MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI TEMMUZ AYI 2. BİRLEŞİM TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 2013 Yılı Temmuz ayı, 7. Olağan Toplantı, 2. Birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 08.07.2013 Pazartesi günü, saat 16.00’da Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis Üyesi Nadir KOYUNBAKAN’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 08.07.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Temmuz ayı, 7. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyesi Mehmet TOKGÖZ’ün mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 08.07.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Temmuz ayı, 7. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.06.2013 tarih ve 3810 sayılı müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; IV- a) 05.07.2013 tarihli İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda; Turunç Belediyesi’nin 1/1000 Uygulama İmar Planındaki plan notu değişikliği ile ilgili alınan 05.06.2013 tarih ve 22 sayılı Meclis Kararının incelenmesi neticesinde, bahse konu Belediye Meclis Kararı eki plan notu değişikliğinde herhangi bir plan müellifinin imzasının bulunmaması, plan notu değişikliğine ilişkin herhangi bir gerekçe ve açıklama raporunun bulunmaması ve 'Topografyadan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle birden fazla bodrum kat yapılması halinde' tanımında kaç adet bodrum kat yapılabileceğine ait herhangi bir açık hüküm bulunmaması ve tüm bu sebepler ile Plan Yapımına Ait Esaslara İlişkin Yönetmelik Kapsamında bu plan notu değişikliğinin uygun olmadığı tespit edildiğinden; Turunç Belediyesi’nin 05.06.2013 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis Kararının 6360 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin 2. fıkrası gereği onaylanabilmesi için yukarıda bahsi geçen eksikliklerin tamamlanmasını müteakip konunun tekrar İmar Komisyonunda görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. b) Turunç Belediyesi’nin 1/1000 Uygulama İmar Planındaki pafta 3, parsel 191’de kayıtlı taşınmaza ait plan değişikliğine ilişkin alınan 05.06.2013 tarih ve 23 sayılı Belediye Meclis Kararının 6360 sayılı Yasanın geçici 1. maddesinin 2. fıkrası gereği onaylanmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Ali Murat AKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. V- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.06.2013 tarih ve 3811 sayılı müzekkeresi 05.07.2013 tarihli İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek; Mülkiyeti İçmeler Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan Tapuda pafta O20A25B1A, ada 154, parsel 7’de kayıtlı 541.00 m2lik taşınmazın cami yapılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı’na tahsisi ile ilgili alınan İçmeler Belediyesi’nin 03.06.2013 tarih ve 51 sayılı Kararında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler Başlıklı 75. maddesi (d) bendine göre tahsis süresi belirtilmediğinden İçmeler Belediyesi’ne ait 03.06.2013 tarih ve 51 sayılı Belediye Meclis Kararının onaylanması mümkün olmayıp, sözkonusu kararda tahsis süresinin belirtilmesine müteakip konunun tekrar İmar Komisyonunda görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 24.06.2013 tarih ve 3812 sayılı müzekkeresi 05.07.2013 tarihli İmar Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek; 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi, (a) fıkrası, 3. bendi gereği İlçemiz Kemeraltı Mahallesi 70. Sokak içerisinde kalan Tapunun pafta 14, ada 86, parsel 313’de kayıtlı 80.00 m2lik taşınmaz 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında yol kullanım kararı getirilmiş alanda kaldığından, 80 m2lik taşınmazın takas veya kamulaştırma yolu ile kamuya kazandırılmasına, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereği Belediye Encümeni tarafından yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 26.06.2013 tarih ve 3813 sayılı müzekkeresi 05.07.2013 tarihli İmar Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek; 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi, (a) fıkrası, 3. bendi gereği İlçemiz Kemeraltı Mahallesi Çıldır Mevkii pafta 2, ada 192, parsel 172’de kayıtlı taşınmazın 202,80 m2lik kısmı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında yol kullanım kararı getirilmiş alanda kaldığından, taşınmazın 202.80 m2lik kısmının takas veya kamulaştırma yolu ile kamuya kazandırılmasına, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereği Belediye Encümeni tarafından yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VIII- 2013 yılı Eylül ayı 8. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin, 03.09.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.