2010 Yılı Faaliyet Raporu

SUNUŞ

 

01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11.maddesinin (1) fıkrasının “idare faaliyet raporu; birim faaliyet raporları esas alınarak, idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde üst yönetici tarafından hazırlanır” hükmü ile aynı yönetmeliğin 18. ve 19.maddesi gereğince Belediyemize ait 2010 yılı için hazırlanmış olan İDARE FAALİYET RAPORU ve ayrıca üst yönetici olarak yetkim dahilinde düzenlemiş olduğum ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ilişikte sunulmuştur.

              

Arz ederim     ..../04/2011  

 

 

                                                                                                             Muhammet Ali ACAR
                                                                                                         Marmaris Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İÇİNDEKİLER                 Sayfa   No  
           
     Sunuş           2                  
I- GENEL BİLGİLER                                                                                          4

A- Misyon ve Vizyon           4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar       4             
C- İdareye İlişkin Bilgiler        6
      1- Fiziksel Yapı          6 
      2- Örgüt Yapısı                    10           
      3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar                 10              
      4- İnsan Kaynakları                   10               
      5- Sunulan Hizmetler                   12            
      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi                 31          


II- AMAÇ ve HEDEFLER                                                                                   35

A- İdaremizin Amaç ve Hedefleri        35              

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER         37

A- Mali Bilgiler          37 
B- Performans Bilgileri          37  
      1- Faaliyet ve Proje Bilgileri       37
     

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve 
       KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ                                                 89

A- Üstünlükler          89            
B- Zayıf Yönler          90 
C- Değerlendirme         91 


V – ÖNERİ VE TEDBİRLER                                                                               95               

 

 

 


l- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON ve VİZYON

1) Misyon : Yasa ve mevzuatlara bağlı kalarak, Marmaris halkının ve bir turizm merkezi olan ilçemizde tatilini geçirmekte olan yerli-yabancı konukların çağdaş bir kent ortamında, temiz, düzenli, güvenli şekilde yaşam sürdürmesi ve tatil yapmasını sağlamak. 
2) Vizyon : Belediyemizin vizyonu; halka ve turiste en iyi şekilde hizmet veren ve çağdaş belediyecilik anlayışına sahip personeli ile belediyemizi, hizmet kalitesini sürekli arttıran bir yerel yönetim kuruluşu haline  getirmektir.

 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları:

  5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 14. maddesine göre, Belediyemizin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

  Belediyemiz, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
  a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
  b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
  Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
  Belediyemizin hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
  Belediyemizin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
  Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
  4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Belediyenin yetkileri:

5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 15.maddesine göre, Belediyemizin yetkileri aşağıdaki gibidir;  
a) Kent sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyemize verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyemize ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Kentimizde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyemize verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi.
Belediyemiz, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediyemiz, kent sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediyemiz mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyemizin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1) Fiziksel Yapı: Belediyemiz ana hizmet binası, Çıldır Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 38 adresinde bulunmakta olup, bodrum+3 kattan oluşmaktadır. Bodrumu 340 m2., zemin katı 1245 m2., birinci katı 485 m2., ikinci katı da 485 m2. olmak üzere toplam 2555 m2. kullanım alanına sahiptir. Belediyemizin 2 katında bir adet odayı Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (MARTAB), zemin katının bir kısmını da Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliği (Mariç-Belbir) kullanmaktadır. Belediyemizin kullandığı toplam oda sayısı ise 37’dir.

Taşınmaz malları (arsaları) ve gelir getiren işyerleri: Belediyemize ait aşağıda listede belirtilen toplam 87.170,71 m2  arsa taşınmazı mevcuttur.

Bunlara ilaveten Belediyemizin taşınmaz mallarından;

a) Kira geliri elde edilen taşınmazlar;
-  115 adet dükkan,
    - Bedesten İş Merkezi’nde 34 adet
    - Belediye Otogarı  29 adet
    - Belediye Hal Binası’nda 21 adet
    - Belediye iş Hanı’nda 18 adet
    - Tansaş AVM altı    7 adet
    - Orta Çarşı’da    5 adet
    - Sarıana Mahallesi    1 adet 

- Huzurevi Binası’nda ofis   1 adet
- 24 adet ATM alanı,
- 9 adet büfe,
    - Atatürk Caddesi     6 adet
    - Sekine Evren Parkı    1 adet
    - Eşref Girginç Parkı    1 adet
    - Tansaş AVM önü     1 adet
- 2 adet tuvalet,
- 1 adet halı saha,
- 1 adet yat çekek yeri,
- 1 adet çay ocağı.


b) Belediyeye ait diğer taşınmazlar;
Sosyal tesisleri:  - Anfi Tiyatro, 
   - Dinlenme ve Huzurevi
   - Yüzme Eğitim Merkezi
   - Kapalı Spor Salonu
   - Sportif Altyapı Tesisleri

Şehir mezarlığı:  1 adet, yaklaşık 25.500 m2.
Pazaryeri:  1 adet 2 katlı.
Mezbaha:   1 adet
Makine Araç parkı: 1 adet
Otopark:  1 adet 3 katlı
Belediye Otogarı: 1 adet

Belediyemize ait arsaların listesi aşağıda gösterilmiştir:
MARMARİS BELEDİYESİ ARSALAR LİSTESİ
SIRA NO VASFI HALİ HAZIR DURUMU VE BULUNDUĞU YER MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL ARSA m2 Sİ
1 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (SARIANA) 17 132 34 45,53
2 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (SARIANA) 17 132 33 47,41
3 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (SARIANA) 17 126 211 184,89
4 ARSA BOŞ ARSA  TEPE  17 126 214 301,07
5 ARSA BOŞ ARSA  TEPE 17 126 215 122,20
6 ARSA BOŞ ARSA  TEPE 17 131 18 1.351,00
7 ARSA BOŞ ARSA  TEPE 17 130 7 457,00
8 ARSA BOŞ ARSA  TEPE 17 127 235 198,00
9 ARSA SPOR SAHASI ALTI  TEPE (SARIANA) 17 131 133 4.925,00
10 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (SARIANA) 17 131 131 95,00
11 ARSA PARK YAPILAN YER  TEPE (SARIANA) 16 163 291 772,00
12 ARSA ORMAN İŞL.MD. BAHÇESİ  KEMERALTI  1 138 135 183,00
13 ARSA SULTAN HAN İÇİ  KEMERALTI  12 23 8 16,73
14 ARSA SU ARKI KEMERALTI  16 163 310 64,09
15 ARSA BOŞ ARSA  TEPE 16 163 258 48,00
16 ARSA SU KUYUSU (SANAYİ GİR) TEPE 14 86 75 750,00
17 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 310 1 2.379,00
18 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 311 4 879,00
19 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 315 2 814,00
20 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 320 1 1.506,00
21 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 322 1 2.640,00
22 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 326 1 259,00
23 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 327 1 706,00
24 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 331 1 1.657,00
25 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 333 1 606,00
26 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 337 2 489,00
27 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1D 339 1 84,00
28 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 343 3 800,00
29 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 346 1 1.011,00
30 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-4A 321 1 630,00
31 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 374 1 2.331,00
32 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 376 7 100,00
33 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 377 1 101,00
34 ARSA BOŞ ARSA  TEPE (BAĞLI İÇİ) 31L-1C 379 1 1.354,00
35 ARSA İYİLİK TAŞ KAYALIK KEMERALTI  1 138 211 8.232,00
36 ARSA ESKİ SANTRALİN OLDUĞU YER KEMERALTI  9 140 47 449,00
37 ARSA SEKİNE EVREN PARKI KEMERALTI  7 146 485 1.657,00
38 ARSA KAYALIK KEMERALTI  10 13 247 447,18
39 ARSA KAYALIK KEMERALTI  10 13 195 46,00
40 ARSA KAYALIK KEMERALTI  10 13 245 33,14
41 ARSA KAYALIK KEMERALTI  10 13 249 2.225,56
42 ARSA KAYALIK KEMERALTI  10 13 232 521,00
43 ARSA İSKELE KEMERALTI  11 2 1 880,00
44 ARSA ANFİ TİYATRO YANI KEMERALTI  6 165 46 1.000,00
45 ARSA HÖYÜK TEPESİ KEMERALTI  6 165 44 7.453,00
46 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI  6 168 12 267,00
47 ARSA MEZARLIK İÇİ KEMERALTI  6 169 13 687,00
48 ARSA MEZARLIK  KEMERALTI  6 287 43 22.371,00
49 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 7 325,00
50 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 8 335,00
51 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 9 401,00
52 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 17 307,00
53 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 18 311,00
54 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 19 415,00
55 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 20 515,00
56 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 21 586,00
57 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 22 572,00
58 ARSA NETSEL ÇEKEK YERİ TEPE 17 133 23 381,00
59 ARSA TERSANDEKİ PARK YERİ  TEPE 18 203 205 238,00
60 ARSA BOŞ ARSA  TEPE 17 134 2 65,00
61 ARSA TM4’ÜN YERİ  KEMERALTI  3 288 463 790,00
62 ARSA ARKEOLOJİK PARK  KEMERALTI  1 138 109 2.100,00
63 ARSA HALICI OTEL YANI  KEMERALTI  1 138 96 489,00
64 ARSA DLH YANI  TEPE  17 134 5 833,00
65 ARSA TRİBÜN ALANI  TEPE  16 81 1 1.763,00
66 ARSA BOŞ ARSA  TEPE  13 44 288 44,11
67 ARSA BOŞ ARSA  TEPE  13 44 231 23,38
68 ARSA BOŞ ARSA  TEPE  19 72 77 1.090,00
69 ARSA 1. NOLU SAĞLIK OCAĞI İÇİ KEMERALTI  9 11 54 261,42
70 ARSA TM3’ÜN YERİ  KEMERALTI  7 185 457 1.150,00
              TOPLAM 87.170,71m2     


Belediyemize ait araçların listesi aşağıda gösterilmiştir:
MARMARİS BELEDİYESİ ARAÇ LİSTESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 Kamyon 3 adet
 Kamyonet 5 adet
  Otobüs 1 adet
  Traktör 3 adet
  İş Makinası - 955 Paletli 1 adet
  İş Makinası - Silindir 1 adet
  İş Makinası - Forklift 1 adet
  İş Makinası - CJB - 2 1 adet
  Panelvan 1 adet
  Binek araç 1 adet
  Motorsiklet 5 adet
YAT LİMANI ZABITA OFİSİ  
 Motorsiklet 1 adet
 Akülü valiz taşıma aracı 1 adet
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 Motorsiklet 1 adet
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  
 Çöp kamyonu 7 adet
 Açık kasa kamyon 3 adet
 Vakumlu yol süpürge aracı 2 adet
 Traktör 3 adet
 Tıbbi atık aracı 1 adet
 Kepçe 1 adet
 Motorsiklet 3 adet
 Binek araç 1 adet
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  
 Kamyonet 1 adet
 Arazöz 1 adet
 Traktör 1 adet
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ  
 İtfaiye aracı 3 adet
 Su tankeri 1 adet
 Kurtarma aracı (minibüs) 1 adet
 Cenaze aracı 1 adet
 Binek araç 1 adet
 Motosiklet 3 adet
BASIN-YAYIN HALKLA İLİŞKİLER  
 Binek araç 1 adet
 Motosiklet 3 adet
VETERİNER İŞLERİ  
 Et taşıma aracı (soğutma üniteli kamyonet) 1 adet
 Motosiklet 1 adet
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  
 Motosiklet 4 adet
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  
 Kamyonet 2 adet
 Motosiklet 8 adet

 

 

 

2) Örgüt Yapısı: 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 31 Mayıs 2009 gün ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğe göre Belediyemiz 2010 yılı içerisinde; Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Belediye Tabipliği ve Hukuk İşleri bünyesinde 69 adet memur, 155 daimi işçi, 6 adet geçici işçi, 6 adet sözleşmeli personel ile çalışmalarını yürütmüştür. 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümlerine istinaden; memurlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, işçiler ise 4857 Sayılı İş Kanunu’na ve Belediye İş Sendikası ile yapılmış olan Toplu İş Sözleşmesine göre çalıştırılmış ve onlar için bu kanunlar uygulanmıştır.

3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2010 Yılında çağımızın gereklerinden olan bilgisayar sisteminde,
2003 z-server 1 adet
Lunix server 2 adet
Bilgisayar (kasa) 73 adet
15" crt monitor 2 adet
17" crt monitör 5 adet
15" lcd monitör 9 adet
17" lcd monitör 17 adet
18,5" lcd monitör 3 adet
19" lcd monitör 29 adet
21" lcd monitör 4 adet
22" lcd monitör 1 adet
Laptop (dizüstü bilgisayar) 7 adet
32" lcd tv 1 adet
105” lcd tv 1 adet
A4 Yazıcı 40 adet
A3 yazıcı 6 adet
A4 tarayıcı 1
A3 tarayıcı 3
A4 tarayıcı+fax+fotokopi 3
Fotokopi cihazı 4 adet
Faks 3
Adsl modem 6
Projeksiyon cihazı 3 adet
Dijital Fotoğraf makinesi 4
Hd dijital video kamera 1 adet
Video kamera 1 adet
Video kayıt cihazı 1 adet
32" crt tv 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kullanılmış, böylece belediyemizin işleri geçmiş yıllara göre daha kolay ve daha kısa sürede yapılmaktadır.
 
4) İnsan Kaynakları: Yukarıdaki örgüt yapısı bölümünde de bahsedildiği üzere 2010 yılı içerisinde belediyemizde 69 memur, 155 daimi işçi, 6 geçici işçi ve 6 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 236 kişi çalışmış olup, bu personelimize ait bilgiler aşağıdaki Tablo – 1,  2 ve 3’de gösterilmiştir.
Belediyemizde 2010 yılı içerisinde İş kanunu hükümleri doğrultusunda 8 özürlü, 4 eski hükümlü personel çalıştırılmıştır.


 

Tablo – 1 Belediyemizde 2010 yılı içerisinde görev yapmış olan personelin statü durumu

 

STATÜSÜ BAYAN  ERKEK
Memur 20 49
Daimi İşçi 19 123
Geçici İşçi - 6
Eski Hükümlü İşçi - 4
Özürlü İşçi 1 7
Sözleşmeli Personel 3 3
Toplam 43 193

Tablo – 2 Belediyemizde 2010 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri.

 


STATÜSÜ  İLKOKUL ORTAOKUL LİSE VE DENGİ OKUL YÜKSEK OKUL ÜNİVERSİTE TOPLAM
Memur 1 8 35 12 13 69
Daimi İşçi 100 14 28 6 7 155
Geçici İşçi 1 - 5 - - 6
Sözleşmeli Personel - - - - 6 6
Toplam 102 22 66 18 26 236

Tablo – 3 Belediyemizde 2010 yılı içerisinde görev yapmış olan personel bilgileri.

 

STATÜSÜ EMEKLİ İSTİFA TAYİNLE GİDEN TAYİNLE GELEN İŞİ FESH EDİLEN
Memur 2 - 2 -  -
Sürekli işçi 5 - - - -
Geçici işçi -   - - -
Sözleşmeli personel - - - - -
Toplam                  7 - 2 - -

Tablo – 4 Belediyemizde 2010 yılında emekli olan, istifa eden, tayinle giden, tayinle gelen, işi fesh edilen personel çizelgesi


5) Sunulan Hizmetler:

Yazı İşleri Müdürlüğü   
a) Belediyeye gelen ve belediyeden giden her türlü evrakın teslim alınması, kayıtlarının yapılması, tasnifi; ilgili birim, makam, kurum ve kuruluşlara imza veya zimmet karşılığı dağıtımlarının sağlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
b) Belediyeye gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcılarına sunulmasını sağlamak.
c) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile belirlenen resmi yazışma düzeninin uygulanmasını sağlamak. 
ç) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili mevzuattan, Başkanlık tarafından uygun görülenlerin ilgili birimlere duyurulmasını sağlamak.
d) Mahalli İdareler yazışma kodlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda, birimlerin kod dizin listelerini takip etmek ve güncellemekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e) Üst makamlarca uygun görülen her türlü yazışmayı yapmak.
f) Genel evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.
g) Belediye Encümeni ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
h) Belediye Meclisi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Belediye Meclisi İhtisas Komisyonu raporlarının, Başkanlık önergelerinin geldiği birimler tarafından, zamanında yazılıp hazırlanmalarını takip etmek.
i) Belediyenin insan kaynaklarının atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yapmak.
j) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
k) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 
Mali Hizmetler Müdürlüğü
a) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.
b) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak ve bütçe işlemlerini gerçekleştirmek.
c) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanunu ve diğer yazılı hukuk kurallarından kaynaklanan belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katılma payı, para cezaları, kira, hizmete ait alacaklar, şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan belediye alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmak.
ç) Ön mali kontrol görevini yürütmek.
d) Muhasebe kayıtlarını tutmak, denetime hazır hale getirmek.
e) Kesin hesabı çıkarmak, Marmaris Belediye Meclisine sunulması için gereken iş ve işlemleri yapmak.
f) Üçer aylık dönemler halinde mizanları Maliye Bakanlığına sunmak.
g) İdarenin Mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları tutmak ve ihale edilecek taşınmaz işlemlerini takip etmek.
h) İdarenin Bütçe Kesin Hesabını hazırlamak.
ı) Belediye bütçesini hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe yapmak, bütçe kayıtlarını Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Usulü yönetmeliğine göre hazırlamak.
i) Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğine göre harcama yapılmasını sağlamak.
j) Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirme ve bunların raporlarını sağlamak.
k) İç ve dış denetime tüm belge, kayıt, bilgi ve defterleri sunmak üzere hazırlamak.
l) Mali işlerle ilgili düzenlenecek beyannameleri düzenlemek ve ilgili kuruma zamanında sunmak.
m) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
n) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgiliye vermek veya göndermek.
o) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığın, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ilk üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
ö) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.
p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludur.
r) Muhasebe yetkilileri Taşınır Mal Yönetmeliğindeki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü – Evlendirme Memurluğu
a) 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler çerçevesinde işyerlerini ruhsatlandırmak.
b) Evlenmek için Belediyemize başvuran çiftlerin mevzuat gereği istenen belgeleri tam olarak getirmeleri halinde nikâh işlemlerini ve Belediye Başkanının verdiği yetki ile nikah akitlerini yapmak.
c) 5393 Sayılı Belediye yasasının 15. maddesinin (p) bendi ve ayrıca Bakanlar Kurulunun 2003/6259 sayılı Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.
ç) Marmaris Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümlerini uygulamak, ilgili konu ve evrakları Belediye Encümenine sunmak.
     Belediye Tabipliği
a) Belediyemizde çalışan memur ve işçiler ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne ve babalarının hasta muayene ve diğer sağlık kuruluşlarına sevk işlemlerini yapmak, 
b) Defnedilecek olanlar için defin ruhsatı vermek,
c) Esnafların portör muayenelerini yaptırmak ve denetlemek,
ç) Belediyemiz huzurevinde kalanlara sağlık hizmeti sunmak,
d) Gayri sıhhi müesseselerin denetimini yapmak,
Huzurevi
a) Kuruma yapılan başvuruları değerlendirip, görüşme ve sosyal incelemeleri yapmak, raporu yazmak ve onaylanmak üzere Belediye Encümenine göndermek.   
b) Kuruma başvuran yaşlılara yaşlılık dönemleri, gelecekleri ile ilgili danışmanlık yapmak, yardımcı olmak.
c) Geriatrik Sosyal Hizmet’le ilgili yaşlı nüfusa sosyal-kültürel-sanatsal etkinlikler düzenlemek.
d) Huzurevinde önemli gün ve haftaları kutlamak.
e) Marmaris’te yaşayan, kitaba, kültüre, sanata meraklı yaşlıların kütüphane ortamında buluşmasını sağlamak.
f) Yaşlılığın topluma değer katan, üretken olabilen, birikim ve deneyimler sunabilen hazine olduğunu göstermek.

Zabıta Müdürlüğü
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
26) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek. 
27) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 
b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyece yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyece dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
e) Yat Limanı ile ilgili görevleri;
1) Yat limanında temizlik, düzen, güvenlik ve hizmetler ile hizmetliler arasında koordinasyonu sağlamak.
2) Yat Limanı Yönetmeliğinin ön gördüğü görevleri yapmak ve tedbirler almak. 
3) Yatların limana girişi, bağlama, kalış ve limandan çıkışları düzenlemek.
4) Olağanüstü hallerde ve gerektiğinde yatları bağlama yerlerinden uzaklaştırmak.
5) Limanda huzur, düzen ve emniyeti bozan yatlar ve kişileri uyarmak, uymayanların yat limanı dışına çıkarılmalarını sağlamak. Liman dışına çıkarılmasına karar verilen yatlar için, uygulamadan önce liman başkanlığına bilgi vermek.
6) Belediye Meclisince belirlenen fiyat tarifesine uygun olarak tahakkuk ettirilen ücretleri ödemeyen yatlara verilen hizmeti kesmek, ilgili kuruluşlarla görüşülerek gerekli işlemleri yapmak.
7) Denizin temizliği için sürekli olarak kontrolleri yapmak, su yüzeyinde bulunan çöp ve atıkları toplayarak çöp araçlarına vermek.
8) Kıyı deniz dibinde bulunan çöplerin (cam, şişe vb.) toplanmasını sağlamak.
9) Limana bağlı yada demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesini engellemek.
10) Yat limanında bağlı teknelerden kabul edilecek evsel nitelikli atık (pis su ) suların görevli denetiminde standart bağlantı flenci ile bağlı bulunduğu kanalizasyon sistemine vermek.
11) Liman içersinde bulunan gemi ve benzeri deniz araçlarının bakımı esnasında gürültülü çalışmalarına ve yüksek sesli müzik yayını yapmalarına izin vermemek.
12) Gemi ve teknelerdeki petrol ve petrol türevli atıkların (sintine suyu, slaç, atık yağ ) atık yağ ve atık sintine tanklarına toplanmasını sağlamak.  
Yetkileri
Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,
g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.
Sorumluluğu
Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Veterinerlik 
a) 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun uygulanmasını sağlamak.
b) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun uygulanmasını sağlamak.
c) Mezbaha hizmetini sunmak.
ç) Gayrisıhhi işletmeleri denetlenmek.
d) Alıkonulan gıdalar hakkında karar vermek, imhada bulunmak. 
e) Başıboş kedi ve köpekleri yakalanmak, kısırlaştırılmak ve aşılarını yapmak.
f) Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde barındırılan köpeklerin bakımı, muayene ve tedavilerini yapmak.
g) Belediye mezbahasında hijyenik ortamda küçük ve büyükbaş hayvanların kesiminin yapılmasını ve nakliyesini sağlamak.
h) Gıda mevzuatına uygun sağlık denetimlerini yapmak.
ı) Hayvan sevkiyatları ile ilgili olarak Menşe Şehadetnamesi hazırlanması.
i) Başıboş hayvanlarca ısırılma, tırmalanma vakalarında kuduz şüpheli hayvanları 10 gün müşahede altında tutmak, müşahede sonu sağlık raporu hazırlayarak ilgili kuruma bilgi vermek.
j) Yakalanan seyyar satıcılardan alıkonulan gıda maddeleri hakkında karar vermek, imhası gerekenlerin imhalarında hazır bulunmak.
k) Gıda maddeleri üreten ve satış yapan işyerlerinin diğer birimlerle (Belediye Tabibi, Gıda Mühendisi, Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce) belli periyotlarla denetlenmesi.
l) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
m) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
a) Marmaris Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak veya yapılmasını sağlamak.
b) Çevre ve körfez kirliliğine yol açan her türlü kirleticiye karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak.
c) Çöplerin toplanması, taşınması ve düzenli depolama sahasına nakli işlemini yapmak veya yaptırmak.
ç) Çöp konteynırlarının yıkanması ve bakım işlerini yapmak.
d) Sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek; bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
e) Bahçe ve budama atıklarının toplanmasını ve taşınmasını sağlamak, 
f) Dere ve kanalların, kapalı tentelerin temizliklerini yapmak.
g) Sahil bandının temizlenmesi işleri yapmak,
h) Gerektiğinde yolların, meydan ve heykellerin temizliğini yapmak,
ı) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
i) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
Park Bahçeler Müdürlüğü
a) Marmaris Belediyesi sınırları dahilindeki mezarlık, yeşil alan, meydan, refüj, kaldırım, kavşak, park ve bahçelerin peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesini ve bakımını sağlamak.
b) Yeşil alanlar içerisine kullanılan; oyun grubu, bank, korkuluk, pota gibi her türlü demir ve ahşap doğramalarının bakım ve onarım hizmetini diğer birimler ile ortaklaşa olarak vermek veya hizmet satın almak. 
c) Mezarlık, yeşil alan, meydan, kavşak, refüj vs.nin içerisine aydınlatma, sulama sistemlerini kurmak, bunların bakım ve onarım hizmetini yürütmek.   
ç) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
d) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
a) Belediyenin faaliyetlerini, hedef ve projelerini kitle iletişim araçları, internet ve diğer yöntemlerle kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.
b) Belediye Başkanının çeşitli konulardaki görüş ve açıklamaları ile belediye faaliyetlerinin haber haline getirilerek, yazılı ve görsel basına aktarılmasını sağlamak.
c) Belediye ve belediye hizmetleri ile ilgili kitle, iletişim araçlarında yer alan haber, yorum ve bilgilerin derlenerek başkana ve ilgili birimlere sunulmasını ve arşivlenmesini sağlamak.
ç) Belediye etkinliklerinin düzenlenerek ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak kaydedilmesini ve arşivlenmesini sağlamak.
d) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak ve bu amaçla gerekli tedbirleri almak.
e) Vatandaşlarımız ve basın mensupları ile tüm birimlerimiz arasındaki ilişkileri düzenlemek.
f) Başkanlık Makamı ile koordineli çalışarak Belediye Başkanımızı ziyaret eden konukların karşılanması ve ağırlanmasıyla ilgilenmek,
g) Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı yayınlarını düzenli olarak takip ederek Başkanlık makamına medyada yer alan Belediyemiz ve ilçemiz ile ilgili haberleri sunmak ve arşiv çalışması yapmak,
ğ) Vatandaşların Belediye faaliyetlerinden haberdar olması amacıyla her ay düzenli olarak yayınlanan Belediye Bülteni’ni hazırlamak ve dağıtmak,
h) Aceze, asker ailesi yardımı ve ramazan yardımı ile burs yardımlarının yapılmasında ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve yardımları ulaştırmak,
ı) Belediye hizmet binasının genel düzenini ve temizliğini sağlamak,
i) Çözüm Masası olarak adlandırılan birimde belediyemize yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail) olarak gelen talep, şikayet ve istekleri değerlendirmek, daha sonraki aşamada çözüm için ilgili birimlere aktarmak ve en kısa zamanda vatandaşı sonuçtan haberdar etmek,
j) Birimimize bağlı olarak çalışan ve “Tourist info” olarak adlandırılan birim ile ilçemizde yaşayan ya da tatil amaçlı bulunan yabancı konuklarımızın sorunlarını çözümlemek, ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirmek, istek ve önerilerini değerlendirmek,
k) Marmaris’in geçmiş tarihi ile ilgili müze ve arşiv çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
l) Marmaris’in yurtiçi ve yurtdışı tanıtım amacıyla kültürel etkinlikleri düzenlemek,
m) Spor etkinlikleri düzenlemek, tesisleri kurmak ve işletmek,
n) Yardıma muhtaç kimseler, çocuklar, özürlüler, şehit aileleri, gazilere ilişkin hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
o) Halkın kültür ve turizmine ilişkin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kütüphaneler oluşturmak, tiyatro sergi, yarışma vb. faaliyetleri düzenlemek,
ö) Her türlü kültürel, sanatsal ve turizm etkinliklerinin hazırlanması ve organize edilmesini sağlamak,
p) Dış ilişkiler komisyonunun sekretarya görevini üstlenmek,
r) Kardeş şehirlerle olan ilişkileri yürüterek koordinasyonu sağlamak,
s) Ayda bir yayınlanan ve Marmaris ve çevresinin tarihini kayıt altına almayı amaçlayan Yerel Tarih Bülteni’nin hazırlamak ve dağıtmak,
ş) Kent Konseyi Başkanlığı ile Belediye Başkanlığının koordinasyonunu sağlamak ve sekretaryalığını yapmak, 
t) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
u) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri ile ilgili;
a) Marmaris Belediyesinin ihtiyacı olan ve Fen İşleri Müdürlüğünün görev kapsamı ile ilgili malzemenin stok kontrol çalışmalarını yapmak.
b) Yasalarca Belediyelere görev olarak verilen ve belediyelerin ihtiyaç duyduğu yapı, tesis ve büyük onarım işlerinin yapılması veya yaptırılmasını sağlamak, bunlarla ilgili ihale işlemlerini yürütmek.
c) Marmaris Belediyesinin yetki alanı dahilindeki her türlü alt ve üst yapının mevcut yapıların bakım ve onarımının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak.
ç) Ödeneği mevcut, yapım mal ve hizmet alımlarına ilişkin teknik ve gerektiği durumlarda ön yeterlilik şartnamelerini hazırlatmak.
d) Yapımı planlanan yatırıma ilişkin gerekli inceleme, araştırma ve etütleri yapmak.
e) Yapımına başlanan projelerin yerinde kontrollerini yaptırmak.
f) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 
İmar ve şehircilik ile ilgili;
a) Yürürlükteki çevre planlarına uygun olarak nazım imar planlarının / değişikliklerinin / revizyonunun / ilavesinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlayarak elde edilen nazım imar planlarını Marmaris Belediye Başkanına sunmak.
b) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını hazırlayarak Marmaris Belediye Başkanına sunmak.
c) İmar yönetmeliği, Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları gibi gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve mevcut yönetmeliklere yeni ilaveler veya düzenlemeler yapmak, imar mevzuatına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı koordinasyon kararları almak, tereddüde düşülen konularda görüş bildirmek.
ç) Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar ile afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binalara ilişkin yasal işlemleri yürütmek.
d) Kentimizin afetlere hazırlıklı, sağlıklı yapılaşmasının ve denetiminin sağlanması amacına yönelik plan ve programlarda yer alan projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
e) Marmaris Belediyesi sınırları içindeki tarihsel, kültürel ve doğal mirasın ortaya çıkartılarak korunması, işlevlendirilmesi, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde tespit ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek; bu anlamda kamuoyunda yer alan çalışmaları desteklemek.
f) Tarihsel çevre ve kültür varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve yaşatılarak kente kazandırılması amacıyla doku ölçeğinde koruma planlaması, kentsel tasarım ve çevre düzenleme projeleri; yapı ölçeğinde röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlamak veya yarışma ve hizmet satın alımı yöntemiyle elde etmek.
g) Tarihi, kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında koruma ve kullanma kararlarını geliştirmek; koruma planları arasındaki bütünlüğü sağlamak, halkın koruma konusundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik biçimlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, uygulamaların yaşatılmasını sağlamak.
h) Belediyenin hizmet gereği ihtiyaç duyduğu haritaları yapmak veya yaptırılmasını sağlamak.
ı) Halihazır haritalar üzerine yapılmış olan imar planlarının hayata geçirilmesini sağlamak (kamulaştırma haritaları, parselasyon planları vs.).
i) Şehir rehberini hazırlamak ve bunun sürekli olarak güncellenmesini sağlamak ve bu kapsamda numarataj çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
j) Marmaris Belediyesi kapsamındaki tüm teknik birimlerle, teknik olmayan bir kısım birimlerden gelen mühendislik ölçümü, mülkiyet tespiti, detay alımı, kot belirlemesi, aplikasyon gibi konularda alt yapıyı oluşturmak, mevcut projelere katkıda bulunmak.
k) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmekle ilgili iş ve işlemleri yürütmek; belediye emlakının değerlendirilmesini, korunmasını ve denetimini sağlamak; taşınmaz envanterini çıkarmak.
l) Belediyemiz imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların, Kamulaştırma Kanununa göre kamulaştırılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
m) Marmaris Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, yeni yerleşim ve kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak.
n) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
o) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak. 
Makine Araç Parkı ile ilgili 
a) Belediye bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinelerinin yapım, bakım ve onarımları ile yedek parça temini hususunda en hızlı ve en ekonomik çözümleri sağlamak ve mekanik atölyelerle desteklemek.
b) Altyapı işi tamamlanan kavşaklara sinyalizasyon sistemlerinin kurulması çalışmalarını yapmak.
c) Sinyalizasyonlu kavşakları günlük olarak kontrol edip, yanık ampulleri değiştirmek ve teknik arızaları gidermek, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarını yapmak. 
ç) Park alanı ve çarşı içleri aydınlatma armatürlerini tesis etmek, yanık ampul ve balansları değiştirmek.
d) Belediyemiz bünyesinde bulunan birçok ağaç ve demir işlerinin (ahşap pergole, korkuluk, çocuk oyun gurupları, dolap, masa vb.) yapım, tamir ve bakım işlerini yapmak.
e) Tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrollerini yapmak.
f) 11.07.2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”a dayanılarak hazırlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğini uygulamak.
g) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
ğ) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.
İtfaiye Müdürlüğü
a) Şehir içindeki semtlere göre yangına ulaşma genel planı yapmak.
b) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
c) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
ç) Su baskınlarına müdahale etmek,
d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
e) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
f) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
ğ) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
h) Belediye Başkanından alacağı emirle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
ı) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
i) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
j) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, 
k) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
l) Yurtiçi ve yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibat kurarak bilgi transferi yapılmasını sağlamak.
m) Personelin hizmet içi eğitimlerini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek.
n) Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yapmak ve hizmete hazır durumda tutulmalarını sağlamak.
o) Belediyemiz Meclis kararı ile kabul edilen “Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Görev, Çalışma, Yangın Önleme ve Mücadele Yönergesi”nde belirtilen görevleri yapmak.
ö) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
p) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumlu olmak. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirmek.
r) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya ve yaptırmaya yetkili olmak.  
Hukuk İşleri 
a) Belediyeleri ilgilendiren mevzuatı takip etmek.
b) Başkan ve belediye birimleri tarafından gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.
c) Başkanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak; anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak.
ç) Başkanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
d) Mahkemelerce ve başkanlık makamınca gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak.
e) Marmaris Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, Yasalar, Tüzükler ile Yönetmeliklere göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamede belirtilen sınırlar içinde Belediyemizin haklarını aramak. 
f) Belediye tarafından üçüncü şahıslar aleyhine açılacak davaların dilekçelerini hazırlamak, duruşmalara ve yapılmasına karar veri¬len keşiflere katılmak. Mahkemelerin Belediye lehine karar vermesi durumunda kararların icra yoluyla yerine getirilmesini sağlamak.
g) Üçüncü şahısların Belediye aleyhine açtıkları davalarda savunmaları hazırlamak, duruşmalara katılmak, aleyhte sonuçlanan kararların gerektiğinde Temyiz yoluyla üst yargı organlarında incelenmesini sağlamak.
ğ) Belediyenin amme alacakları dışında kalan ve süresinde ödeme¬si yapılmayan alacaklarını icra yoluyla tahsilini sağlamak.
h) Belediye Başkanlığı, Encümen veya diğer müdürlüklerden incelenmesi istenilen konuların hukuki yönden incelenmesini yaparak gerekli görüş ve düşüncelerini bildirmek.
ı) Başkanlık makamınca hukuksal konularda verilecek diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: 
Marmaris Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimleri 29 Mart 2009 tarihinde yapılmış olup, görev süresi bu tarihten itibaren 5 yıldır. Normal şartlarda bir sonraki mahalli seçimler 2014 tarihinde yapılacaktır.
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 37.maddesi).
Belediye başkanının görev ve yetkileri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38.maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazılı olduğu gibidir:
(a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
(b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
(c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
(d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
(e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
(f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
(g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
(h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
(i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
(j) Belediye personelini atamak.
(k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
(l) Şartsız bağışları kabul etmek.
(m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
(n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
(o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
(p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden oluşur (5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 17. maddesi).
Belediye meclisinin görev ve yetkileri 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinde belirtilmiş olup, aşağıda yazıldığı gibidir:
(a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
(b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
(c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
(d) Borçlanmaya karar vermek.
(e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
(f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
(g) Şartlı bağışları kabul etmek.
(h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
(i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
(j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
(k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
(l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
(m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
(n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
(o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
(p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 
(r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
(s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
(t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
(u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

 


29 Mart 2009 Mahalli seçimleri neticesinde meclis üyelerimizin partilere göre dağılımı CHP 10,  AKP 5 olup, Aralık 2010 tarihine kadar dağılım CHP 10, AKP 5’dir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince, Belediye Meclisimiz 2010 yılında tatil olarak kabul edilen Ağustos ayı hariç her ay düzenli olarak Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanmış ve yıl içinde toplam 115 adet karar almıştır.

Belediye Encümenimiz yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. ve 38.maddesinin (f) fıkrası uyarınca Belediye Başkanımız (onun izinli/görevli olarak il dışında bulunduğu tarihlerde yerine bıraktığı Başkan Vekili) başkanlığında, bu kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçtiği iki üye ile mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanımızın birim amirleri arasından bir yıl için seçtiği bir üye (Fen İşleri Müdürü) olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

Belediyemizde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmak üzere 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belirlenmiş 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu bulunmakta olup, bu kadroda 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49. maddesinin, 7. fıkrası gereğince Belediye Meclis Üyesi Halil GÖKOVALI görev yapmaktadır. 
Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimizce oluşturulan Denetim Komisyonunca da yıl içinde yasanın verdiği yetki dahilinde denetim yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 


II – AMAÇ VE HEDEFLER

A – İDAREMİZİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Marmaris Belediyesi, ülkemizdeki diğer yerel yönetimlere benzer şekilde; hizmet sınırları dâhilinde kentin imar, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, evlendirme hizmetlerini yapmakta veya yaptırmaktadır.
  Bu çerçevede genel amaçlarımız;
1- Şehirde belediye hizmetlerinin daha çabuk ve daha güzel bir biçimde sunulması,
2- Turizm sektörü üzerine kurulu şehrimizin uluslararası standartları yakalamış bir “Dünya şehri” olması, tek geçim kaynağı turizm olan bölgemizdeki doğal, kültürel, tarihi değerlerin ve olağanüstü özelliklere sahip çevrenin korunması, özellikle çevre koruma bilincinin en hızlı şekilde geliştirilmesi,
3- Şehrin aldığı göçün ve doğal nüfus artışının herhangi bir olumsuzluğa sebep olmayacak biçimde yapılandırılması,
4- Hızlı büyümenin getirdiği olumsuzlukların özellikle imar planlarında giderilmesi, çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi; bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan İmar Revizyon Planına bağlı kalarak ilk olarak “konut” ve “ticaret” bölgelerinin birbirinden ayrılması, kaçak yapılaşmaya son verilmesi,
5- Turizm sektörü başta olmak üzere tüm ticari hayatı etkileyen ve haksız rekabete yol açan unsurların ortadan kaldırılması, örneğin yasadışı çalışan, ruhsatı bulunmayan, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak uygulanması,
6- Şehrin katılımcı bir anlayış ile yönetilmesi, kent yaşantısına katkı sağlayacak tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, halkın her kesiminden temsilcilerle birlikte ortak paydanın belirlenmesi,
7- Belediyemize ait kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak halkın ortak çıkarına uygun hizmet verilmesi, şeffaf bir yönetim sergilenmesi,
8- Vatandaşlık bilincinin gelişmesine katkıda bulunarak kentine ve ülkesine sahip çıkan, kültürel değerlerine, geçmişine bağlı, geleceği düşünerek hareket eden bir toplum oluşumunun yolunun açılması.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlara uygun olarak hedeflerimiz ise;
Hedef 1 : Belediye personelinin yeni yasalar da gözönünde bulundurularak daha verimli, daha hızlı, daha sorun çözücü ve güleryüzlü bir anlayışla hizmet vermesi, gelişen teknolojiden belediye hizmetlerinde daha fazla yararlanılması, temel konularda personelin belli aralıklarla hizmetiçi eğitimi, mevzuatın güncellenmesi konularında gerekli seminer, konferans vb. faaliyetlere etkin biçimde katılımının sağlanması, güncel gelişmeleri içeren yayınların düzenli olarak personele sağlanması, internet kullanımının yaygın hale getirilmesi, halk ile doğrudan görüşen personelin özel eğitime alınarak halk-belediye ilişkilerinde memnuniyet seviyesinin artması
Hedef 2 : Belediye sınırlarında veya mücavir alanda doğal dengeyi bozan veya tehdit oluşturan her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edilmesi, bu olumsuzluklara karşı tepkili bir kamuoyu oluşturulması, varlığı tehlikeye giren doğal veya kültürel değerlerin korumaya alınması (İyilik Kayalıkları Parkı, Sığla Ağacının tanıtımı ve yaygınlaştırılması gibi) 
Hedef 3 : Göç ile birlikte artan nüfusun yaşam kalitesini üst seviyede tutabilmek amacıyla konut ve ticaret bölgelerinin ayrılması, böylece konut bölgelerinde daha fazla yerleşime imkan tanınması, konut bölgelerinde gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi
Hedef 4 : Ticaret ve konut bölgelerinin birbirinden ayrılması yoluyla konut bölgelerinde İmar Revizyon Planında belirtilen işletme türleri dışında ticari yatırımlara izin verilmemesi, ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerde ise yine Planda belirtilen niteliklerin  aranması, böylece yıllar içinde bozulan arz-talep dengesinin de en hızlı şekilde sağlanması, işletmelerin hizmet ve ürün kalitesini arttırmaları amacıyla gerek eğitim-bilinçlendirme çalışmalarının devreye sokulması, gerekse yasal yaptırımların kesintisiz uygulanması
Hedef 5 : Özellikle herhangi bir sivil toplum kuruluşuna veya örgüte üye olmayan Marmarislilerin de (kadınlar, yaşlılar, gençler) kent yaşantısında söz sahibi olabilmesi, yönetişim kavramını benimseyebilmesi amacıyla Kent Konseyinde yer almalarının sağlanması, halkımızın hem hizmetlerini, hem de kentlilik bilincini sorgulamaya yönlendirilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

A- MALİ  BİLGİLER
 Belediyemiz ile ilgili mali bilgiler ilişikte tablolar ve cetveller halinde sunulmuştur. 
                            
 B- PERFORMANS BİLGİLERİ

1- Faaliyet Bilgileri:

Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediye meclis toplantılarının gündemlerini hazırlayarak, Belediye Başkanının onayına sunmuş, onaylanan gündemi zamanında meclis üyelerine dağıtmış ve Kaymakamlık Makamınca da ilçemizde yayınlanan yerel gazetelerde yayınlanarak halka duyurulması sağlanmıştır.

5393 Sayılı Kanuna göre Belediyenin karar organları arasında sayılan Belediye Meclisi, yasa gereği her ayın ilk haftasında toplanmış ve meclis gündeminde belirlenen konuları görüşerek karara bağlamıştır. Meclis toplantısında görüşülerek ihtisas komisyonlarına havale edilen konular da bir sonraki toplantıda görüşülerek karara bağlanmıştır.

 Meclis toplantısı görüşmeleri kayıt edilerek, deşifreleri tutanak altına alınmıştır.

 Yıl içinde alınmış olan 115 adet Meclis kararı yazılarak, divan kâtipleri ve meclis başkanına imzaya sunulmuş, meclis kararları onaylanmak üzere Kaymakamlık Makamına ve gereği için ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.

 Belediye Encümeni Belediye Başkanının Başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşmaktadır.

 Belediye Encümeni toplantı tutanak ve kararlarının kaydı yapılarak yıl içinde alınmış olan toplam 2495 adet kararın yazımı ve ilgili birim, kurum ve kuruluşlara iletilmesi sağlanmıştır.

 Yıl içinde Belediyemize çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen toplam 6983 adet yazı ve vatandaşların verdiği/gönderdiği toplam 4469 adet dilekçenin kaydı yapılarak gereğinin yapılmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığında iletmesi sağlanmıştır.

 Yıl içinde Belediyemizce çeşitli kurum ve kuruluşlara yazılan toplam 6950 adet yazının kayıtları yapılarak, bu yazılar elden zimmet karşılığında ya da posta ile ilgili kişi, kurum veya kuruluşlara gönderilmiştir.

 Yıl içinde Belediyemize gelen resmi gazeteler incelenerek, ilgili birimlere dağıtımı yapılmıştır. 

 İnternet kullanılarak mevzuatlar günlük olarak takip edilmiştir.

 Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49.maddesi uyarınca daha önceki yıllarda da tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çeşitli kadrolarda çalışan 6 sözleşmeli personelin sözleşmesi yenilenmiştir.

 Yıl içinde 2 memurumuzun Başkanlık Makamının onayı ile başka kurumlara naklen geçişleri yapılmış, hizmet yıllarını tamamlayan 2 memur ve 5 işçi personelimizin kendi istekleri üzerine emeklik işlemleri yapılarak emekliye ayrılmaları sağlanmıştır. 

 Memur ve işçi personelimize hasta muayene sevk kâğıtları düzenlenmiştir.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri uygulanarak memurlarımızın tümüne gıda yardımı yapılmış, yine görevinde başarılı olan işçilerimize toplu iş sözleşmesi uyarınca hizmet özendirme ikramiyesi verilmiştir. 

 Memur, işçi ve sözleşmeli personelin yasa ile hak kazandıkları yıllık, mazeret, ölüm, evlenme, doğum, hastalık izin formları düzenlenerek özlük dosyalarına kaldırılmıştır.  

 Personelimizin derece-kademe terfi, atama, disiplin ve diğer cezai işlemler, emekli, istifa ve nakil giden personel ile ilgili işlemleri yapılmıştır.

 2010 Yılı 312 Adam/Ay Geçici İşçi Vize Teklif Cetveli hazırlanmış olup, Belediye Meclisimizce onaylanmıştır.

 Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce istenilen “İş Gücü Çizelgesi” her ay düzenlenerek Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce internet sitesinde düzenlenerek güncellenmiştir.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin yıllık Gizli Sicil Raporları, Sicil Yönetmeliğine göre tanzim edilerek dosyalarına kaldırılmıştır.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Memurların yıl içerisinde değişen beyanları 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununu gereğince Mal Beyanları alınarak sicil dosyalarına işlenmiştir.

 Belediyemizde mevzuat dahilinde staj yapacak olan orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin staj işlemleri yürütülmüştür.

 Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına katılarak başarılı olan personelin atamaları yapılmıştır.

 1., 2., 3., derece kadroda bulunan personelin talepleri üzerine pasaport almak için gerekli işlemleri ve pasaport temdit işlemleri yapılmıştır.

 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 

2010 Mali yılı içerisinde Belediyemiz bütçesine ait işlemler Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre gerçekleştirilmiş,18.01.2007 tarihinde yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliği ile 01.07.2007 tarihinden itibaren Belediyemizdeki tüm taşınır mal işlemleri bu yönetmelik doğrultusunda yapılmıştır. Belediye gelirleri ile ilgili tahakkuk – tahsilat ve takip işlemleri mevzuat çerçevesinde zamanında yerine getirilmektedir. Belediyemize ait harcamalara ilişkin evraklar Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre incelenip hak sahiplerine zamanında ödenmektedir. Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünce transfer harcamaları zamanında yapılmakta olup, Belediyemizin vergi borcu ve fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilatlarla ilgili hiçbir borcu bulunmamaktadır.

  Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi ;

 2010 Mali yılı bütçesinde cari harcamalar   için 17.000.215,00-TL, yatırım harcamaları için 4.384.785,00-TL ve transfer harcamaları için 3.865.000,00-TL olmak üzere toplam 25.250.000,00TL gider öngörülmüştür. 2010 mali yıl içinde toplam 21.230.324,59-TL si bütçe gideri tahakkuk etmiş olup, tahmini bütçeye göre gerçekleşme oranı %84’dür.

 2010 Mali yılı gider bütçesinin yıl içerisindeki Cari harcamalar kaleminde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu ödeneğinin 16.058.373,54-TL olduğu, 16.058.373,54-TL’nin tamamının harcandığı, bu cari harcamaların  toplam bütçe giderlerine göre %76 olarak gerçekleştiği; yatırım giderleri için yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu itibariyle 2.586.906,56-TL ödenek olduğu, 2.586.906,56-TL’ nın tamamının harcandığı, bu yatırım harcamalarının toplam bütçe giderlerine göre ise %12 olarak gerçekleştiği; transfer harcamaları kalemi için konulan ödeneğin yıl içerisinde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu bütçe ödeneğinin 2.585.044,49-TL olduğu, yılı içerisinde 2.585.044,49-TL’nin tamamının harcandığı, bu transfer harcamalarının toplam bütçe giderlerine göre %12 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

 Gelir bütçesi gerçekleşmelerinde ise; vergi gelirlerinden 10.594.591,73-TL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkuktan yılı içerisinde 8.672.429,57TL tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 1.922.162,16-TL ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Vergi dışı gelirlerden 15.941.289,22-TL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkukun yılı içerisinde 14.133.017,78-TL’si tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen 1.808.271,44-TL’ sı ise tahakkuktan alacak olarak devretmiştir. Yardım ve fonlardan 472.429,29-TL tahakkuk etmiş ve tahakkuku tahsiline bağlı olduğundan yılı içerisinde hepsinin tahsili yapılmıştır.

 Gelir bütçesinde ise toplam tahakkuka göre tahsilat gerçekleştirme oranı % 86’dır.

 

 

 


Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü - Evlendirme Memurluğu

Birimimiz ilgili Kanunlar, Yönetmenlikler ve 10.08.2005 tarih 2005 / 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen işleri yapmıştır.

Ruhsat  :    Turizm beldesi olan ilçemizdeki işyerlerinin niteliklerini artırmak, gerek turistler gerek ilçemizde yaşayan halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak için Kanunlar, Yönetmelikler ve 10.08.2005 tarih,2005 /9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde Belediye olarak üstümüze düşen görevi tam anlamıyla yerine getirebilmek için yaptığımız çalışmalar devam etmektedir. Revizyon imar plan notlarında da belirtildiği gibi konut bölgelerinde bulunan işyerlerine sınırlama getirilerek halkımızın özellikle rahatsızlık duymuş olduğu görüntü ve gürültü kirliliği kontrol altına alınmıştır. Bunun yanında ilçemizdeki bütün işletmeler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma aşamasında yerinde hassasiyetle inceleme yapılarak değerlendirilmeye alınmaktadır. Eksikleri olan işletmecilere ilgili yönetmelikler doğrultusunda süre verilerek eksikleri tamamlatılmakta ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kendilerine takdim edilmektedir. Amacımız dürüstlük ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda sağlıklı ve iyi hizmet veren işyerlerinin çalışmasını sağlamaktır. Bunun yanında 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince denetimleri Belediyemize verilmiş olan işletmeler ilgili kurumlar ile birlikte sürekli olarak denetim altında tutulmaktadır. Özellikle gençlerimizin yetişmekte olduğu okullarda bulunan kantinler, ekmek fırınları, internet salonları ve çeşitli üretim yerleri denetlenmekte olup halkımızın sağlığı ile ilgili konularda taviz verilmemektedir. 2010 senesi içinde verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sayısı; 16 adet Gayri Sıhhi İşyeri, 86 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri, 471 adet Sıhhi İşyeri olmak üzere 573 adettir.

 2010 yılı ruhsat türlerine göre dağılım:
Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı 16
Umuma Açık İşyeri Ruhsatı 86
Sıhhi İşyeri Ruhsatı 471   
Genel Toplam 573

Evlendirme Memurluğu :
İlçemiz yabancı turistlerin evlenmek için seçtiği bir turizm mekanı haline gelmiştir. Bu durum son yıllarda yabancı turist evlenme sayısının artması ile ortaya çıkmıştır. 2010 yılı içinde memurluğumuz tarafından evlendirilen yabancı turist sayısı 32 adet, Türk vatandaşlarımızın ise 30 adet olup, toplam evlilik sayısı 62 adettir.      
  
Trafik Komisyonu:
Bilindiği üzere 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesi (p) bendine göre trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek Belediyelere verilmiştir. Belediyemiz yine bu konuda da üzerine düşen görevi tam ve eksiksiz olarak sürdürmektedir.  

 Trafik düzeni ve vatandaşlarımızın güvenliği açısından ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır. Geçen senelerdeki uygulamalarımıza devam edilerek Belediyemizce uygun görülen noktalara İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden de görüş alınarak yaya, öğrenci ve trafik güvenliği açısından hız kesici butonlar yerleştirilmiştir.

        Okul servis araçları okulların açık bulunduğu süreler içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şoförler ve Kamyoncular Odası Başkanlığı ve Belediyemiz ekiplerince denetlenmekte ve gerekli uyarılar yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili çalışmalarımız 2011 yılı içinde de devam edecektir.

         Bunun yanında 2010 yılı içinde Belediye Trafik Komisyonunca 12 adet Ticari Plaka Tahsis belgesi, 33 adet okul servis aracı izin belgesi verilmiştir.


 Tabiplik

01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arasında toplam 627 personelin muayenesi yapılmıştır.

Tüm belediye çalışanlarının şeker, kolesterol, trigliserid gibi kan tahlilleri yapılmış, gerekli tedavileri düzenlenmiştir.

Personelimizin yapılan ilk muayene sonucu gerek görülmesi üzerine, ileri tetkik ve tedavi için 2. basamak sağlık kuruluşlarına sevk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz sosyal tesislerinde bulunan okullardaki (futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç, karate, yüzme, yelken) öğrencilerin kayıt için gerekli olan sağlık raporları verilmiştir.


Huzurevinde kalan yaşlılarımızın düzenli sağlık muayeneleri yapılarak ileri tetkik ve tedavileri düzenlenmiştir. Düzenli tansiyon ve ilaç takipleri yapılmıştır.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 2873 sayılı Çevre Kanunu gereği, çevre sağlığı ve korunması amacı ile gayri sıhhi müesseselerin denetimleri, görevli komisyon üyesi olarak yapılmıştır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesi gereğince 13 yeni kayıt ve 9 eski kayıt olmak üzere esnaf ve çalışan personellerin periyodik muayeneleri belediyemiz tabipliğince yapılmıştır. Portör ve hbs Ag tahlilleri yaptırılarak bulaşıcı hastalıklar yönünden sonuçları değerlendirilmiştir.

01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında 45 kişinin defin ruhsatları belediyemiz tabipliğince verilmiş olunup mernis tutanakları yazılıp Nüfus Müdürlüğü’ne bildirilmiştir.

Dinlenme ve Huzurevi

Kuruma değişik nedenlerle başvuran yaşlılarımıza yaşlılık dönemi, bu dönemin zorlukları ve çözüm yolları ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Huzurevinde kalan yaşlılarımızın bakımları ile ilgili olarak yüksek kalitede hizmet sunulmuştur.

Yaşlılarımızın periyodik kan, gaita, akciğer tahlilleri alınmış ve dosyalarına konulmuştur. Yine periyodik olarak şeker ve kolesterol ölçümleri yapılmış beslenme ve yaşam alışkanlıkları bu sonuçlara göre ayarlanmıştır.

Yürüme, jimnastik, aerobik gibi sporlara yönlendirilmiş, gönüllü eğitmenler ile bu sporlar kendilerine yaptırılmıştır.

Yaşlılara sosyal çalışmacı tarafından aylık periyodik görüşme ve testler uygulanmış, gözlem sonuçları ile birleştirilerek, psikolojik durumlarına dair elde edilen bu veriler dosyalarına işlenmiştir. Böylelikle yaşlılar olası duygusal çöküntü, stres, melankoli ya da alzheimer, demans gibi durumlara karşın izlenmiştir.

Gönüllü bakıcılar ile fiziksel ve psikolojik zorluklar çeken yaşlılara yardım desteği sunulmuştur.

Kurum salonları çeşitli dernek ve kulüplerin toplantı ve çalışmalarına sunulmuştur. Kurum, insanların sürekli girip çıktıkları, yaşayan bir mekâna dönüştürülmüş, yaşlıların sosyal yaşamın içinde olmaları sağlanmıştır.

Kurumda barınma ile ilgili olarak bakım ücretini ödemekte sıkıntı çeken ya da hiç ödeme yapamayacak durumda bulunan yaşlılarımıza kolaylık sağlanmıştır. Ücret indirimine gidilmiş bazı yaşlılarımızın da ücretsiz olarak bakım hizmetinden yararlanması sağlanmıştır.

Önemli gün ve haftalar kurum dışındaki yaşlılar ve halkın da katılımıyla kutlanmıştır. Bu kutlamalarda bölgemizde bulunan ve çalışmalarını yapan korolar, sanat grupları gönüllü destekler vermiştir.

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çok yoğun bir program ile kutlanmış, yaşlılarımız bu hafta içerisinde ilçe içinde ve dışında gezi, eğlence, ziyaret gibi pek çok etkinliği keyifle yaşamıştır.

 

Kurumda kalan yaşlılarımız düzenli aralıklarla sinemaya götürülmüş, izleyemedikleri filmler kendilerine kurumdaki projeksiyon cihazı ve DVD sistemi ile sunulmuştur.

Bölge halkı ve esnafının büyük desteğini gören kurumumuza özellikle restoran ve otel gibi işletmelerden sürekli yemek davetleri gelmektedir. Yaşlılarımız belirli aralıklarla kahvaltı, akşam yemeği, kokteyl gibi davetlere götürülmüştür.

Anneler Günü, Babalar Günü, Yılbaşı ve bayram günleri okulların, derneklerin ve halkın katılımıyla büyük coşkuyla kutlanmış, bu özel günlerde yaşlılarımıza değişik hediyeler alınmıştır.

Maddi geliri az olan ya da olmayan yaşlılarımıza belirli aralıklarla giysi yardımı yapılmıştır.

Her hafta Çarşamba akşamları yaşlılarımızdan birinin arzu ettiği menüler hazırlanmış ve yemek salonunda müzik ve eğlence eşliğinde yenilmiştir.
Özellikle Marmaris Belediyesi’nin organize ettiği konser, sergi, konferans gibi etkinliklerin tamamına kurumda kalan yaşlılarımızın yanısıra bölgede yaşayan yaşlılarımızın da katılımı sağlanmıştır.

Yaşlılarımızın doğum günleri büyük coşku ile kutlanmış, bu günlerde özel eğlenceler ve müzik dinletileri organize edilmiştir.

 

Zabıta Müdürlüğü
Belediye Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerde beldenin düzenini belde halkının huzurunu ve sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda daha etkin ve daha sağlıklı denetim yapılabilmesi için,  beldemiz beş (5) denetim bölgesine ayrılmış olup, ekiplerimiz 08:00–17:00 ve 17:00 – 08:00 olmak üzere çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürmektedir.

İlçemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat, sağlık karnesi, fiyat etiketi, temizlik, hijyen ve işgaliye durumları, Zabıta ve Sıhhi Zabıta Talimatnameleri ile Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kurallarına sürekli denetlenmekte olup, söz konusu maddelere aykırı hareket edenler hakkında 2016 adet zabıt varakası ve tutanak tanzim edilerek Belediye Encümenince cezai işlem uygulanmıştır.

Sıra No Suçun Türü Tutanak Sayısı

1 Kamu malına zarar vermek (palmiyeye çarpmak, sinyalizasyon direğine çarpmak, cadde korkuluklarına zarar vermek)  
15


2 Sıhhi Zabıta Talimatnamesi 29.maddesine aykırı hareket etmek (Gıda maddeleri imalathanelerinde veya satış yerlerinde ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen yerlerde hasıl olan çöplerin, her türlü sulu atığın çevreye atılmadan, ağızları mazbut kaplarda toplanarak izole edilmesi.)  3
3 Zabıta Talimatnamesi 8.maddesi (cadde, sokak ve kaldırımlara masa, sandalye, vb şeyler koyarak gelip-geçişi engellemek) 29
4 Zabıta Talimatnamesi 62.maddesi (Kaldırımlara motosiklet-bisiklet koyarak kapatmak) 410
5 Marmaris Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminal İç Yönetmeliğinin11.maddesine aykırı hareket etmek 
(Garaj giriş-çıkış ücretini ödememek) 2
6 01.10.2007 tarih ve 93 sayılı Belediye Meclisinin kararına aykırı hareket etmek  (işyerleri ve çalışanların uyacakları kurallar, kepenkleri paslanan ve aşırı gürültü çıkaran işletmeler, Uzunyalı, Kemal S.Elgin Bulvarı üzerinde bulunan işletmelerin önlerinde yürüyüş yoluna bitişik dondurma dolapları ve benzerlerinin konulması, işyerleri ve konutların çöplerini ağzı kapalı sızdırmasız poşetlerde biriktirmeleri, işletmelerin kapı, pencere, duvar ve saçak gibi dışarıdan görülecek yerlerine emtia, hasır, bez vb. maddeler konulması) 
80
7 Zabıta Talimatnamesi 5.maddesi 
(Umuma ait yerlere cadde,sokak ve meydanlara pis su akıtmak) 2

8 Zabıta Talimatnamesi 9.maddesi (Belediyeden izinsiz sokak, cadde ve kaldırımlara masa,sandalye vb. işgaliye koymak) 
37

9  Zabıta Talimatnamesi1.maddesi (Meydan, bulvar, cadde ve tretuvarlara, umuma açık  yerlere çöp, kağıt vb. atmak ve tükürmek) 
3


10 Zabıta Talimatnamesi 4.maddesi (Bütün dükkan ve evler çöplerini ağzı kapalı sızdırmasız poşetlerde biriktireceklerdir. Birikmiş çöpler belediyenin tespit edeceği saatlerde çöp kamyonlarına verilecektir. Çöp bidonu bulunan mahallelerde çöp bidonlarına poşetli ve sızdırmasız şekilde konacaktır.) 

10
  
11 Belediye Meclisimizin 07.09.2010 tarih ve 81 Sayılı Kararı gereğince Belediyemizin belirlemiş olduğu geliş-gidiş güzergâhını kullanmayarak bu güzergâh dışı olan Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı ve Atatürk Caddesini kullandıkları. 75

 


12 5259 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 1.maddesinin (b) fıkrasına aykırı davranış (açılış-kapanış saatlerine uymamak, 12 yaş ve altında müşteri almak) 
15

13 Marmaris Belediyesi Şehirlerarası Otobüs İç Terminali İç Yönetmeliğinin 29.maddesine aykırılık. 
2
14 Marmaris Belediyesi Şehirlerarası otobüs Terminal İç yönetmeliğinin 14.maddesine aykırılık 
1
15 Sıh. Zabıta Talimatnamesi 38.maddesine aykırı hareket etmek (Satılan ve teşhir edilen malların üzerine etiket konması mecburidir. Ayrıca yetkili mercilerden alınan fiyat tarifeleri görülebilir yere asılmalıdır.) 
5

16 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 38.maddesine aykırı olarak, canlı müzik izni almamak. 5259 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1.maddesinin (d) fıkrasına aykırılık. 
570
17 01.10.2007 gün ve 93 sayılı Belediye Meclis kararının 5.maddesinin a ve b bendine aykırı hareket etmek (işyerleri ve çalışanların uyacakları kurallar a)tek tip yazılardan oluşan en çok 2 adet fiyat menüsü koymalarına b)Türkçe ve yabancı dilde yazılmış set menüsü şeklinde tabela koymamalarına) 37

18  06.11.2007 gün ve 99 sayılı Belediye Meclis kararının 2.maddesine aykırılık (İlçemiz sanayi bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin, iş yerleri dışında ve yollarda boya, kaynak, malzeme kesimi v.b. gürültü ve hava kirliliği yol açacak işlemleri yapması) 2
19 12.05.2010 tarih ve 485 Sayılı Belediye Encümen kararına aykırı hareket etmek (müzik yayını açılış-kapanış saatlerine aykırı hareket edenler )                                                                                                                      190

20  Zabıta Talimatnamesinin 57.maddesine aykırılık (Belediyece düzenlenen yeşil alanlara masa, sandalye vb. şeyler koyarak işgal edilmesi) 2
21
 Güzergah İzin Belgesine aykırı hareket etmek (5393 Sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin "p" bendine aykırı olarak güzergah belgesi almadan faaliyette bulunmak). 50
22
 Zabıta Talimatnamesi 54.maddesine aykırılık (Üzerinde belediye ilan pulu, soğuk damga veya mührü olmayan el ilanı dağıtmak, asmak) 4
23 Zabıta Talimatnamesi 58. maddesine aykırılık (Yollardaki ağaçların ve dalların kopartılması, kesilmesi ve üzerlerine herhangi maddenin asılması) 
1

24 Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı kararı ile kabul edilen ve 10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesine aykırı (işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan çalışmak) 150

25 Zabıta Talimatnamesinin 17.maddesine aykırılık (İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatında yazılı olan faaliyet konusundan başka faaliyette bulunulmak) 6

26 10.06.2009 gün ve 484 sayılı Belediye Encümen kararına aykırı harekette bulunmak (İşyerlerinin açılış ve kapanış saatleri ile müzik yayını kapatma saatlerine uymamak) 132

27 05.05.2009 gün ve 39 sayılı Belediye Meclis Kararına aykırı hareket etmek (Turizm İşletme Belgeli ve Belediye Belgeli otel ve apartların bünyesindeki bar ve restaurant hizmeti veren ünitelerin dışa dönük koyduğu fiyat tarifelerini içeren “restaurant, bar, fiyat vb” yazı ve neonlar) 166
28 27.02.2006 tarih ve Karar No: 2 İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararının 1.maddesine aykırılık.  1
29  06.11.2007 gün ve 99 sayılı Meclis Kararının 5.maddesine aykırılık.(İlçemizde faaliyet gösteren fırınlar, restaurantlar, büfe ve pakette satış yapan yerlerin bacalarında; is, koku ve kurum yayılmasını engellemek amacıyla baca filtresi bulundurmalarına) 
5
30 10.05.2006 gün ve 205 sayılı Belediye Encümen Kararına aykırılık. (İlçemizin konut alanlarında bulunan apartların bünyesindeki restaurant ve bar hizmeti veren ünitelerin apart otel müşterileri haricinde dışa dönük müşterilere hitaben koyulmuş fiyat tarifelerini yazı ve neonların kaldırılması.) 1
31 Zab.Talimatnamesinin 44.maddesine aykırılık.(İşletmelerin işyerleri önlerindeki kaldırım ve tretuvarlarını son derece temiz tutup, gerekli temizliği yapacaklardır. 1
32 12.08.2010 tarih ve 1782 sayılı Encümen Kararına aykırılık 
(Futbol sahalarının açılış ve kapanış saatleri) . 2

33 02.06.2010 tarih ve 929 sayılı Encümen Kararına aykırılık 
(İlçemizde faaliyet gösteren market işletmelerinin 24 saat açık kalması)  
2
34 2559 Sayılı Polis ve Selahiyet Kanununun 8.maddesinin F bendine aykırılık (Her türlü mal ve hizmet satanlardan, müşteriye faaliyetlerine duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar hakkında İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 39.maddesi gereğince, Kaymakamlık Makamı Oluru gereği 3,7 ve 15 gün süre ile ticaret ve sanat icrasından men edilenler ) 95
35 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 38.maddesinin 1 fıkrasına aykırılık. 
( Seyyar satıcılar, meyveciler, oyuncakçı, boncukçu, parfümcü v.b)  48
36 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 33.maddesinin 1.fıkrasına aykırılık.
( Dilenciler)  8
37 5326 Sayılı Kabahatlar Kanununun 32.maddesine aykırılık (Kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenler)  23

Gıda Maddeleri üreten ve satışı yapan işyerleri belli periyotlarla Belediye Doktoru, Gıda Mühendisi, Veteriner Hekimi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nce denetlenmekte olup, TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymayan işyerleri; TSE normlarına ve hijyen kurallarına uymaları hususunda sürekli uyarılarak denetimleri yapılmıştır.

İlçemizde bulunan işletmelerin çevreye verdiği gürültü kirliliğini önleme konusunda Çevresel Gürültünün Yönetimi Yönetmeliğinin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalarda bulunulmuş olup, bu yönetmelik gereği bu kontrolleri yapabilecek 6 adet personel ODTÜ’nün yapmış olduğu seminere katılarak A Tipi Sertifika almışlardır.17.06.2008 tarihinde Svantek Ses Analizörü, hatasız ölçüm yapılabilmesi için Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü/Gebze’ ye gönderilerek kalibrasyonu yaptırılmış, bu sayede daha etkin, hassas ve hatasız denetimler sürdürülmüş, gürültü sınırını aşan işletmelere 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunun 36.maddesinin 2.fıkrası gereğince 8 adet, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre 6 işletmeye cezai işlem uygulanmış, ilçemizdeki gürültü kirliliği en az limitlere indirgenmesi sağlanmıştır.


 Belediyemiz plajında yerli ve yabancı turistlerin rahat ve güvenli yüzebilmeleri için Saman İskelesinden başlayarak, Turban Tatil Köyüne kadar yaklaşık 3800 metrelik alana şamandıra çekilerek rahat ve emniyetli yüzme alanı oluşturulmuştur.

Birimimize gelen 1027 adet şikâyet dilekçesi değerlendirilerek gereği yapılmış dilekçelere cevap verilmiştir.

Uzunyalı, çarşı içi, Yat Limanı ve Kordon caddesinde yayaların yürümesi ve alışverişini kolaylaştırmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak motosiklet ve bisiklet girişi engellenerek bu konuda aykırı davrananlara gerekli cezai işlemler yapılmıştır.

İlçemizde bulunan imalathaneler, fırınlar, gıda ile ilgili işletmeler ve pazaryeri belirli periyotlarla İlçe Tarım Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiplerle koordineli olarak denetlenmiştir. Hijyen kuralları ve mevzuata aykırı işletilen işyerlerine gerekli cezai işlem uygulanmıştır.

İlçemizde 2010 yılı içinde 85 kişi vefat etmiş olup, vefat edenlerin defin için gerekli olan işlemlerine yardımcı olunarak ilçemiz Şehir Mezarlığına definleri sağlanmıştır. Ayrıca ilçemizde kimsesiz ve maddi olanakları müsait olmayan halkımız için defin ücretleri belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.

Müdürlüğümüzce İlçemizdeki Resmi Törenlerde ve protokollerde bulunulmuş, çelenk konulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olunmuştur.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri Biriminden gelen 450 adet tebligat süresi içinde esnafımıza ve halkımıza tebliğ edilmiştir.

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ruhsat İşleri ile koordineli çalışmalar yapılmış, bu servislere çalışmalarında yardımcı olunmuştur.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerine yapılan denetimlerde mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyerlerine yapılan tutanaklar birimimize havale edilmiş olup, birimimizce de Belediye Encümenine havale edilerek 15 adet işyerine Encümen kararı ile idari para cezası, ruhsatsız olan 10 adet işyerine de ticaret ve sanat icrasından men edilerek ruhsat almaları sağlanmıştır.  

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 12. maddesine aykırı hareket edenler, 14.03.2003 gün ve 25048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4822 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 33 ve 34. maddeleri uyarınca Kaymakamlık Makamına 23 adet esnafa ait Zabıt Varakası, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Muhalefetten Kanunun 25.maddesi gereğince 12. maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davrandıklarından para cezası uygulanmak üzere gönderilmiştir.

Kurban hayvanlarının barınması için hijyenik ve sağlıklı ortam sağlanmıştır. Ayrıca kurban hayvanları için Hayvan Pazarının girişinde Zabıta Kontrol noktası kurularak kurban hayvanlarının sağlık, sevk raporları ve menşe-i şahadetnameleri kontrolü sağlanarak hayvanlarının girişine izin verilmiştir. Kurban kesim yeri de belediyemize ait yeni yapılan modern mezbahamızda yapılmıştır. Halkımızın memnuniyetinin sağlanması için kurban kesim alanındaki vatandaşlara çeşitli ikramlar yapılmıştır (çay, simit, çikolata vb). Huzurlu bir ortam sağlanarak hizmet verilmiştir. 2010 yılı Kurban Bayramında sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun 270 adet küçükbaş ve 58 adet büyükbaş hayvan kurban olarak kesilmiştir.

İlçemiz sınırları içerisinde başıboş şekilde dolaşan 779 adet kedi ve köpek Veteriner İşleri görevlileri ve hayvan sever dernek üyeleriyle ve Zabıta ekipleriyle ortaklaşa toplatılarak Belediyemiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirilmiş  olup, kısırlaştırılmaları, aşılanmaları, işaretlenmeleri sağlandıktan sonra kediler tekrar alındıkları yere bırakılmış, köpekler ise sahiplendirilmek üzere Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tutulmuştur.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince ilçemizdeki huzur ve güvenin sağlanması için ortaklaşa olarak halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde rahatsız edici davranışlarda bulunan çeşitli madde bağımlıları İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, Emniyet Müdürlüğünce gerekli işlemler yapılmıştır.

4207 Sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren tütün ürünleri tüketimine yönelik düzenlemelerden sonra bugüne kadar İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığı ile ortak denetimler yapılmış olup, yönetmeliğe aykırı işletilen 4 adet işletme;  4207 Sayılı Kanunun 5.  (Değişik: 3.1.2008–5727/6 md.) maddesinin 2.fıkrası gereğince 2 işletme yazı ile uyarılmıştır.

 

 

 

Yat Limanı

 

 Turizm amaçlı deniz araçlarına elektrik, su, palamar bağlama hizmetleri, katı ve sıvı atık alım  vb. hizmetler verilmiştir.

 Bağlama limanı Marmaris olmayıp  2010 yılında yat limanına giriş çıkış yapan ve elektrik, su, palamar bağlama hizmeti verilen muhtelif tip ve boylardaki deniz araçlarının aylara göre dağılımı şöyledir:


AYLAR ADET   (TEKNE VE YAT)
OCAK 1
ŞUBAT 1
MART 6
NİSAN 25
MAYIS 69
HAZİRAN 186
TEMMUZ 281
AĞUSTOS 262
EYLÜL 200
EKİM 74
KASIM 6
ARALIK 4
TOPLAM 1115


2010 YILI  VERİLEN HİZMETLER KARŞILIĞI TAHSİL EDİLEN ÜCRETLER

TAHSİL EDİLEN SU ÜCRETLERİ TOPLAMI   96 986.-TL
TAHSİL EDİLEN ELEKTRİK ÜCRETLERİ TOPLAMI 206 046.-TL
TAHSİL EDİLEN PALAMAR BAĞLAMA ÜCRETLERİ TOPLAMI 155 156.-TL
TAHSİL EDİLEN İŞGALİYE ÜCRETLERİ TOPLAMI  297 873.-TL
ÇEŞİTLİ GELİR   34 283.-TL
TOPLAM  790 344.-TL


2010 YILI TAHAKKUK DEVRİ

TAHAKKUK DEVRİ KOOPERATİF TEKNELERİ   90 901.-TL
TAHAKKUK DEVRİ SEZONLUK TEKNELER 120 940.-TL
TOPLAM  211 841.-TL

Marmaris Limanı’na kayıtlı, sezonluk işgaliye ödeyen 173 tekne işletmecisi ve sahipleri ile yat bağlama, su ve elektik hizmet sözleşmesi  imzalanmıştır.

Deniz araçlarının güvenli ve emniyetli şekilde bağlanmasını sağlamak için mapa ve analelerin tamirat ve boyaları yapılarak hizmete sunulmuştur.

Elektrik ve su hizmet panolarının teknik bakımları yaptırılarak, arızalı olanları değiştirilerek hizmete sunulmuştur.

Yat Limanı, Kordon Caddesi, Saman İskelesi aydınlatma lambalarının bakımları yaptırılmıştır.

Sezon sonu, dalga alan kısımlardaki elektrik ve su hizmet panoları yerlerinden sökülerek Makine Araç Parkındaki depoya kaldırılmıştır.

Menderekte bulunan 154 metre uzunluğundaki ahşap platform demirlerinin zımparaları yapılarak boya işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yat Limanında trafik düzenlemesi yapılmış olup, İlçe Trafik Komisyonu kararı ile belirlenen saatlerde araç giriş çıkışına izin verilmiştir. Olağanüstü durumlarda araç girişine izin verilmiştir.

MARPOL 73/78 kapsamında bulunan katı atıklar haftanın her günü deniz araçlarına tebliğ edilen saatlerde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde aldırılmıştır.

MARPOL 73/78 kapsamında bulunan evsel nitelikli pis sular 6 adet kanalizasyon bağlantı noktalarına ilaveten 11 adet bağlantı noktası ile 1 adet çekim pompası ilave edilerek şehir kanalizasyon şebekesine personel denetiminde verilmiştir.

      
2010 yılı turizm sezonunda:
Nisan ayında  2 adet tekneden 12.50 m³ pissu,
Mayıs ayında  2 adet tekneden 10.40  m³ pissu,
Haziran ayında 11 tekneden  24.84 m³ pissu,
Temmuz ayında 28 tekneden  56.71 m³ pissu,
Ağustos ayında 254 tekneden  816 m³ pissu,
Eylül ayında  216 tekneden  652 m³ pissu, 2.29 m³.sintine suyu.25 kg atık yağ,
Ekim ayında  90 tekneden  307 m³ pissu,
Kasım ayında  8 tekneden  13 m³ pissu, 1 m³.sintine suyu
Aralık ayında  3 adet tekneden 4 m³ pissu,

deniz aracına talepleri doğrultusunda evsel nitelikli pis su hizmeti verilmiş olup, 2010 yılında toplam 614 tekne ve deniz aracından alınan pissu miktarı 1896.45  m³’ tür.

Çevre :
a- Kıyı  ve deniz dibinde bulunan çöpler (cam, plastik malzeme v.b.) Yat Limanı personeli     tarafından temizlenmiştir. 
b- Yat Limanında yağmur ve fırtına nedeniyle batan veya batma tehlikesi gösteren teknelerden, denize yağlı atık sızıntısını önlemek için, tekne etrafı yağ bariyerleri ile çevrilerek oluşan sızıntılar engellenerek, yağ emici petlerle müdahale edilmiştir.
c- Deniz araçlarından kaynaklanan sintine suyu ve atık yağlar , işletmeci ve sahiplerinin talepleri doğrultusunda personel denetiminde 48-MAKTL-007 Lisans belge nolu Atık Kabul Tesisimize alınarak, geçici depolama yapıldıktan sonra 28.05.2010 tarihinde bertaraf tesisine (Muğla Kireç Sanayi) 1 ton 152 kg sintine suyu ve atık yağ, ayrıca 28.09.2010 tarihinde 2 ton 600 kg atık yağ, lisanslı araçlarla  gönderilerek teslimi yapılmıştır.


 

Veteriner İşleri

Hayvan Rehabitilasyon Merkezimizde 2010 yılında 779 adet başıboş kedi-köpek kısırlaştırılmış ve köpekler sarı renkli kulak küpeleri ile, kediler iki kulak uçlarının kesilmesi ile işaretlenmiştir. Bu faaliyetlerde sivil toplum örgütlerinin aktif üyeleri ile koordinasyon sağlanmış, başı boş hayvanların toplanıp rehabitilasyon merkezimize getirilmesi işinde büyük ölçüde faydalı olmuşlardır. 2010 yılında her yıl olduğu gibi konu ile ilgili yetersiz kalan çevre beldeler ve köylere hizmet desteği verilmiştir. Kısırlaştırma –aşılama hizmetinin 473 adetlik kısmı Belediyemiz mücavir alanı içerisinden, 306 adetlik kısmı ise, Armutalan Beldesi başta olmak üzere çevre belde ve köylerde yakalanan ya da duyarlı vatandaşlar tarafından getirilen başıboş hayvanlara uygulanmıştır. 2010 yılı içerisinde talep gelen beldelerden Bozburun’da 30.11.2010 tarihinde yapılan organizasyonda 22 adet sokak kedisinin kısırlaştırılması, aşılaması ve işaretlenmesi yerinde sağlanmıştır.

Rehabitilasyon Merkezimizde geçici olarak barındırılan köpeklere günlük bakımları yapılıp hastalara muayene, teşhis ve tedavi hizmeti kesintisiz verilmekte olup, duyarlı vatandaşlarımızın kendi imkanları ile yakalayıp getirdikleri başı boş hasta kedi ve köpeklere periyodik olarak de aynı hizmet sağlanmaktadır. Ayrıca rehabitilasyon merkezimizde barındırılan köpeklere periyodik olarak iç ve dış parazit koruyucu tedavileri yapılmakta, aşılanmaları sağlanmaktadır.

Hayvan Rehabitilasyon Merkezimizde geçici olarak barındırdığımız köpeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için önceki yıl ihale ile alınan 21 ton 600 kilogram mama 2010 yılı içinde kullanılmıştır. Bu besleme sistemi ile köpeklerin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri ve aynı zamanda iş gücünden ve personelden tasarruf sağlamakta olup, maliyet olarak pişirme mamaya denk bir maliyet ortaya çıkmaktadır.

Halkımızdan Zabıta Müdürlüğü telefonlarımıza yapılan şikayetlerin yoğunluğu doğrultusunda zaman zaman Zabıta ekipleri ile birlikte söz konusu bölgelere sabahın erken saatlerinde köpek yakalamaya çıkılmaktadır. Bu faaliyette uzun saplı yakalama aparatları, 3ml ilaç kapasiteli enjektörler ve fünyeli enjektör fırlatma tabancaları uygulanan hayvana kesinlikle zarar vermeyecek sedatif (yatıştırıcı) ilaçlar kullanılmaktadır.

Başıboş ya da sahipli kedi-köpek tarafından ısırılma ya da tırmalanma vakalarında söz konusu hayvanın kuduz aşısı bulunup bulunmadığının takibi yapılmakta, söz konusu başvuru hangi kuruma yapılmış  olursa olsun hayvan tarafımızca 10 gün müşahede altında tutulmaktadır. 
Belediyemiz Mezbahasında 2010 yılı içerisinde kesilen 161 adet büyükbaş hayvandan çıkan 39200 kg, 1628 adet küçükbaş hayvandan çıkan 24.965 kg et Belediyemizin frigofirik üniteli taşıma aracı ile kasaplara ulaştırılmıştır.

3285 Sayılı “ Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu “  gereğince her tür hayvanın sevkiyatı kontrollü olarak yapılmalıdır. Bu amaçla düzenlenen “ Menşe Şehadetmanesi “ belgesi Belediyemiz tarafından 2010 yılında 28 adet düzenlenmiştir. Belediyemizce verilen menşe şehadetnamelerinin büyük bölümü yurt dışına çıkarmak istedikleri hayvanlar için, bir kısmı bal üreticilerimizin arı kovanları belgeli olarak sevk edilebilmeleri için bir kısmı da canlı kasaplık hayvan sevkiyatı için hazırlanmıştır.

Her yıl olduğu gibi 2010 yılında da Kurban Bayramı sırasında Belediyemiz Makine ve Araç Parkı, Atık Su Arıtma Tesisleri ve mezbahamızın bulunduğu Günnücek Mevkiinde “ Kurban Satış Yeri “ oluşturulmuş, giriş yapan hayvanların sağlık durumları, yaşları, menşe şehadetnameleri ve sağlık raporları kontrol edilmiştir. 1321 adet küçükbaş, 110 adet büyükbaş kurbanlık hayvan bayram süresince barındırılmıştır. Kesimlerin hijyenik koşullarda, usulüne uygun yapılması amacı ile kesim yeri olarak mezbaha kullanılmış, kaçak kesimlere Zabıta ekiplerince izin verilmemiştir. 13 kişilik sertifikalı kasap ekibimizce dini vecibelerimize ve hijyen koşullarına uygun olarak arife günü dahil olmak üzere 286 adet küçükbaş, 59 adet büyükbaş, kurbanlık kesilmiştir. Kurban Bayramının 1, 2, 3, ve  4. günleri ve arife gününde yapılan kesimlerin sürekli olarak Veteriner Hekim nezaretinde olması sağlanmış, kurbanlıklar kesim öncesi ve sonrası muayeneleri yapılarak sahiplerine teslim edilmiştir. Tüketimi sakıncalı kısımlar vatandaşlar bilgilendirilip ikna edilerek yerinde imha edilmiştir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 25.10.2010 tarihinde Ev ve Süs Hayvanı satışı yapan şahıslara yönelik eğitim düzenlenmiştir. Tarım İlçe Müdürlüğü ve Milli Parklar Mühendisliği’nden eğitimci personelin de katılı ile verilen eğitim sonucu 7(yedi) kişinin eğitim sertifikası almaları sağlanmıştır.

 

 

 

 


Temizlik İşleri Müdürlüğü

 Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü yapılan hizmet alımı ihalesi sonucunda imzalanan sözleşmeye göre 15.12.2006 tarihinden itibaren yüklenici firma aracılığıyla hizmet sunmaktadır.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2010 yılı içerisinde sunduğu hizmetler aşağıda verilmiştir.
Katı atıkların toplanma işleri mahalle ve sokakların yoğunluğuna göre günde 2 ila 12 sefer arasında değişmektedir. Bu nedenle çöp toplama hizmetimiz 8’er saat 3 vardiya şeklinde 24 saat sürmektedir.

Çöp kamyonlarında 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmaktadır. Her çöp kamyonu bölgesindeki çöp konteynerlerini boşalttıktan sonra 2 adet temizlik işçisi ile konteynerlerin etrafları süpürülmektedir. Haznesi dolan çöp kamyonları çöplerini Yeşilbelde mevkiindeki düzenli depolama sahasına boşaltmaktadırlar. Mesaisi biten araçlar çöp kamyonunu kullanan şoförler tarafından, basınçlı sıcak su ile yıkanmaktadır.

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarının alamadığı kaba atıklar ( budama artıkları, eski mobilya, moloz, hafriyat atıkları vb.) 3 adet traktör vasıtasıyla toplanıp eski depolama sahasına dökülmektedir. Traktörlerde 1 adet şoför ve 2 adet işçi çalışmaktadır.

Ayrıca şahıs arazilerinde bulunan terk edilmiş malzemelerin çevre kirliliği yaratması ve yabani kuru otların yangın tehlikesi oluşturması nedeniyle vatandaşlarımızdan gelendilekçeler doğrultusunda temizliği yapılmaktadır.

Tepe Mahallesi Kapalı Çarşı bölgesinde bulunan Yeni Camii ve Eski Camii’nin çatılarında su giderlerinin tıkanmasına sebebiyet veren kurumuş ağaç yaprakları personelimiz tarafından belirli aralıklarla toplanmaktadır.

Ayrıca bünyemizde var olan yıkama aracımız ile Çeşme Meydanı, Barlar Sokağı, Kapalı Çarşı, cami avluları ve çevresinin yıkanması bir program dahilinde yapılmaktadır.

Tepe mahallesi çarşı içinin üzerini örten fiberglas plastik tentelerin üzerine çevrede bulunan mahalle sakinleri ve çarşı esnafının bilinçsizce attığı atıklar 15 günde bir olmak kaydı ile bir personelimiz tarafından temizlenerek yağmur giderlerin açılması sağlanmıştır.

   


Kapalı çarşı, kale içi, yat limanı, barlar sokağı, vb. büyük çöp kamyonunun giremediği dar sokaklara 3,5m³ lük damperli açık kasa kamyonetlerle çöp toplama hizmeti verilmektedir. 1 adet şoför ve 1 adet işçi ile konteynerler, sokak ve caddelerde bulunan çöpler temizlenmekte, bu küçük araç dolduğunda Belediyemiz Makina Araç Parkında bulunan araca boşaltma yaparak bölgesinde çalışmaya devam etmektedir. 
    
İlçemiz geneli yoğunluğun fazla olduğu yaz aylarında 18, kış aylarında ise 13 meydancı bölgesine bölünmüş olup, her bölgede 1 adet meydancı ile sokak ve caddelerin temizliği yapılmaktadır. Yoğunluğun fazla olduğu meydanlarda ( Ulusal Egemenlik caddesi, Atatürk meydanı, kapalı çarşı, Atatürk caddesi ve yat limanı) sabah ve akşam olmak üzere dönüşümlü 2 adet meydancı çalışmaktadır.

Buna ek olarak oluşturulmuş olan mahalle ekibiyle sokak ve kaldırımlarda gelişigüzel atılmış atıklar ve kendiliğinden çıkmış yabani ot v.b. için derinlemesine temizlik programları belirli periyotlarla tüm sokaklarda uygulanmaktadır.
    
Yürüyüş yollarının üzerindeki küçük kaba atıklar meydancılar tarafından kaldırım kenarına indirilip vakumlu yol süpürme aracı ile cadde ve sokaklar daha kısa sürede temizlenmektedir. Ayrıca konteyner içine atılmayıp, kenarına bırakılan çöp poşetlerinden sızan yağ ve yemek suları 1 adet işçi tarafından temizlik maddesi ile fırçalanıp süpürge aracı ile vakumlanıp temizlenmektedir. 

Bazı noktalarda bulunan ve çevre kirliliğini tehdit eden rögar ve yağmur giderlerinin temizliği,  temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. Temizlik personelinin ulaşamadığı noktalarda vakumlu yol süpürge aracının hortumu ile bu rögar ve ızgaraların temizliği yapılmaktadır.    
  
2010 yılı içinde yeni konteyner alımı yapılmamış olup atıl durumda bulunan 400 lt ve 800 lt’lik daldırma galvaniz malzemeli eski çöp konteynerlerin makine araç parkımızdaki ustalarımız tarafından tamiratı yapılarak basınçlı ve sıcak su ile iç dış yıkaması yapılmaktadır.    Bu konteynerlar bölgede ihtiyaç olan yerlere yerleştirilmiş ve problem olan bölgeler çözüme kavuşturulmuştur.

Ayrıca hidrolik sıkıştırmalı katı atık toplama kamyonlarımız belirli periyotlarda program dahilinde kendi bünyemizdeki ustalarımızca baştan aşağı bakımları yapılıp yenilenmiştir.

 

    
2872 sayılı Çevre Kanunu ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü yönetmeliğinin 9. maddesi gereği toplamakla yükümlü olduğumuz tıbbi atıklar ile ilgili olarak ilçemizde bulunan sağlık kuruluşları ile karşılıklı imzalanan Tıbbi Atık Sözleşmesine göre haftada 2 gün (Pazartesi, Perşembe) olmak üzere tamamen tıbbi atık eğitiminden geçirilmiş personellerle ve yönetmeliğe uygun bir şekilde İl Çevre Orman Müdürlüğünden lisanslı tıbbi atık toplama aracı ile yapılan tıbbi atıkların toplanması neticesinde bir yılda 39.080,00 Kg tıbbi atık toplanarak Yeşilbelde Düzenli Deponi sahasındaki lot içerisinde açılan çukura kireçleme yapılarak dökülmektedir. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından tespit edilen 2010 yılı tıbbı atık bertaraf ücreti 0,45 TL/kg dır. Mahalli Çevre Kurulunun tespit ettiği fiyatlarla Belediyemiz vermiş olduğu 12 aylık hizmet karşılığında Sağlık işletmelerinden 17.586,00 TL tahakkuk ettirilecektir. 
   
Tablo -2 Marmaris Belediyesi Temizlik İşlerine ait 2010 yılı içerisinde, çöp kamyonlarından Katı Atık Düzenli Deponi Alanına gönderilen aylık tıbbi atık miktarları aşağıda gösterilmiştir.
 

 Kışın havanın fırtınalı ve yağışlı olması nedeniyle Saman İskelesi Parkı ile Turban Tatil Köyü arasında kalan sahil bandımızda biriken erişte ve diğer malzemeler traktör ve temizlik işçileri tarafından tırmık yardımıyla biriktirilip poşetlendikten sonra traktörlerle taşınmaktadır. 
 
 İlçemiz sınırlarında bulunan dereler içinde oluşan birikmiş sulara özel biyolojik bakteri maddesi atılarak yosun oluşumu ve aşırı rahatsızlık verici koku yayması    engellenmiştir.

 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan dere ve kanalların içerisinde biriken kum ve katı atıkların su ile temas etmesinden dolayı, yağmurlu havalarda su taşkınlıklarına sebebiyet vermemesi ve her türlü çevre kirliliğini önlemek amacıyla sürekli olarak temizliği yapılmaktadır.
 Temizlik personeli, traktör ve kepçe ile bu atıkların bir araya toplanmasından sonra, kepçe yardımıyla dere içerisinden çıkarılıp Yeşilbelde mevkiinde bulunan çöp sahasına gönderilmektedir.

 Perşembe ve Pazar akşamları pazar bitiminden sonra pazaryerinin temizliği temizlik işleri personelimizce yapılmaktadır. Pazaryerinde bulunan katı atıklar toplandıktan sonra basınçlı su ile yıkama yapılmaktadır.          
   
 Temizlik İşleri yaz sezonundan önce ilçemizin tüm sokaklarını belirli bir programa göre kaldırım üzerinde bulunan otları, moloz artıklarını, çalıları süpürerek temizlemektedir.

 Marmaris-Muğla karayolu ve Aksaz yolu kenarları yazın araçlardan atılan pet şişe, metal kutu ve poşet atıkları temizlik işçileri ile belirli periyotlarda temizlenmektedir.

 Yat limanı, Uzun Yalı, Oteller Bölgesi, Tekne işletmecileri, Çarşı Esnafı, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesi, Yeniyol Caddesi, General Mustafa Muğlalı Caddesi, Kemal Seyfettin Elgin ve Kenan Evren Bulvarındaki işletmelere ve fırın işletmelerine tebligatlar yapılarak çöp çıkartma saatleri ve şekilleri konusunda bilgiler verilmektedir.

 Çöp konteynerlerine evsel çöp haricinde çöp atılması yasak olup, insanlarımızın bu yasağa ve çöp çıkartma saatlerine uymadıkları aşağıdaki resimlerde görülmektedir.

 Çöp ev olarak nitelendirdiğimiz ter türlü malzemenin ev içerisinde saklanmasından doğan çevre kirliliğini önlemek amacıyla dilekçeler doğrultusunda temizliği yapılmaktadır.

 Temizlik İşleri Müdürlüğü 2010 yılı içerisinde toplam 22.296,68 kg. evsel nitelikli katı atık toplamıştır. Toplanan katı atıkların ortalama aylara göre dağılımına bakacak olursak, kış aylarından yaz aylarına doğru bir yükseliş görmektedir. Çöp miktarı arttıkça işçi sayısı ve ekipmanların da arttığı görülmektedir. 

Tablo -3 Marmaris Belediyesi Temizlik İşlerine ait 2010 yılı içerisinde, çöp kamyonlarından Katı Atık Düzenli Deponi Alanına gönderilen aylık çöp miktarları aşağıda gösterilmiştir.
 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2009-2010 yılları arasında sunduğu hizmetler aşağıda verilmiştir.

194. sokak 2. yeşil alan ve çocuk oyun alanı düzenlemesi
İmar planına göre yeşil alan olarak ayrılan 194.sokaktaki yaklaşık 1595 m²’lik park alanının 1.bölümü 2009 yılı içerisinde, 2. bölümü ise 2010 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Toprağı ve sulama hattı döşenen alanda bitkilendirme çalışmaları yapılarak yeşillendirilmiştir. Dere çalışmaları nedeniyle başka noktalardan çıkarılan palmiyeler, bu alanda değerlendirilerek dikim işleri tamamlanmıştır.
       
Çeşme Meydanı çevre düzenlemesi
Çeşme meydanı yeşil alanda bozulan kısımlar nedeniyle yeniden düzenlemesi yapılmıştır.  Alanda bulunan küfea bitkilerinin yerleri değiştirilerek taflan bitkisi ile birlikte yeniden düzenlemesi yapılmıştır.

 

Ulusal Egemenlik Caddesi orta refüj düzenlemesi
Ulusal Egemenlik Caddesi orta refüjünde seyrek halde bulunan bitkilerin aralarına bitki takviyesi yapılmış ve geçiş yerlerine parke taşı döşenmiştir.

 

    
General Mustafa Muğlalı Caddesi ağaç dikimi
General Mustafa Muğlalı Caddesinde daha önce dikilmiş olan turunç ağaçlarına takviye yapılmıştır. Yeni dikim yapılacak yerler belirlenmiş, taşlar sökülmüş, molozlar alınmış ve turunç ağaçları dikilerek üzerlerine gübreli toprak doldurulmuştur. Yaklaşık 200 adet turunç ağacı dikilerek yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır. 


Amfi Tiyatro üzeri kesim çalışmaları
Belediye sınırı içerisinde doğal sit alanı olarak bulunan Amfi Tiyatro üzeri ormanda yangın çıkması nedeniyle yanan çam ağaçlarının ve çalıların kesimi yapılmıştır. Yanan çam ağaçlarının gövdeleri Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere teslim edilmiştir

 

Ilıca Parkı’nın düzenlenmesi
Marmaris Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 1442m²’lik Ilıca parkında çalışmalara başlanılmıştır. Projesi hazırlanmış olan Ilıca parkında toprak temizliği yapılmıştır.  Temizliğin ardından toprak seviyesini düzeltmek amacıyla alana toprak getirilmiştir. Düz bir alan oluşturulduktan sonra daha önceden çizilmiş olan projenin aplikasyonu yapılmıştır.

Çizilen çizgilere göre kalıplar çakıldıktan sonra filler malzeme doldurularak sert zemini oluşturmak için beton dökülmüştür. Beton zemin oluşturulduktan sonra havuz ve şelalenin yapımına başlanılmıştır. Önce havuz ve şelalenin taban betonu dökülmüştür. Fıskiye sistemi döşenmiş, havuz ve şelalenin mermerleri döşenmiş ve çevresinde kaya bahçesi oluşturmak için kayalar konmuştur.

Ilıca parkının kaldırım kenarında yürüyüş yolu yapılmıştır. Önce küçük kanal temizlendikten sonra taş duvar örülmüştür. Örme işi tamamlandıktan sonra kaldırım üzerine drenaj borusu yerleştirilmiş ve küçük taşlar döşenmiştir. 
Çocuk oyun alanında Fen İşleri Müdürlüğünün yardımlarıyla çocuk oyun gurupları yapılmıştır. Yapay tepe yapılarak kaydıraklar konulmuş ve çevresinde merdiven basamakları yapılmıştır.

Yeşil alanda bitki dikmek için toprak getirtilmiştir. Kayalarla tepeler oluşturularak sulama sistemi döşenmiştir. Ayrıca yeni yol caddesinde yol çalışmaları neticesinde çıkan büyük ağaçlar bu alanda değerlendirmek amacıyla getirilerek yerlerine dikimi yapılmıştır. Yürüyüş yolları çevresinde bordür olması amacıyla tuğlalarla sert zemin, çevrelenmiş üzerlerine kayrak döşenmiştir. Müdürlüğümüz akşam vardiyası yaparak Ilıca Parkının işlerini hızlandırmıştır. 
Ahmet Göncü Parkında yeşillendirme çalışmaları
Fen İşleri Müdürlüğünce 225 sokakta yapılan yol çalışmaları neticesinde Ahmet Göncü Parkında yeşil alan miktarı artmıştır. Genişleyen parkımıza toprak doldurularak sulama sistemi döşenmiş ve çim ekimi yapılmıştır.

   

İnci Kavşağı peyzaj düzenleme çalışmaları
İnci kavşağındaki inci heykelinin çevresinde peyzaj düzenlemesi yapılmıştır. Gül, sosyete sarımsağı, lantana ve mevsimlik çiçekler ile bir düzenleme yapılarak yeşillendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

 

Marmaris girişi orta kavşağın düzenlenmesi
Marmaris girişindeki yuvarlak göbekte dikili olan mevsimlik çiçekler sökülerek yerine kalıcı bitkiler dikilmiştir. Ayrıca parke taşları toprağa gömülerek Marmarisin logosundaki martı şekli ortaya çıkarılmıştır.


   


2010 YILI İÇİNDE YAPILAN RUTİN İŞLER

Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında parklarda kullanılmak üzere verbena, papatya, lantana bitkilerinden çelikler üretilmiştir.

Atatürk Heykeli çevresindeki saksılara, refüjlere, Ulusal Egemenlik Caddesi orta refüjlerine, Emniyet Kavşağı orta refüjüne yaz ve kış mevsimlerinde mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır.   

İnsanlara tehlike oluşturmaması için kaldırımlarda bulunan palmiyelerin gövdesindeki sert dikenli kabuklar soyulmuştur.


Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait yaklaşık 138435 m²’lik çocuk oyun alanı, yeşil alan, otogar, spor tesisleri, Belediye hizmet alanı, refüj ve çiçekliklerin sulama, budama, belleme, çapalama, gübreleme, yabancı ot temizleme, çim biçme, v.b. her türlü bakım onarım, çiçeklendirme ve sulama tesisatı tamir bakım işlemlerine belirli periyotlarla rutin olarak devam edilmiştir. Ayrıca parklarda ve yeşil alanlarda salyangoz ilacı, kurt ilacı, sinek ilacı, kabuklu böcek ilacı ve kene ilacı verilmiştir.

Yazın açtığı çiçekleri nedeniyle kimi vatandaşlarımızı alerji yaptığından dolayı her yıl Kordon caddesinde ve Atatürk caddesinde bulunan palmiye ağaçlarının dalları Haziran ve Temmuz ayları arası rutin olarak budanmaktadır.
 
Kenan Evren İlköğretim okulunda, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesinde ve İhsan Mermerci İlköğretim okulu bahçesinde budama, çim biçimi rutin olarak yapılmaktadır.
  
Elektrik tellerine değen ağaçların budanması işi Aydem Elektrik Şirketi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde budaması yapılmaktadır.

Yoğun yaz sezonunda, havalarında kurak geçmesinden dolayı personelimiz yetersiz kalmış ve, Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Yeşil alanların bakımını içeren bu hizmet alımı 1yıl süre ile devam etmiştir.

 

 

 

 

 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 2010 yılı içerisinde birimimizin görevi dahilinde;

9 Ocak -Thaiboks Turnuvası
Marmaris Kick Boks Spor Kulübü tarafından Marmaris Belediyesinin desteği ile ilk kez Thaiboks turnuva gecesi düzenlendi. Marmaris Belediyesi Amiral Orhan Aydın Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen geceye çeşitli uluslararası turnuvalarda ödül alan 14 sporcu katılırken, gecenin son maçı 71 kiloda Erkan Söylemez ve Onur Teker arasındaki altın kemer mücadelesi oldu. Altın kemeri rakibini 4. Raunda nakavt ile yenen Onur Teker kazandı.

14 Ocak -Aşure dağıtımı
Geleneksel aşure dağıtımının 5.si Pazaryeri’nde düzenlendi. Her yıl Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinlik havanın yağışlı olması nedeniyle 14 Ocak Perşembe günü halk pazarında düzenlendi. Marmaris belediyesi huzurevi aşçıları tarafından hazırlanan yaklaşık 2 bin kişilik aşure alışveriş eden vatandaşlara ve Pazar esnafına dağıtıldı.


23 Ocak -Maksad Yeni Yıl Konseri
Marmaris Belediyesi Oda Orkestrası tarafından verilen geleneksel yeni yıl konseri 23 Ocak Cumartesi günü Maritim Grand Azur Otel’de gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişilik bir topluluğun dinlediği orkestranın şefliğini Samir Gülahmetov üstlendi.

 

30 Ocak -Atanın Marmaris’e Gelişinin 77. Yılı Kutlandı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Marmaris’e gelişi Marmaris Atatürkçü Düşünce Derneği ve Marmaris Belediyesi’nin girişimleriyle ilk defa kutlandı. Törene Atatürk Meydanı ev sahipliği yaptı.

 


15 Şubat- “Renklerin Dansı” Resim Sergisi
Marmaris Belediyesi ilçenin kültür hayatına yeni bir sergi ile renk getirdi. Renklerin Dansı adlı yağlıboya resim sergisi Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Marmaris Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen açılış kokteyline Belediye Başkanı Ali Acar, Armutalan Belediye Başkanı Muhammet Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı, Atölye Resim Grubu üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.
9-10 Mart -Kent Konseyi Kadın Meclisi İle Ortaklaşa Açılan Kadınlar Günü Kermesi
Kadınlar, ’’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ dolayısıyla Marmaris Kent Konseyi tarafından düzenlenen panayırda buluştu. Pazaryeri’nde düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Marmaris panelden, sinema gösterimine, panayırdan, kadınlar yürüyüşüne kadar bir çok etkinliğe sahne oldu. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen panayıra evde ürettiklerini kazanca dönüştürmeyi amaçlayan çok sayıda kadın katıldı. Yaklaşık 50 standın açıldığı panayır 9 ve 10 Mart olmak üzere iki gün yapıldı.

12 Mart- “18 Mart Çanakkale Zaferi”  Kutlamaları Kapsamında Resim- Obje – Kitap Sergisi
Çanakkale Zaferi’nin 95. yıldönümü ve Deniz Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında Aksaz Deniz Üs Komutanlığı tarafından “Resim ve Obje” sergisi açıldı. Marmaris Belediyesi Sergi salonunda düzenlenen sergiye Aksaz’da görev yapan askerlerin yanı sıra vatandaşların ve öğrencilerin de yoğun ilgisi oldu. Resim Öğretmeni Erkan Balçın’ın bir araya getirdiği Çanakkale Savaşı fotoğraflarından oluşan serginin 12 Mart Cuma günü gerçekleşen açılışını Marmaris Kaymakamı Serdar Polat ve Aksaz Deniz Us Komutanı Tümamiral Yalçın Kavukcuoğlu yaptı.

12 Mart- “Diriliş” Adlı Tiyatro Oyunu- Samsun Sanat Tiyatrosu
Ünlü yazar Turgut Özakman’ın aynı adı taşıyan romanından sahneye uyarlanan ’Diriliş’ 12 Mart Cuma günü Marmarisli sanatseverlerle buluştu. Samsun Sanat Tiyatrosu tarafından sahneye konulan Diriliş adlı tiyatro oyunu, Marmarisli tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

16 – 20 Mart- Fürth Heyeti Marmaris’te
 Marmaris’in Almanya’daki kardeş şehri Fürth ile ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. 4 günlük resmi ziyaret için Marmaris’e gelen heyet bölgedeki yetkililerle görüştü. Fürth Sanayi Odası Başkanı Genel Sekreteri Christian Novak oda üyesi ve aynı zamanda Marmaris’in fahri hemşerisi Paul Böhm ile kardeş şehirler sorumlusu Hilde Langfeld’in yeraldığı heyet ilk olarak Marmaris Rotary Kulübü’nün haftalık toplantısına katıldı. Ziyaretin ikinci günü ise Marmaris Turizm Birliği’ne bağlı bölgede inceleme ve görüşmeler vardı. Bu kapsamda Marmaris Belediyesi dış ilişkiler görevlileri ile ilk olarak Akyaka Belediyesi’ni ziyaret eden heyet Başkan Ahmet Çalca ile görüştü. Akyaka’nın ardından Turunç’a geçen heyetin ilk durağı yine Martab üyesi Belediye oldu. Burada da bir dizi görüşme yapıldı. Fikir alışverişinde bulunuldu.

 

18 – 26 Mart- Öğrenci Değişim Programı Kapsamında Fürthlü Öğrenci Grubunun Marmaris Ziyareti Organize Edildi
Fürth – Marmaris öğrenci değişim programı kapsamında Almanya’dan gelen 11 kişilik öğrenci grubu ve 2 eğitmenleri bir hafta boyunca Marmaris’te kalarak çeşitli etkinliklere katıldı. Fürth’te konuk ettikleri Türk arkadaşlarının evinde konaklayan Alman öğrenciler Türk kültürünü yakından tanıdı.

2 Nisan- Sinema Festivali Tanıtım Kokteyli
26 Haziran-4 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğin tanıtım kokteyli basın temsilcileri ve sponsor firma yetkililerinin de katılımıyla 2 Nisan Cuma günü yapıldı. Kokteylde davetlilere birikim medya yetkilisi Ayla Şeşen tarafından ayrıntılı bilgi verildi.


5-9 Nisan -“Doğa Mucizeleri” Sergisi
Doğanın mucizeleri fotoğraflarla gözler önüne serildi. Datça’da yaşanan Bülent Sancakdar’ın objektifinden yansıyan fotoğrafların oluşturduğu sergiye Belediye sergi salonu ev sahipliği yaptı.

 

22 Nisan- Geleneksel Çocuk Sergisi “Rengarenk”
Küçük ressamlar resimlerini Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde sergiliyor. Geleneksel Çocuk Resimleri Sergisi 22 Nisan Perşembe günü çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesini Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Arzu Girginç ile serginin sanat danışmanı Sveta Önder birlikte kesti. Başkan Vekili Girginç sanatçıya Marmaris sanat hayatına yaptığı katkılardan dolayı bir teşekkür plaketi verdi. Aksaz Turgut Reis İlköğretim Okulu öğrencileri açılışta kısa bir gösteri sunarken, velilerin açılışa ilgisi yoğun oldu. Sergide Sveta Önder’in sahip olduğu resim atölyesinde eğitim alan 40 çocuğun 100’den fazla resmi sergilendi.

23 Nisan -Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 
Ulu Önder Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından şehir stadında devam eden kutlamalara vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Etkinlikler çerçevesinde resmi daireleri ziyaret eden öğrenciler, makamları sembolik olarak devir aldı.

 

 


23 Nisan -Geleneksel Kürek Yarışları 1. Ayak
Marmaris kayıklarıyla yapılan kürek yarışları geleneği Marmaris Belediyesi ve Uluslararası Marmaris Yat Kulübü’nün girişimleriyle tekrar canlanıyor. İki kurumun ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile geçtiğimiz yıl yaptırılan orijinal Marmaris kayıklarının kullanıldığı “Marmaris 1. Nostaljik Kürek Yarışları Turnuvası” deniz tutkunlarının heyecanlı mücadelelerine sahne oldu. Turnuvaya toplam 8 takım katıldı.

23 Nisan- Çocuk Şenliği
Bayram günü saat 16.00’da başlayan çocuk şenliği kapsamında meydanda katılımcıları müzik ve bazı sürprizler karşıladı. Atatürk Meydanı’nda kurulan sahnede anaokulu çocukları, Marmaris’te faaliyet gösteren çeşitli gösteri grupları arkadaşları için sahne aldı. Sihirbazlar ve palyaçolar çocuklar için özel gösteriler sundu. Çocuklar meydanda kurulan şişme oyun alanında keyifli dakikalar yaşadı. Gönüllü firmalar tarafından katılan herkese pamuk şeker, lokma gibi ikramlar sunuldu.

7 Mayıs- Lütfü Küçük Anma Töreni
Karikatür Sanatı’nın dünyaca tanınan büyük ustası, Marmaris sevdalısı Lütfü Küçük ölümünün 9. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni 7 Mayıs 2010 Cuma günü saat 13.30’da öğle namazı sonrası Marmaris Şehir Mezarlığı’nda yapıldı. Törene Küçük’ün ailesi ve dostları katıldı.

9 Mayıs -Geleneksel Kürek Yarışları 
Marmaris kayıklarıyla yapılan kürek yarışlarının 2. Ayağı Marmaris Belediyesi ve Uluslararası Marmaris Yat Kulübü ile ortaklaşa gerçekleşti.

 


19 Mayıs- Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 91.inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar kapsamında lise öğrencilerinin Şehir Stadında sunduğu gösteriler ilgiyle izlendi. Gün boyunca devam eden etkinlikler Donanma Bandosu konseri ile son buldu. Stadyum düzenlemesi ve konser organizasyonu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından yapıldı.

19-23 Mayıs -Denizcilik Ve Bahar Festivali
Marmaris 12 ülkenin katıldığı, 5 gün süren Denizcilik ve Bahar Festivali’ne tanıklık etti. Meydanlar, plajlar gösterilere ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparken, Festivalin ilk günü düzenlenen yürüyüş karnaval havası estirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivalin ana etkinliklerini gösteri grupları oluşturdu. 12 ülkeden 16 gösteri grubu Marmaris sokaklarına renk kattı.  Çin’den Brezilya’ya, Rusya’dan Gürcistan’a pek çok coğrafyadan gösteri grupları kendi kültürlerini yansıtan renkli danslar sergiledi. Bu yıl ilk defa 3 yerli grup Marmaris’te ağırlandı. Keşan Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Turizm Folklor eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Bornova Halk Eğitim Merkezi festivalin renkli grupları arasında yer aldı. Atatürk Meydanı, plaj sahnesi ve Uzunyalı’da ardı sıra gösteriler düzenlendi.

4-6 Haziran- Anadolu’nun Tüm Renkleri Marmaris’te Buluştu  
Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, ’’Gençlik Merkezleri Arası Halk Oyunları Finali’’ Marmaris’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Amfi Tiyatro’da yapılan ve iki gün süren finallere 40 ilden, bine yakın kişi katıldı. Marmaris Belediyesi’nin de destek sağladığı etkinliğin ilk gününde, tüm grupların katıldığı açılış yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 2 kilometre yürüyen halk oyunları ekipleri, davul, zurna eşliğinde, renkli kıyafetleri ve oyunlarıyla vatandaşlar ile turistlerden yoğun ilgi gördü. Yürüyüşün ardından ekipler, Amfi Tiyatro’da gösterilerini sundu. Gösterilere yerli halk kadar yabancılar da ilgi gösterdi.

5 Haziran- Çevre Sergisi
Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Grubu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda farklı bir sergi açtılar. Muğla Valisi Fatih Şahin, Marmaris Kaymakamı A.Serdar Polat, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tümamiral Yaşar Kavukcuoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çevre gönüllülerinin katıldığı sergide, 20 yıldır yapılan çalışmaların basına yansıyan önemli manşetleri bir kez daha gözler önüne serildi.

26 Haziran- 4 Temmuz -Marmaris’te “ 7 Yönetmen 7 Film” 
Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür Bakanlığı’nın katkıları ve Birikim Medya organizasyonuyla; 26 Haziran-4 Temmuz 2010 tarihlerindeki etkinlik; 26 Haziran tarihinde Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşen Gala Gecesi ile başladı. Gala Gecesi öncesi; konukların ve bölgede bulunan yerli ve yabancı turistler ile yöre halkının katıldığı Film Afişleri Sergisi’nin açılışı yapıldı. Efes Pilsen ve Halk Bank sponsorluğunda gerçekleşen festival’de Mustafa Hakkında Her Şey (Çağan Irmak) Beynelminel ( Sırrı Süreyya Önder-Muharrem Gülmez), Filler ve Çimen ( Derviş Zaim), Masumiyet (Zeki Demirkubuz), Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Serdar Akar), Sonbahar (Özcan Alper), Eve Dönüş (Ömer Uğur) filmlerinin gösterimi gerçekleştirildi.

1 Temmuz- Kabotaj Bayramı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 84’inci yıldönümü 1 Temmuz günü Marmaris Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı tarafından organize edilen kutlamalara sahne oldu. Çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar Liman başkanlığı önünde yapılan geleneksel yarışmalar ve dans gösterileri ile devam etti.

        7-14 Temmuz - Marmaris Dünya İzcilerini Kucakladı
25 ülkeden gelen dünya izcileri 7-14 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen Anadolu Yirmion İzci Kampı (Anatolian 2010 International Scout Camp) için Marmaris’e geldi.
Muğla Karya İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen Marmaris Belediyesinin de destekçileri arasında yer aldığı Anadolu Yirmion isimli İzcilik Kampı Marmaris’te cennetten bir köşe olan Günnücek Milli Park’ında 7 Temmuz Salı günü başladı. Değişik ülkelerden gelen binlerce genç bir hafta boyunca hem değişik izcilik aktiviteleri gerçekleştirildi hem de, geziler, tekne turları ve gece kamp ateşi programları ile tam bir kültür kaynaşması yaşadı.

14-20 Ağustos- “Tualde Marmaris” Resim Sergisi
Marmarisli sanatçılar Gülben ve Nilgün Karayiğit Marmaris Belediyesi Sergi Salonu’nda ağırlığı Marmaris temalı yağlı boya resimlerden oluşan karma bir sergi açtı. Serginin açılış kuırdelesini Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız’ın sanatçılarla birlikte kestiği sergide yaklaşık 40’ya yakın eser yer aldı.


27 Ağustos-9 Eylül- “Kitre Pamuk Bebek Sergisi”ne Destek 
Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Marmaris’te ilk defa “Folklorik kitre-pamuk bebek” sergisi açtı. Netsel Marina Sanat Galerisi’nde 27 Ağustos Cuma günü açılan serginin açılış kurdelesini Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanı Gülser Kırçiçeği ve Marmaris Belediye Başkan yardımcısı Halil Gökovalı birlikte kesti. Sergide yer alan bebekler haftada iki gün eğitim alan Canan Fırat, Gülser Kırçiçeği, Ayşe Özorak, Türkan Üçyürek ve Sebahat Çukur tarafından yapıldı. Serginin tanıtım materyalleri Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

30 Ağustos -Zafer Bayramı Kutlama Töreni
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 86.inci yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Marmaris’te de törenler düzenlendi. Atatürk Meydanında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar akşam Aksaz Askeri Bandosu tarafından verilen konserle devam etti. Marmarislilerin ve yerli-yabancı misafirlerin ilgisinin büyük olduğu konserde hep bir ağızdan 10.uncu Yıl Marşı söylendi.

1-15 Eylül- “Leyla Küçük” Resim Sergisi
İstanbullu Ressam Leyla Küçük, Marmaris’e gelerek bir sergi açtı. İlk olarak elektronik posta yoluyla ilçede bir sergi açma isteğini yetkililere ileten Leyla Küçük, görüşmelerin olumlu sürmesi üzerine Marmaris’e gelip, eserlerini Belediye sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sundu. 1 Eylül Çarşamba günü açılan sergide sanatçının 43 adet değişik ebatlarda yağlıboya eseri yer aldı.

5-12 Eylül- “Türk-İslam Sentezi”nde Kitap Sergisi’ne Destek
Marmaris Belediyesi Huzurevi sakini Sanatçı Kamil Dürüst tarafından Türk İslam Sentezi’nde kitap konulu bir sergi açıldı. Huzurevi’nde açılan serginin tanıtım materyalleri Müdürlüğümüz tarafından hazırlandı.


9 Eylül -Ramazan Bayramı Kutlaması
Ramazan Bayramı, Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ve gelenekleri yaşatmayı amaçlayan bayramlaşma töreniyle kutlandı. Törene katılan konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yüzme Eğitim Tesisi’nin bahçesinde hazırlanan özel bölümde çocuklar palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Kutlama töreni Basın – Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri tarafından organize edildi.

17 Eylül -Amerika’dan Gelen Sanatçı Grubuna Yatlarında Hoşgeldiniz Ziyareti 
Uzun yıllardan bu yana Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde yaşayan son 7 yıldır da çalışmalarını Hawaii’de sürdüren sanatçı Saim Çağlayan, 12 öğrencisi ile birlikte Marmaris’e gelerek mavi tura çıktı. Gezi süresince Marmaris ve koylarındaki eşsiz manzarayı tuvale aktaran sanatçıları, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gökovalı ve Meclis üyesi İsmet Kamil Öner tur dönüşü yatlarında ziyaret etti. Ziyarete Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri de katıldı.

29 Eylül- İtfaiye Haftası Etkinlikleri Kapsamında Özel Çocuklara Yangın Eğitimine Destek
İtfaiye Haftası nedeni ile Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda Marmaris’te faaliyet gösteren 2 rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar İtfaiye Müdürlüğü’nde yapılan eğitime katıldı. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklar okullarından itfaiye araçları ile alınmalarının ardından şehir turu attılar, daha sonra Müdürlük binasına gelerek burada yangınlar hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğin basına duyurulması Müdürlüğümüz tarafından yapıldı.

7-9 Ekim -“El Sanatları Sergisi” Belediye Sergi Salonu
Marmaris Belediyesi Sergi Salonu Ekim ayında çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Marmarisli dört bayan tarafından uzun bir çalışma sonucu ortaya çıkartılan el işleri görücüye çıktı. 7 Ekim tarihinde açılışını Başkan Ali Acar’ın yaptığı sergide Nazan Kokcaz, Canan Tuğrul, Emel Yaylalı ve Meral Çamkır’ın el sanatları ürünleri yer aldı. Değişik teknikler kullanılarak işlenmiş masa ve yatak örtüleri, kırlentler, dekoratif eşyalar Marmarislilerin beğenisine sunuldu.

 

19-20 Ekim- “Türk Japon Kültür Şenliği”
Türkiye’de Japonya Yılı” ilan edilen 2010 boyunca Japon kültürünün tanıtılması amacıyla ülkemizde birçok etkinlik düzenlendi. Marmaris de bu kapsamda düzenlenen bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı.“2010 Marmaris Japon Kültür Günleri” Japonya -Türk Kültürü Değişim Derneği ile birlikte etkinliğe katılmak için gelen 43 kişilik Japon ekibi ile 19-20 Ekim 2010 tarihlerinde düzenlendi. Etkinliğe katılmak için gelen sanatçı ve eğitmenlerden oluşan 43 kişilik Japon ekibi ile 2 gün boyunca konserlerden, geleneksel Japon sanatları sergisi ve kurslarına kadar geniş yelpazede bir çok etkinlik düzenlendi.

21 Ekim -Japon Konuklara Marmaris Turu
Türk-Japon Kültür Şenliği nedeniyle Marmaris’e gelen Japon konuklara Marmaris turu yaptırıldı. Tura Meclis üyesi İsmet Kamil Öner ve Müdürlük görevlisi Sezen Kol katıldı. Konuklar gün boyunca çevreyi gezdi, ilçeyi daha yakından tanıma fırsatı buldu.

28 Ekim- “Gökova Pedallarımın Altında Bisiklet Turu” 
Muğla Bisiklet topluluğu üyelerince, ’’Çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlamak ve bisikletin insan sağlığına olumlu etkisine dikkat çekmek’’ amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’’Gökova Pedallarımın Altında’’ etkinliğine katılan bisikletçiler 28 Ekim Çarşamba günü Marmaris’e ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu sene de sporcuların akşam yemeği Marmaris Belediyesi tarafından karşılandı.

28 - 29 Ekim -Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları
Cumhuriyet’in kuruluşunun yıldönümü Marmaris’te coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında 28 Ekim tarihinde Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Ertesi gün ise Anıtta çelenk sunum töreni vardı. Her iki etkinliğe de teknik destek sağlandı.


10 Kasım-Atatürk’ü Anma Töreni’ne Teknik Destek
Kurtuluş Savaşımızın Önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk aramızdan ayrılışının 70.inci yıldönümünde Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan anma töreni saat 09.05’da sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşuyla devam etti. Anma törenlerinin teknik organizasyonu birimimiz tarafından gerçekleştirildi.

16 Kasım- Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni
Bayramlarda geleneksel hale getirilen bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı’nın 2.nci gününde Yüzme Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Çay-kahve ikramının yapıldığı ve yaklaşık 500 konuğun katıldığı organizasyon müdürlüğümüz görevlileri tarafından yapıldı.

20 Aralık- Ülke Çapında Görev Yapan Büyükelçilere Ve Başkonsoloslara Yeni Yıl Tebriği Gönderildi
Marmaris Turizm Birliği tarafından “Dört Mevsim Marmaris” temalı kartpostallar yaptırıldı. Özel paketinde yer alan kartpostal setinde Marmaris ve çevresinin farklı mevsimlerde çekilmiş birbirinden güzel fotoğrafları yer aldı.Kartpostallar ilk olarak tanıtım amacıyla Belediye Başkanı ve Martab Başkanı Ali Acar’ın yılbaşı tebriki ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da görev alan büyükelçilere ve konsoloslara gönderildi.

27 Aralık- Aşure Dağıtımı
Marmaris Belediyesi Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara ve bazı resmi kurumlara aşure dağıttı. 6 yıldır süregelen geleneğini bu sene de bozmayan Marmaris Belediyesi hava muhalefeti nedeniyle dağıtımı Marmaris Belediyesi Huzurevi’nden yaptı. Müdürlüğümüzün organizasyonu ile Huzurevi’nde görevli aşçılar tarafından yapılan ikibin kişilik aşure Müdürlüğümüz görevlilerince kurumlara dağıtıldı.

31 Aralık- Yeniyıl Partisi Havai Fişek Gösterisi
Yeniyıl kutlamaları kapsamında Belediyespor ile ortaklaşa Atatürk Meydanı’nda bir parti düzenlendi. Parti sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. 

Erzak Yardımları 
Belediyemiz geçen yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere erzak yardımı organizasyonunu üstlendi. Belediyenin hizmet sınırları içinde yeralan Tepe, Kemeraltı, Çıldır, Siteler, Hatipirimi, Sarıana ve Çamdibi Mahallelerinde yaşayan ve muhtarlar tarafından dar gelirli oldukları tespit edilen 600 aileye erzak yardımı yapıldı. Yardımların bir kısmı muhtarlıklardan yapılırken bir kısmı ise muhtarlığa gelemeyecek durumda olan hasta ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine götürüldü.

Huzurevi’nde İftar Yemekleri 
Marmaris Belediyesi İkinci Bahar Sosyal Tesisleri’nde Huzurevi Derneği tarafından organize edilen iftar yemeklerine Belediyemizin ilgili birimleri de işgücü sağladı ve teknik destek verdi. Her akşam bir hayırseverin karşıladığı yemekleri dileyen vatandaş sosyal tesislerde, dileyen vatandaş da evinde yedi.


Aceze Yardımları
Yıl boyunca yapılan başvurular değerlendirildi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız tespit edilerek Encümen’e sunuldu. Yardım kararı verilen vatandaşlarımızın tüm işlemleri Halkla İlişkiler personeli tarafından yürütüldü.


       Haber Bültenimiz Altı Yaşında 
Marmaris Belediyesi Haber Bülteni yayın hayatında 6. senesini doldurdu. Bülten; Belediyenin tüm çalışmalarını takip ederek vatandaşlara bilgi aktarırken ilçemizdeki sosyal ve kültürel hayatı da yakından izleyerek okurlarına yansıtıyor. Haber bültenimiz aynı zamanda İzmir, Ankara ve İstanbul gibi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan Marmaris severlere de postalanarak Marmaris’in daha etkin tanıtılmasına katkıda bulunuyor.  
Her ay bin beşyüz adet basılarak tüm kamu dairelerine, işyerlerine, bankalara ve alışveriş merkezlerine dağıtılan haber bülteninin bir bölümü ilçe belediyelere gönderilirken bir bölümü ise ücretsiz abonelik sistemiyle vatandaşların adreslerine posta yoluyla ulaşıyor.

Yerel Tarih Bülteni 
Asırlar boyu çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Karya bölgesi ve güzel Marmarisimiz’in özellikle Cumhuriyet dönemi ve sonrasına ait tarihini kayıt altına almak amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından başlatılan Yerel Tarih Bülteni çalışması 56.ıncı sayısına ulaştı.

 

Marmaris Belediyesi Web Sayfası 
Belediye Başkanlığımızın dünyaya açılan penceresi www.marmaris.bel.tr adresinde hizmet veren web sitesi de Müdürlüğümüz tarafından yönetilmekte. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetler vatandaşlarımıza günlük olarak duyurulurken bunun yanı sıra Belediyenin diğer birimleri hakkında da bilgiler verildi.


Çözüm Masası 
Vatandaşların şikayetlerine neden olan sorunları en kısa zamanda çözmek amacıyla oluşturduğu “Çözüm Masası” 2010 yılında da halka hizmet vermeye devam etti. Görevliler vatandaşların yazılı ve sözlü (telefon, faks, posta, e-mail, dilekçe) olarak Belediyeye ilettikleri şikayet ve istekleri anında cevaplandırıldı ya da çözüm için ilgili birimlere aktarıldı. Çözüm Masasına 2010 yılı içerisinde 4469 adet başvuru yapıldı.

Tanıtım Ve Reklam Çalışmalarına Destek 
Ulusal çaplı firmaların Marmaris’te gerçekleştirdikleri organizasyonlara destek verildi. Vodafone, Wolksvagen, Avea gibi değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük firmaların programları dahilinde ilçemizde yürüttükleri tanıtım programlarına destek olunarak Belediyemize gelir sağlanırken, şehir hayatına da hareket getirildi.


Amfi Tiyatro Etkinliklerine Destek 
Yaz ayları boyunca Amfi Tiyatro’da düzenlenen pek çok konsere ve yardım amaçlı sanatsal etkinliğe destek olundu. Okulların kep törenleri, şenlikleri, yılsonu gösterileri gibi Amfi Tiyatro’da organize edilen çeşitli etkinliklere teknik destek sağlandı.


Ses Düzeni Desteği
Belediyemizin sahip olduğu ses sistemi; Marmaris’te faaliyet gösteren sivil toplum ve eğitim kurumlarının özel günler ve haftalar nedeniyle gerçekleştirdikleri törenlerde talepleri doğrultusunda kuruldu.


Başkanlık Makamına Ziyaretler 
Yıl boyunca Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar’ı makamında ziyaret eden tüm konukların fotoğraf çekimleri, görüntülenmesi, çeviri hizmetleri, hediye, plaket, hatıra eşya sunumları ve ziyaretlerin basın duyuruları müdürlüğümüz görevlileri tarafından yapıldı.


Basın Toplantıları
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal-sportif ve sanatsal etkinlikler öncesi veya gündem konularıyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın toplantıları organize edildi. Toplantılarla ilgili her türlü ön hazırlık çalışması tarafımızdan yürütüldü.

İş Başvuruları
Yapılan iş başvuruları kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca özel sektörden gelen talepleri de iş başvurusunda bulunan vatandaşlarımıza ileterek görüşmelerine yardımcı olunmaktadır.  


Arşiv Çalışması
Ulusal ve yerel basın yayın organlarının görsel ve yazılı yayınları düzenli olarak takip edilip, belediyemiz ve ilçemiz ile ilgili haberlerin arşiv çalışması düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca belediye ve belediyeye bağlı birimlerin faaliyetleri de fotoğraf ve video kayıtlarıyla düzenli olarak arşivlenmekte, ulusal ve yerel basından gelen talep doğrultusunda da oluşturulan bu arşiv paylaşılmaktadır.

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz, kent kimliğini belirlemek, kentteki yaşam konusunda kullanıcıların memnuniyetini arttırmak, geçmişte yer etmiş yanlış uygulamaların düzene kavuşturularak, modern kent vurgusunu taşıyan çağdaş ve örnek mekanlar yaratmak adına; aşağıda belirtilen iş ve işlemler müdürlüğümüz çalışanları tarafından 2010 yılı içerisinde yapılmıştır.

 İmar Uygulamaları

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’ne imar işleri ile ilgili çalışmalar çerçevesinde  1400’ e yakın evrak girişi olmuştur. Bunların 162 adeti imar durum belgesi talebi olup,belgeler düzenlenip ilgililerine verilmiştir. 20 adet yola terk , birleştirme ve ayırma 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olarak titizlikle incelenerek uygulaması yapılmıştır. 65  adet inşaat ruhsatı ve 41 adet tadilat ruhsatı düzenlenmiştir.Ayrıca  54 adet yapı kullanma izin belgesi ve 20 adet yanan yıkılan bina formu düzenlenerek tüm işlerin arazi kontrolleri teknik personelimizle titizlikle yapılarak bürokratik işlemleri hızla tamamlanmıştır.

 İhale İşleri

- 2010 yılı içerisinde 16 adet ihale dosyası hazırlanıp,ödeme evrakları yapılmıştır.
- Uzunyalı sahil yolu (2. Kısım )  düzenlenmesi, Sarıana Mahallesi tek katlı bina yapılması yapım ihaleleri gerçekleştirilmiştir.

 2010 yılı çalışmaları
 Kent genelinde hızla devam etmekte olan yağmur suyu toplama kanalları ve dere ıslah çalışmaları yapım işleri çerçevesinde mühendislik hesapları yapılarak projelendirilen ve  ıslahları tamamlanan derelerin çevre düzenlemeleri kapsamında Yetim Deresi, Yeni Datça yolu ile Beldibi Belediyesi sınırı arasında kalan kısmı çift taraflı olarak düzenlenmiş olup, dere kenarındaki hat boyunca yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 8000m2 döşeme yapılmış olup 1400 metrelik bir yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru oluşturulmuştur.

 

 

 

 

eski hali                                     yeni hali

 

 

 


 Yaya ve trafik yollarının yenilenmesi, mevcut durumda olanların kalitesinin arttırılması noktasında; 
 - 80. Sokak, 81. Sokak ve 83. Sokak’ta imar planına uygun olarak yol genişletme ve düzenleme çalışması yapılmıştır. 

 229. Sokak’ta yol ve kaldırım genişletme , düzenleme çalışması yapılmış olup 10 araçlık araç  cebi oluşturularak bölgede araç park sahası yaratılmıştır.

191. Sokak ve 210. Sokak’ta yol  genişletme ve düzenleme çalışması yapılmış olup, bölgenin arazi kotu nedeniyle ciddi problemi olan yağmur suyunun sokak içerisinde göllenmesi yağmur suyu olukları ile drenaj edilmek suretiyle çözülmüştür. 


  

225. Sokak üzerinde Ahmet Göncü Parkı etrafında  yaya ve araç yolunda düzenleme çalışması yapılmış olup, araç park ve çöp konteynır cepleri oluşturulmuştur.


  

 

Yetim Deresi kenarında oluşturulan yürüyüş ve bisiklet parkurunun bütünlük sağlaması amacı ile dere üzerine imalatı Belediyemiz bünyesindeki Makina Araç Parkı atölyelerinde gerçekleştirilen köprü montajı yapılmıştır.

 

 

Atatürk Caddesi üzerinde sahil kenarında bulunan büfelerin yenilenmesi çalışması yapılmıştır. 

          
 

 


 Asfalt çalışmaları kapsamında Bağlıiçi mevkiinde 322. Sokak, 261. Sokak, 300. Sokak, 314. Sokak, 251. Sokak, 253. Sokak, 288. Sokak, 249. Sokak, 302. Sokak, 247. Sokak, 316. Sokak, 324. Sokaklarda yaklaşık olarak 850 metre asfalt satıh kaplaması yapılmıştır. 
    

Kapalı Çarşı 33. Sokak ve 38. Sokak sundurmalarının yağmur suyu olukları ve iniş boruları tamamen yenilenmiştir.


  

 

226. Sokak üzerinde yapılan yağmur suyu toplama kanallarıyla beraber yaklaşık 110 metrelik sokakta 1000 m2’ lik döşeme yapılarak sokağın yol ve kaldırımları komple yenilenmiştir.

      

 


 İsmet Kamil Öner Caddesinin sahille buluştuğu noktada bulunan iskelede babaların üzerine gemici çapası yapılarak ışıklandırmak suretiyle iyileştirme çalışması yapılmıştır.  
     
      

Kordon Caddesi sonunda bulunan büyük iskele üzerine deniz temizliği açısından hayati önem arz eden teknelerin atık sularını boşaltabilmeleri için 11 adet atık su alım ağzı olan in-line pompalı  atık su boşaltım hattı yapılmıştır.

 

 

 33. Sokak üzerinde bulunan köylü pazarı mevkiinde dere üzerinde bulunan köprü üzerindeki yoğun araç trafiği nedeniyle ve köprü üzerindeki dar kaldırımlar sebebiyle hem yaya trafiğinin olumsuz etkilenmesi hem de tehlike arz etmesi sebebiyle mevcut taşıt köprüsüne ilaveten yeni yaya köprüsü yapılıp eski korkuluklar değiştirilmiş ve aydınlatma elamanları konulmuştur.

      

 5. Sokak’ta, Yeni Yol Caddesi ile Şehir Stadyumu arasında kalan bölgede yol ve kaldırım yenileme çalışması yapılmış olup çöp konteynır cebi, 10 araçlık araç park  cebi ve motor park cebi   oluşturularak bölgede araç park sahası yaratılmıştır.
          


248. Sokak üzerinde yapılan yağmur suyu toplama kanallarıyla beraber yaklaşık 230 metrelik sokakta 2500 m2’ lik döşeme yapılarak sokağın yol ve kaldırımları komple yenilenmiş, araç park cepleri oluşturulmuştur.

     

 

 

 

 Marmaris genelinde İmar Kanununun 18. madde uygulaması sonucu yeniden düzenleme yapılan yerlerde ve ruhsatsız/kaçak binalarda yıkım işleri yapılmış olup, özellikle İlçemiz Uzunyalı Sahil Yürüyüş Yolu Projesi kapsamında 19 adet ruhsatsız/kaçak yapının yıkımı yapılarak kentsel iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

      

Kent bütününde belediyemizce yürütülmekte olan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Uzunyalı sahil yürüyüş yolunun düzenlemesi yapılmış olup, 10150 m2 ‘lik döşeme alanı ile 1600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu hattı kent estetiğinin ayrılmaz parçası olan  peyzaj alanları ile bütünleştirilmiştir.

    

180. Sokak’ta yol  genişletme ve düzenleme çalışması yapılmış olup, bölgenin arazi kotu nedeniyle ciddi problemi olan yağmur suyunun sokak içerisinde göllenmesi yağmur suyu olukları ile drenaj edilmek suretiyle çözülmüştür. 

   

    

2011 yılı faaliyetleri içerisinde tamamlanacak olmasına rağmen; Yat Limanı bölgesi, Yeniyol Caddesi, Şantiye Evleri bölgesi (58.Sok.- 62.Sok.- 64.Sok.-95.Sok.-97.Sok.-99. Sokaklar) da çalışmalarımız başlamış olup elektrik ve telefon hatları yer altına alınacak, temiz su ve atık su alt yapı hatları düzenlenecek, yağmur suyu hatları yapılarak yağmur suyunun drenaj edilmesi sağlanacak ve bu bölgelerin rekreasyon çalışmaları tamamlanacaktır.

  

Yılbaşında Atatürk Heykeli ve çevresi led ampul ve ışıklı yazılarla süslenerek vatandaşlarımızın yılbaşı kutlamalarına ayrı bir renk gelmesi sağlanmıştır.
     

 


Kent genelinde uzun süreli kullanımların sonucu veya değişik kurumların altyapı bakım onarım çalışmaları ile bozulan irili ufaklı bir çok yol ve kaldırım onarımları yapılmıştır.

 

 


Kent genelinde Belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm birim binaları, bakım ve sorumluluğu belediyemize ait park alanları, tarihi surlar, anıtlar ve tesislerin elektrik tesisat bakım ve kontrolleri yapılmış, bakım ve sorumluluğu belediyemize ait sokak aydınlatmalarının arızaları giderilmiştir. Trafik sinyalizasyon sistemlerindeki arızalar giderilerek  vatandaşların trafikteki can güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca 5. Sokağa ve 83. Sokağa 16 adet aydınlatma direği konularak bu sokakların, köylü pazarı köprüsü üzerine de 6 adet aydınlatma direği konularak köprünün aydınlatması sağlanmıştır.

      


 Kent estetiğinin ayrılmaz parçası olan  süs havuzu ve heykel çalışmaları kapsamında mevcut bulunan heykel ve süs havuzlarının bakım – onarım çalışmaları yapılmıştır.

 

 

 

 Demirhane bölümü  çalışmaları kapsamında demir doğrama işleri ,dere kenarı, orta refüj, köprü korkulukları, demir pergule, gölgelik, yağmur suyu kanal ızgaraları, sinyalizasyon direkleri ve uyarı levhalarının yapımı ve onarımları parçaları kırılan veya çürüyen araçların kaporta ve kaynak işler ile , doğrultma , egzos tamiri yapıldı.  Yol kapama demirleri yapılarak Marmaris genelinde muhtelif yerlere montaj edilmiştir.

Madeni Yağ İkmal Bakım ve Lastikhane bölümü çalışmaları kapsamında  Belediyemiz envanterinde bulunan oto kamyon, traktör , binek araç-pikap ve iş makinelerinin lastiklerini söküp – takma, soğuk-sıcak yama, bijonların değiştirilmesi, lastik değiştirme v.b. lastik tamir işleri yapıldı. Belediyemiz envanterinde kayıtlı araçların ve her türlü makinanın yağ, su , hava ,mazot, tank v.b. filtrelerin değişimi, motor, şanzuman, diferansiyel,damper, ve diğer muhtelif yağların değiştirilmesi, gresörlüklerin yağlanması, periyodik bakımlarının yapılması v.b. yağ bakımı - ikmali, yıkama ve temizlik işleri yapıldı.  2010 yılı içerisinde bölümde toplam 217 adet servis fişi kesilmiştir.

Tamirhane bölümü çalışmaları kapsamında Belediyemizdeki tüm araç-gereç ve iş makinalarının mekanik tamir bakım ve revizyonları, araçların kaporta boya işleri, elektrik aksamlarında ve ateşleme sistemlerinde meydana gelen arızalar ile akümülatörlerin bakım ve onarımları bu bölümümüzde yapılmıştır. 2010 yılı içerisinde bölümde toplam 169 adet servis fişi kesilmiştir.
   
Belediyemiz Bünyesinde bulunan ahşap pergole korkuluk ve çocuk oyun grupları ve dere kenarı korkulukları, tüm ağaç işlerinin yapımı, tamiri  ve bakımı  yapıldı. Rotaract Parkı ve Yeni Yol Caddesi Aras Kargo yanı yeşil alanın korkulukları tamamen yenilendi. Ilıca Parkına çocuk oyun grubu kuruldu. Muhtelif park ve bahçelere banklar yerleştirildi.  Belediyemiz bünyesindeki birçok birimin dolap ve masaları imal edilerek montajları yapıldı.

   

 

 

 

İtfaiye Müdürlüğü

2010 yılı içerisinde 47 adet yangın, 7 adet trafik kazası olmak üzere İtfaiye Müdürlüğümüzce toplam 54 olaya müdahale edilmiş ve raporları tutulmuştur. Bu olaylarda halktan 15, İtfaiye personelinden 4 kişi toplam 19 kişi yaralanmış olup toplam 6 kişi hayatını kaybetmiştir. Sınıflandırması şu şekildedir; 27 adet elektrik tesisatı kaynaklı yangın, 8 adet araç yangını, 7 adet trafik kazası (kurtarma), 5 adet baca yangını, 2 adet sabotaj, 2 adet orman yangını, 2 adet tekne yangını 1 adet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çıkan yangın.


 

 

İtfaiye Müdürlüğümüzce 2010 yılı içerisinde toplam 657 işletmeye yerinde kontrolleri yapılarak “Yangın Önlem Raporu” verilmiştir. Kontrolü yapılarak Yangın Önlem Raporu verilen işletmelerin sınıflandırması ve sayısı izleyen biçimdedir.

 

Belediye Meclisimizin 02.06.2009 tarih 53 Sayılı kararı ve 2464 sayılı kanunun 97.maddesine istinaden İtfaiye hizmetleri ücretlendirilmiştir. Belirlenen ücretlere istinaden verilen hizmetlerde 2010 yılında yaklaşık 60.000 TL gelir elde edilmiştir.
     
Belediyemiz hizmet binası ile Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye Müdürlüğü, Otogar Zabıta noktası, Yat Limanı Ofisi, Dinlenme ve Huzurevi, Makina ve Araç Parkı ve Kapalı Yüzme Havuzu başlangıç yangınlarına karşı alınan önlemlerin keşfi yapılmış ve envanteri çıkarılmıştır. Bu keşif neticesinde mevcut yangın söndürme araç gereç ve teçhizatının bakımı, onarımı ve dolumu yapılmış, eksik olan teçhizat ise satın alınmış ve yönetmeliğe uygun olarak ilgili yerlerde konuşlandırılmıştır. Bu faaliyet her yıl tekrarlanmaktadır.

İtfaiye Müdürlüğümüzce 2010 yılı içerisinde Hizmet Destek Ekibi ile:
715 adet sulama, su verme, yol ve kanal yıkama hizmeti verilmiştir.

652 adet hidrolik merdivenli araç çalışması (ağaç budaması, pankart asılması, yüksek aydınlatmaların bakım ve onarımı vb.) toplam 1367 defa destek hizmeti verilmiştir.

 Tüm yangın ve trafik kazalarına İtfaiye Müdürlüğümüzde 24 saat görev yapan Acil Müdahale ve Kurtarma Ekipleri ile zamanında müdahale edilmiş, olası can ve mal kayıpları önlenmiş veya en aza indirilmiştir.

 İlçemiz ve civarında çıkan orman yangınlarında, Müdürlüğümüz envanterinde bulunan yüksek tonajlı itfaiye araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerine su takviyesi yapılmıştır.
İlçemizde şiddetli yağan yağmurlar neticesinde meydana gelen su baskınlarında önceden planlandığı biçimde İtfaiye Müdürlüğümüz personeli ve envanterinde bulunan su tahliye pompa ve motorları ile müdahale edilerek; kamusal alanlar, işyeri, konut vb. tüm binalarda suların tahliyesi sağlanmıştır.  Yine yoğun yağışlarda yollarda kalan araçlar güvenli bir bölgeye çekilerek sürücülerin ve yolların emniyeti sağlanmıştır. 

 2010 yılı içerisinde İlçemizde yapılan miting, konser, gösteri vb. tüm faaliyetlerde İtfaiye Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda tüm emniyet tedbirleri alınarak faaliyet sonuna kadar refakat hizmeti verilmiştir.

 Müdürlüğümüzce, Büyükşehir İtfaiyeleri ile işbirliği yapılarak İtfaiye Personeli için Temel Yangın Eğitimi Programı hazırlanarak sunum haline getirilmiş ve her yıl yenilenerek tekamül eğitimleri verilmesi kararlaştırılmıştır.

İlçemizde faaliyet gösteren kamu, özel sektör personeli ve okul öğrencileri için ayrıca “Temel Yangın Eğitimi” ve “Doğal Afet Eğitimi” hazırlanmıştır. Eğitimler sunum haline getirilerek talep doğrultusunda verilmeye başlanmıştır. Bu eğitimler görsel, işitsel materyallerle ve uygulamalı olarak tatbik edilmektedir. Eğitimler sonunda katılan tüm personele sertifika ve katılım belgesi verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda Marmaris Devlet Hastanesi, Sabancı Anadolu Lisesi, 75.Yıl Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Atatürk İlköğretim Okulu, Halit Narin Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu, Hacı Ali Akın Lisesi, Turunç Saadet Zeki Ünsal İlköğretim Okulu, Anastacia Otel, Kızılay Kan Merkezi, Club Armar, Pasha Beach Otel vd., Marmaris’te bulunan tüm yat limanı ve marinalar, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yerinde eğitim verilmiş eğitim sonunda yangın tatbikatı yapılmıştır. Yine bölgemizde bulunan özel kreşler ile İhsan Mermerci İlköğretim Okulu anasınıfları Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. Bu ziyaret esnasında öğrencilere itfaiye ve yangınlar hakkında özet bilgiler verilerek itfaiyenin tanıtımı yapılmıştır.

 Personele, yetkili firmalar ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde  “Gaz Tesisatları ve Alınması Zorunlu Tedbirler”  ile “Temiz Hava Tüpleri kullanımı ve kompresörlerle Doldurulması”  vb. konularda görsel, işitsel ve uygulamalı eğitim verilmiştir.

 İtfaiye Müdürlüğümüzce 21.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe istinaden İtfaiye Müdürlüğümüzce işyeri kontrollerinde kullanılmak üzere bina kullanım sınıflarına göre kontrol formları hazırlanmıştır. İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatına esas olarak verilen “Yangın Önlem Raporları” bu formlara göre yapılan kontrollere istinaden verilmiştir.

 09.09.2009 tarihinde  “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” yenilenerek 27344 sayı numarası ile yürürlüğe girmiştir. Tüm kontrol formları yeni yönetmeliğe göre revize edilmiştir.

 İtfaiye Haftasında birçok etkinlik düzenlenmiş, bu etkinlikler kapsamında İlçemizde bulunan özel rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören çocuklarımızla bir dizi etkinlik yapılmıştır.

 

 

Hukuk İşleri Servisi

Hukuk İşleri Birimi adli ve idari yargı mercilerinde, belediyemizin davalı ve davacı olduğu hukuksal ihtilaflarda, olumlu sonuç almak için gerekli çalışmalarını sürdürmekte, ayrıca belediyemizin diğer birimlerinin işlem ve uygulamalarında hukuksal yorum ve açıklama gerektiren tereddütlü durumlarda görüş bildirerek yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Ayrıca belediyemiz ile hukuksal problemleri bulunan vatandaşlarımıza da yardımcı olunmakta ve çözüm yolları anlatılmaktadır. 2010 yılında belediyemizin tesis ettiği işlemlerin iptali talepli ve belediyemizce açılan davalar aşağıda tabloda gösterildiği şekildedir. Bunun dışında diğer yıllarda açılmakla Danıştay, Yargıtay ve Aydın Bölge İdare ve Vergi Mahkemesi nezdinde henüz derdest olup kesinleşmemiş dosyalarımız da mevcuttur.  Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde mühür fekki, kamu malına zarar verme vb. sebeplerle 3. şahıslar hakkında şikayetler, suç duyuruları yapılmış olup bunlardan bir kısmı soruşturma aşamasındadır. Bir kısmı da kamu davasına dönüşmüştür. 

2010 yılı içerisinde Hukuk İşleri Servisimizin görevi dahilinde;

Muğla İdare Mahkemesi    nezdinde  187,
Marmaris Asliye Hukuk Mahkemesi  nezdinde 28,
Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi  nezdinde 52,
Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi  nezdinde 12,
Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi  nezdinde 5,
Aydın Vergi Dairesi    nezdinde  5,

Toplamda       289

davaya cevap verilmiştir.

 Ayrıca;

Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 5,
Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 15,
Marmaris 3.  Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 17,
Marmaris 4.  Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde 10,
Marmaris 1.  Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 46,
Marmaris 2.  Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 4,
Marmaris 3.  Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde 4,
Marmaris 2.  Sulh Ceza Mahkemesi  nezdinde 2,
Marmaris Sulh Hukuk Mahkemesi  nezdinde 10,

Toplamda       113

dava derdest olup, devam etmektedir.

 

Şehirlerarası Otobüs Terminali

Yıl içinde garajımıza giriş çıkış yapan tüm otobüs, midibüs ve minibüs kayıtları düzenli olarak tutulmuş, elde edilen kazançlar kayıt altına alınmıştır.

Garajımıza 2010 yılında 53.376 tane araç ve 1.067.520 tane yolcu giriş çıkış yapmıştır.
 
Garajımıza gelen yolcularımızın şikayet dilekçeleri dikkate alınıp işletmelere gerekli ikazlar yapılmıştır.

Ticaret Odası’nın talep etmiş olduğu veri çizelgesi hazırlanmıştır.

Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün isteği üzerine garaj içerisindeki işletmeler ve otobüslerde çalışan personelin kimlik bildirim ve sigorta denetimi her ay düzenli şekilde yapılmıştır.

Garaj içerisindeki iç düzen sürekli olarak takip edilerek düzenli denetim yapılmıştır.

Garaj içerisinde kurallara uymayan araç sahipleri hakkında 30 adet  tespit tutanağı düzenlenmiştir.

Sakıncası görülen şahıslar ve şüpheli paketler emniyet güçlerine bildirilmiştir.

Süreli park yerinde süre aşımından kalan çok sayıda araç çektirilmiştir.

Garajımızdan yer talebinde bulunan 56.  Nolu Köyceğiz Minibüs Kooperatifine yer  gösterilip  faaliyetine  başlatılmıştır.

Ulaştırma Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünün 05/12/2005 gün ve B.11.4.BÖM.0.03.03.00/13123 sayılı yazısı gereği,
4 dönem halinde üçer aylık faaliyet raporları düzenlenip Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığına ve Ulaştırma Bakanlığı İzmir Bölge Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Garajın iç ve çevre temizliği düzenli olarak takip edilerek yaptırılmıştır.

 

 


Mariç-Belbir

Üye olduğumuz Mariç-Belbir tarafından her üye belediyenin altyapı sorunları tespit edilmiş, projelendirilmiş ve önem arz eden yerlerden başlanarak sırasıyla yapılmaya çalışılmıştır. Bu projeler 2004 yılından beri başarı ile devam etmektedir. Marmaris Belediyesi sınırları içinde yapılan yatırımları, özet olarak sıralarsak; 

 Marmaris Izgaralı Yağmursuyu Kanalları Yapımı:
 Birliğimizce 15/02/2010 tarihinde ihale edilen, 10/03/2010 tarihinde yapımına başlanan 594.417,76 TL keşif bedelli Marmaris Izgaralı Yağmursuyu Kanalı yapım işi 10/05/2010 tarihinde tamamlanmıştır. Bu yapım işi kapsamında, Cumhuriyet Bulvarı- Barbaros Caddesi’nde L=94,25 m uzunluğunda, 0,80*0,80 ebatlarında betonarme yağmursuyu kanalı ve deniz bağlantısı, Fatih Sultan Mehmet Caddesi-248. Sokak’ta,  L=348,00 m uzunluğunda 0,80*0,90 m ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı-226. Sokak’ta,  L=128,50 m uzunluğunda 0,65*0,80 m ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi-86. Sokak’ta,  L=63,00 m uzunluğunda 0,50*1,00 m ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, Yeni Datça Yolu-Kanlı Azmak bağlantısında, Datça-Marmaris şeridinde, L=188,60 m uzunluğunda 0,50*0,85 m ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, Marmaris-Datça şeridinde, L=53,60 m uzunluğunda 0,50*0,85 m ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı, L=355,15 m uzunluğunda 1,00*1,00 m ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı ve L=185,80 m uzunluğunda 0,80*1,00 ebatlarında ızgaralı ve kapalı kesitli yağmursuyu kanalı, İnci Kavşağı-Yeni Datça Yolu’nda, L=194,85 m uzunluğunda 0,50*0,80 m ebatlarında ızgaralı ve kapalı kesitli yağmursuyu kanalı, 231. Sokak’ta, L=172,40 m uzunluğunda 0,50*0,80 m ebatlarında ızgaralı yağmursuyu kanalı,  ve tüm bu çalışma yapılan güzergahlarda, 2.128,00 m2 yeni parke ile kaplama, 3.417,00 m2 mevcut  parke ile kaplama ve 1.746,00 m yol bordürü döşenerek, yağmursuyu kanallarının yapımı tamamlanmış olup 30/06/2010 tarihinde ise Geçici Kabulü yapılarak, hizmete açılmış ve İlçemizde kış aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonrası yaya ve araç trafiğinin etkilendiği noktalarda, yapılan yağmursuyu toplama sistemleri ile kalıcı çözüm sağlanmıştır. 

Cumhuriyet Bulvarı- Barbaros Caddesi Yağmursuyu Kanalı İnşaatı.

 

 


 
Fatih sultan Mehmet Caddesi-248. Sokak Izgaralı Yağmursuyu Kanalı İnşaatı


   

(Önce)12/09/2009  Yağış Sonrası Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı
226. Sokak 

 

 

(Sonra) Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı-226. Sokak Yağmursuyu Kanalı


Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi
86. Sokak Yağmursuyu Kanalı

 

 

 

Yeni Datça Yolu- Kanlı Azmak Yağmursuyu Kanalı


Yeni Datça Yolu- Kanlı Azmak Yağmursuyu Kanalı

 

 

 

 

 

 

İnci Kavşağı – Yeni Datça Yolu Yağmursuyu Kanal İnşaatı

(Önce)24/03/2009 tarihli sel sonrası 231. Sokak                  (Sonra) 231. Sokak Yağmursuyu Kanalı


 Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42  Km ve 1+921,13-2+277,09  Km’ler arası,  Arif Sarı Caddesi 0+000-0+369,42 Km’ler arası ve Tenelli Deresi 1+410-1+497 Km’ler arası Dere Islahı Yapımı  : 
04/03/1993 tarihli DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje verileri esas alınarak,  500 yıllık taşkın debisine göre Birliğimizce projelendirilerek, 14.08.2009 tarihinde ihale edilen, 19.10.2009 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan ve 28/02/2010 tarihinde yapımı tamamlanan 18/03/2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete açılan 1.247.348,62 TL keşif bedelli,  Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42  Km ve 1+921,13-2+277,09  Km’ler arası,  Arif Sarı Caddesi 0+000-0+369,42 Km’ler arası ve Tenelli  Deresi 1+410-1+497 Km’ler arası dere Islahı Yapım İşi kapsamında; Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42 Km arası L=700,47 m uzunluğunda 7,00 m genişliğinde, 2,50 m yüksekliğinde betonarme açık kesitli dere ıslahı,  Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42 Km arası L=33,03 m uzunluğunda 2 adet 3,50  genişliğinde, 2,50 m yüksekliğinde betonarme kapalı kesitli dere ıslahı, Değirmendere 0+698,40-0+840,72 Km arası L=120,00 m uzunluğunda, 6,30 m genişliğinde, 2,50 m yüksekliğinde betonarme açık kesitli dere ıslahı,  Değirmendere 0+698,40-0+840,72 Km arası L=28,45 m uzunluğunda 2 adet 3,00  genişliğinde, 2,50 m yüksekliğinde betonarme kapalı kesitli dere ıslahı yapımı tamamlanmıştır.


Beldibi Deresi 1+031,95-1+763,42 Km Arası Dere Islahı

 

 

 

 

(Önce) 12/09/2009 Aşırı Yağış      (Sonra) Değirmendere 0+698,40-0+840,72 km 
Sonrası Değirmendere 
0+698,40-0+840,72 Km Arası

Beldibi Deresi 0+120,00-0+238,88 Km ve Kanlı Azmak 0+238,88-0+841,54 Km Arası Dere Islahı  Yapımı  : 
04/03/1993 tarihli DSİ 21. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje verileri esas alınarak,  500 yıllık taşkın debisine göre Birliğimizce projelendirilerek, 15.10.2010 tarihinde ihale edilen, 12.11.2010 tarihinde işyeri teslim edilerek yapımına başlanan, 1.247.348,62 TL sözleşme bedelli,  Beldibi Deresi 0+120,00-0+238,88 Km ve Kanlı Azmak 0+238,88-0+841,54 Km arası Dere Islahı Yapım İşi kapsamında; Beldibi Deresinin 0+120,00-0+238,88 Km’leri arasında L=118,88 m uzunluğunda 12,00 m genişliğinde, 1,80 m yüksekliğinde su içi beton bloklu açık kesitli dere ıslahı ve Kanlı Azmak Deresinin 0+238,88-0+841,54 Km’leri arasında L=602,66 m uzunluğunda 4,00 genişliğinde 1,60-2,50 değişken yüksekliğinde betonarme açık ve kapalı kesitli dere ıslahı yapımı tamamlanmıştır.

     24/03/2009 yağış sonrası Kanlı Azmak 0+238,88-0+841,54 Km Arası

Kanlı Azmak 0+238,88-0+841,54 Km Arası Dere Islahı


Beldibi Deresi 0+120,00-0+238,88 Km Arası Dere Islahı
IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

1- Yönetimin iradesi ve kararlılığı.
2- Yönetimin müdür ve amirlere yetki kullanma özgürlüğü tanıması.
3- Gelirlerin düzenli kayıt altına alınması ve alacakların disiplinli takibi ile gelirde hızlı artış.
4- Turizm sektörünün yakından takibi, sorunlara hakimiyet ve çözüm yolları arayan bir belediyecilik anlayışı.
5- Halkın hizmet memnuniyeti.
6- Norm kadro çalışmasının tamamlanmış olması.
7- Hizmet satın alınmaya başlanması.
8- Sosyal, şeffaf, üretken ve halkla tüm iletişim kanallarını açık tutan belediyecilik anlayışının ön planda olması.
9- Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi iletişim.
10- Yönetimde katılımcı anlayış.
11- Belediye gayrimenkul envanterinin çıkarılmış olması.
12- Yönetimde karar alma mekanizmasının en hızlı şekilde işletilmesi.
13- Çocuklara ve gençlere spor tesisleri yoluyla geleceğe yönelik yatırım yapılması.
14- Şehrin çevresinin Milli Park sınırlarıyla çevrilmiş olması ve mevcut sınırlar dışına taşma imkanının kalmaması, imar revizyon planının disiplinli uygulanması ile şehrin orta vadede (5-10 yıl) genel görünümünün olumlu şekilde değişim yolunun açık olması.
15- Belediyenin İmar Kanunu uygulamalarında ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınması konularında disiplinli ve kararlı tavrının kamuoyundan da artarak destek görmesi.
16- Turizmcilerimize fuarlar ve diğer organizasyonlarda tanıtım konusunda yeterli malzeme ve teknik bilgi sağlayacak uzman bir ekibin oluşturulması.
17- Gerek kardeş şehirler gerekse turizm potansiyeline sahip yabancı şehirlerle dış ilişkilerimizin sağlam temellere oturtulup başta turizm olmak üzere kültür, sanat, spor ve sosyal ilişkilerde artan bir ivme sağlanması.
18- Belediye sınırları içerisindeki eğitim kurumları ile sağlıklı iletişim kurularak okullarımızın fiziki ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklere katılımlarına destek sağlanarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında aktif rol oynanması.

 

 

 

 

 

 

 

 

B- ZAYIF YÖNLER

1- Hizmet binasının yetersiz, eski ve kullanışsız olması.
2- Teknik personel eksikliği.
3- Makine, teçhizat ve donanım eksikliği.
4- Personel ödüllendirme sisteminin olmaması.
5- Personel arası ücret dengesizliği.
6- Kamu arazilerinin geçmiş yıllarda gelişigüzel kullanılması nedeniyle bugün ihtiyaç duyulan tesislere yer bulunamaması. 
7- Sosyal tesis eksikliği (kültür-kongre merkezi, tiyatro salonu, gençlik merkezi).
8- Şehrin 1980 sonrasında hızlı ve çarpık büyümesi, halkın yıllar boyunca kişisel çıkarlardan kaynaklanan istenmedik alışkanlıkları.
9- 80’li yıllarla birlikte başlayan çarpık yapılaşmanın ve plansız büyümenin günümüzde ortaya çıkardığı trafik sorunları.
10- Mali kaynakların yetersizliği.
11- Personel sayısının kış nüfusuna göre belirlenmiş olması ve yaz aylarında yetersiz kalması.
12- İşyeri sitelerinin olmaması ve normalde şehir dışında bulunması gereken bazı işkollarının şehir merkezinde yapılanmış olması (tüp deposu, su firmaları, nakliye firmaları, mobilyacılar, inşaat vb).
13- Memurlar tarafından yapılması gereken işlerin işçiler eliyle gördürülmesi.
14-Engellilere yönelik tesis ve donanım eksikliği.
15-Mariç-Belbir’in geçmiş yıllardan kalan borçlarından ve bu borçların talep etmemize rağmen taksitlendirilmemesinden dolayı her yıl Marmaris Belediyesi gelirlerinin yüzde 40’ına Maliye Bakanlığı tarafından el konulması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C- DEĞERLENDİRME 


 Mali İşler Müdürlüğü’nün 2010 yılı içerisinde sistemli çalışması sonucu “tahmini gelir bütçesindeki gerçekleşme oranı” yüzde 92 gibi yüksek bir orana ulaşmıştır (Gelir bütçesi: 25.250.000 TL, Gerçekleşen: 23.277.876 TL). Bu oran bir önceki yıl yüzde 72 olarak gerçekleşmişti (Gelir bütçesi: 25.000.000 TL, Gerçekleşen: 17.917.355 TL). Daha önceki yıllarda ise daha da aşağılardaydı. Bu başarı, Mali İşler Müdürlüğü personelinin sistemli çalışmasının ve tahsil edilemeyen gelir kaynakları üzerinde daha fazla çaba göstermesinin sonucudur. Bunun yanısıra, yeni gelir kaynaklarının yaratılması ve ülke genelinde yaşanan fiyat artışlarına rağmen Belediye hizmetlerimizde ve tarifelerimizde halkımızı zorlayacak bir artışa gidilmemesi de önemli etkenlerdir. Mali İşler Müdürlüğümüzün uyguladığı disiplinli çalışmanın bir diğer sonucu da Belediyemizin hiçbir özel veya resmi kuruluşa borcunun bulunmamasıdır. Geçtiğimiz yıllarda da var olan bu durum, 2010 yılı içerisinde daha da başarı göstererek ödemelerimiz hiçbir gecikmeye uğramadan tam zamanında yapılabilir hale gelinmiştir. Mali İşler Müdürlüğümüz’ün ivmesini daha da arttırarak önümüzdeki dönemde gelirlerde elde edilen artışın sürekli yatırıma dönüştürüleceğini de belirtmek doğru olacaktır.


 Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de 2010 yılı içerisinde önemli değişim gerçekleştiren bir diğer birimimizdir. Bu yıla kadar peyzaj ve düzenleme çalışmalarında imar bölümlerini Fen İşleri personelinin desteğini alarak yapabilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü artık her projeyi A’dan Z’ye tamamen kendi olanaklarıyla sonuçlandıran bir yapıya kavuşmuştur. Yani, park yapımı veya çevre düzenlemesi gibi işlerde teknik eleman ve proje ihtiyacını da bu birimimiz kendi içinden sağlar duruma gelmiştir. Bu haliyle Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz önümüzdeki günlerde hizmete girecek parklarımızın projelendirme ve üretim bölümlerini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca parklarımızda ve yeşil alanlarımızda teknoloji daha yaygın kullanılmaya başlanmış, özellikle sulama işlerinde insan gücü ihtiyacı en aza indirilerek 12 ay programlanan sulama saatleri devreye sokulmuştur.


 Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün titiz anlayışı 2010 yılında arttırılarak devam etmiş, temizlik araçlarının bakımının yanısıra yeni araçlarla takviye yapılmıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü, giderleri azaltıcı önlemler konusunda da önemli bir başarı yakalamıştır.


 Mariç-Belbir ise komşu belediyelerle birlikte Marmaris merkezde ve çoğu zaman Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirdiği çalışmalarda 2010 yılında büyük projelere imza atmaya devam etmiştir. Öne çıkan en önemli 3 çalışma Beldibi Deresi ıslah projesi, Değirmendere ıslah projesi ve ilçemizin farklı noktalarındaki yağmur suyu toplama kanalları projesidir. 2009’da başlayıp 2010’da devam eden Beldibi Deresi projesinde toplam 1246 metrelik ıslah çalışması planlanmış olup, derenin giriş bölümü yıllar önceki genişliğine ve derinliğine kavuşturulmuştur. 2011 programı ile denizle bağlantı noktasındaki köprü çalışması da tamamlandığında, Beldibi deresi geçmişte olduğu gibi, içinde 1.5 metre derinliğe sahip teknelerin rahatça dolaşabileceği, 12 metre genişliğinde bir yapıya kavuşacak. Önümüzdeki yıl tamamlanacak proje ile deniz suyu dolaşımı sağlanarak yine geçmişte olduğu gibi denizden yaklaşık 200 metre içerilere kadar balıkların yaşayabileceği bir ortam oluşturulacak. Değirmendere’de de aynı şekilde ıslah çalışmaları yapılmış, dere yatağı genişletilerek yer yer 2 veya 4 katına çıkarılmıştır. Dere ıslah projelerinde hedef alınan ölçüler, 1992 yılında Devlet Su İşleri’nin 500 yıllık taşkın debilerini esas alarak Marmaris için hazırlamış olduğu çizimlerden elde edilmiştir. Dere ıslah çalışmalarına paralel olarak, şehrin değişik bölgelerinde ızgara sistemli yağmur suyu toplama kanalları da oluşturularak önemli bir proje daha hayata geçirilmiştir. 80’li ve 90’lı yıllarda yapılan, ancak “kırmızı kot” hatası bulunan bölgelerde yeniden çalışma yapılarak açık ızgaralı sistemde yağmur suyu toplama kanalları oluşturulmuştur. Böylece yeraltına boru döşenerek yapılan, ancak ileride bakım ve onarım sorunları yaşanan sisteme göre daha rahat bakım-onarım yapılabilen ve daha verimli çalışan ızgaralı kanallarla toplanan yağmur suları dereler aracılığı ile denize taşınmıştır. 2010 yılı projeleri içinde çok önem verdiğimiz bu 3 proje şehrimizde aşırı yağışlı günlerde herhangi bir endişe ve sıkıntı yaşanmasını engellemiştir. 1980’den sonra en yoğun yağışın yaşandığı Şubat ayında bile (metrekareye 280 kg yağış) hiçbir sıkıntı olmaksızın Marmaris yaşayanı gündelik hayatına çok rahat şekilde devam edebilmiştir. Ülke genelinde ve komşu şehirlerde benzer yağış miktarlarında ortaya çıkan afet görüntüleri göz önünde bulundurulursa Marmaris’te kısa sürede nasıl bir yol alındığı çok daha net şekilde anlaşılacaktır.


 Fen İşleri Müdürlüğü, 2010 yılında nitelikli kent yaşamının en önemli göstergelerinden birisi olan cadde ve kaldırımları iyileştirme çalışmalarına aralıksız devam etmiştir. Yayalarımızın; özellikle engelli, yaşlı ve çocuklu bayanların kullanımı açısından kaldırımları uygun hale getirmede önemli mesafe alınmıştır. Yollarda ve sokak aralarında biriken yağmur suyuna karşı Mariç-Belbir ile koordineli çalışılarak yağmur suyu toplama kanalları oluşturulmuş, vatandaşın su baskını yaşama olasılığı en aza indirilmiştir. Liman bölgesinde teknelerden pis su toplama amacıyla yeni bir pompalı sistemde atık su toplama hattı oluşturulmuştur. İyileştirme çalışması tamamlanan dere kenarlarında çevre düzenleme çalışmasıyla birlikte yürüme ve bisiklet yolları oluşturulmuştur. Kent genelinde kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya karşı yürüttüğümüz mücadele kapsamında yıkım ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürdürülmüştür. Uzunyalı iyileştirme ve yenileme çalışmaları tamamlanarak bu bölgemiz yılın 12 ayı hizmet verebilecek hale getirilmiştir.


 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kendi olanakları doğrultusunda hazırladığı dev boyutlu etkinliklerin yanısıra diğer birimlerimizin yılboyu süren tüm çalışmalarını halkımızla paylaşmasına aracılık eden en önemli birimimizdir. Belediyemizle halkımızı buluşturan bu müdürlüğümüz yılın 365 günü ve gerektiğinde 24 saat hizmet verebilecek bir yapıya bürünmüştür. Yalnızca yerel değil, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bölgemizin en deneyimli ekibi haline gelen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2010 yılı içerisinde çok sayıda etkinliğe imza atmıştır. Dünya izcilerini buluşturan “Anadolu Yirmi On” isimli izcilik kampı, Türkiye Halk Oyunları Şampiyonası, Japon basınının da ilgisini çeken Japon Kültür Günleri, “7 Yönetmen 7 Film” isimli sinema festivali, Türk ve Alman öğrenciler arasındaki ziyaret programları, çeşitli tiyatro gösterileri, sergi, spor organizasyonları, konser, resmi ve dini bayram kutlamaları, anma törenleri, yayın çalışması ile Belediyemiz ilçemizin adını en iyi şekilde duyurmaya çaba göstermiştir. Ayrıca Belediye tarihimizde ilk kez Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kapsamında “Dış İlişkiler Birimi” faaliyete geçirilmiştir. Böylece, her geçen gün artan dış ilişkimiz ve turizm sektörüyle bağlantımız bu birim üzerinden planlı ve etkili şekilde yapılmaya başlanmıştır.


 İtfaiye Müdürlüğümüz 2010 yılı içinde 300’e yakın yeme-içme işletmesinin mutfağına gaz detektörü takılmasını sağlamış, bu işletmeler ayrıca gazlı sistemde standartlara ve güvenlik koşullarına uygun olarak “çelik boru” kullanmaya başlamıştır. Baca Yönetmeliği’nin hazırlanarak 2 firmaya bu konuda yetki verilmesi sağlık ve güvenlik açısından hassasiyet taşıyan bu konuda önemli bir adım olmuştur. İtfaiye Müdürlüğümüzün uzman personeli kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kuruluşları ile talepte bulunan özel işletmelerin personeli başlangıç yangınlarına karşı eğitim çalışmaları da gerçekleştirmiştir. 2009 yılında Belediye sınırlarımızda 85 konut ve işyeri yangını yaşanmasına karşın, 2010 yılı içinde bu sayının 54’te kalması halkımızın bilinçlenmesinin ve İtfaiye Müdürlüğü’nün eğitim çalışmalarının bir sonucudur.


 Zabıta Müdürlüğü, işyeri denetimlerini arttırarak, özellikle gürültüye ve turistlere rahatsızlık veren işletmelere karşı mücadelesini aralıksız sürdürmüş, esnafın ve halkımızın bu sorunlar karşısında daha da bilinçlenmesini sağlamıştır. Güvenlik hizmeti alımı ile başta Uzunyalı bölgesi ile Türkmenistan ve Abdi İpekçi Parkları’nda etkin hizmet gücü arttırılmıştır. Trafiğe kapalı alanlarda da görev yapan zabıtamız Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarında destekleyici unsur olmuştur.


 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü dürüstlük ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda sağlıklı ve iyi hizmet veren işyerlerinin daha rahat çalışmasını sağlamak için hızlı ve yön gösterici bir anlayışla görev yapmıştır. Geçtiğimiz yıllara göre işyeri denetimlerini arttırmanın yanında sorumluluk alanında olan trafik konusunda özellikle yayaların güvenliğine yönelik çalışmalara ağırlık verilmiştir.


 Yazı İşleri Müdürlüğü, oldukça yüklü bir faaliyet yılı yaşayan diğer birimlerimizin iş yüküne paralel şekilde yazışma, dosyalama, arşivleme işlemlerinde büyük bir artış yaşamıştır. Memurlarımızın ve işçilerimizin özlük dosyaları taranarak daha düzenli hale getirilmiştir.


 Hukuk İşleri Birimi, bir turizm şehri olmanın getirdiği yüksek sirkülâsyondan dolayı sık sık karşılaştığımız hukuki durumlarda en hızlı ve sonuç alıcı şekilde çalışarak gerek kurumumuz gerekse vatandaşlarımız adına işleri kolaylaştırıcı bir anlayışla hizmet vermiştir. 2010 yılı içinde 289 dava sonuçlandırılmış olup 113 dava sürecine devam edilmiştir.


 Belediye Yat Limanı’nda atık alımlarında kapasite arttırılarak denizimizin ve deniz canlılarımızın korunmasına yönelik çalışmalar öne çıkarıldı. Bu kapsamda 2010 yılı içerisinde şehir kanalizasyonuna doğrudan bağlı atık su toplama noktası 6’dan 11’e çıkarıldı. Sürmekte olan çalışmalar sonunda 20-30-40 metre mesafelerle tüm yat limanı boyunca toplam 40 atık su aktarma noktası oluşturulacaktır. Yat Limanında geçtiğimiz yılın bir önemli çalışması da trafiğe kapalı saatlerde deniz araçlarımıza ve esnafa yardımcı olmak amacıyla akülü araçla taşıma işini başlatmamız olmuştur. Yoğun talep gören bu aracın sayısını arttırmak hedeflerimiz arasındadır. Bu olumlu gelişmelerin yanında liman ofisimizin eksikleri de bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında personel ve denizde hizmet verecek araç konusunda en hızlı şekilde hareket ederek bu önemli bölgede daha fazla hizmet sunmayı amaçlıyoruz.


 Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde önceki yıllara göre giriş-çıkış yapan otobüs sayısında artış yaşanmıştır.  Ancak, araç sayısı artsa da Ulaştırma Bakanlığı’nın genelgesine göre tarifeler düşürüldüğünden gelirlerde yüzde 60 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Zabıtamızın uğraşları sonucu taşıma firmalarının “teşrifatçı”  uygulamasına son verilmiş, böylece daha çağdaş bir ortam sağlanmıştır. Ayrıca, terminale giriş yapan otobüs ve minibüslerin bagajlarının denetlenmesi sırasında ortaya çıkan kaçak gıda ürünleri ve diğer mallara el konulup gerekli işlemler uygulanmıştır.


 Dinlenme ve Huzurevi daha önceki yıllara göre ikinci baharını yaşayan büyüklerimiz için daha fazla sosyal ve kültürel etkinlik hazırlamasının yanında onların sağlık ve güven içerisinde misafir edilmesi için çalışmalarını arttırmıştır.


 Belediye Sağlık Ocağı, 2010 yılı içinde 627 personel muayenesi gerçekleştirmiş olup, tüm belediye çalışanlarının şeker, kolestrol, kan tahlilini yaparak temel sağlık konularında personelimize büyük kolaylıklar sağlamıştır.


 Veteriner İşleri Birimimiz yalnızca Belediyemiz sınırları içinde çalışmakla kalmamış, çevre belde ve köylere de hizmet götürmüştür. Bu kapsamda 2010 yılı içerisinde 779 adet sokak hayvanını kısırlaştırmıştır. Bu çalışmaları yaparken de sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışarak üst düzeyde verim sağlanmıştır. Veteriner İşleri personeli ayrıca bölgemizin en çağdaş mezbahanesi olan belediye mezbahanemizde gerek yıl boyu, gerekse Kurban Bayramı süresince en temiz ve sağlıklı kesimlerin yapılmasını da sağlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

İmar yasasına ve plana uygun olmayan yerlerin düzeltilmesi devam etmiş olup halkımızın büyük çoğunluğu ekiplerimizin çalışmalarına yardımcı olmuştur. Halkımızın  geri kalan kesiminin de imar revizyonun planını tam olarak anlayabilmesi için gerekli bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürdürülmelidir.

Yine 2010 yılının önemli çalışmaları arasında yeralan gürültüyle mücadele başarıyla yürütülmüş olup, halkımızın beklentisi mücadelenin daha da arttırılarak gürültü kirliliğinin en alt seviyeye indirilmesidir. Bu amaçla ilgili birimlerin önlem alması ve çalışma programlarını talebe cevap verecek şekilde yapması önem taşımaktadır.

Turistleri rahatsız eden işletme veya kişilere karşı zabıta ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi de takdir kazanmış olup, sorunun tamamen ortadan kalkması için denetimlerin yanısıra halkımızın ve esnafın da kendi kontrol mekanizmasını geliştirmesine yardımcı olunmalıdır.

Kitle sağlığı açısından en önemli konulardan birisi olan düzenli çöp toplama işi özelleştirme sürecinin ardından daha ekonomik ve etkin hale gelse de, işletmelerin bir bölümünde gelişigüzel çöp bırakma alışkanlığı devam etmektedir. Özellikle yaz aylarında yeme-içme ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, düzenli çöp toplama saatleri dışında yollara çıkardıkları çöpler ile kötü ve sağlıksız bir ortam yaratmaktadır. Sözkonusu işletmeler öncelikle uyarılmalı, gerekirse ceza işlemi uygulanmalıdır.

Ayrıca, kitlesel iletişim araçlarının belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri kamuya anlatmada yeterli olmadığı, halkı bilgilendirmek için aylık olarak yayınlanan belediye bülteni baskı sayısını arttırma ve web (elektronik tanıtım) sayfasını daha kullanılır hale getirmenin yanısıra farklı çözüm yolları da araştırılmalıdır.

Trafik yoğunluğu ve otopark sorunu şehrimizin gelecekteki önemli sorunlarından birisi olarak görülmekte olup, şehir planlamasında soruna yönelik çözümler daha fazla üretilmeye başlanmalıdır. Belediyemize ait alanların otopark ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması nedeniyle konuyla ilgili kamu kurum-kuruluşları ve konunun uzmanlarıyla bir araya gelerek farklı çözüm yolları aranmalıdır.

Birimler arasında koordinasyonun daha iyi sağlanması amacıyla birim sorumlularının daha etkin iletişim kurması önemli bir gereksinim olup, bu durumun yeri geldiğinde ikili görüşmeler, çoğunlukla ise düzenli toplantılarla giderilmesi düşünülmelidir.

Arz ederim. 
            

                                                                                             
   Muhammet Ali ACAR
Marmaris Belediye Başkanı

 

 


EKLER:

EK 1     Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı
EK 2    Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
EK 3     Örnek 29 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli
EK 4     Örnek 30 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli
EK 5     Örnek 76 Kesin Mizan 
EK 6     Bilanço
EK 7     Örnek 78 Faaliyet Tablosu 
EK 8    Örnek 86 Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu 
EK 9     Örnek 87 Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu 
EK 10    Örnek 88 Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu 
EK 11    Örnek 93 Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu 
EK 12     Örnek 85 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

   

 

 

 

                                                                                                                                  
 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI                   EK-1

 


Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. …./04/2011

 


                                                                                                             Muhammet Ali ACAR
                                                                                                         Marmaris Belediye Başkanı

 

 

 

                                                                                                                                  

 


MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI    EK–2

 

 


Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2010 yılı Faaliyet Raporunun “III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. …./04/2011

 

 


                                                                                                                  Aysel ÇELİK
                                                                                                         Mali Hizmetler Müdürü