Ekim Ayı 9. Olağan Toplantı

Belediye Meclisi 2008 Yılı Ekim ayı 9. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 07.10.2008 Salı günü saat 15.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. I- Belediye Meclisimizin 2008 yılı Eylül ayı 8. Olağan toplantı birinci birleşimine ait 02.09.2008 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne (Belediye Meclis Üyesi Ethem SAYAR toplantıya katılmadığını belirterek oy kullanmamasına karşın) işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis üyeleri Ercüment AYDIN, Mehmet BAYSAL, Ünal UYGUN, Ethem KARGIN, Mustafa KARACAN'ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 07.10.2008 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Belediyemizin 15.08.2006 - 30.07.2008 dönemi genel iş ve yürütümünü 16.07.2008 - 30.07.2008 tarihleri arasında denetleyen İçişleri Bakanlığı Başmüfettişliğince düzenlenen 30.07.2008 tarih ve 123/40 sayılı Teftiş Raporu hakkında Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi gereğince Belediye meclisine bilgi verildi. IV- İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanıp 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediye Meclisimizin 07.05.2007 gün ve 43 sayılı kararı ile Belediyemizin Norm Kadroları belirlenmişti. a)- Söz konusu Meclis kararımızın I-B bölümünde kadro fazlalığı nedeniyle dondurulan İdari Personelinden bu bölümün 1. sırasında bulunan 1. derecelik Sivil Savunma Uzmanı kadrosundaki personelimizin naklen başka bir kuruma atanması nedeniyle boşalan ve şu anda kadro fazlası olan söz konusu Sivil Savunma Uzmanı kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. maddesi gereğince iptal edilmesine, b)- 07.05.2007 gün ve 43 sayılı Meclis kararımız ile oluşturulan sürekli işçi norm kadrosunda bulunan 1 İşçinin kendi isteği ile emekliye ayrılması nedeniyle boşalan ve şu anda kadro fazlası olan söz konusu işçi kadrosunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. maddesi gereğince iptal edilmesine, Yukarıda belirtilen Belediyemize ait Memur kadroları ve işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- Belediyemizin 15.08.2006 - 30.07.2008 dönemi genel iş ve yürütümünü denetleyen İçişleri Bakanlığı Başmüfettişliğinin düzenlemiş olduğu 30.07.2008 tarih ve 123/40 sayılı Teftiş Raporunun 20. maddesindeki tavsiyesi üzerine hazırlanan İlişikteki 1 sayfa, 3 maddeden oluşan "MARMARİS BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK" ile ekindeki "MARMARİS BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ"nin kabulüne ve bu yönetmelik ile çizelgenin İlçemiz yerel gazetesinde yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- Belediyemizin 15.08.2006 - 30.07.2008 dönemi genel iş ve yürütümünü denetleyen İçişleri Bakanlığı Başmüfettişliğinin düzenlemiş olduğu 30.07.2008 tarih ve 123/40 sayılı Teftiş Raporunun 37. maddesindeki tavsiyesi üzerine Belediyemiz İmza Yetkileri Yönergesi Taslağının düzenlenmesi amacıyla, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince; 1- Bir yıllık süre ile 5 kişiden oluşan bir komisyon oluşturulmasına, 2- Bu komisyon üyelerinin: Hakkı Şevket BAYINDIR, Zehra YÜZAK, İsmet Kamil ÖNER, Şahap HEPAKSOY, Mehmet TOKGÖZ'den oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- Safgül Turizm Ticaret A.Ş.'nin İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 7, ada 185, parsel 24 noda kayıtlı taşınmazı üzerindeki otelin bitişiğinde bulunan kamuya ait araziyi satın alma hakkındaki isteminin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VIII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2008 yılı Kasım ayı 10. Olağan toplantısının 04.11.2008 Salı günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Başkan Muhammet Ali ACAR Kâtip Kâtip Zehra YÜZAK İsmet Kamil ÖNER