2015 Yılı Ekim Ayı 9. Olağan Toplantı 2. Birleşim Karar Özeti

          Belediye Meclisi 2015 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantı, ikinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 22.10.2015 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

          I- Belediye Meclisimizin 2015 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı birinci birleşim, 1. ve 2. oturumuna ait 06.10.2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

         II- Belediye Meclis Üyeleri Ali Fuat FİDAN, Murat Cüneyt AKTEKİN ve Gülnur YILDIRIM'ın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği 22.10.2015 tarihinde yapılan 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantı 2. birleşiminde izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi.

          III- a) Belediyemizin 2016 mali yılı bütçe kararnamesinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

              b) 2016 mali yılı bütçesinin gider ve gelirin birbirine denk olarak 108.700.000,00-TL.’sı olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

            c) İzlenen iki yıldan 2017 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 114.135.000,00-TL.’sı olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

             d) İzlenen iki yıldan 2018 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 119.841.750,00-TL.’sı olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

          IV- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan Belediyemizin 2016 yılı Performans Programının Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy çokluğu karar verildi.

         V- 2016 yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin de görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (f) fıkrası gereği Belediyemizce uygulanacak ücret tarifelerinden;

  1. Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerden alınacak ücret tarifesi,
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifeleri,
  3. Pazar yerinde uygulanacak ücret tarifeleri ve pazaryeri kuralları,
  4. Huzurevi ücretleri,                        
  5. Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifesi,
  6. Park ve Bahçe Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücretler,
  7. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücretler,
  8. Belediye amfi tiyatro ücretleri,  
  9. Çok amaçlı salon ücretleri,
  10. Belediye kantar tartı ücreti,  
  11. Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü beyan suret ücreti,
  12. Tuvalet ücret tarifesi,
  13. Nikâh hizmetleri ücret tarifelerinin 01.01.2016 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

         VI- 2016 yılı içinde uygulanacak evsel katı atık toplama taşıma hizmetlerine ilişkin ücret tarifesinin Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.  

         VII- Belediyemiz Zabıta personeline verilecek fazla mesai ücretinin Bütçe Komisyonunun 20.10.2015 tarihliZabıta personelinin çalışmaları, hayat şartları ve ilçemizin her geçen gün büyümesi nedenleriyle ve halka hizmetin daha sağlıklı götürülmesi için personelin teşvik edilmesi de düşünüldüğünden, belediyemiz zabıta personelinin 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilecek fazla mesai tutarlarının 2016 yılı bütçe kanunu veya bakanlar kurulu yada bakanlık kararları ile belirlenir ise, ilçemizin bulunduğu gurubun en yükseği uygulanarak fazla çalışma ücretlerinin ödenmesine” kararı doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

          VIII- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1 kişi için net 375.-TL. (üçyetmişbeşlira) (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Salih TAŞKIN, Mehmet Zeki KORKMAZ, Yeliz KIŞLA, Hasan ŞENCAN ve Sedat YÜCE’nin 500.-TL. olması şeklinde oy kullanmalarına karşın) olarak kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.  

          IX- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 2015 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantısının 03.11.2015 Salı günü, saat 15.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.