2014 Yılı Aralık Ayı, 11. Olağan Toplantı. 1. Birleşim 2. Oturum

Belediye Meclisi 2014 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 02.12.2014 Salı günü, saat 15.05’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Marmaris – Beldibi, 7 pafta, 604 parselde trafo yeri amaçlı uygulama imar planı değişikliği planı konulu müzekkeresi ekinde sunulan S.S. Özgün-1 Çamlık Konut Yapı Kooperatifi adına Ahmet CAN’ın 10.11.2014 tarihli ve 10199 evrak kayıt nolu dilekçesi ile “İlçemiz Beldibi Mahallesi, tapunun pafta 7, 604 parselde kayıtlı S.S. Özgün-1 Çamlık Yapı Kooperatifine ait toplam 16761.66 m²’lik taşınmaza ait trafo yeri amaçlı uygulama imar planı değişikliği talebi hakkındaki 02.12.2014 tarihli İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek, konunun İmar Komisyonunun almış olduğu 02.12.2014 tarihli “İlçemiz Beldibi Mahallesi, tapunun 7 pafta, 604 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti S.S. Özgün -1 Çamlık Konut Yapı Kooperatifine ait kayıtlı taşınmazın ortak alanı içinde ayrılan Trafo Yeri Amaçlı 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine göre uygun olduğu” şeklindeki kararı doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 2015 yılı Ocak ayı, 1. Olağan toplantısının 06.01.2015 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.