2010 YILI ARALIK AYI 11. OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2010 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere 07.12.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-     Belediye Meclisimizin 2010 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşimine ait 07.12.2010 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II- İçişleri Bakanlığınca 20.06.2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5620 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin, Birinci Fıkrasının, (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında 2007/1 nolu Tebliğin 11. maddesine göre sözleşmeli personel olmayı kabul etmeyip geçici işçi statüsünde çalışmaya devam etmek isteyen 2 işçi (elektrikçi) ile aynı yönetmeliğin 14. maddesine göre 01.01.2010 tarihinden sonra bir mali yılda 5 ay 29 günü geçmeyecek şekilde alınmış olan 4 adet işçi ile bundan sonra mevsimlik işler ile kampanya işlerinde yine en fazla 5 ay 29 gün süre ile çalıştırılmak üzere alınacak geçici işçiler için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinin "12.01.2008 tarih ve 26754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesi ile değişik) birinci fıkrası olan "Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının %20’sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir" hükmü gereğince geçici işçi pozisyonlarımızın 2011 yılı için;
 
130 adet memur norm kadromuzun %20’ni geçmeyecek şekilde hesaplanması neticesinde 26 sayısı bulunmuş ve bu 26 sayısı da tam yıl esasına göre de hesaplanarak 26x12=312 adam/ay sayısına göre belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III-  İlçemiz Osmaniye Köyü, Kumlubük mevkii, tapunun pafta 2, parsel 109-110-111-112- 113-114-115-116-117 ve 118 noda kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede mevzii imar planı plan notlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılması işinin 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV-  Safgül Turizm Tic.A.Ş.’nin İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Dergahcivarı Mevkii, tapunun pafta 7, ada 185, parsel 24 noda kayıtlı taşınmazlarına şuyulu bulunan ve Belediyemiz Tüzel kişiliği adına kayıtlı tapunun pafta 7, ada 185, parsel 624 noda kayıtlı 141.43 m2.lik taşınmaz ile şirketleri adına kayıtlı bulunan İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 17, ada 131, parsel 122 noda kayıtlı 157.00 m2.lik taşınmazlarının takas (trampa) yapılması hakkındaki isteminin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V-  Gündemde bulunupta incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen;
1- İlçemiz Osmaniye Köyü, Kumlubük mevkii, tapunun pafta 2, parsel 109-110-111-112- 113-114-115-116-117 ve 118 noda kayıtlı taşınmazların bulunduğu bölgede mevzii imar planı plan notlarına göre 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılması işinin 5 yıllık imar programına ek program olarak alınması konusu,
2- Safgül Turizm Tic.A.Ş.’nin İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Dergahcivarı Mevkii, tapunun pafta 7, ada 185, parsel 24 noda kayıtlı taşınmazlarına şuyulu bulunan ve Belediyemiz Tüzel kişiliği adına kayıtlı tapunun pafta 7, ada 185, parsel 624 noda kayıtlı 141.43 m2.lik taşınmaz ile şirketleri adına kayıtlı bulunan İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 17, ada 131, parsel 122 noda kayıtlı 157.00 m2.lik taşınmazlarının takas (trampa) yapılması hakkındaki konunun İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşmek üzere 2010 yılı, Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunun 07.12.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.