2015 YILI KASIM AYI 10. OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

       Belediye Meclisi 2015 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, birinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 03.11.2015 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

       I- Belediye Meclisimizin 2015 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı ikinci birleşimine ait 22.10.2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

      II- Belediye Meclis Üyesi Zeki DANIŞMAN'ın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği 03.11.2015 tarihinde yapılan 2015 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

       III- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin (1) bendi "...boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayılı cetvel ve dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur." hükmü gereği;

           1- Y.H. sınıfında boş bulunan 4 adet 11. derecelik Temizlik Hizmetlisi kadrosunun 9. derecelik Temizlik Hizmetlisi kadrosu olarak değiştirilmesine,

           2- Yukarıda belirlenen Belediyemize ait memur kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

       IV- Belediyemiz ile Almanya’nın Fürth Belediyesi arasında 1995 yılında imzalanan ve iki şehir arasındaki ilişkilere katkı sağlayan “kardeş şehir anlaşması”nın 20. yılı nedeniyle 28 Kasım – 3 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen etkinlikler için Fürth Belediyesi tarafından gönderilen davete Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR ve aşağıda isimleri yazılı Belediye personeli ile Belediye Meclis üyelerinin katılmalarına bu konudaki ulaşım giderleri ile kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. 

Sedat KİRT / Özel Kalem Müdürü

Ali ERDİL / Park ve Bahçeler Müdür V.

Erkan ÜNVER / Zabıta Müdürü

Özgür HAN / İmar ve Şehircilik Md. V.

Haluk ÇİFTÇİ / Belediye Meclis Üyesi

Duran İLGÜN / Belediye Meclis Üyesi

Oktay ÜNLÜ / Belediye Meclis Üyesi

Arzu GİRGİNÇ / Belediye Meclis Üyesi

Hakkı Şevket BAYINDIR / Belediye Meclis Üyesi

Acar ÜNLÜ / Belediye Meclis Üyesi

Niyazi YİĞİT / Belediye Meclis Üyesi

       V- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hizmet binası kiralanması konulu müzekkeresi belediye meclisinde görüşülerek; Ek hizmet binası taşınmaz kiralaması yapılabilmesi ve kiralama süresinin belirlenmesi işinin: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesinin (h) bendi gereğince, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün müzekkeresi doğrultusunda, Kamu İhale Kanununa göre 5 yıl süre ile ek hizmet binası kiralanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

       VI- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 2015 yılı Aralık ayı, 11. Olağan toplantısının 08.12.2015 Salı günü, saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.