temizliği yapmış, çevre kirliliğinin önemini vurgulamıştır.  

    
Temizlik İşleri topladığı katı atıkların ortalama aylara göre dağılımına bakacak olursak, kış aylarından yaz aylarına doğru bir yükseliş görmekteyiz. Çöp miktarı arttıkça işçi sayısı ve ekipmanların da arttığını görmekteyiz. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

           Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2009 yılında sunduğu hizmetler aşağıda verilmiştir.

            Marmaris Şehir Girişi’nin yeniden düzenlenmesi,
            2008 yılı içerisinde karayollarının Marmaris şehir girişi genişletme çalışmalarına başlamasıyla bozulan, Müdürlüğümüze ait Marmaris Şehir girişi orta refüjleri yeniden düzenlenmiştir. 
 
             Yaklaşık 1357 m²’lik alanda refüjler içerisine doldurulan toprağın kaymasını önlemek amacıyla, belirli aralıklarla toprağa ahşap latalar çakılmıştır. Toprağa gübre verildikten sonra bitkiler yerleştirilmiş, sulama sistemi de döşendikten sonra çim ekimi yapılarak Park ve Bahçeler ekipleri tarafından yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

 

59.Sokak Meydan Düzenlenmesi
59.Sokakta mengene parkı yanında bulunan geniş alanda fen işleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde meydan düzenlemesi yapılmıştır. Projesi hazırlanan meydanın aplikasyonu tamamlandıktan sonra yeşillendirilecek yaklaşık 50 m²’lik alana toprak doldurulmuş ve mevsimlik çiçekler dikilmiştir.   

 Ayrıca yapılan yeni düzenlemeyle yürüyüş yolunun daralması sonucu yol kenarında yaklaşık 80 m²’lik boş alan yeşil alan olarak değerlendirilmiştir. Sulama sistemi döşenen yeşil alana toprak doldurulmuş bitki dikilerek yeşillendirilmiştir.

 

Çeşme Meydanı Çevre Düzenlemesi
Çeşme meydanında; yolların bozulması, meydan içerisinde oturacak yerlerin ve yeşil alanların az olması nedenleriyle yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre meydan projesi hazırlanmış ve yerinde aplikasyonu yapılmıştır. Fen İşleri Müdürlüğünün yürüyüş yollarını tamamlamasıyla ortaya çıkan yaklaşık 68 m²’lik yeşil alanların sulama hattı döşenmiş, içerisine toprak doldurularak bitkilendirilmiştir.

 

Proje-1 Çeşme Meydanı Projesi
 

62.Sokak Dere Kenarı Çiçeklikler

62. Sokakta bulunan dere kenarındaki çiçekliklere su hattı döşenerek içerisine toprak doldurulmuştur.  Yaklaşık 50 m²’lik olan bu çiçekliklere sarmaşık bitkileri dikilmiştir.

 

    
91.Sokak Çocuk Parkı Düzenlemesi

Mariç-Belbir’in dere ıslahı çalışmaları ile 91.sokakta bulunan çocuk oyun alanı genişletilmek üzere yeniden düzenlenmiştir. Alana sulama sistemi döşenerek toprak doldurulmuş ve bitkilendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Eskimiş olan çocuk oyun alanındaki oyun grubu yenisi ile değiştirilmiştir. Ayrıca açık hava spor aletleri yerleştirilmiş, halkımızın kullanımına sunulmuştur.

194.Sokak Park Düzenlemesi

İmar planına göre yeşil alan olarak ayrılan 194. Sokaktaki yaklaşık 1595 m²’lik park alanının 1.bölümünde sulama sistemi döşenmiş içerisine toprak doldurularak yeşillendirilmiştir. 2. bölümünde ise yürüyüş yollarının yapılmasının ardından alana toprak serilmiştir. Yeşillendirme çalışmalarına devam edilmektedir.    
   

 Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı Yeşil Alan Düzenlemesi

Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde restoran önünde bulunan yaklaşık 447m²’lik yeşil alanımızda yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme ile toprağa eğimli bir şekil verildikten sonra, bitkilendirilerek yeşillendirilmiştir.

 

İsmet Kamil Öner Caddesi Yeşil Alan Düzenlemesi

İsmet Kamil Öner Caddesinde yeni düzenleme yapılan kısmında yaklaşık 179m²’lik yeşil alan olarak ayrılan alanlara toprak doldurulmuş, sulama sistemi döşenmiş ve bitkilendirilerek yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır.


  
Emniyet Kavşağı Üzerinde Bulunan Mezarlık Düzenlemesi

Kenan Evren Bulvarı Emniyet kavşağı üzerinde bulunan mezarlığın içerisine toprak doldurulmuş ve içerisine mevsimlik bitkiler dikilmiştir.

 

56. Sokak Çiçeklik Düzenlemesi

56.sokakta bulunan otopark girişinde ve İyilik Kayalığının arka kısmındaki alanlara toprak doldurmuş, sulama sistemi döşenmiş ve bitkilendirilmiştir.
    
   

250.Sokak Çiçeklik Düzenlemesi

250. Sokakta yeni yapılan yolun her iki tarafında çiçeklik olarak değerlendirilmiş yaklaşık 374 m²’lik yeşil alanlar meydana gelmiştir. Bu çiçeklik alanlara toprak doldurulmuş, sulama sistemi döşenmiş ve bitkilendirilmiştir.


 
225.Sokak Küçük Yeşil Alan Düzenlemesi

225. Sokak Ahmet Göncü Parkı karşısında bulunan yaklaşık 124m²’lik küçük üçgen alanın projesi hazırlanmış, sulama sistemi döşenmiş ve bitkilendirme çalışmaları sonucunda yeşillendirilmiştir.
   


48. Sokak Yeşil Alan Düzenlemesi

48. Sokakta bulunan yeşil alanda yabani otlar temizlenmiş, çapası yapılmış toprağı serilmiş, sulama sistemi döşenmiş ve çim ekimi yapılmıştır.

 


231.Sokak Dere Kenarı Yeşil Alan Düzenlemesi

231. Sokak dere kenarında bulunan yaklaşık 196m²’lik alan yeşil alan olarak değerlendirilmiştir. Alana toprak serilmiş ve ardından sulama sistemi döşenmiştir. Zakkum, Pitosporum ve Günlük ağaçları dikilerek bitkilendirilmiştir.


Ilıca Parkının Düzenlenmesi

Atıl durumda bulunan ve kullanımı az olan Ilıca parkı yeniden düzenlenmesi için çalışmalara başlanılmıştır. Projesi hazırlanmış olan yaklaşık 1442m²’lik Ilıca Parkı’nın temizliği yapılmıştır. Fen işleri Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan drenaj kanalı ve su toplama deposunun tamamlanmasından sonra parkın yapımına başlanılacaktır.

 Yeniyol Caddesi Yeşil Alan Düzenlemesi

Yeniyol Caddesi ile Ulusal Egemenlik Caddesi’nin birleştiği ve yeşil alan olarak ayrılan yere toprak doldurulmuş ve sulama hattı döşenmiştir. Son olarak bitki dikilerek yeşillendirilmiştir.
   

 

Parklara Açık Hava Spor Aletleri Konulması

Marmaris Belediye sınırları içerisinde 2008 yılında 10 adet parklarımızda açık hava spor aletleri bulunmaktaydı. İhtiyaçlar doğrultusunda 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce belirlenmiş olan 7 adet parkımıza daha açık hava spor aletleri yerleştirilmiştir. Toplamda 17 park alanında 91 adet açık hava spor aletleri bulunmaktadır.

  PARKLARA YERLEŞTİRİLEN AÇIK  HAVA SPOR ALETLERİ ADET 
1 ÇIKIKÇI KEMAL KORULUĞU 7 
2 YASEMİN YALISI ÖNÜ YEŞİL ALAN 6 
3 PAŞA BEACH OTEL YANI YEŞİL ALAN 8 
4 50.SOKAK DERE KENERI ÇOCUK OYUN ALANI 5 
5 12.SOKAK ÇOCUK OYUN ALANI 6 
6 ÇAMDİBİ PARKI 6 
7 229.SOKAK YEŞİL ALAN 6 
8 ACI İNCİR PARKI 6 
9 ALİCİK PARKI 6 
10 90. SOKAK ATASOY SİTESİ YANI YEŞİL ALANI 5 
11 SARIANA PARKI 3 
12 ROTORACKT PARKI 3 
13 MOLAKENT SİTESİ 6 
14 MERKEZ KOMUTANLIĞI 6 
15 91.SOKAK PARKI 6 
16 ANKARALI HÜSEYİN AYHAN PARKI 3 
17 MAZI BAŞI PARKI 3 
  TOPLAM 91 

2009 Yılı İçinde Yapılan İşler
 
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında mevsimlik menekşe üretimi yapılmıştır. Ayrıca parklarda kullanılmak üzere; Rodos Ağacı, Alacalı Zakkum, Küçük Yapraklı Kauçuk, Japon Gülü, Gül, Verbena, Papatya, Lantana, Gazenya,  Mezem, Mine, Libya Çimi, Tulbakya, Rosmarin, Kaya Sarmaşığı, Amerikan Sarmaşığı, bitkilerinden çelikler üretilmiştir.

Mevsimlik çiçek alımı ile beraber Atatürk Heykeli çevresindeki saksılara, Meşale yanı refüjlere, Ulusal Egemenlik Caddesi orta refüjlerine, Emniyet Kavşağı Orta refüjüne kadife dikimi yapılmıştır.

 


 
Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı orta refüjünde eksik olan begonviller, Atatürk Caddesi’ndeki çiçekliklerde eksik olan papatyalar ve 60.sokakta kaldırım üzerinde eksik olan günlük ağaçları için bitki alımı yapılmış ve yerlerine dikilmiştir. 
İnsanlara tehlike oluşturmaması için kaldırımlarda bulunan palmiyelerin gövdesindeki sert dikenli kabuklar soyulmuştur.

 

 

 

Yapılan Rutin İşler

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait yaklaşık 138435 m²’lik çocuk oyun alanı, yeşil alan, otogar, spor tesisleri, Belediye hizmet alanı, refüj ve çiçekliklerin sulama, budama, belleme, çapalama, gübreleme, yabancı ot temizleme, çim biçme, v.b. her türlü bakım onarım, çiçeklendirme ve sulama tesisatı tamir bakım işlemlerine belirli periyotlarla rutin olarak devam edilmiştir. Ayrıca parklarda ve yeşil alanlarda salyangoz ilacı, sinek ilacı ve kene ilacı verilmiştir.

Birimimiz tarafından her yıl Atatürk Meydanı’nda bulunan saksılara, meşale önüne, yat limanı saksı ve çiçekliklerine, Otobüs Garajı’na, Ulusal Egemenlik Caddesi orta refüjüne ve Emniyet Kavşağı orta göbeğine olmak üzere yaz aylarında ve kış aylarında toplam 2 kez mevsimlik çiçek dikimi yapılmaktadır.

 

            Yazın açtığı çiçekleri nedeniyle kimi vatandaşlarımıza alerji yaptığından dolayı her yıl Kordon caddesinde ve Atatürk caddesinde bulunan Palmiye ağaçlarının, dalları Haziran ve Temmuz ayları arası rutin olarak budanmaktadır.
   
Kenan Evren İlköğretim okulunda, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde ve İhsan Mermerci İlköğretim okulu bahçesinde budama, çim biçimi her yıl yapılmaktadır.
  
Elektrik tellerine değen ağaçların budanması işi Aydem Elektirik ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde budaması yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımızın dilekçeleri doğrultusunda İtfaiye ekipleri ile birlikte tehlike arz eden ağaçlar budanmaktadır.

   
Yoğun yaz sezonunda havalarında kurak geçmesinden dolayı personelimiz yetersiz kaldığından, Kamu İhale Kanununa göre Hizmet Alımı ihalesi yapılmıştır. Yeşil alanların bakımını içeren bu hizmet alımı 1yıl süre ile devam etmiştir.

 

 

             Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Ait Yeşil Alanlar

             Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde var olan yeşil alanların revüzyonu ile imar planında yeşil alan olarak gözüken yerlerin yeşil alan olarak değerlendirilmesi ile 2009 yılına kadar toplam 138435 m²’lik yeşil alanlarımız kullanılabilir duruma getirilmiştir. 
 Bu rakama göre Marmaris’te kişi başına düşen yeşil alanı hesaplayacak olursak; “ Toplam yeşil alan miktarı = 138435 m² , Marmaris ilçesi nüfusu =28660 kişi, Kişi başına düşen yeşil alan miktarı = 138435 m² / 28660 kişi = 4,83 m²/kişi ” olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu hesaplamalarda yeni imara açılmış olan Bağlı içi bölgesi henüz park düzenlemesi yapılmadığından bulunmamaktadır. En kısa sürede Bağlı içi bölgesinde yeşillendirme çalışmalarına başlanılacaktır.

  Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 2009 yılı içerisinde birimin görevi dahilinde;

Turizm Kupası – 5 Ocak

Marmaris Belediyesi otel ve seyahat acenteleri personelleri için “Turizm Kupası” adı altında halı saha futbol turnuvası düzenledi. 5 Ocak Pazartesi günü başlayan turnuva kapsamında toplam 36 maç gerçekleştirildi.


“Yeni Yıla Merhaba” resim sergisi – 5 Ocak

“Yeni Yıla Merhaba” adlı karma resim sergisi Yüzme Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanat Danışmanlığını Rus-Türk Ressam Svetlana Önder’in yaptığı sergide yaşları 5 ile 15 arasında değişen ve çalışmalarını Önder’in sahip olduğu resim atölyesinde sürdüren 39 çocuğun değişik tekniklerde yaptıkları resimleri yer aldı. 

Otel işletmecilerine kokteyl - 8 Ocak

Otel işletmecileri ve yöneticileri Marmaris Belediyesi tarafından verilen kokteylde biraraya geldi. Belediye Başkanı Ali Acar’ın ev sahipliğini yaptığı geceye Marmaris’in önde gelen otel sahipleri ve yöneticileri katıldı. Gecenin organizasyonu Müdürlüğümüz tarafından yapıldı.

Geleneksel “Yeni Yıl Konseri” - 19 Ocak

Belediyemizin katkılarıyla Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından 19 Ocak tarihinde 5.si organize edilen ve Marmaris Belediyesi Oda Orkestrası sanatçılarının dinleyicilerle buluştuğu Yeni Yıl Konseri büyük beğeni topladı.

Türk Halk Müziği konseri – 20 Ocak

Marmaris’te müzik dolu bir haftasonu yaşandı. Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen konsere Marmarisli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Marmaris Türk Halk Müziği ve Dansları Derneği tarafından TRT Ankara Radyosu sanatçılarının katılımı ile düzenlenen konserde yurdun çeşitli yörelerinden türküler seslendirildi.

Halk eğitim kursiyerlerinin çocukları için oyun odası oluşturuldu – 25 Ocak
Marmaris Belediyesi Hizmet Binası’nın alt katında Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen anne- çocuk eğitimine katılan bayanların çocukları için oyun odası oluşturuldu. Marmaris Belediyesi Basın-Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla, anneler teorik olarak bilgilendirilirken, çocuklara da bir arada oynama alışkanlığı kazandırılıyor.

Kurumlar Kupası - 9 – 27 Şubat

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının katıldığı “Kurumlar Kupası” 9-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 17 takımın katıldığı turnuvada Atatürk İlköğretim Okulu birinci, Devlet Hastanesi ikinci, Ordulular Derneği ise üçüncü oldu.

Sevgililer Günü – 14 Şubat

Sevgililer, Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen sevgililer günü etkinliğinde buluştu. Atatürk Meydanı’ndaki etkinliği yaklaşık 500 kişi izledi. Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar yapıldı, şiirler okundu. Kazananlara hediyeler verildi.

Başkan Ali Acar “Turizmin elçileri” rehberlerle buluştu 
21 Şubat

Belediye Başkanı Ali Acar, Dünya Rehberler Günü’nde Marmaris Rehberler Derneği (MARED) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyarete Müdürlük görevlileri de eşlik etti.

“Kanadolu” imza günü – 6 Mart

Yazar Güven Karabenli; ikinci kitabı Kanadolu’nun tanıtım gününde Marmarisli kitapseverlerle buluştu. Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlik 6 Mart Cuma günü Konak Kitabevi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Yazar kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Barış Manço anma gecesi – 6 Mart

Şarkıları ve kişiliğiyle sanat hayatına damgasını vurmuş unutulmaz sanatçı Barış Manço Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Geceye Lale Manço, oğlu Doğukan Manço ve efsane ismin orkestrası Kurtalan Ekspres katıldı. 1999 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Manço Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen kültür etkinliği ile anıldı.

Dünya Kadınlar Günü kutlandı – 8 Mart

Marmaris Belediyesi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında yılın başarılı kadınlarına günün anısına plaket sunmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen “Yılın Başarılı Kadınları” plaket töreni Marmaris Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl 5.si düzenlenen etkinlikte çalışma, sosyal ve özel hayatlarındaki başarılarıyla Çağdaş Türk Kadını kimliğini yansıtan ve topluma örnek olan 15 kadına plaket verildi.

Süper Kupa – 13 Mart

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Turizm ve Kurumlar kupasının dereceye giren takımlarının yer aldığı süper kupa çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Süper Kupa’da birinciliği göğüsleyen takım Ordulular Derneği oldu.

 “7 Renk Marmaris” fotoğraf sergisi – 16 Mart

Marmaris Belediyesi Hizmet Binası’nın giriş katında oluşturulan sergi salonu 7 Renk Marmaris adlı fotoğraf sergisi için kapılarını açtı. Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla, Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) tarafından açılan sergide yaklaşık 60 tane fotoğraf yer aldı. Bir hafta boyunca devam eden sergini açılış kokteyli organizasyonunu Müdürlüğümüz yaptı.

“Kitapta ve Sanatta Kadın” konulu sergi – 17 Mart

Hayatını Huzurevi’nde sürdüren Sanatçı Kamil Dürüst, “Kitapta ve Sanatta Kadın” konulu bir sergi açtı. Sergi’de Kamil Dürüst Bey Kütüphane’sinde yer alan kadın konulu kitaplar ve kurucusu olduğu Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği’nin bayan üyeleri tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi. 17 Mart Salı günü gerçekleştirilen açılış törenine Huzurevi Derneği Başkanı Zehra Yüzak, Huzurevi sakinleri, MARFOD üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çanakkale Şehitlerini anma günü - 18 Mart

Çanakkale Şehitleri, Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen törenle anıldı. Program Marmaris Kaymakamlığı ile birlikte organize edildi.


Kütüphane haftası kutlandı – 30 Mart

30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi tarafından bir tören düzenlendi. Törene Marmaris Kaymakamı Serdar Polat, Belediye Başkanı Ali Acar, Belediye Meclis üyeleri, oda temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törene teknik destek sağlandı.

Bahara merhaba kutlaması – 12 Nisan

Marmaris,  doğanın uyandığı bahar mevsimine Marmaris Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı’nda düzenlenen ’Bahar Kutlaması’ ile ‘merhaba’ dedi.  Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona, havanın güzel olmasını fırsat bilen binlerce kişi geldi. Ünlü Sanatçı Tülay Özer ile çeşitli yerel şarkıcıların ve dansçıların sahne aldığı Bahara merhaba kutlaması 12 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu – 15 Nisan

Dünyanın en saygın 14 yarışından bir tanesi olan 45. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Nisan ayına damgasını vurdu. İspanya, İtalya, Belçika ve Avusturya’dan dünya çapında ünlü sporcular, Türkiye’nin en büyük makamı adına mücadele etti. Ülke tanıtımı açısından son yılların en önemli organizasyonlarından biri olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı 45. Bisiklet Turu kapsamında Marmaris Belediyesinin hazırlamış olduğu bir dizi etkinlik de organizasyona renk kattı. Atatürk Meydanı ve Hasan Işık Caddesi üzerine kurulan sahnelerde dans gruplarının gösterileri vardı. Ayrıca amatör gruplar da sevilen şarkıları seslendirdi. İlgi çeken diğer etkinlikler ise Londra’da 2008 yılında yapılan Dünya Balon Şekil Verme Olimpiyatları’nda dünya şampiyonu olan Dündar Mercan’nın Atatürk Meydanı’nda kurulan stantta yaptığı özel balonlar ve Ressam Gaye Türkel tarafından organizasyona özel olarak yapılan temsili yağlıboya resim ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Mehteran Takımı’nın gösterisi oldu. Balonlardan yapılan bisiklet meydanda sergilenirken, 7 metrekare büyüklüğündeki yağlıboya resim de büyük ilgi topladı. Organizasyonun en renkli görüntülerinden bir tanesi ise paraşütle havada gösteri yapan bisikletçi oldu.

“Cumhuriyet’ten Günümüze Mimari Yapılarımız” sergisi – 18 Nisan

Marmaris Belediyesi mimarlık sergisine ev sahipliği yaptı. 4-9 Nisan Mimar Sinan Haftası nedeni ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda “Cumhuriyet’ten Günümüze Mimari Yapılarımız” adlı bir sergi açıldı. Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından Marmaris temsilciliğinin de katkılarıyla açılan sergide Cumhuriyet’in ilk yıllarında Cumhuriyet’in yetiştirdiği mimarlar tarafından ülkenin dört bir yanında yapılan mimari eserlerin fotoğrafları sergilendi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan

Ulu Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından şehir stadında devam eden kutlamalara vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Etkinlikler çerçevesinde resmi daireleri ziyaret eden öğrenciler, makamları sembolik olarak devir aldı.

Veteranlar Voleybol Turnuvası – 4 Mayıs

Marmaris Belediyesi’nin girişimleri sayesinde Mayıs ayı içerisinde “Veteran Voleybol Turnuvası”  gerçekleştirildi. Turnuvaya Rusya’dan gelen işadamları katıldı. Rusya’da amatör ligleri bulunan Rus işadamları ve işkadınları her yıl Moskova’da gerçekleştirdikleri turnuvalarını 2. defa Marmaris’te düzenledi.

Denizcilik ve Bahar Festivali - 16-19 Mayıs

5. Marmaris Uluslararası Denizcilik ve Bahar Festivali hafızalarda renkli görüntüler bırakarak son buldu. 4 gün 4 gece süren festival kapsamında yaklaşık 30 farklı etkinlik düzenlendi. Festivalin ana etkinliklerini gösteriler ve konserler oluştururken, sergiden yarışmaya, kermesten plaj partisine kadar geniş bir yelpazede çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival için Atatürk Meydanı’na ve Belediye önünde yer alan halk plajına 2 ayrı sahne kuruldu. Her akşam her iki sahnede de farklı etkinlikler düzenlendi. Festival için 6 ülkeden 10 gösteri grubu Belediyenin girişimi ile ilçeye gelerek günün farklı saatlerinde gösterilerini sergiledi.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 90’ıncı yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında lise öğrencilerinin Şehir Stadında sunduğu gösteriler ilgiyle izlendi. Gün boyunca devam eden etkinlikler Donanma Bandosu konseri ile son buldu. Stadyum düzenlemesi ve konser organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı.

“Resmin Yaşı Yok” resim sergisi - 8 Haziran

“Resmin Yaşı Yok” adlı karma resim sergisi 8 Haziran Pazartesi günü Marmaris Belediyesi’nin de katkısıyla Yüzme Eğitim Merkezi’nde açıldı. Sanat Danışmanlığını Svetlana Bayramkaya’nın yaptığı sergide toplam 180 resim sergilendi. Resimlerin 130 tanesi Bayramkaya’nın yaşları 5 ile 60 arasında değişen öğrencilerine aitti.

Othello Bale Günleri – 18 Haziran

Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen "Bale Günleri" kapsamında, İzmir Devlet Opera ve Balesi William Shakespeare’in "Othello" adlı eserinden uyarlanan baleyi sahneledi. 18 Haziran Perşembe akşamı Amfi Tiyatro’da sergilenen oyunu yaklaşık 2 bin kişi izledi.

Mavi bayrak töreni - 19 Haziran

Marmaris Belediyesi Halk Plajı’na törenle mavi bayrak asıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı, Meclis Üyesi İsmet Kamil Öner ve Belediye çalışanlarının katıldığı renkli tören plajda bulunan vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Köşe Bucak Marmaris – 22–23 Haziran

TRT 1’de yayınlanan “Köşe Bucak Türkiye” programının 4 Temmuz Cumartesi günü ekrana gelen bölümünün çekimleri Haziran ayında Marmaris’te gerçekleştirildi. Müdürlüğümüzün katkılarıyla ilçeye gelen TRT ekibi 4 gün boyunca Marmaris ve çevresinde çekimler yaptı.

Marmaris Motosiklet Festivali – 26-27-28 Haziran

Marmaris Motosiklet Festivali, Marmaris Motosiklet Kulübü ve Marmaris Belediyesi’nin işbirliği ile 26-27-28 Haziran tarihlerinde Yat Limanı’nda gerçekleştirildi. Motosiklet tutkunları Marmaris Motosiklet Festivali kapsamında 3. kez Marmaris’te buluştu. Marmaris Belediyesi’nin destekleriyle Marmaris Motosiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonun gündüz etkinliklerini çevre gezileri oluştururken geceleri ise katılımcılar Barlar Sokağı’nda eğlendi.

Türkiye Sirki - 29 Haziran

Türkiye’nin Uluslararası gösteri standartlarına sahip ilk ve tek kapalı salon sirki olma özelliği taşıyan "Türkiye Sirki" Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Marmarislilerle buluştu.

 


Denizcilik Bayramı - 1 Temmuz

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 83. yıldönümü kutlamaları nedeniyle Marmaris renkli görüntülere sahne oldu. Marmaris Belediyesi, Liman Başkanlığı ve Marmaris Deniz Ticaret Odası’nca (MDTO) organize edilen kutlamalar, Atatürk Meydanı’ndaki törenle başladı. 1 Temmuz coşkusu, akşamüzeri Liman Başkanlığı karşısındaki iskele ve çevresinde gerçekleşen etkinliklerle sürdü. Marmaris Belediyespor Yelken Şubesi sporcularının gösterileriyle renklendirdiği etkinlik kapsamında, lokma dökülüp dağıtıldı, halk oyunları, dans, palyaço ve sihir gösterilerinin yanı sıra çeşitli halat çekme, yelken, top toplama, çocuklar ve masterler yüzme, kürek çekme, yarışları yapıldı. Buradaki kutlamalar 1 Temmuz’un olmazsa olmazı yağlı direkten Bayrak kapma yarışıyla tamamlandı.

 


Nikah – 7 Ağustos

Marmaris Belediyesi nikah salonu, hayatlarını Marmaris’te birleştirmeye karar veren Alman çiftin nikahına ev sahipliği yaptı. Marmaris’te evlilik ve balayı turizmine katkısı olması amacıyla Marmaris basını nikah töreninin şahidi ve özel konuklarıydı.

Dar gelirli vatandaşlara erzak yardımı - 25 Ağustos

Marmaris Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere erzak yardımı yapıldı. Belediyenin hizmet sınırları içinde yer alan Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler, Hatipirimi, Sarıana ve Çamdibi mahallelerinde yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit edilen 500 aileye erzak yardımı yapıldı.

Zafer Bayramı coşkusu – 30 Ağustos

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayram sabahı Atatürk Meydanı’nda düzenlenen çelenk töreniyle başlayan kutlamalar akşam ise Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konserle devam etti.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan kurtuluş mücadelesinin kesin zaferle sonuçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 87. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Aceze yardımları – Eylül

Yıl boyunca yapılan başvurular değerlendirildi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek Encümen’e sunuldu. Yardım kararı verilen vatandaşlarımızın tüm işlemleri Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından yürütüldü.


Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası - 5-6 Eylül

8 ülkenin katıldığı Avrupa Açık Su Yüzme Şampiyonası Marmaris’te gerçekleştirildi. Marmaris Körfezi’ndeki finallere Türkiye, Belçika, İngiltere, Slovenya, Fransa, İspanya, Almanya ve İsrail’den toplam 29 bayan ve erkek yüzücü katıldı. Avrupa Yüzme Birliği (LEN) ve Yüzme Federasyonu tarafından birlikte organize edilen yarışların Marmaris’te gerçekleştirilen finali başarılı organizasyonuyla göz doldurdu. 2010’da yapılacak Avrupa Yüzme Yarışlarının da ilçemizde gerçekleştirilmesi gündeme geldi.

 

 


İz Tv’den Marmaris belgeseli – 7–12 Eylül

“Gezi Rehberi” adlı programın Ekim ayında yayınlanan bölümünde Marmaris ekranlara geldi. Rota Yatçılık sponsorluğunda Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle çekilen Mavi Yolculuk konulu belgeselde Marmaris’ten çıkarak Fethiye’ye kadar uzanan eşsiz koylarda çekim yapan Işıl Bayraktar ve yapım ekibi, kameralarına yansıyan görüntüleri seyircilere aktardı.

Basın toplantısı - 8 Eylül

Belediye Başkanı Ali Acar düzenlenen bir toplantıyla basın mensupları ile bir araya geldi. 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilen toplantıya Marmaris’te faaliyet gösteren yayın kuruluşları ve haber ajansı temsilcileri eksiksiz olarak katıldı. Başkan Ali Acar gündeme dair açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zabıta Müdürlüğü’ne ziyaret – 10 Eylül

 4-10 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Ali Acar Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarette zabıta çalışanlarıyla biraraya gelen Başkan Acar, tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret sonunda tüm çalışanlara günün anısına özel olarak hazırlanmış küçük hediyeler verildi. Hediyenin tasarımı Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Sokak Basketbolu Turnuvası - 15 Eylül

Marmaris Yat Limanı Sokak Basketbolu turnuvasına ev sahipliği yaptı. 1 gün süren turnuva Muğla Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirildi. Gençlerin istihdam edilmesi ve gençlere Muğla ve çevresinin kültürünün tanıtılması amacıyla hayata geçirilen “Farklı Kültür Aynı Pota”  projesi kapsamında basketbol hakemliği kursu almış gençlerin görev aldığı turnuva daha önce Akyaka, Köyceğiz ve Fethiye’de düzenlendi. Turnuvanın Marmaris ayağı Yat Limanı Denizkızı Heykeli’nin yer aldığı meydanda düzenlendi. Gençlerin bir araya gelmesinde basketbolun araç olarak kullanıldığı turnuvaya geniş katılım oldu. Organizasyonda halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu.

Hastane ziyaretleri - 23 Eylül

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve halkla ilişkiler birimi görevlileri her bayram olduğu gibi, bu Ramazan bayramında da Marmaris Devlet Hastanesi ve Ahu Hetman Hastanelerinde yatan hastaları ve çalışan personeli ziyaret etti.
Ramazan Bayramı kutlaması– 24 Eylül

Bayramlarda geleneksel hale getirilen bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı’nın ilk günü Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Törene katılan yüzlerce Marmaris yaşayanını tesisin bahçesinde Başkan Ali Acar ve eşi Sevgi Acar, Meclis üyeleri Yusuf Erden ve Muzaffer Özlü karşıladı. Güzel havanın da etkisiyle katılımın fazla olduğu organizasyonda konuklar birbirleriyle bol bol sohbet etme imkanı buldu.

“Minyatür” resim sergisi– 28 Eylül

Kültür Bakanlığı Minyatür Sanatçısı Sevim Öztürk ve Hikmet Akçelik’ in minyatür resim sergisi Netsel Marina Sanat Galerisi’nde düzenlendi. Sergi’nin destekçileri arasında Marmaris Belediyesi de yer aldı. Sergi kapsamında Sevim Öztürk’ün 20 adet minyatür ve Hikmet Akçelik’in 20 adet yağlı boya ebru ve phitografya tekniğiyle yapılan minyatür eseri sergilendi.

Basın çalışanlarına yemek – 29 Eylül

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar basın mensupları için bir akşam yemeği verdi. Yemeğe İhlas Haber Ajansı’ndan Cem Geçim, Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Gündoğan, Doğuş Esat Berme, Anadolu Ajansı’ndan Levent Kişi, Yeni Asır Marmaris temsilcisi Adem Ülker, Atv temsilcisi Mahmut Mengilli, Akşam gazetesi muhabiri Ender Türkan, yerel gazeteler Gündem’den Ahmet Irmak, Manşet’ten Sabri Kesen, Hasan Ceylan, Yenigün ve Bülten’den Ata Sevgi, Gazetem’den Reyhan Ergün ve İhsan Uludağ, Marmaris Magazin’den Kaan Kaya, Marmaris Tv’den Hayriye Akok ve Beşir Sözer katıldı.

“Düşsel Yaklaşım ve Marmaris” fotoğraf sergisi – 
16 Ekim

Marmaris Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında fotoğraf sanatçısı Serhat Taykutgül ‘Düşsel Yaklaşım ve Marmaris’ adlı fotoğraf sergisini Marmaris Belediyesi Sanat Galerisi’nde açtı. 16 Ekim Cuma günü sanatseverlerle buluşan serginin açılış kurdelesini Sanatçıyla, Belediye Başkan V. Zehra Yüzak ve fotoğraf sanatçısı Kamil Dürüst birlikte kesti. Açılışa Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) üyeleri ve davetliler katıldı.

Pediatri Kongresi katılımcıları için kokteyl - 23 Ekim

Marmaris Belediyesi, ilçemizin ev sahipliğini yaptığı Milli Pediatri Kongresi katılımcıları için Atatürk Meydanı’nda bir tören düzenledi. Otellerinden teknelerle alınan konuklar, Atatürk Meydanı’na getirildi, törenin ardından tekrar teknelerine binen kongre katılımcıları Marmaris koylarını gezdi. Katılımcılar için 23 Ekim Cuma günü konser ve tekne turu düzenledi. Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Muğla Belediyesi Kent Orkestrası bir konser verdi.

Uluslararası Yat Yarışları - 24–31 Ekim

Marmaris Belediyesi’nin de sponsorları arasında yer aldığı 20. Uluslararası Yat Yarışları Haftası 130 yat ve bini aşkın deniz tutkununun katılımıyla gerçekleştirildi. Marmaris Uluslararası Yat Yarışları Haftası 24 – 31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Böbrek hastalarına moral yemeği - 27 Ekim

Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Marmaris Temsilciliği, Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla Şahin Tepesi Restoran’da dayanışma yemeği düzenledi.


“Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet Turu” – 28 Ekim

Muğla Bisiklet topluluğu üyelerince, ’’Çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak ve bisikletin insan sağlığına olumlu etkisine dikkat çekmek’’ amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’’Gökova Pedallarımın Altında’’ etkinliğine katılan bisikletçiler 28 Ekim Çarşamba günü Marmaris’e ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu sene de sporcuların akşam yemeği Marmaris Belediyesi tarafından karşılandı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni - 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutlayan Marmaris bu yıl da 2 gün süren etkinliklere sahne oldu. 28 Ekim Çarşamba günü Anıt’ta düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar 29 Ekim Perşembe günü şehir stadında gerçekleştirilen resmi kutlama töreni ile devam etti.

Atatürk anıldı – 10 Kasım
 
Ulu önder Atatürk, ölümünün 71. yıldönümünde Atatürk Meydanı’nda düzenlenen anma programı ile anıldı. Katılımın fazla olduğu programa teknik destek Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sağlandı.


Fürthlü eğitmenlerin Marmaris’te ağırlanması -16 Kasım

2009 Aralık ayında gerçekleştirilen ve 2010 Mart ayı içerisinde düzenlenecek olan öğrenci değişim programı kapsamında 2 Fürthlü öğretmen Marmaris’e gelerek temaslarda bulundu. 4 gün boyunca ilçede kalan öğretmenlerin programı müdürlüğümüz tarafından organize edildi. 
“Gezgin Uçurtma” çekimi – 7 Aralık

TRT 6‘da yayınlanan çocuk programı “Gezgin Uçurtma”nın çekimleri Eylül ayı içinde Marmaris’te tamamlandı. Program konuklarının belirlenmesine Müdürlüğümüz de katkı sağladı. 7 Aralık tarihinde Atatürk Meydanı’ndan yapılan canlı yayın aracılığıyla Marmaris tanıtıldı.

Marmaris – Fürth arasında kültürel değişim programı
12 – 19 Aralık

Fürth ve Marmaris arasında ilk olarak gerçekleştirilen öğrenci değişim programında Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi’nden 10 öğrenci, okul müdür yardımcısı Betül Yılmaz, Almanca Öğretmeni Aynur Aşır ve Marmaris Belediyesi Basın-Halkla İlişkiler görevlisi Mete Ünal 12 Aralık tarihinde Fürth şehrine gittiler. Alman kültürünü tanımak amacıyla Alman ailelerin yanında konaklayan Türk öğrenciler, Alman öğrencilerle birlikte derslere katıldılar ve gerçekleştirilen geziler ile Almanya’nın tarihini tanımaya çalıştılar.

Güney Göz Hastanesi ücretsiz göz taraması
28-29 Aralık

Güney Göz Hastanesi Marmaris Belediyesi hizmet binasında iki gün boyunca ücretsiz göz taraması yaptı. Bir doktor, bir hemşire ve hastanenin halkla ilişkiler görevlisi tarafından yürütülen çalışmaya Marmarisliler büyük ilgi gösterdi. Etkinliğin duyuruları Müdürlüğümüz tarafından yapıldı.

Haber Bültenimiz beş yaşında

Marmaris Belediyesi Haber Bülteni yayın hayatında 5.inci senesini doldurdu. Bülten; Belediyenin tüm çalışmalarını takip ederek, vatandaşlara bilgi aktarırken ilçemizdeki sosyal ve kültürel hayatı da yakından izleyerek okurlarına yansıtmaktadır. Haber bültenimiz aynı zamanda İzmir, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Marmaris severlere de postalanarak Marmaris’in daha etkin tanıtılmasına katkıda bulunuyor.  
Her ay 2 bin adet basılarak tüm kamu dairelerine, işyerlerine, bankalara ve alışveriş merkezlerine dağıtılan haber bülteninin bir bölümü ilçe belediyelere gönderilirken bir bölümü ise ücretsiz abonelik sistemiyle vatandaşların adreslerine posta yoluyla ulaşıyor.

Yerel Tarih Bülteni

Asırlar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Karya bölgesi ve güzel Marmarisimiz’in özellikle Cumhuriyet dönemi ve sonrasına ait tarihini kayıt altına almak amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan Yerel Tarih Bülteni çalışması 44.üncü sayısına ulaştı.

Web sayfası yenilendi

Yaklaşık 5 yıldan bu yana yurtiçi ve yurtdışından binlerce kişiye sanal ortamda hizmet veren Marmaris Belediyesi’nin resmi web sayfası www.marmaris.bel.tr yenilendi. 2 ay gibi bir sürede tamamlanan yenileme çalışmaları sonucunda bilgisayar kullanıcılarına daha kapsamlı hizmet vermeye başladı.

Çözüm masası

Vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunları en kısa zamanda çözmek amacıyla oluşturduğu “Çözüm Masası” 2009 yılında da halka hizmet vermeye devam etti. Görevliler vatandaşların yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail, dilekçe) olarak Belediyeye ilettikleri şikayet ve istekleri anında cevaplandırıldı ya da çözüm için ilgili birimlere aktarıldı. Çözüm Masasına 2009 yılı içerisinde 3828 adet dilekçeli başvuru yapıldı.
Tanıtım ve reklam çalışmalarına destek

Ulusal çaplı firmaların Marmaris’te gerçekleştirdikleri organizasyonlara destek verildi. Hyundai (7,8,9 Aralık), Vodafone (26 Ağustos), Mersedes Benz (15 Eylül) gibi değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük firmaların programları dahilinde ilçemizde yürüttükleri tanıtım programlarına destek olunarak Belediyemize gelir sağlanırken, şehir hayatına da hareket getirildi.

Amfi tiyatro etkinliklerine destek

Yaz ayları boyunca Amfi Tiyatro’da düzenlenen pek çok konsere ve yardım amaçlı sanatsal etkinliğe destek olundu. Okulların kep törenleri, şenlikleri, yılsonu gösterileri gibi Amfi Tiyatro’da organize edilen çeşitli etkinliklere teknik destek sağlandı.


Marmaris Belediyespor organizasyonlarına katkı

Marmaris Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren tüm branşlara destek verildi. Yüzme Eğitim Merkezi, Kapalı Spor Salonu ve Alt Yapı Tesisleri’ndeki her türlü ödül töreni ve sportif faaliyet organizasyonlarında aktif görev alındı. Koordinasyon çalışmaları yürütüldü. Basın bültenleri hazırlandı.

 

 

Başkanlık makamına ziyaretler

Yıl boyunca Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar’ı makamında ziyaret eden tüm konukların fotoğraf çekimleri, görüntülenmesi, çeviri hizmetleri, hediye, plaket, hatıra eşya sunumları ve ziyaretlerin basın duyuruları müdürlüğümüz görevlileri tarafından yapıldı.


Basın toplantıları

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal-sportif ve sanatsal etkinlikler öncesi veya gündem konularıyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın toplantıları organize edildi. Toplantılarla ilgili her türlü ön hazırlık çalışması tarafımızdan yürütüldü.

İş başvuruları

Yapılan iş başvuruları kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca özel sektörden gelen talepleri de iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza ileterek görüşmelerine yardımcı olunmaktadır.  

Arşiv çalışması

Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı yayınları düzenli olarak takip edilip, belediyemiz ve ilçemiz ile ilgili haberlerin arşiv çalışması düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca belediye ve belediyeye bağlı birimlerin faaliyetleri de fotoğraf ve video kayıtlarıyla düzenli olarak arşivlenmekte, ulusal ve yerel basından gelen talep doğrultusunda da oluşturulan bu arşiv paylaşılmaktadır.

Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz, kent kimliğini belirlemek, kentteki yaşam konusunda kullanıcıların memnuniyetini arttırmak, geçmişte yer etmiş yanlış uygulamaların düzene kavuşturularak, modern kent vurgusunu taşıyan çağdaş ve örnek mekanlar yaratmak adına; aşağıda belirtilen iş ve işlemler müdürlüğümüz çalışanları tarafından 2009 yılı içerisinde yapılmıştır.

İmar Uygulamaları

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne imar işleri ile ilgili çalışmalar çerçevesinde  1500’ e yakın evrak girişi olmuştur. Bunların 116 adeti imar durum belgesi talebi olup, belgeler düzenlenip ilgililerine verilmiştir. 27 adet yola terk, birleştirme ve ayırma 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak titizlikle incelenerek uygulaması yapılmıştır. 21  adet inşaat ruhsatı ve 27 adet tadilat ruhsatı düzenlenmiştir. Ayrıca  63 adet yapı kullanma izin belgesi ve 14 adet yanan yıkılan bina formu düzenlenerek tüm işlerin arazi kontrolleri teknik personelimizle titizlikle yapılarak bürokratik işlemleri hızla tamamlanmıştır.

Yapım İşleri

- 2009 yılı içerisinde 27 adet ihale dosyası hazırlanıp,ödeme evrakları yapılmıştır.
- Uzunyalı sahil yolu (2. Kısım) düzenlenmesi, pazaryeri binası birinci kat dış sundurmanın çatı kaplaması, iki adet açık alan spor sahasının yapımı, Erkan Işıksal Tesisleri küçük halı sahanın zemininin sentetik çim yapılması  ihaleleri yapılmıştır.

2009 yılı çalışmaları

1) Kent genelinde hızla devam etmekte olan yağmur suyu toplama kanalları yapım işleri çerçevesinde mühendislik hesapları yapılarak projelendirilen ve  ıslahları tamamlanan derelerin çevre düzenlemeleri kapsamında 59. Sokak, 200. Sokak, 284. Sokak ve Atatürk Caddesi (Sini Motel önü) yağmur suyu toplama kanalları belediyemizce tamamlanmıştır.

 

2) Yaya ve trafik yollarının yenilenmesi, mevcut durumda olanların kalitesinin arttırılması noktasında; 26. Sokak, 39. Sokak, 39/1. Sokak, 43. Sokak, 45. Sokak, 47. Sokak,  59. Sokak, 66. Sokak, 72. Sokak, 76. Sokak, 78. Sokak, 83. Sokak, 85. Sokak, 139. Sokak, 192. Sokak,  199. sokak,  200. Sokak, 201. Sokak, 250. Sokak, Genereal Mustafa Muğlalı Caddesi, Kordon Caddesi Liman Başkanlığı İle Ziraat Bankası arası, Yeni Datça Yolu ve İsmet Kamil Öner Caddesi yolu ve  kaldırım onarımları yapılmıştır. Ayrıca  Atatürk Caddesi (Sini Motel önü) imar planına uygun olarak yol genişletme ve düzenleme çalışması yapılmıştır.

284. Sokakta ve 102. Sokakta bulunan Spor sahasının etrafındaki yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı. 

Asfalt çalışmaları kapsamında Bağlıiçi mevkinin asfalt satıh kaplaması yapılmıştır.

Kent bütününde belediyemizce yürütülmekte olan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Uzunyalı sahil yürüyüş yolunun yenilenmesi çalışmaları yapılmıştır.

Kent genelinde uzun süreli kullanımların sonucu veya değişik kurumların altyapı bakım onarım çalışmaları ile bozulan irili ufaklı bir çok yol ve kaldırım onarımları yapılmıştır.

2) Kentimizin  eğlence ve turizm merkezi olması sebebiyle ve bu kullanımına uygun olarak kent ortamının güzelleşmesini sağlayacak meydan yapımları kapsamında Çeşme Meydanı’nın alt ve üst yapısı, aydınlatması ve çevre yolları yeniden düzenlenerek halkımızın ve  misafirlerimizin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca 139. Sokakta Park Çalışması yapılmıştır.


Kent estetiğinin ayrılmaz parçası olan  süs havuzu ve heykel çalışmaları kapsamında mevcut bulunan heykel ve süs havuzlarının bakım – onarım, temizlik çalışmaları yapılmış ve buna ilaveten 59. Sokağa ve tarihi Bedestenin arkasına birer heykel yerleştirilmiştir.  İsmet Kamil Öner Caddesine süs havuzu yapılarak buraya da 4 adet heykel yerleştirilmiştir.

Ayrıca İnci Kavşağına 12 adet 6 m. Bayrak direği, Sanayi Kavşağına 1 adet 15 m. Bayrak direği dikilmiştir.


3) Kent genelinde Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm birim binaları, bakım ve sorumluluğu belediyemize ait park alanları, tarihi surlar, anıtlar ve tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrolleri yapılmış, bakım ve sorumluluğu belediyemize ait sokak aydınlatmalarının arızaları giderilmiştir. Trafik sinyalizasyon sistemlerindeki arızalar giderilerek vatandaşların trafikteki can güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır.

Ayrıca Kapalı Spor Salonu ile Huzurevi elektrik hatlarının düzenlemeleri ve iyileştirilmeleri yapılmış, İsmet Kamil Öner Caddesi ve Atatürk Caddesi (Sini Motel önü) elektrik hattı yer altına alınarak oluşan göz ve çevre kirliliği giderilmiştir.

Kent içi aydınlatma çalışmaları kapsamında Hal etrafı, Kale çıkış yolları, Molakent dere kenarı, Anfi Tiyatro ve Çeşme Meydanı aydınlatmaları belediyemizce yapılmıştır.

Yılbaşında Atatürk Heykeli ve çevresi led ampul ve ışıklı yazılarla süslenerek vatandaşlarımızın yılbaşı kutlamalarına ayrı bir renk gelmesi sağlanmıştır.

5) Mülkiyeti Belediyemize ait olan ancak 25 yıldır işgal altında viran bir şekilde bulunan Ilıca Parkında  yer altı suyu toplama kanalı ve deposu yapılarak, parkın düzenlemesine başlandı.


6) Bu dönem içerisinde  belediyemizin hizmetlerinde kullanılmakta olan kamyon ve iş makineleri ve tüm taşıtların periyodik bakımları yapılmış, oto-elektrik, kaporta , lastik, motor arızaları giderilerek hizmetlerin aksamaması yönünde çalışmalarımıza devam edilmiştir.

7) Demirhane bölümü  çalışmaları noktasında demir doğrama işleri ,dere kenarı, orta refüj, köprü korkulukları, demir pergule gölgelik, yağmur suyu kanal ızgaraları, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarının yapımı ve onarımları yapıldı.  Yol kapama demirleri yapılarak Marmaris genelinde muhtelif yerlere montaj edilmiştir.

Ayrıca Kapalı Spor Salonu çatısı,  Mezbaha kesilmiş hayvan yükleme bölümü  yan kapamaları yapılmıştır.

8) Belediyemiz Bünyesinde bulunan ahşap pergole korkuluk ve çocuk oyun grupları ve dere kenarı korkuluklarının yapımı, tamiri  ve bakımı  yapıldı. Sarı Ana Parkı ve Abdi İpekçi Parklarına çocuk oyun grubu kuruldu. Muhtelif park ve bahçelere bank yerleştirildi.

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğünün dolap ve masaları yapılarak montajları yapıldı.

9) Marmaris genelinde İmar Kanunu 18. madde uygulaması sonucu yeniden düzenleme yapılan yerlerde 19 adet yapının yıkım işleri yapıldı.

İtfaiye Müdürlüğü

2009 yılı içerisinde 54 adet yangın, 5 adet trafik kazası ve 1 intihar girişimi olmak üzere İtfaiye Müdürlüğümüzce toplam 60 olaya müdahale edilmiş ve raporları tutulmuştur. Bu olaylarda toplam 8 kişi yaralanmıştır ve sınıflandırması izleyen biçimdedir. 17 Adet elektrik tesisatı kaynaklı yangın, 10 adet baca yangını, 9 adet araç yangını, 7 adet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıkan yangın, 5 adet trafik kazası (kurtarma), 4 adet sebebi belirlenemeyen yangın, 2 adet tekne yangını, 2 adet çocukların ateşle oynaması neticesinde çıkan yangın, 1 adet intihar girişimi

 İtfaiye Müdürlüğümüzce 2009 yılı içerisinde toplam 533 İşletmeye yerinde kontrolleri yapılarak “Yangın Önlem Raporu” verilmiştir. Kontrolü yapılarak Yangın Önlem Raporu verilen işletmelerin sınıflandırması ve sayısı izleyen biçimdedir.

Belediye Meclisimizin 02.06.2009 tarih 53 Sayılı kararı ve 2464 Sayılı kanunun 97.maddesine istinaden İtfaiye hizmetleri ücretlendirilmiştir. Belirlenen ücretlere istinaden verilen hizmetlerde yaklaşık 40.000 TL gelir elde edilmiştir.
     

Belediyemiz hizmet binası ile Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Müdürlüğü, Otogar Zabıta noktası, Yat Limanı Ofisi, Dinlenme ve Huzurevi, Makina ve Araç Parkı ve Kapalı Yüzme Havuzu başlangıç yangınlarına karşı alınan önlemlerin keşfi yapılmış ve envanteri çıkarılmıştır. Bu keşif neticesinde mevcut yangın söndürme araç gereç ve teçhizatının bakımı, onarımı ve dolumu yapılmış, eksik olan teçhizat ise satın alınmış ve yönetmeliğe uygun olarak ilgili yerlerde konuşlandırılmıştır. Bu faaliyetin her yıl yapılması kararı alınmıştır.

İtfaiye Müdürlüğümüzce 2009 yılı içerisinde oluşturulan Hizmet Destek Ekibi ile:

 562 adet yol ve kanal yıkama,

 750 adet Hidrolik merdivenli araç çalışması (ağaç budaması, pankart asılması, yüksek aydınlatmaların bakım ve onarımı)

 743 adet Belediyemiz ve diğer kamu hizmetleri için sulama ve su takviyesi (yol yapım ve onarım vb.) olmak üzere toplam 2055 defa hizmet işi ifa edilmiştir.

Hukuk İşleri Servisi

Muğla idare Mahkemesi nezdinde  2009 yılı  içinde   Belediyemizce, İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine, Kıyı Kanununa, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğine, Kabahatler Kanununa, Çevre Kanununa muhalefet edildiğinin belediyemiz ilgili birimlerince tespit edilmesi sebebiyle gerekli işlemler tesis edilmiş olup 3.şahıslarca Muğla İdare Mahkemesi nezdinde bu işlemlerin iptali istemiyle toplam 135  dava açılmıştır. Bu davalardan 1 adedi 25.07.2006 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan Marmaris 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle ilgili kişilerce açılan davalardır.
 
25 07.2006 tarihli Kültür ve Turizm Bakanlığınca onanan Marmaris 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali istemiyle Danıştay nezdinde ilgili kişilerce 2009 yılı içinde 3 adet dava açılmış olup, bu davalar halen derdesttir. Ayrıca nezdinde derdest olan bir adet dosyaya müdahale talebinde bulunulmuştur.

Marmaris 1.Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde  belediye eski  geçici işçileri tarafından çalıştıkları dönemlere ait zorunlu tasarruf teşvik kesintileri, yıllık ücretli izin alacaklarının, fazla çalışma ücretlerinin, genel tatil, resmi ve milli bayramlarda çalıştırma ve kıdem ve ihbar tazminatlarının eksik yada hiç ödenmemesi sebebiyle  2009 yılında 37 adet yukarıda sayılan alacaklarının ödenmesi ve işe iade talebiyle davalar açılmış olup; bunlardan  7 adeti derdesttir, 31 adeti ise davalarının kısmen yada tamamen kabulü şeklinde karara çıkmış olup;işçi  alacakları icra  takibine konu edilmiş ve bu dosyalar Yargıtay nezdinde  temyiz edilmiştir.Marmaris 1. 2 ve 3. Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde belediyemiz aleyhine 3 adet tapu iptal davası, 2 adet tazminat talepli, 1 adet müdahalenin meni  davası açılmış olup davalar derdesttir. Ayrıca  Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde 1 adet tazminat davası belediyemiz aleyhine açılmış olup, dava  derdesttir.

Aydın Vergi Mahkemesinde ilgili Meclis kararımızca  belirlenen eğlence vergisinin v.b Belediye Meclis kararlarının iptali istemiyle  4 adet dava açılmıştır.

Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde Kabahatler Kanunu kapsamında Belediyemizce tesis edilen işlemlerin iptali talepli 9 adet dava Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde açılmıştır.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 116 adet mühür fekki, 2 adet de basın yoluyla hakaret ve basit tehdit ve hakaret suç duyurusunda bulunulmuş olup, bunlarda 77 adedi kamu davasına dönüşmüştür, 39 adedi ise savcılık nezdinde soruşturma aşamasındadır. Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde açılan 77  adet (mühür fekki davası) kamu davasından 25 adeti karara çıkmıştır. Geriye kalan 52 adedi ise derdesttir. Ayrıca Asliye Ceza Mahkemelerinde kamu malına zarar verme, kamuya ait yeri işgal, görevi kötüye kullanma iddiası ile 5 adet kamu davası derdesttir.

Marmaris Belediyesi Hukuk İşlerine Servisine havale edilen Savcılık, Mahkeme müzekkereleri,Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı, Kaymakamlık ve Kamu Kurum, Kuruluşlarından gelen yazışmalar ile Vatandaş dilekçelerinin cevabi yazıları servisimizce hazırlanmaktadır.

 


Mariç-Belbir

Üye olduğumuz Mariç-Belbir’in Belediyeler Birliği olarak her üye belediyenin altyapı sorunları çıkarılmış projelendirilmiş ve önem arz eden yerlerden başlanarak sırasıyla yapılmaya çalışılmıştır. Bu projeler 2004 yılından beri başarı ile devam etmektedir. Marmaris Belediyesi sınırları içinde yapılan yatırımları, özet olarak sıralarsak, 

Yağmursuyu Kanalları ve Dere Islahı Çalışmaları:

1. Marmaris 284. Sokak, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı-163. Sokak ve Beldibi 211. Sokak Yağmursuyu Kanalı Yapımı:

Birliğimizce 27/02/2009 tarihinde ihale edilen, 13/03/2009 tarihinde yapımına başlanan 146.000, TL keşif bedelli Marmaris 284. Sokak, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı-163. Sokak ve Beldibi 211. Sokak Açık Kesitli ve borulu Yağmursuyu Kanalı yapım işi 21/04/2009 tarihinde tamamlanmıştır. Bu yapım işi kapsamında, 284. Sokakta L=48,00 m 0 300 mm koruge boru ile cadde ağızlıkları bağlantısı, 284. Sokak’ta L=336,94 mm 0 500 mm Koruge boru ile ana yağmursuyu hattı, 284. Sokakta 7 adet 40*60 cm iç ebatlarında 7 adet cadde ağızlığı, 284. Sokak’ta 50*60 cm ebatlarında 7 adet ana bağlantı rögarı, 284. Sokak’ta 15,75 m, 40*60 cm ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, 211. Sokakta 9,00 m uzunluğunda 40*60 cm iç ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, 211. Sokakta 10,00 m uzunluğunda 50*60 cm iç ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, 211. Sokakta 22,00 m uzunluğunda 50*70 cm iç ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı,  Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı-163. Sokak’ta L=215,00 m uzunluğunda 50*70 cm ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalları yapımı tamamlanmış olup 15/05/2009 tarihinde ise Geçici Kabulü yapılarak, hizmete açılmıştır. İlçemize kış aylarında düşen yağmurlarla su basma problemlerinin yaşandığı, Çıldır Mahallesi, 161. Sokak, Çamdibi Mahallesi 284. ve 211. Sokakların yağmursuyu sorununa yapılan imalatlarla kalıcı çözüm sağlanmıştır. 


Beldibi Deresi 0+238-1+005 Km’ler Arası Dere Islahı Yapımı: 
04/03/1993 tarihli DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje verileri esas alınarak,  500 yıllık taşkın debisine göre Birliğimizce projelendirilerek, 10/10/2008 tarihinde ihale edilen, 04/11/2008 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan, 1.144,000,00 TL keşif bedelli Beldibi Deresi 0+238-1+005 Km’ler Arası Dere Islahı Yapım İşinde L=767,00  m uzunluğunda,  2,50-2,80m arası değişken yükseklikte, 7,00 m iç genişliğinde açık ve kapalı kesitli  betonarme yağmursuyu dere ıslah çalışması 19/04/2009 tarihinde tamamlanmış olup 15/05/2009 tarihinde Geçici Kabulü yapılarak hizmete girmiştir.


Beldibi Deresi 0+238-1+005 Km’ler Islah çalışması sırasında, bozulan ve hasar gören parke kaplama yan yolların yenilenmesi için, 22/01/2009 tarihinde ihale edilen, 11/02/2009 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan, 74.400,00 TL keşif bedelli, Beldibi Deresi 0+238-1+005 Km’ler Arası Dere Islahı Yan Yolları Parke Döşenmesi işinde, 6200 m2 parke döşenmiş ve 13/03/2009 tarihinde imalat süreci   tamamlanmış olup 29/04/2009 tarihinde Geçici Kabulü yapılarak hizmete girmiştir.

Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42  Km ve 1+921,13-2+277,09  Km’ ler arası,  Beldibi Arif Sarı Caddesi 0+000-0+369,42 km arası ve Tenelli Deresi 1+410-1+497 km arası Dere Islahı yapımı  : 
04/03/1993 tarihli DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje verileri esas alınarak,  500 yıllık taşkın debisine göre Birliğimizce projelendirilerek, 14.08.2009 tarihinde ihale edilen, 19.10.2009 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan, 1.247.348,62 TL keşif bedelli,  Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42  Km Ve 1+921,13-2+277,09  Km’ ler arası,  Beldibi Arif Sarı Caddesi 0+000-0+369,42 Km’ler arası ve Tenelli  Deresi 1+410-1+497 Km’ler arası dere Islahı Yapım İşinde, Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42 Km Arası L=715,07 m uzunluğunda 7,00 m Genişliğinde, 2,50 m Yüksekliğinde Betonarme Açık Dere Islahı,  Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42 Km Arası L=16,80 m Uzunluğunda 2 Adet 3,50  Genişliğinde, 2,50 m Yüksekliğinde Betonarme Kapalı Kesitli Dere Islahı,  Beldibi Deresi 1+921,13-2+180,00 Km Arası L=243,80 m Uzunluğunda, 7,00 m Genişiliğinde, 2,50 m Yüksekliğinde Beton Tabanlı Taş Duvar Dere Islahı,  Beldibi Deresi 1+921,13-2+180,00 Km Arası L=15,00 m Uzunluğunda, 2 adet 3,50 m Genişliğinde, 2,50 m Yüksekliğinde Betonarme Kapalı Kesitli Dere Islahı, Beldibi Deresi 2+180,00-2+277,09 Km Arası L=97,09 m Uzunluğunda, 7,00 m Genişiliğinde, Sağ Sahili 2,50 m Yüksekliğinde, Sol Sahilli 1,00 m yüksekliğinde,  Beton Tabanlı Taş Duvar Dere Islahı, Beldibi Arif Sarı Caddesi 129. Sok. 3,50 m Genişliğinde, 2,00 m Yüksekliğinde L=266,83 m Uzunluğunda Betonarme Açık Kanal Dere Islahı, Beldibi Arif Sarı Caddesi 129. sok. 4,00 m Genişliğinde, 2,30 m Yüksekliğinde L=109,59 m Uzunluğunda Betonarme Kapalı Kanal,  Tenelli Deresi 1+410,00-1+490,00 Km Arası L=80,00 m Uzunluğunda, 8,00 m Genişliğinde, 2,80 m Yüksekliğinde Beton Tabanlı Taş Duvar Dere Islahı ve Tenelli Deresi 1+490,00-1+497,00 Km Arası L=7,00 m Uzunluğunda, 2 adet 4,00 m Genişiliğinde ve 2,80 m Yüksekliğinde Kapalı Kesitli Betonarme  Dere Islahı çalışması devam etmekte olup sözleşmeye göre 15/02/2010 tarihinde bitirilmesi  planlanmaktadır.

IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

1- Yönetimin iradesi ve kararlılığı.
2- Yönetimin müdür ve amirlere yetki kullanma özgürlüğü tanıması.
3- Gelirlerin düzenli kayıt altına alınması ve alacakların disiplinli takibi ile gelirde hızlı artış.
4- Turizm sektörünün yakından takibi, sorunlara hakimiyet ve çözüm yolları arayan bir belediyecilik anlayışı.
5- Halkın hizmet memnuniyeti.
6- Norm kadro çalışmasının tamamlanmış olması.
7- Hizmet satın alınmaya başlanması.
8- Sosyal, şeffaf, üretken ve halkla tüm iletişim kanallarını açık tutan belediyecilik anlayışının ön planda olması.
9- Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi iletişim.
10- Yönetimde katılımcı anlayış.
11- Belediye gayrimenkul envanterinin çıkarılmış olması.
12- Yönetimde karar alma mekanizmasının en hızlı şekilde işletilmesi.
13- Çocuklara ve gençlere spor tesisleri yoluyla geleceğe yönelik yatırım yapılması.
14- Şehrin çevresinin Milli Park sınırlarıyla çevrilmiş olması ve mevcut sınırlar dışına taşma imkanının kalmaması, imar revizyon planının disiplinli uygulanması ile şehrin orta vadede (5-10 yıl) genel görünümünün olumlu şekilde değişim yolunun açık olması.
15- Belediyenin İmar Kanunu uygulamalarında ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması konularında disiplinli ve kararlı tavrının kamuoyundan da artarak destek görmesi.
16- Turizmcilerimize fuarlar ve diğer organizasyonlarda tanıtım konusunda yeterli malzeme ve teknik bilgi sağlayacak uzman bir ekibin oluşturulması.
17- Gerek kardeş şehirler gerekse turizm potansiyeline sahip yabancı şehirlerle dış ilişkilerimizin sağlam temellere oturtulup başta turizm olmak üzere kültür, sanat, spor ve sosyal ilişkilerde artan bir ivme sağlanması.
18- Belediye sınırları içerisindeki eğitim kurumları ile sağlıklı iletişim kurularak okullarımızın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere katılımlarına destek sağlanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında aktif rol oynanması.


B- ZAYIF YÖNLER

1- Hizmet binasının yetersiz, eski ve kullanışsız olması.
2- Teknik personel eksikliği.
3- Makine, teçhizat ve donanım eksikliği.
4- Personel ödüllendirme sisteminin olmaması.
5- Personel arası ücret dengesizliği.
6- Kamu arazilerinin geçmiş yıllarda gelişigüzel kullanılması nedeniyle bugün ihtiyaç duyulan tesislere yer bulunamaması. 
7- Sosyal tesis eksikliği (kültür-kongre merkezi, tiyatro salonu, gençlik merkezi).
8- Şehrin 1980 sonrasında hızlı ve çarpık büyümesi, halkın yıllar boyunca kişisel çıkarlardan kaynaklanan istenmedik alışkanlıkları.
9- 80’li yıllarla birlikte başlayan çarpık yapılaşmanın ve plansız büyümenin günümüzde ortaya çıkardığı trafik sorunları.
10- Mali kaynakların yetersizliği.
11- Personel sayısının kış nüfusuna göre belirlenmiş olması ve yaz aylarında yetersiz kalması.
12- İşyeri sitelerinin olmaması ve normalde şehir dışında bulunması gereken bazı işkollarının şehir merkezinde yapılanmış olması (tüp deposu, su firmaları, nakliye firmaları, mobilyacılar, inşaat vb).
13- Memurlar tarafından yapılması gereken işlerin işçiler eliyle gördürülmesi.
14-Engellilere yönelik tesis ve donanım eksikliği.
15-Mariç-Belbir’in geçmiş yıllardan kalan borçlarından ve bu borçların talep etmemize rağmen taksitlendirilmemesinden dolayı her yıl Marmaris Belediyesi gelirlerinin yüzde 40’ına Maliye Bakanlığı tarafından el konulması.


C- DEĞERLENDİRME 

Belediye yönetimimiz ve personelimiz son yıllarda başlattığı çarpık ve imara aykırı yapılaşmaya karşı mücadelesini 2009 yılında da arttırarak devam ettirmiş ve kentimize her anlamda çağdaş bir görünüm kazandırmak için hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmıştır.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2009 yılında da ağırlıklı olarak Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen imar çalışmalarına ilgili diğer birimler de katkı sağlayarak şehrimizin belli noktalarında gözle görülür olumlu değişimler sağlanmıştır. Bunun en belirgin örneği, kentimizin de “vitrini” olarak gördüğümüz Uzunyalı bölgesinde yaşanmıştır. Sözkonusu bölgede yılların birikimi olan kaçak ve harabe görünümündeki yapılar mal sahiplerinin de desteğini alarak ortadan kaldırılmıştır. Uzunyalı, yeni yapılanmasıyla çok nezih, gürültüden arındırılmış, halkımızın ve konuklarımızın rahatsız edilmeden dinlenebileceği, gezebileceği yeme-içme faaliyetini gerçekleştirebileceği bir mekâna dönüşmektedir. Bu bölgemiz yeni yapılanmasıyla yalnızca yaz sezonunda değil, kış aylarında da halkımıza ve ziyaretçilerimize kaliteli hizmetin aralıksız verileceği bir bölge olacaktır. Belediyemiz sınırları içersinde daha birçok yerde küçük veya büyük çaplı benzer çalışmalar 2009 yılı içinde başarıyla tamamlanmıştır. Bu konuda 2006 yılında uygulamaya giren İmar Revizyon Planı’ndaki hedeflerimize tamamıyla bağlı kalınmıştır.

Bölgemizin kış ve bahar aylarında aldığı yoğun yağışlar nedeniyle geçtiğimiz yıllarda halkımıza büyük sıkıntılar yaşatan su baskınları ve sellere karşı Mariç-Belbir tarafından başarıyla uygulanan tahliye kanalları yapımına Belediyemiz sınırlarında devam edilmiştir. Ülkemizde birçok şehir 2009 yılında bu sorunu fazlasıyla yaşarken Marmaris örnek alınan bir model olmuş ve hepimize haklı bir gurur yaşatmıştır.

Bir diğer icracı birimimiz olan Zabıta Müdürlüğümüz de 2009 yılı içerisinde işyeri denetimlerinin yanısıra gürültüyle mücadele, turisti rahatsız edici davranışların yakinden takibi ve engellenmesi, sorumlu olduğu alanlarda trafik hizmetleri gibi konularda çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürmüştür. Yaz nüfusu karşısında personel sayısı açısından en yetersiz birimlerimizden birisi olan Zabıtamıza destek amaçlı özel güvenlik takviyesi de yapılarak halkımıza ve şehrimize herhangi bir yetersizlik hissettirilmemeye çalışılmıştır.

Aynı şekilde yaz aylarında hizmetine ençok ihtiyaç duyulan birimlerimizden olan Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, hizmet alımı yoluyla verimini arttırarak çalışmalarını sürdürmüştür. İkliminden ve doğal çevreye yakınlığından dolayı her zaman için sinek ve haşere sorunu yaşayan şehrimizde Mariç-Belbir çatısı altında verilmeye başlanan ilaçlama hizmeti alımı 2009 yılında da gerçekleştirilmiş ve başarılı sonuç devam etmiştir.

Can güvenliğimiz açısından da çok önem taşıyan İtfaiye Müdürlüğümüz’de 2009 yılıyla birlikte “sürekli eğitim” programına geçilmiş olup, Müdürlüğümüz personeli gerek hizmetiçi eğitimleriyle kendilerini geliştirmeye, gerekse hastane ve okul gibi kamu kurumlarında yangın eğitimi programları uygulamaya daha fazla ağırlık vermiştir. Asli görevi olan yangına müdahalede yalnızca kent içinde değil, orman yangınlarında da en hızlı hareket eden ekip haline gelmiştir.

Turizm sezonuyla birlikte şehrimizin en hareketli noktaları haline gelen Yat Limanı ve Otobüs Garajı personel yetersizliğinden dolayı mevcut personelimize en çok yükün bindiği yerler olmaya devam etmiştir. Buna rağmen, bu noktalarda görevli personelimizin özverili çalışmalarıyla sorunlar en alt seviyede kalmıştır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelimiz de 2009 yılında ivmesini arttırmaya devam etmiş, günlük ofis hizmetlerinin yanısıra yılboyunca sayısız etkinliğe imza atmıştır. Marmarisli öğrencilerin kültürel amaçlı yurtdışına götürülmesinden bayramlaşma törenlerine, belgesel film ve yayın hizmetlerinden Marmaris Turizm Birliği’nin fuar çalışmalarına desteğe kadar birçok farklı alanda üstüne aldığı görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Kültürel ve sanatsal konularda kazandığı tecrübe ile bu konuda ilçemizde gerçekleştirilen her türlü çalışmaya destek olmuştur.

Mali İşler, Hukuk İşleri, Ruhsat ve Evlendirme, Park-Bahçeler, Yazı İşleri, Veterinerlik, Tabiplik, Huzurevi yöneticileri ve personeli de kısıtlı sayılarına rağmen hizmetlerini aksatmadan sürdürmüş, halkımıza en hızlı ve doğru hizmeti vermek için özveriyle çalışmışlardır.

Belediyemizin kardeş kurumu olan Marmaris Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2009 yılında amatör sporlara verdiği büyük destek ile halkımızı spora yönlendirmede büyük bir çıkış yakalamıştır. Sporcu bir kent yaratma amacıyla farklı branşlar kulüp çatısı altına alınarak hangi alanda olursa olsun spor yapmak isteyen herkese destek olunmuştur.

Tüm birimlerin faaliyetlerine genel olarak bakıldığında en önemli sorunumuzun yasalar gereği kış nüfusuna göre belirlenen kadro ve ödenek olduğu açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Yalnızca Marmaris’in değil, tüm turizm bölgelerinin sıkıntısı olan bu durumun gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak bir an önce ortadan kaldırılması Belediyelerimizin daha düzenli, sağlıklı, verimli ve kaliteli hizmet vermesinin önünü açacaktır.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

İmar yasasına ve plana uygun olmayan yerlerin düzeltilmesi devam etmiş olup halkımızın büyük çoğunluğu ekiplerimizin çalışmalarına yardımcı olmuştur. Halkımızın  geri kalan kesiminin de imar revizyonun planını tam olarak anlayabilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülmelidir.

Yine 2009 yılının önemli çalışmaları arasında yeralan gürültüyle mücadele başarıyla yürütülmüş olup, halkımızın beklentisi mücadelenin daha da arttırılarak gürültü kirliliğinin en alt seviyeye indirilmesidir. Bu amaçla ilgili birimlerin önlem alması ve çalışma programlarını talebe cevap verecek şekilde yapması önem taşımaktadır.

Turistleri rahatsız eden işletme veya kişilere karşı zabıta ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi de takdir kazanmış olup, sorunun tamamen ortadan kalkması için denetimlerin yanısıra halkımızın ve esnafın da kendi kontrol mekanizmasını geliştirmesine yardımcı olunmalıdır.

Kitle sağlığı açısından en önemli konulardan birisi olan düzenli çöp toplama işi özelleştirme sürecinin ardından daha ekonomik ve etkin hale gelse de, işletmelerin bir bölümünde gelişigüzel çöp bırakma alışkanlığı devam etmektedir. Özellikle yaz aylarında yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, düzenli çöp toplama saatleri dışında yollara çıkardıkları çöpler ile kötü ve sağlıksız bir ortam yaratmaktadır. Sözkonusu işletmeler öncelikle uyarılmalı, gerekirse ceza işlemi uygulanmalıdır.

Ayrıca, kitlesel iletişim araçlarının belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kamuya anlatmada yeterli olmadığı, halkı bilgilendirmek için aylık olarak yayınlanan belediye bülteni baskı sayısını arttırma ve web (elektronik tanıtım) sayfasını daha kullanılır hale getirmenin yanısıra farklı çözüm yolları da araştırılmalıdır.

Trafik yoğunluğu ve otopark sorunu şehrimizin gelecekteki önemli sorunlarından birisi olarak görülmekte olup, şehir planlamasında soruna yönelik çözümler daha fazla üretilmeye başlanmalıdır. Belediyemize ait alanların otopark ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle konuyla ilgili kamu kurum-kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek farklı çözüm yolları aranmalıdır.

Birimler arasında koordinasyonun daha iyi sağlanması amacıyla birim sorumlularının daha etkin iletişim kurması önemli bir gereksinim olup, bu durumun yeri geldiğinde ikili görüşmeler, çoğunlukla ise düzenli toplantılarla giderilmesi düşünülmelidir.

Arz ederim. 
            

                                                                                             
Muhammet Ali ACAR
Marmaris Belediye Başkanı