2011 Yılı Aralık Ayı, 11. Olağan Toplantı 1.Birleşim

Belediye Meclisi 2011 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, birinci birleşim, birinci oturumunu yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 06.12.2011 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-   Belediye Meclisimizin 2011 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, ikinci birleşimine ait 21.11.2011 tarihli Meclis toplantı tutanak özetlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclis üyeleri Muzaffer ÖZLÜ, Mehmet TOKGÖZ, Yusuf ERDEN, Nadir KOYUNBAKAN’ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 06.12.2011 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- İçişleri Bakanlığınca 20.06.2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun 1’inci Maddesinin, Birinci Fıkrasının, (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında 2007/1 nolu Tebliğin 11. maddesine göre sözleşmeli personel olmayı kabul etmeyip geçici işçi statüsünde çalışmaya devam etmek isteyen 2 işçi (elektrikçi) ile aynı yönetmeliğin 14. maddesine göre 01.01.2011 tarihinden sonra bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmeyecek şekilde alınmış olan 4 adet işçi ile bundan sonra mevsimlik işler ile kampanya işlerinde yine en fazla 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere alınacak geçici işçiler için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin "12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik) birinci fıkrası olan "Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir" hükmü gereğince geçici işçi pozisyonlarımızın 2012 yılı için;
130 adet memur norm kadromuzun %20’ni geçmeyecek şekilde hesaplanması neticesinde 26 sayısı bulunmuş ve bu 26 sayısı da tam yıl esasına göre de hesaplanarak 26x12=312 adam/ay sayısına göre belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV- Belediyemizin 31.05.2010-11.07.2011 dönemi Genel İş ve Yürütümünü denetleyen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin düzenlemiş olduğu 11.07.2011 tarih ve M.G.3/27-H.Y.44/26 sayılı Teftiş Raporunun 43. maddesindeki tavsiyesi üzerine Marmaris Belediyesi Aday Memur Yetiştirilmesine Dair Yönetmeliğin hazırlanması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükmü gereğince;
1- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere üç kişiden oluşan İhtisas Komisyonu oluşturulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,                              
2- İhtisas Komisyonun; Belediye Meclis Üyeleri Halil GÖKOVALI, İsmet Kamil ÖNER, Baki KOL’dan oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın cekimser oy kullanmasına karşın) oy birliği ile karar verildi.
V- Belediyemiz ve Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın adresleri, yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri ile yanan ve yıkılan yapılar formu Ulusal Adres Veri Tabanı Adres Kayıt Sistemi üzerinden verilmektedir. Söz konusu hizmetlerin mücavir alan sınırlarımız içerisindeki bölgelerimizde ikamet eden ve taşınmaz mal sahibi olan vatandaşlarımız için de verilebilmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından,
 
1-    Belediye Meclis kararı,
2-  3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 45.maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın onay yazısı,
3-   Mücavir alan yetkilendirme talep formu istenmektedir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 11.08.2008 tarih ve B.09.0.TAU.0.18.D1-481031201.1175/580-6924 sayılı yazıları ekinde alınan 12.10.1992 tarih bakanlık onaylı ölçeksiz onay paftası örneğinde de belirtildiği üzere Osmaniye Köyü Kumlubük Mevkii Belediyemiz mücavir alan sınırları olup ancak belediyemiz mücavir alanları sınırında olduğuna dair Belediye Meclis kararı ile ilgili evraklar ilçemizde 1992 yılında meydana gelen sel felaketi nedeniyle zayi olduğundan istenilen belgeler belediyemiz arşivinde bulunmamaktadır. Bu sebeple bahse konu belge Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne iletilemediğinden, anılan kurum tarafından Belediyemize, Osmaniye Köyü Kumlubük Mevkii için Adres Kayıt Sistemi numarataj işleri, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve yanan yıkılan yapılar formu konularında yetki tanımlaması yapılamamaktadır. Söz konusu hizmetlerin alınabilmesi için Osmaniye Köyü Kumlubük Mevkii’nin Belediyemiz mücavir alan sınırlarımızda olduğunun Belediye Meclisimizce teyit edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hizmetleri alabilmemiz ve ayrıca Osmaniye Köyü Kumlubük Mevkii ile ilgili bundan böyle istenebilecek yerlerde kullanılmak üzere, İlçemiz Osmaniye Köyü Kumlubük Mevkii’nin Belediyemiz mücavir alan sınırlarımızda olduğunun teyit edilmesine (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
VI- Anadolu Ajansına Belediyemize ait Bedesten İş Merkezinin üst katında bulunan 12 numaralı dükkânın bedeli karşılığında tahsisine ve bu konudaki kira bedeli, vb. şartların belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
VII- Belediyemiz 2011 yılı bütçesinden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre aşağıdaki şekilde kullanılmayacağı anlaşılan gider tertiplerinden ödenek aktarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
 
1) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜDEN TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARIM
Ödenek Kodu                            Ödenek Adı                                Eklenen (TL)     Eksilen (TL)
46481138 05100 05 035104          Müteahhitlik Hizmetleri               300.000,00                -           
46481132 01120 05 058951          Zamlar ve Tazminatlar                         -                     300.000,00
 
2) ÖZEL KALEM HİZMETLERİNDEN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARIM
Ödenek Kodu                        Ödenek Adı                                     Eklenen (TL)     Eksilen (TL)
46481131 06100 05 065707 Yol Yapım Giderleri                             375.000,00               -  
46481102 01110 05 036101 Temsil Ağırlama                                             -                 100.000,00
46481102 01110 05 034301 Vergi Ödemeleri                                             -                 250.000,00
46481102 10990 05 032101 Kırtasiye Alımları                                             -                     5.000,00
46481102 10990 05 032301 Yakacak Alımları                                            -                   15.000,00
46481102 10990 05 032401 Yiyecek Alımları                                            -                     5.000,00
  
3) MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARIM
Ödenek Kodu                       Ödenek Adı                                     Eklenen (TL)     Eksilen (TL)
46481131 06100 05 065707    Yol Yapım Giderleri                           120.000,00               -  
46481132 01120 05 032501     Giyecek alımları                                         -                   25.000,00
46481132 01120 05 039101     Kamu Personeli Tedavi                              -                   10.000,00
46481132 01120 05 039201     Kamu Personeli İlaç                                   -                     5.000,00
46481132 01120 05 051205     Sosyal Güvenlik Kurumuna                       -                   80.000,00
 
4) İTFAİYE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARIM
Ödenek Kodu                       Ödenek Adı                                     Eklenen (TL)     Eksilen (TL)
46481131 06100 05 065707    Yol Yapım Giderleri                           120.000,00               -  
46481133 03200 05 061401    Kara Taşıt Alımları                                       -                120.000,00
 
5) VETERİNERLİK HİZMETLERİNDEN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AKTARIM
Ödenek Kodu                       Ödenek Adı                                     Eklenen (TL)     Eksilen (TL)
46481131 06100 05 065707    Yol Yapım Giderleri                           25.000,00                 -   
46481139 07990 05 032303    Elektrik Alımları                                           -                   15.000,00
46481139 07990 05 032990    Diğer Tük.Mal.Malzeme Alımı                                     10.000,00         
 
VIII- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18. ve 23. maddeleri gereğince Evsel Katı Atık hizmetleri için Belediyemizce alınacak ücret tarifesinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte ileri tarihte düzenlenecek olan meclis toplantısında Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IX- Fen İşleri Müdür Vekili Aslı TANÜLKÜ’nün “İlçemiz Tepe Mahallesi, Kızılcaburun Mevkii, tapunun pafta, 320 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti İsmail KARGIN’a ait, imar planında oyun alanı olan arsadaki 221/1506 (221.00 m2) hissesi ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Tepe Mahallesi, 331 ada, 1 parselde kayıtlı 56/1657 (56.00 m²) hissenin trampa edilmesi” hakkındaki 28.11.2011 tarihli müzekkeresi ile eklerinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra Aralık ayı 11. Olağan Meclis Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
X- Gündemde bulunupta incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Tepe Mahallesi, Kızılcaburun Mevkii, tapunun pafta, 320 ada, 1 parselde kayıtlı mülkiyeti İsmail KARGIN’a ait, imar planında oyun alanı olan arsadaki 221/1506 (221.00 m2) hissesi ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Tepe Mahallesi, 331 ada, 1 parselde kayıtlı 56/1657 (56.00 m²) hissenin trampa edilmesi” ile ilgili konunun İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşmek üzere 2011 yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunun 06.12.2011 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.