2011 Yılı Kasım Ayı, 10. Olağan Toplantı

 
Belediye Meclisi 2011 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, birinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 01.11.2011 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-    Belediye Meclisimizin 2011 yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantısına ait 04.10.2011 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II- 2012 yılı içerisinde uygulanacak olan Belediyemize ait tarifelerin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2011 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile Belediyemiz zabıta ve itfaiye personeline verilecek fazla mesai ücretinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2011 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
 IV- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2011 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- Belediyemize ait 2012 yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2013 ve 2014 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçelerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2011 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII- Marmaris Belediyesi Yat Limanı Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliğine göre güncellenmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükmü gereğince;
1- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonu oluşturulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,                               
2- İhtisas Komisyonun; Belediye Meclis Üyeleri İsmet Kamil ÖNER, Arzu GİRGİNÇ, Mehmet TOKGÖZ, Muzaffer ÖZLÜ, Baki KOL’dan oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR ve Zehra TAVACI’nın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi.
VIII- İçişleri Bakanlığınca 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalle idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "kadro değişikliği" başlığını taşıyan 11. maddesinin (1) bendinde "boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş Kadro değişikliklerinde (II) sayılı cetvel ve dolu kadro değişikliklerinde (III) sayılı cetvel eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçeleri ile birlikte Meclise sunulur" denilmektedir. Belirtilen bu maddeler hükmüne göre;
G.İ.H. sınıfında boş bulunan 1 adet 8. derecelik Ayniyat Saymanı kadrosunun 5. derecelik Memur kadrosu olarak değişiklik yapılmasına, 
Yukarıda belirlenen Belediyemize ait memur kadrosu ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR’ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi.
IX- Gündemde bulunupta incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen;
1- Tarifeler,
2- Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla mesai ücreti,
3- Aceze yardım aylığı,
4- Belediyemizin 2010 yılı ile izleyen iki yılın gelir ve gider bütçeleri konularının Bütçe Komisyonu Raporları ile birlikte görüşülmek üzere 2011 yılı Kasım ayı 10. Olağan Toplantı 2. birleşiminin 21.11.2011 Pazartesi günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.