2014 Yılı Kasım Ayı, 10. Olağan Toplantı 1. Birleşim

Belediye Meclisi 2014 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, birinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 04.11.2014 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclisimizin 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı ikinci birleşimine ait 16.10.2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyeleri Haluk ÇİFTÇİ ve Arzu GİRGİNÇ’in meclis toplantısına katılamayacakları hakkındaki mazeret dilekçeleri Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 04.11.2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Fen İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi ile belediye meclisine sunulan Gençalioğlu Turizm ve Tic. A.Ş.’nin 20.10.2014 tarihli, 9092 evrak kayıt nolu ve ’şirketimiz adına kayıtlı 48 SU 864 plaka nolu Ford marka transit model, EB82305 motor nolu, NMOEXXTT6EEB 82305 şase nolu çift kabin kamyoneti belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere şartsız hibe etmek istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.’ içerikli dilekçesi meclisimizce görüşülmüş olup; Gençalioğlu Turizm ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı olan ve Belediyemize şartsız hibe olarak verilmek istenen NMOEXXTT6EEB 82305 şasi no’lu, EB82305 motor no’lu, FORD marka, TRANSİT model 1 adet çift kabin kamyonetin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesinin (b) fıkrası ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi “… Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahallî idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler.” hükmü gereği Belediyemizce şartsız bağış olarak edinilmesinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IV- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresi ile Belediye meclisine sunulan Şah Petrol Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş.’nin 22.10.2014 tarihli, 9248 evrak kayıt nolu ve “Muğla ili, Marmaris ilçesi, Beldibi Mahallesi, Mezarlık mevkiinde, tapunun pafta no: 2, parsel no; 54 ve 875 de kayıtlı taşınmazların malikiyiz. Taşınmazların kuzeydoğu kısmındaki belediyenize ait 2 pafta, 1204 parsel noda kayıtlı 10.56 m2. miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz, mevcut imar planına göre taşınmazlarımla şüyuuludur. Şüyuunun giderilebilmesi için; belediyenize ait taşınmazın tarafımıza uygun fiyat ile satışının yapılabilmesi için, gerekli meclis kararının alınmasına, meclis kararına müteakip encümen kararının alınmasını arz ederiz.” içerikli dilekçesinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyon Raporu ile birlikte 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ile Belediye meclisine sunulan Osman ERTUĞRUL’un trampa konulu talebi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Kasım ayı, 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- Muğla Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün tahsis konulu talebi Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Kasım ayı, 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- Mali Hizmetler Müdürlüğünün fazla mesai ücreti konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VIII- Mali Hizmetler Müdürlüğünün aceze yardım aylığı konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek, konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IX- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılında Belediyemizce uygulanacak ücret tarifeleri hakkındaki müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. X- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 yılında Belediyemizce uygulanacak evsel katı atık toplama-taşıma ücret tarifesi hakkındaki müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XI- Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 150, 151, 152 sayılı kararları incelenip görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen; Şah Petrol Tur.İnş. ve Tic. A.Ş.’nin İlçemiz Beldibi Mahallesi, Mezarlık mevkiinde bulunan tapunun pafta 2, parsel 54 ve 875 noda kayıtlı taşınmazlarına şüyuulu olan Belediyemize ait tapunun pafta 2, parsel 1204 noda kayıtlı taşınmazımızı satın alma talepleri, Osman ERTUĞRUL’un İlçemiz Armutalan Mahallesi, Bakacak Mevkii, tapunun pafta 13-14, parsel 4061 noda kayıtlı taşınmazı ile yine tapunun pafta 13, parsel 4128 ve 4488 noda kayıtlı taşınmazlarına şüyuulu olan tapunun pafta 13, parsel 4507 noda kayıtlı Belediyemize ait taşınmaz ile tamamı imar yolu içinde kalan İlçemiz Armutalan Mahallesi, Camiavlu Mevkii, parsel 389 noda bulunan 1/6’sı adına kayıtlı taşınmaz ile trampa edilmesi talebi, Muğla Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün tahsis konulu taleplerinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte, Belediye Meclisimizin 04.11.2014 tarih ve 153, 154, 155, 156 sayılı kararları incelenip görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen; Belediyemiz Zabıta personeline verilmekte olan fazla mesai ücreti, Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığı, Belediyemizce 2015 yılında uygulanacak ücret tarifeleri ve 2015 yılında Belediyemizce uygulanacak evsel katı atık toplama-taşıma ücret tarifesi konularının Bütçe komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmek üzere 2014 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 10.11.2014 Pazartesi günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.