2015 Aralık Ayı 11. Olağan Toplantı 1. birleşim, 2. Oturum Karar Özeti

       Belediye Meclisi 2015 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan toplantı, birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 08.12.2015 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

       I- 2016 yılında uygulanacak asansör periyodik kontrol ücreti ve belediye payının; Bütçe komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıdaki şekilde kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

       Bakanlık tarafından tebliğ ile ilan edilen taban tavan fiat aralığı esas alınarak ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir denilmektedir. Buna göre: 

       DURAK SAYISI                                     

        0 - 5’e kadar ……….. 170,00-TL. + KDV

        6 - 10 arası …….....  200,00-TL. + KDV

       11 - 15 arası …………. 240,00-TL. + KDV

       Belediyemizce asansör periyodik kontrol ücretinin idareye aktarılacak kısmı A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin %10’unu kadar uygulanmasına.

       II- İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Beldibi Mahallesi, Gökbel mevkiinde bulunan, 1071 nolu parsel de kayıtlı taşınmaza ait Trafo Yeri Amaçlı Uygulamalı İmar Planı değişikliği talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek, konunun İmar Komisyonunun 08.12.2015 tarihli ve “bahse konu plan değişikliği teklifi açıklama raporunda; Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Tesis Müdürlüğü standartı olan 8.00 x 4.00  =32.00 m2 ebatında trafo binası yerinin taşınmazın ortak alanı içerisinde ayrıldığı ve bakım ve onarım amaçlı 3.00 m.’lik ulaşım aksı ile bağlantılı plan değişikliği önerisinin hazırlandığı belirtilmiştir.

       Bahse konu taşınmaz; mülga Beldibi Belediye Meclisi’nin 24.10.2003 tarih ve 22 nolu kararına istinaden, 28.11.2003 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Plan’ında T-4 Tercihli Kullanım Alanı kullanımında kalmaktadır. ADM Elektrik A.Ş.’nin 01.06.2015 tarih ve 19651 sayı ile 25.11.2015 tarih ve 9438 sayılı uygun görüşleri doğrultusunda hazırlanan teklif plan, aynı zamanda 14.06.2014 gün ve 29030 sayı ile resmi gazetede yayınlanan “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”nin Madde 24 (3). bendinde “Uygulama İmar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık teşkil etmez.” hükmü çerçevesinde değerlendirilmiş olup, bahse konu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.Maddesinin (c) bendine göre uygun olduğuna” şeklindeki raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle karar verildi.

       III- İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Marmaris, Beldibi Mahallesi, 8 pafta, 1027-1028-1029 parsel. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konulu müzekkeresi İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek, konunun İmar Komisyonunun 08.12.2015 tarihli ve “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 18.08.2015 tarih ve 12396 sayılı yazısı ve eki ile; bahse konu taşınmazlardan 1027-1028 parsellere ilişkin olarak, “Küçük Sanayi Tesis Alanı”na dönüştürülmesine yönelik, 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8.maddeleri uyarınca onaylanmış olduğu ve söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kesinleştiği belirtilmiş olup, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tarafımıza iletilmiştir. Plan değişikliği teklifine esas bahse konu taşınmazlardan 1029 parsel mülga Beldibi Belediye Meclisi’nin 20/10/2000 tarih ve 34 nolu kararına istinaden 04/12/2000 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı içinde “BL-1” notasyonlu “Küçük Sanayi Tesis Alanı” kullanımında kalmaktadır.

       Bu kapsamda; teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği, bahse konu taşınmazlardan 1027-1028 parseller için Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı kararı ile aynen onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, meri 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 1027-1028 parsel nolu taşınmazlara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüşlerinin alınmış olduğu, bahse konu taşınmazlardan 1029 parsel nolu taşınmazın mülga Beldibi Belediye Meclisi’nin 20.10.2000 tarih ve 34 nolu kararına istinaden 04.12.2000 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı ile “K.Sanayi Alanı” olarak planlandığından bahisle; söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve İmar Planı Değişikliği teklifinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine  göre, şehircilik ilkeleri, planlama esasları açısından uygun olduğuna” şeklindeki raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

       IV- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün satış konulu müzekkeresi 08.12.2015 tarihli İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek, konunun İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda;

       Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Turunç Mahallesi, tapunun pafta 1, parsel 1593 noda kayıtlı 37.40 m²’lik taşınmazımızın, bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Turunç Mahallesi, Kaygıseki Mevkii, tapunun pafta 1, parsel 35 noda kayıtlı taşınmaz sahibi Ender ZEKİ’ye şuyusunun giderilmesi amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına, konu ile ilgili yasal işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

       V- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 2016 yılı Ocak ayı, 1. Olağan toplantısının 05.01.2016 Salı günü, saat 14.00'te Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.