2014 Yılı Kasım Ayı, 10. Olağan Toplantı 2. Birleşim

 

MECLİS KARAR ÖZETİ   : 2014 Yılı Kasım Ayı, 10. Olağan Toplantı.

MECLİS KARAR TARİHİ  : 10.11.2014

Birleşim       : 2.

 

 

MECLİSİ OLUŞTURANLAR          : Başkan                     : Muhammet Ali ACAR

                                                     Meclis 1. Bşk. V.    : Halil GÖKOVALI

                                                     Meclis 2. Bşk. V.    : Ali Fuat FİDAN 

                                                     Kâtipler                    : Acar ÜNLÜ   Ayşe KARADOĞAN

                                                    Üyeler                    : Haluk ÇİTFÇİ (İzinli), Hasan ÇELİK, Hakkı Şevket BAYINDIR, Dursun KAPLAN, Gülnur YILDIRIM, Mehmet OKTAY, İsmet Kamil ÖNER, Niyazi YİĞİT, Oktay ÜNLÜ, Fatma İŞLER, Duran İLGÜN, Arzu GİRGİNÇ, Mehmet Zeki DANIŞMAN, Uysal AVCI, Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE,Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ, Salih TAŞKIN.

 

Belediye Meclisi 2014 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, ikinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 10.11.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

  • Belediye Meclisimizin 2014 yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı birinci birleşimine ait 04.11.2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin kabulüne (Belediye Meclis üyeleri, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

II-Belediye Meclis Üyeleri Haluk ÇİFTÇİ'nin meclis toplantısına katılamayacağı hakkındaki mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği 10.11.2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

  • Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Beldibi Mahallesi, tapunun pafta 2, parsel 1204 noda kayıtlı 10.56 m²'lik taşınmazımızın bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Beldibi Mahallesi, Mezarlık Mevkii, tapunun pafta 2, parsel 54 ve yine tapunun aynı mahalle, aynı pafta, parsel 875 noda kayıtlı taşınmaz sahibi Şah Petrol Turizm İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketine şuyusunun giderilmesi amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
  • Mülkiyeti Osman ERTUĞRUL’a ait İlçemiz Armutalan Mahallesi, Bakacak mevkiinde bulunan, tapunun pafta 13-14, parsel 4061 noda kayıtlı 425.79 m²’lik taşınmaz, yine tapunun aynı mahalle, pafta 13, parsel 4488 noda kayıtlı 329.08 m²’lik taşınmaz ve yine tapunun aynı mahalle, tapunun pafta 13-14, parsel 4128 noda kayıtlı 1056.91 m²'lik taşınmazları ile şüuyulu olan Belediyemize ait İlçemiz Armutalan Mahallesi, tapunun pafta 13, parsel 4507 noda kayıtlı olan ve 1/1000 ölçekli Armutalan Uygulama İmar Planı revizyonunda da ticaret alanı kullanım kararı getirilen alanda kalan 31.02 m²’lik taşınmazımız ile tamamı söz konusu imar planında kamuya ait imar yolunda kalan İlçemiz Armutalan Mahalllesi, tapunun pafta 9, parsel 389 noda kayıtlı 267 m² miktarındaki taşınmazın 1/6 hisse sahibi olan Osman ERTUĞRUL’un 44.50 m² miktarındaki taşınmazı ile 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesine göre takas edilmesine, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
  • Muğla Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 30 Ekim 2014 tarih ve 61450573/5348 sayılı yazıları ile “mülkiyeti belediyemize ait Armutalan Mahallesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski 4. Şube Müdürlüğü yanı 366., 368., 371. Sokakta bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında oyun alanı olarak belirlenen ve tahmini 6587 m²’lik taşınmazın Genel Müdürlükleri Yatırım Programında bulunan Spor Salonu Projesinin yapımı için Genel Müdürlükleri adına 29 yıllığına tahsis edilmesi” talepleri ve bu konudaki İmar Komisyonu raporu meclisimizce görüşülerek; 

Muğla Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bu taleplerinin; İmar Komisyonunun almış olduğu 07.11.2014 tarihli “5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesinde Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir’ denildiğinden Armutalan Mahallesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski 4.Şube Müdürlüğü yanı 366-368-371 sokakta bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Oyun Alanı kullanım kararı getirilen alanda kalan yaklaşık 6587 m² lik taşınmazın Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına tahsisinin, avan proje, vaziyet planı ve pojelerinin belediyemize sunulup uygun görülmesi koşuluyla uygun olduğu” şeklindeki kararı ve ayrıca;

  1. Spor Salonu Projesinin yapımı için inşaat başlama süresinin tahsisin kesinleşme itibaren bir (1) yıl süre,
  2. Spor Salonu Tesisinin hizmete açılış süresinin tahsisin kesinleşme itibaren üç (3) yıl süre olarak belirlenmesine, aksi takdirde söz konusu bu tahsisin iptalinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

VI- Mali Hizmetler Müdürlüğünün fazla mesai ücreti konulu müzekkeresi Bütçe Komisyonu Raporu ile Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemiz Zabıta personeline verilecek fazla mesai ücretinin Bütçe Komisyonunun 07.11.2014 tarihli “Zabıta personelinin çalışmaları, hayat şartları ve ilçemizin her geçen gün büyümesi nedenleriyle ve halka hizmetin daha sağlıklı götürülmesi için personelin teşvik edilmesi de düşünüldüğünden, belediyemiz zabıta personelinin 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilecek fazla mesai tutarlarının 2015 yılı bütçe kanunu veya bakanlar kurulu yada bakanlık kararları ile belirlenir ise, ilçemizin bulunduğu gurubun en yükseğinin uygulanarak fazla çalıma ücretlerinin ödenmesine” kararı doğrultusunda işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VII- Mali Hizmetler Müdürlüğünün aceze yardım aylığı konulu müzekkeresi ve Bütçe Komisyonu Raporu ile Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 1 kişi için net 350.-TL. (üçyüzelli) olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  

VIII- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılında Belediyemizce uygulanacak ücret tarifeleri Bütçe Komisyonu Raporu ile Belediye Meclisinde görüşülerek; 

2015 yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin de görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (f) fıkrası gereği Belediyemizce uygulanacak ücret tarifelerinden;

  1. Yat yanaşma yeri ücretleri tarifesi,           

2- Marmaris Limanı tonoz bölgesi ücret tarifesi,

3- Marmaris - İçmeler Mahallesi yat yanaşma yeri ücretleri tarifesi,

4- Marmaris- Turunç Mahallesi yat yanaşma yeri ücretleri tarifesi,

5- Marmaris - Bozburun Mahallesi yat yanaşma yeri ücretleri tarifesi,

6- Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerden alınacak ücret tarifesi,

7- İmar ve Şehircilik hizmetlerinden alınacak ücret tarifeleri,

8- Pazar yerinde uygulanacak ücret tarifeleri, pazaryeri kuralları,

9- Huzurevi ücretleri,                        

10- Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücret tarifesi,

11- Park ve Bahçe Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücretler,

12- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücretler,

13- Spor tesislerindeki hizmetlerden alınacak ücretler,

14- Belediye amfi tiyatro ücretleri,  

15- Çok amaçlı salon ücretleri,

16- Belediye kantar tartı ücreti,  

17- Marmaris Belediyesi mali hizmetler müdürlüğü beyan suret ücreti,

18- Tuvalet ücret tarifesi,

19- Nikâh hizmetleri ücret tarifeleri için ayrı ayrı işaretle yapılan oylama sonucunda: 01.01.2015 tarihinden itibaren bir yıl süre ile uygulanmak üzere kabulüne (Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN'ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

IX- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılında Belediyemizce uygulanacak evsel katı atık toplama-taşıma ücret tarifesi ve Bütçe Komisyonu Raporu Belediye Meclisinde görüşülerek: Konunun 07.11.2014 tarihli Bütçe Komisyonunun "Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ücret tarifesi Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin 23.maddesine göre tarife belirlenmeden önce halkın bilgilendirilmesi amacıyla en az yedi gün süreyle ilanen duyuru yapılacağından plan bütçe komisyonumuzca hazırlanacak olan raporun aralık ayı meclisinde karara bağlanmak üzere Aralık ayı Meclis gündeminde alınmasına" şeklindeki kararı doğrultusunda işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

X- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 2014 yılı Aralık ayı, 11. Olağan toplantısının 02.12.2014 Salı günü, saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

   Muhammet Ali ACAR                            Acar ÜNLÜ                                             Ayşe KARADOĞAN

     Başkan                                                Kâtip                                                       Kâtip