MARMARİS BELEDİYE MECLİSİ´NİN ARALIK AYI 11. OLAĞAN TOPLANTISI 1. OTURUM 1. BİRLEŞİM

Belediye Meclisi 2012 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 1. oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 04.12.2012 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

I-    Belediye Meclisimizin 2012 yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, 2. birleşimine ait 20.11.2012 tarihli Meclis toplantı tutanak özetlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

II-Belediye Meclis Üyesi Mehmet TOKGÖZ’ün Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 04.12.2012 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

III-                      Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR’ın "İlçemiz Tepe Mahallesi, tapuda pafta 20, ada 80, parsel 18 de kayıtlı taşınmaza yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama imar Planına göre şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait pafta 20, ada 80, parsel 45 de kayıtlı 28.24 m2’lik taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddesine göre satışı konusunun önerge ile Meclis gündemine alınması" hakkındaki 04.12.2012 tarihli yazılı teklifi için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

IV-    Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR’ın "İlçemiz Kemeraltı Mahallesi tapuda pafta 2, ada 288, parsel 177 de kayıtlı taşınmaza, yürürlükte olan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait pafta 02016a1b, ada 288, parsel 680 de kayıtlı 13.37 m2lik taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddesine göre satışı konusunun önerge ile Meclis gündemine alınması" hakkındaki 04.12.2012 tarihli yazılı teklifi için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR’ın ret oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

V-       Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR’ın "İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapuda pafta 2, ada 288, parsel 178 de kayıtlı taşınmaza yürürlükte olan 1/1000 ölçekIi Revizyon Uygulama imar Planına göre şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait pafta 02016a1b, ada 288, parsel 679 da kayıtlı 17.83 m2’lik taşınmazın 3194 sayılı imar Kanununun 17. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 34/g maddesine göre satışı konusunun önerge ile Meclis gündemine alınması" hakkındaki 04.12.2012 tarihli yazılı teklifi için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına (Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın ret oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

VI-    D-10 grubunda yer alan Belediyemize 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince memurlara ait kadroda toplam 152 adet norm kadro verilmiş ve Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarih ve 9 sayılı kararı ile Belediyemizin norm kadrosu belirlenmiştir.

İçişleri Bakanlığınca 20.06.2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin, Birinci Fıkrasının, (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında 2007/1 nolu Tebliğin 11. maddesine göre sözleşmeli personel olmayı kabul etmeyip geçici işçi statüsünde çalışmaya devam etmek isteyen 2 işçi (elektrikçi) ile aynı yönetmeliğin 14. maddesine göre 01.01.2012 tarihinden sonra bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmeyecek şekilde alınmış olan 4 adet işçi ve bundan sonra mevsimlik işler ile kampanya işlerinde yine en fazla 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere alınacak geçici işçiler için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin "12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik) birinci fıkrası olan "Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir" hükmü gereğince geçici işçi pozisyonlarımızın 2013 yılı için;

152 adet memur norm kadromuzun %20’ni geçmeyecek şekilde hesaplanması neticesinde 30 sayısı bulunmuş ve bu 30 sayısı da tam yıl esasına göre de hesaplanarak 30x12=360 adam/ay sayısına göre belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VII-                    İçişleri Bakanlığınca 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle idare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başlığını taşıyan 11.  maddesinin (1) bendinde "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayılı cetvel ve dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur" denilmektedir. Belirtilen bu maddeler hükmüne göre;

T.H. sınıfında boş bulunan 1 adet 1. derecelik Mühendis kadrosunun 5. derecelik Mimar kadrosu olarak değişiklik yapılmasına, 

Yukarıda belirlenen Belediyemize ait memur kadrosu ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi.

VIII- İlay Turizm Tic.İth.İhr.San. ve İnş.Ltd.Şti.’nin şirketlerine ait 48 SL 335 plakalı, New Holland Marka, ISMN844LDTT50A101120 motor no’lu HFT063161 şase numaralı traktörlerini Belediyemize şartsız olarak bağış yapma isteminin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda  oy birliği ile karar verildi.

IX-    Mehmet Fatih TEKİN ve Recep TEKİN’in “İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun 20 pafta, 80 ada, 18 nolu parselleriyle şuyulu bulunan tapunun 80 ada, 45 nolu mülkiyeti Belediyemize ait 28.24 m²’lik taşınmazımızın taraflarına satışı için bu satış işleminin aralık ayı meclis gündemine alınması" hakkındaki 03.12.2012 tarih ve 7240 evrak kayıt nolu başvurularının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra 2012 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

X-      Erdoğan ÖZMEN’in “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 177 noda kayıtlı taşınmazına şuyulu bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 680 de kayıtlı 13.37 m2.’lik taşınmazı, şuyunun giderilmesi amacıyla satın alma" talebi hakkındaki 03.12.2012 tarih ve 7249 evrak kayıt nolu başvurusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra 2012 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

XI-    Saime ÖZTAN’ın “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 178 de kayıtlı taşınmazına şuyulu bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 679 da kayıtlı 17.83 m2.’lik taşınmazı şuyunun giderilmesi amacıyla satın alma" talebi hakkındaki 03.12.2012 tarih ve 7248 evrak kayıt nolu başvurusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra 2012 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 

 

XII-          Gündemde bulunupta incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen;

1-  Mehmet Fatih TEKİN ve Recep TEKİN’in “İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun 20 pafta, 80 ada, 18 nolu parselleriyle şuyulu bulunan tapunun 80 ada, 45 nolu mülkiyeti Belediyemize ait 28.24 m²’lik taşınmazımızın taraflarına satışı için bu satış işleminin aralık ayı meclis gündemine alınması talebleri,

2-  Erdoğan ÖZMEN’in “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 177 noda kayıtlı taşınmazına şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 680 de kayıtlı 13.37 m2.’lik taşınmazı, şuyunun giderilmesi amacıyla satın alma talebi,

3-  Saime ÖZTAN’ın “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 178 de kayıtlı taşınmazına şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 679 da kayıtlı 17.83 m2.’lik taşınmazı, şuyunun giderilmesi amacıyla satın alma talebinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşmek üzere 2012 yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunun 04.12.2012 Salı günü, saat 14.45’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.