2010 YILI KASIM AYI 10. OLAĞAN TOPLANTI BİRİNCİ BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2010 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, birinci birleşimini yapmak üzere 02.11.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-     Belediye Meclisimizin 2010 yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantısına ait 05.10.2010 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdulatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI’nın "07/05/2009 tarihinde yapılan Meclis Toplantısında alınan karar gereğince kumsal alanda işletmelere kullanılan şemsiye ve şezlong yerlerinin ecrimisil bedeli olarak 1 m2=20.00TL. olarak tarifelendirilmiştir.
Belediye Meclis Üyeleri olarak bu uygulamanın gayri yasal olduğunu düşünerek RED oyu kullandık. Oy çokluğu ile kabul edilen bu Meclis Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali ile ilgili olarak Muğla 1. İdare Mahkemesine dava açmıştık.
Gelişen süreçte bu dava ile ilgili olarak 26/08/2010 tarihinde yargı yapılan itirazı haklı bularak söz konusu tarifeyi iptal etmiştir.
Bu çerçevede;
A- Yargı kararı ile iptal edilen tarife ile ilgili 2009 yılında Belediyemizce herhangi bir tahsilât yapılmış mıdır?
B- Yapılmış ise bu tahsilâtların geri ödenmesi ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?
C- Söz konusu tarifeye dayanılarak 2010 yılında ecrimisil bedeli almak içinBelediyemizce herhangi bir girişimde bulunulmuş mudur?
Yazılı soru önergemizin gündeme alınarak Belediye Meclisimize bilgi verilmesini arz ederiz" içerikli 02.11.2010 tarihli yazılı önergesinin gündeme alınması için işaretle yapılan oylama sonucunda; Önergenin gündeme alınmamasına (Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR, Belediye Meclis Üyeleri Zehra YÜZAK, İsmet Kamil ÖNER, Hüseyin Gökhan UYSAL, Yusuf ERDEN, Hakkı Şevket BAYINDIR, Halil GÖKOVALI, Arzu GİRGİNÇ, Muzaffer ÖZLÜ, Mehmet TOKGÖZ’ün ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
III- 2011 yılı içerisinde uygulanacak olan Belediyemize ait tarifelerin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2010 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV- 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile Belediyemiz zabıta ve itfaiye personeline verilecek fazla mesai ücretinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2010 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2010 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- Belediyemize ait 2011 yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2012 ve 2013 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçelerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2010 yılı, Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 020-B-16-A-1-B, ada 408, parsel 3 noda kayıtlı taşınmazın 284/387 oranındaki hissedarı Mustafa Cem GÜLTEKİN’in Belediyemizin de hissedarı olduğu tapunun pafta 020-B-16-A-1-B, 408 ada, parsel 3 noda kayıtlı taşınmazın 103/387 kısmının tarafına satışı yapılması hakkındaki konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunca incelendikten sonra 2010 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VIII- Gündemde bulunupta incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen;
1- Tarifeler,
2- Zabıta ve İtfaiye personelinin fazla mesai ücreti,
3- Aceze yardım aylığı,
4- Belediyemizin 2010 yılı ile izleyen iki yılın gelir ve gider bütçeleri ile,
İmar Komisyonuna havale edilen;
1- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 020-B-16-A-1-B, ada 408, parsel 3 noda kayıtlı taşınmazın 284/387 oranındaki hissedarı Mustafa Cem GÜLTEKİN’in Belediyemizin de hissedarı olduğu tapunun pafta 020-B-16-A-1-B, 408 ada, parsel 3 noda kayıtlı taşınmazın 103/387 kısmının tarafına satışı yapılması ile ilgili konuların Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporları ile birlikte görüşülmek üzere 2010 yılı Kasım ayı 10. Olağan Toplantı 2. birleşiminin 08.11.2010 Pazartesi günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.