2014 Yılı Ekim Ayı, 9. Olağan Toplantısı 2. birleşim

Belediye Meclisi 2014 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı, ikinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 16.10.2014 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclisimizin 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı birinci birleşimine ait 02.10.2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyeleri Fatma İŞLER ve Ayşe KARADOĞAN’ın meclis toplantısına katılamayacakları hakkındaki mazeret dilekçeleri Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 16.10.2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Muğla Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün bu taleplerinin; İmar Komisyonunun almış olduğu 09.10.2014 tarihli “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 2013/1 Esas Nolu ve 2014/1 Karar Nolu davadan feragat edilmesi halinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesinde “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir’ denildiğinden pafta 16, ada 51, parsel 51 ve pafta 16, ada 81, parsel 53’de kayıtlı taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü’ne 25 yıllığına tahsisin 04.09.2014 tarih ve 61450573/4514 sayılı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün yazısı ve ekli teknik raporda belirtilen Tepe Mahallesi, pafta 16, ada 51, parsel 14’de kayıtlı taşınmaz üzerindeki çim yüzeyli futbol sahasında bulunan çelik tribün yerine yeni betonarme tribünlerinin yapılması ve takribi 2748 m²’lik alanın yola terkinin yapılması koşuluyla uygun olduğu” şeklindeki kararı doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. IV- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Armutalan Mahallesi, Bakacak Mevkii, tapunun pafta 9, parsel 848 noda kayıtlı 366.68 m²’lik taşınmazımızın bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Armutalan Mahallesi, Bakacak Mevkii, tapunun pafta 9, parsel 4099 noda kayıtlı taşınmaz sahibi Ali KILIÇ’a şuyusunun giderilmesi amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- Bayram İNCE’nin mülkiyeti kendilerine ait İlçemiz İçmeler Mahallesi, tapunun pafta 7, parsel 2342’de kayıtlı taşınmazına şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 7 pafta, 2520 parsel noda kayıtlı 192.63 m²’lik taşınmaz ve 2521 parsel noda kayıtlı 119.44 m²’lik taşınmazı şuyunun giderilmesi amacı ile satın alma talebinin; İmar Komisyonunun 09.10.2014 tarihli “Belediyemize ait pafta 7, parsel 2520’de kayıtlı 192.63 m²’lik taşınmaz ile parsel 2521 de kayıtlı 119.44 m²’lik taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi, 34/g maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre Bayram İNCE’ye satışının yapılmasında 1561 parsel nolu taşınmaz maliklerinin muvafakati alınmak koşuluyla kabulüne” kararı doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. VI- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 17, ada 131, parsel 178 noda kayıtlı 71,40 m²’lik taşınmazımızın bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Tepe Mahallesi, Sarıana Mevkii, tapunun pafta 17, ada 131, parsel 173 noda kayıtlı taşınmaz sahipleri Çetin YÜCE ve Aydın YÜCE’ye şuyusunun giderilmesi amacıyla 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi gereğince satışının yapılmasına, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- İlçemiz Armutalan Mahallesi, Bakacak mevkiinde bulunan, uygulama imar planında oyun alanı içerisinde kalan tapunun pafta 5, parsel 3934 noda kayıtlı 841.16 m², yine tapunun aynı pafta, parsel 3935 noda kayıtlı 841.24 m²’lik mülkiyeti Gençalioğlu Turizm ve Ticaret A.Ş.’ne ait taşınmazlar ile mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait İlçemiz Armutalan Mahallesi, tapunun pafta 5, parsel 4500 noda kayıtlı 209.45 m², yine aynı pafta, parsel 4501 noda kayıtlı 1280.65 m², yine tapunun aynı pafta, parsel 4502 noda kayıtlı 140.58 m²’lik taşınmazların 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesine göre trampa (takas) edilmesine, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VIII- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Marmaris, Tepe Mahallesi, 203 ada, 239 parsele ilişkin plan değişikliği teklifi konulu müzekkeresi İmar Komisyon Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek; plan değişikliği konusunun imar komisyonunun almış olduğu 09.10.2014 tarihli “Tepe Mahallesi, Kısayalı Mevkii, tapunun ada 203, parsel 239 numarada kayıtlı taşınmaza ilişkin plan değişikliği teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/c maddesine göre uygun olmadığına” şeklindeki kararı doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi. IX- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ek beş yıllık imar planı konulu müzekkeresi 09.10.2014 tarihli İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediye Meclisimizin 08.02.2011 gün ve 42 sayılı kararı ile 09.02.2011 tarihinde başlamak ve 09.02.2015 tarihinde bitmek üzere 5 yıllık imar programı yapılmıştır. 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; Uygulama İmar Planı bulunan Armutalan, İçmeler, Turunç, Bozburun, Beldibi, Çetibeli, Değirmenyanı ve Çamlı Mahallelerinin Belediyemiz yetki sınırları içerisine dahil olması nedeniyle ek beş yıllık imar programının tespit edilen öncelik sırasına göre imar komisyonu raporu doğrultusunda ve aşağıdaki şekilde kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. EK BEŞ YILLIK İMAR PROGRAMI 2014 YILI Yapılacak İşler ve Öncelikleri 2014 Yılı Bedeli (TL) Yatırım Planı 1- Cadde ile Sokak Düzenlemeleri ve Onarımları 1.500.000- 2- Yağmur Suyu Drenaj Hatları Yapılması 200.000- 3- Park (Yeşil), Otopark, Çocuk Alanlarının Düzenlenmesi 500.000- 4- Sosyal ve Kültürel Tesis Yapılması 500.000- 5- Kent Aydınlatma Sistemi 300.000- İmar Uygulamaları 1- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde 18. Madde Uygulaması Yapılması 100.000- 2- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Planlamaya Esas Jeolojik Etüt Yapılması 30.000- 3- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Halihazır Harita Yapılması 100.000- 4- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Kamulaştırma Yapılması 300.000- 5- Güvenli Yapılaşmanın Gelişimini Sağlamak İçin Yapı Kontrol ve Yıkım Uygulamaları 200.000- 6- İlçemizde Ulaşım Planlama Çalışmalarının Yapılması 50.000- 7- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Kentsel Tasarım Projeleri, Peyzaj Projeleri Hazırlanması ve Uygulaması 200.000- 2014 Yılı Toplamı 3.980.000- 2015 YILI Yapılacak İşler ve Öncelikleri 2015 Yılı Bedeli (TL) Yatırım Planı 1- Cadde ile Sokak Düzenlemeleri ve Onarımları 6.000.000- 2- Yağmur Suyu Drenaj Hatları Yapılması 1.000.000- 3- Park(Yeşil), Otopark, Çocuk Alanlarının Düzenlenmesi 2.500.000- 4- Sosyal ve Kültürel Tesis Yapılması 2.000.000- 5- Kent Aydınlatma Sistemi 1.000.000- İmar Uygulamaları 1- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde 18. Madde Uygulaması Yapılması 200.000- 2- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Planlamaya Esas Jeolojik Etüt Yapılması 30.000- 3- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Halihazır Harita Yapılması 400.000- 4- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Kamulaştırma Yapılması 300.000- 5- Güvenli Yapılaşmanın Gelişimini Sağlamak İçin Yapı Kontrol ve Yıkım Uygulamaları 200.000- 6- İlçemizde Ulaşım Planlama Çalışmalarının Yapılması 50.000- 7- İlçemizin Çeşitli Bölgelerinde Kentsel Tasarım Projeleri, Peyzaj Projeleri Hazırlanması ve Uygulaması 200.000- 2015 Yılı Toplamı 13.880.000- X- a) Belediyemizin 2015 mali yılı bütçe kararnamesinin kabulüne ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. b) 2015 mali yılı bütçesinin gider ve gelirin birbirine denk olarak 120.757.000,00-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. c) İzlenen iki yıldan 2016 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 132.832.700,00-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. d) İzlenen iki yıldan 2017 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 146.115.970,00-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. XI- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, Belediye Meclisimizin 2014 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantısının 04.11.2014 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.