2008 Yılı Kasım Ayı 10. Olağan Toplantı. 1. Birleşim

Belediye Meclisi 2008 Yılı Kasım ayı 10. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 04.11.2008 Salı günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. I- Belediye Meclisimizin 2008 yılı Ekim ayı 9. Olağan toplantı birinci birleşimine ait 07.10.2008 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne (Belediye Meclis Üyesi Mehmet BAYSAL, Ethem KARGIN, Mustafa KARACAN ve Etem AY toplantıya katılmadığını belirterek oy kullanmamalarına karşın) işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis üyeleri Ercüment AYDIN, Ethem SAYAR ve Ünal UYGUNun Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 04.11.2008 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR'ın "Fen İşleri Müdürlüğünün 03.11.2008 gün ve 4618 sayılı müzekkeresinde belirtildiği üzere, Nabi KARABENLİ ve hissedarlarının -İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 4, ada 89, parsel 43 noda kayıtlı taşınmazlarına şuyulu bulunan Belediyemize ait İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 4, ada 89, parsel 111 noda bulunan 80.06 m2. lik taşınmazın taraflarına satışı hakkında istemlerinin- Belediye Meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi" şeklindeki 04.11.2008 tarihli yazılı teklifinin gündeme alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IV- 2009 yılı içerisinde uygulanacak olan Belediyemize ait tarifelerin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile Belediyemiz zabıta ve itfaiye personeline verilecek fazla mesai ücretinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- Belediyemize ait 2009 yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2010 ve 2011 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçelerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VIII- Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığının "esnaf ve sanatkârlar ile Marmaris Belediyesi personelinin çocuklarının güvenle barınabileceği ve okul öncesi eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için Belediyemizce uygun görülecek Belediyemize ait taşınmazın kreş yapılmak üzere odalarına tahsisi" hakkındaki istemlerinin İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IX- Başkan Muhammet Ali ACAR gündemin bu maddesindeki konunun kendisini ve ailesini ilgilendirdiğini belirterek meclis toplantı salonunu terk etmesi ve yerine Meclis Birinci Başkan Vekili Hakkı Şevket BAYINDIR'ın geçmesi sonrasında: İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 881 noda kayıtlı 55,57 m2., tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 882 noda kayıtlı 141,96 m2., tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 883 noda kayıtlı 1,75 m2., tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 884 noda kayıtlı 1,58 m2., tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 885 noda kayıtlı 12.85 m2., tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 886 noda kayıtlı 7,80 m2., tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 887 noda kayıtlı 3,54 m2. miktarındaki Belediyemize ait taşınmazların bitişiğinde ve şuyulu olduğu tapunun pafta 5/1, ada 195, parsel 554, tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 875, tapunun pafta 5/1, ada 243, parsel 454 nolu taşınmaz sahipleri Atika ACAR, Şennur ÜNLÜ ve Muhammet Ali ACAR'a satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyesi Kenan DEĞERTAŞ'ın çekimser oy kullanmasına karşın) oy birliği ile karar verildi. Bu karardan sonra Başkan Muhammet Ali ACAR toplantı salonuna girdi ve koltuğuna oturarak Meclise Başkanlık etmeye devam etti. X- İlçemiz Tepe Mahallesi, Köylü Pazarı, Tepe Mahallesi Muhtarlık binası yanında bulunan ve Marmaris Tüm Muhtarlar Derneğine tahsis edilen binanın tahsisinin kaldırılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XI- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 7, ada 185, parsel 24 noda kayıtlı taşınmazın üzerindeki otelin bitişiğinde bulunan kamuya ait, ekli krokide belirtilen ve satın alınmak istenen arazi, 1/1000 uygulama imar planına göre imar adası dışında yeşil alan olması nedeniyle, söz konusu arazinin Safgül Turizm Ticaret A.Ş.'ne satışının yapılamayacağına, ancak ilgli bakanlığın plan tadilatı onayı gerçekleştiği takdirde konunun tekrar meclis gündeminde değerlendirilebileceğine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Etem AY ve Kenan DEĞERTAŞ'ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi. XII- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 4, ada 89, parsel 111 noda kayıtlı bulunan 80,06 m2. miktarındaki Belediyemize ait taşınmazın, bitişiğinde ve şuyulu olduğu tapunun pafta 4, ada 89, parsel 43 noda kayıtlı taşınmaz sahipleri Nabi KARABENLİ ve İbrahim KARABENLİ'ye (aynı yerdeki 4 nolu parsel üzerinde yapılaşmanın plana göre tamamlanmış olması ve 43 nolu parselin de boş olması sebebiyle) 43 nolu parsel maliklerine satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XIII- Başkan Muhammet Ali ACAR gündemde bulunup da komisyonlara havale edilen konuların komisyon raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülmesi için Kasım ayı olağan toplantısına devam edilmek üzere 2. birleşimin 11.11.2008 Salı günü saat 14.00de Belediye Meclis toplantı Odasında yapılacağını üyelere bildirerek birleşimi kapadı. Başkan Meclis 1.Bşk.V. Kâtip Kâtip Muhammet Ali ACAR Hakkı Ş.BAYINDIR Zehra YÜZAK İsmet Kamil ÖNER