EYLÜL AYI 8 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2010 Yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı, ikinci birleşimini yapmak üzere 14.09.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-     Belediye Meclisimizin 2010 yılı Eylül ayı, 8. Olağan toplantı, birinci birleşimine ait 07.09.2010 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II- Armutalan Belediyesine ait 5 adet Denetimli Özel Halk Otobüsleri için Marmaris- Armutalan güzergâhı minibüs hattı yıllık ücretinin; "S.S. 51 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının Muğla Valiliği aleyhine E: 2009/1859 no ile Muğla İdare Mahkemesine açmış olduğu davanın halen devam etmekte olması nedeniyle söz konusu bu davada verilecek olan yargı kararından sonra Armutalan Belediyesine ait 5 adet Denetimli Özel Halk Otobüslerinin Marmaris- Armutalan güzergahı minibüs hattı yıllık ücretinin Belediye Meclisinde görüşülmesi" şeklindeki Bütçe komisyonu raporu doğrultusunda işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- 01.07.1993 tarih ve 21642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliği ile yine 29.09.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4/f maddesi ve 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4. maddesinin (a) bendi esas alınarak; Belediyemiz sınırları içerisindeki yerleşme bölgelerinde gerekli görüldüğü takdirde gruplara ayrılması ve belirlenen bu gruplara göre otopark ücret tarifesi İmar Komisyonu Raporu ve Bütçe Komisyonunun Raporu ile birlikte Belediye meclisimizde görüşülmüş ve değerlendirilmiş olup;
a)- 01.07.1993 tarih ve 21642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliği ile yine 29.09.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4/f maddesi ve 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4. maddesinin (a) fıkrası gereğince Belediyemiz sınırları içerisinde parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacı ile ilçemizde sanayi türü yapılar, ticari türü yapılar ve mesken türü yapılar dikkate alınmak suretiyle ve Belediyemiz sınırları içerisindeki yerleşme bölgelerinin İmar Komisyonu raporu doğrultusunda emlak arsa rayiç bedelleri göz önüne alınarak 32 sayfadan oluşan ekli listede belirtildiği şekilde 6 gruba (bölgeye) ayrılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
b)- Bu gruplara göre 2010 yılı için alınacak 1 araçlık birim otopark bedelinin 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin Otopark Bedelinin tahakkuk ve Tahsili konu başlıklı4. maddesi gereğince Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
1. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %100,
2. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %90,
3. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %80
4. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %70
5. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %60
6. grupta belirtilen bölgelerde 1 araçlık birim otopark bedelinin %50
IV- Belediyemiz 2010 yılı bütçesinden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 36. maddesine göre aşağıdaki şekilde kullanılmayacağı anlaşılan gider tertiplerinden ödenek aktarılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR ve Hasan GÖKMEN’in çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi.
 
A) DİNLENME ve SPORTİF HİZMETLERDEN ÖZEL KALEM HİZMETLERİNE AKTARIM
Ödenek Kodu                        Ödenek Adı                                              Eklenen (TL)     Eksilen (TL)
464811020111005011101     Temel Maaşlar                                       10.000,00                  -           
464811020111005011201     Zamlar ve Tazminatlar                         10.000,00                  -
464811020111005011401     Sosyal Haklar                                          2.000,00                  -
464811020111005012102     Sözleşmeli Personel Ücreti                 46.000,00                  -
464811020111005021601     Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri       10.000,00                  -
464811020111005022601     Sosyal Güvenlik Prim Ödemeleri       15.000,00                  -
464811020111005032103     Periyodik Yayın Alımları                        3.000,00                  -
464811020111005032302     Akaryakıt ve Yağ Alımları                     10.000,00                  -
464811020111005032501     Giyecek Alımları                                                  7.000,00                  -
464811020111005033101     Yurtiçi Geçici Görev Yollukları              2.000,00                  -
464811020111005035201     Posta ve Telgraf Gideri                                       1.000,00                  -
464811020111005035402                 Sigorta Gideri                                         10.000,00                  -
464811020111005037190     Dayanıklı Mal Malzeme Alımı             30.000,00                  -
464811020111005037302     Makine Teçhizat Bakım Onarım          8.000,00                  -
464811020111005038101     Büro Bakım Onarım Gideri                 10.000,00                  -             464811020111005061201     Büro Makineleri Alımları                       1.000,00                  -  
464811020111005061202     Bilgisayar Alımları                                   5.000,00                  -
464811020810005032301     Yakacak Alımları   .                                     -                    180.000,00
 
B) TEMİZLİK İŞLERİ HİZMETLERİNDEN ÖZEL KALEM HİZMETLERİNE AKTARIM
Ödenek Kodu                          Ödenek Adı                                Eklenen (TL)     Eksilen (TL)
464811020111005034204     Mahkeme Harç Giderleri          1.000.000,00                -
464811380510005035104     Müteahhit Hizmetleri .                        -                1.000.000,00
 
C) FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖZEL KALEM HİZMETLERİNE AKTARIM
Ödenek Kodu                           Ödenek Adı                               Eklenen (TL)    Eksilen (TL)
464811020111005034301                                  Vergi ve Benzeri Giderler          400.000,00                 -
464811310610005065201                                 İnşaat Malzemesi Giderleri                        -              100.000,00
464811310610005065790      Diğer Gayrimenkul Sermaye             -                100.000,00  
                                                Üretim Giderleri
464811310610005067201      İnşaat malzemesi Giderleri                -               100.000,00       464811310610005067790                                 Diğer Malların Onarım Giderleri        -            100.000,00           
 
V- Belediye Meclisimizin 2010 yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 05.10.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.