MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 2013 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı, 1. Birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 01.10.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 01.10.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyesi Zehra YÜZAK’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 01.10.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Meclis Üyesi Hasan GÖKMEN’in mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 01.10.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IV- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi (1) bendi gereği; a) Genel İdari Hizmetler Sınıfında boş bulunan 1 adet 3. Derecelik Bilgisayar İşletmeni kadrosunun, 9. derecelik Memur kadrosu olarak değiştirilmesine ve Belediyemize ait memur kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun geçici 41. maddesi (b) fıkrası gereği, Belediyemiz norm kadro cetvelinde, boş bulunan kadrolarda çalışan tam zamanlı sözleşmeli personelin memur atamaları yapılacağından, 12 personelden 2’sinin atamalarının yapılabilmesi için; 1- Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 1 adet 5. derecelik Tekniker kadrosunun, 1 adet 7. derecelik Tekniker kadrosu olarak değiştirilmesine, 2- Teknik Hizmetler Sınıfında boş bulunan 1 adet 5. derecelik Ekonomist kadrosunun, 1 adet 7. derecelik Ekonomist kadrosu olarak değiştirilmesine ve Belediyemize ait memur kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemize ait pazaryeri 1. katta bulunan 11 no’lu dersliğin Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi’ne, elektrik ve yönetim giderleri kendilerine ait olmak üzere 5 yıl süre ile tahsis edilmesine ve tahsis bedelinin yıllık 1.000-TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve eki Belediye Meclisinde görüşülerek; Beldibi Belediyesinin ’01.03.2013 tarih ve 7 nolu Meclis kararıyla Beldibi Belediyesi Kurs Merkezi haline getirilen ve halen tadilat ve düzenlene çalışmaları devam eden eski kahvehane binasının mevcut haliyle 2013-2014 Eğitim öğretim yılında kullanılmak üzere ve yapılacak bir protokolle Beldibinde eğitim veren İmam Hatip Ortaokulu derslik ihtiyacının giderilmesi için, Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü’ne geçici olarak (1 Temmuz 2014 tarihine kadar) tahsis edilmesinde kamu yararı görüldüğünden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15(h) ve 18(e) maddelerine göre tahsis edilmesi’ hakkındaki 02.09.2013 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1. maddesi 2. bendi ve geçici 2. maddesi 7. bendi kapsamında Belediye Meclisimizde değerlendirilmiş olup, söz konusu tahsisi talep edilen yapının Tapuda tescilli bir yapı olup olmadığı, varsa statik projesi ve bu doğrultuda hazırlanan performans raporu ve depreme dayanıklılık analizlerinin yapılıp yapılmadığı ile ilgili soruların Beldibi Belediyesi’ne sorulmasından sonra, konunun tekrar Belediye Meclisinde değerlendirilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyesi Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VII- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemizin 2013 mali yılı bütçesine Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesine gereği; Aşağıdaki belirtildiği şekilde Bina Vergisi için 67.000,00-TL, Arsa Vergisi için 33.000,00-TL, İlan Reklam Vergisi 154.000,00-TL, Diğer Hizmet Geliri (Tonoz Bağlama) için 598.000,00-TL, Diğer Taşınmaz Kira Geliri için 673.000,00-TL, Para Cezalar (İmar Para Cezası) gelirleri için 2.452.000,00-TL ek ödenek açılmasına, bu gelir kalemlerine karşılık gider bütçesine aşağıda ödenek kodu ve ödenek adı yazılan tertiplere toplam 3.977.000,00-TL ek ödenek verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Ali Murat AKIN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. ÖDENEK KODU ÖDENEK ADI EK ÖDENEK TUTARI 464811020111005032303 Elektrik alımları (Özel kalem) 400.000,00-TL 464811310610005035104 Hizmet Alımları (Fen İşleri) 477.000,00-TL 464811310610005035503 İş Makinası Kiralanması (Fen İşleri) 200.000,00-TL 464811310610005035990 Diğer Hizmet Alımları (Fen İşleri) 200.000,00-TL 464811310610005065707 Yol Yapım Gideri (Fen İşleri) 2.000.000,00-TL 464811380510005035104 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik İşleri) 500.000,00-TL 464811400311005035104 Hizmet Alımları (Zabıta) 200.000,00-TL 800 01 02 09 51 Bina Vergisi 67.000,00-TL 800 01 02 09 52 Arsa Vergisi 33.000,00-TL 800 01 03 09 53 İlan Reklam Vergisi 154.000,00-TL 800 03 01 02 99 Diğer Hizmet Geliri (Tonoz Bağlama) 598.000,00-TL 800 03 06 01 99 Diğer Taşınmaz Kira Geliri 673.000,00-TL 800 05 03 02 99 Para Cezalar (İmar Para Cezası) 2.452.000,00-TL VIII- Fen İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; Tahsisi talep edilen Tapuda Tepe Mahallesi, ada 51, parsel 51, ada 81, parsel 53’de kayıtlı parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve yürürlükte bulunan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kullanım Kararı kapsamında incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2013 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IX- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Marmaris 2. İcra Dairesi 25.08.2013 tarih ve 2010/3435 esas nolu dosyasına ilişkin yazısında, dosya alacaklısı Zehra TAVACI lehine borçlu Hisarönü Köy Tüzel kişiliği adına kayıtlı Hisarönü Köyü, Kocakür Mevkii, 163 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza 05.01.2013 tarih ve 16 yevmiye numarası ile haciz konulmış olup, taşınmaza ilişkin satış öncesi hazırlıkların tamamlanarak, alacaklı vekilince 13.02.2013 tarihinde satış talebinde bulunulduğundan, 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına dair 6360 sayılı Kanun kapsamında 31.03.2014 tarihi itibariyle Marmaris Belediyesi’ne bağlanacak olan Hisarönü Köy Muhtarlığına ait taşınmazın satışının durdurulması için, Marmaris 2. İcra Müdürlüğü’ne 2010/3435 esas nolu dosya içeriği borcun ödenmesine, (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27. maddesi gereği Belediye Meclis Üyesi ve dosya alacaklısı Zehra TAVACI’nın oturumu terk etmesi sonrası) işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. X- 2013 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin, 05.11.2013 Salı günü, saat 14.00’te Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.