2012 YILI EKİM AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETİ

I-    Belediyemiz sınırları içerisindeki yerleşme bölgelerinin Belediye Meclisine gerekli görüldüğü takdirde gruplara ayrılması ve bu gruplara göre bir otopark için ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili;

“a)- 01.07.1993 tarih ve 21642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliği ile yine 29.09.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4/f maddesi ve 26.04.2006 tarih ve 26150 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4. maddesinin (a) fıkrası gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacı ile ilçemizde sanayi türü yapılar, ticari türü yapılar ve mesken türü yapılar dikkate alınmak suretiyle ve Belediyemiz sınırları içerisindeki yerleşme bölgelerinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda emlak arsa rayiç bedelleri göz önüne alınarak 32 sayfadan oluşan ekli listede belirtildiği şekilde 6 gruba (bölgeye) ayrılmasına,

b)- Bu gruplara göre 2010 yılı için alınacak 1 araçlık birim otopark bedelinin 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Otopark Bedelinin tahakkuk ve Tahsili konu başlıklı 4. maddesi gereğince Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine, 

1. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %100,

2. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %90,

3. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %80

4. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %70

5. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %60

6. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %50 şeklinde Belediye Meclisimizce 14.09.2010 tarihinde ve 87 sayılı karar alınmıştı.

Ancak; birim otopark bedelinin belirlenmesine dair, Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğe uygun işlem yapılmış ancak sehven otopark yapı payı birim bedeli net olarak 14.09.2010 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclis kararında belirtilmemesi ve ayrıca Marmaris Belediyesi 2009 yılı mali tablolarının Sayıştay Başkanlığı tarafından incelenmesi neticesinde de; otopark uygulama yönetmeliği ile getirilen usul ve esaslara otopark yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1993 yılı ve 2009 yılları arasında uygun hareket edilmediği Belediyemize bildirilmesi nedeniyle tüm bu sebepler göz önünde bulundurularak incelenmek ve görüşülmek üzere İmar ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2005 - 2009 yılları arasında geriye dönük yapı ruhsat sahiplerinden tahakkuk yapılabilmesi için birim otopark bedelinin belirlenmesi ve yine 2010 - 2011 - 2012 yıllarının birim otopark bedellerinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Bütçe Komisyonunun ortaklaşa hazırladıkları İmar ve Bütçe Komisyonu Raporunun Meclisimizce görüşülmesi sonucunda:

 01.07.1993 tarih ve 21624 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği ile 29.09.1993 tarih ve 21713 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4/f maddesi (Değişik bent: 02/09/1999 - 23804 sayılı R.G. Yön/2. md.) Meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan parseller, arazinin jeolojik ve topografik yapısı, giriş-çıkış, trafik emniyeti sağlanamaması gibi imar planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler, belediye meclis veya il idare kurulu kararı ile belirlenir.) denildiğinden;  

Yine, 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Otopark Yönetmeliği hakkında genel tebliğde değişiklik yapılmasında dair tebliğin 4.maddesi (a) bendinde (3030 sayılı Kanun’a tabi belediyeler de dahil tüm belediyelerdeki meskun alanlarda imar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belirlenen minimum parsel genişlik ve derinliklerini sağlamakla birlikte Otopark ihtiyacı tamamen veya kısmen parselinde veya bodrum veya zemin katında karşılanamayan parsellerde) denildiğinden;

Ayrıca; Sayıştay Başkanlığı inceleme raporunda da belirtilen otopark Uygulama Yönetmeliği ile getirilen usul ve esaslara 1993 yılından incelemenin yapıldığı 2009 yılına kadar uygun hareket edilmediği ve yapı ruhsatı sahiplerinden geriye dönük tahakkuk yapılabilmesi için 2005-2009 yılları arası birim otopark yapı payı bedelinin belirlenmesi ve yine 2010-2011-2012 yılları birim otopark yapı bedellerinin net olarak Meclis kararında belirlenmesi için;

26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğin 4. maddesinin (b) bendinde belirtilen Birim Otopark Yapı Payı; yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatlar esas alınarak hesaplanan bedel sonucu birim otopark yapı payı bedelinin 2005-2006-2007-2008-2009 yıllarında bu hesaplama sonucu bulunan 900,00-TL. olarak belirlenmesine, yine 2010-2011-2012 yılları içinde birim otopark yapı payı bedelinin 900,00-TL.olarak belirlenmesine, birim otopark arsa paylarının ise 2005-2006-2007-2008- 2009-2010-2011-2012 yılları için 14.09.2010 tarih ve 87 sayılı Belediye Meclis Kararımız ve İmar Komisyonu Raporu ekinde belirtilen Emlak Arsa Rayiç bedelleri listeleri doğrultusunda" oy çokluğu ile alınan İmar ve Bütçe Komisyonunun Raporu doğrultusunda kabulü için işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

II- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2012 yılı, Kasım ayı, 10. Olağan toplantısının 06.11.2012 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.