2015 YILI EKİM AYI 9. OLAĞAN TOPLANTI 1. BİRLEŞİM, 2. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2015 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantı, birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 06.10.2015 Salı günü, saat 15.55’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

1- Deniz İnş. Taah.San.Turz.İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti.’nin İlçemiz Taşhan mevkii, tapunun 8 pafta, 1027, 1028 nolu parsellerine ait uygulama imar planı talepleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün söz konusu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi” hakkındaki müzekkeresi meclisimizce görüşülerek;

Deniz İnş. Taah.San.Turz.İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti.’nin talebinin İmar Komisyonunun 06.10.2015 tarihli ve “Bahse konu taşınmazlara ilişkin olarak; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2015 tarih ve 12396 yazısı ve eki ile tarafımıza iletilen; söz konusu taşınmazların, “Küçük Sanayi Tesis Alanı”na dönüştürülmesine yönelik, 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8.maddeleri uyarınca onaylanmış olduğu ve söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kesinleştiği ve tarafımıza iletildiği tespit edilmiştir.

Bu kapsamda; teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, meri 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirilmiş; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüşlerinin alınmış olduğu, bahse konu taşınmazların üç tarafının, mülga Beldibi Belediye Meclisi’nin 20.10.2000 tarih ve 34 nolu kararına istinaden 04.12.2000 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı ile “K. Sanayi Alanı'’ olarak planlandığı ve bahse konu meri planda söz konusu taşınmazların bitişiğindeki komşu parselde yan bahçe çekme mesafesinin 3.00 m. olarak belirlendiği tespit edilmiş olup;

Bu bağlamda şehircilik ilkeleri, planlama esasları açısından, teklif plandaki yan bahçe çekme mesafesinin 3.00 M. Olarak düzeltilerek, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin hazırlanarak, Belediye Başkanlığımıza sunulmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine göre, bahse konu plan teklifinin şehircilik ilkeleri, planlama esasları açısından uygun olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir” şeklindeki kararı doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hasan ŞENCAN, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

2- Belediye Meclisimizin 06.10.2015 tarih ve 100, 101, 102, 103, 104, 105 sayılı kararları incelenip görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen;

  • 2016 mali bütçesi ile izleyen iki yıldan 2016 ve 2017 tahmini gelir ve gider bütçeleri,

  • Belediyemiz 2016 yılı performans programı,

  • Belediyemizce 2016 yılında uygulanacak ücret tarifeleri,

  • 2016 yılında Belediyemizce uygulanacak evsel katı atık toplama-taşıma ücret tarifesi

  • Belediyemiz Zabıta personeline verilmekte olan fazla mesai ücreti,

  • Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığı konularının  Bütçe komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmek üzere 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 22.10.2014 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.