Eylül Ayı 8. Olağan Toplantı 1. Bileşim Karar Özeti

Belediye Meclisi 2008 Yılı Eylül ayı 8. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 02.09.2008 Salı günü saat 15.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. I- Belediye Meclisimizin 2008 yılı Temmuz ayı 7. Olağan toplantı birinci birleşimine ait 02.07.2008 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis üyesi Ethem SAYAR'ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 02.09.2008 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 2 adet Encümen üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Mehmet TOKGÖZ ve Hakkı Şevket BAYINDIR'ın oy çokluğu ile seçilmelerine karar verildi. IV- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince; Bütçe komisyonunun bir yıllık süre için 5 üyeden oluşmasına, siyasi parti gruplarının ve bağımsızların üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması neticesinde Bütçe Komisyonunun; CHP Grubundan 4 üye, Bağımsızlar Grubundan 1 üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- Bütçe Komisyonunun aşağıda isimleri yazılı olan 5 Meclis Üyesinden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ 1- Hakkı Şevket BAYINDIR (CHP Grubundan) 2- Sengün TUĞRUL (CHP Grubundan) 3- Zehra YÜZAK (CHP Grubundan) 4- İsmet Kamil ÖNER (CHP Grubundan) 5- Ünal UYGUN (Bağımsız Grubundan) VI- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince; İmar Komisyonunun bir yıllık süre için 5 üyeden oluşmasına, siyasi parti gruplarının ve bağımsızların üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması neticesinde İmar Komisyonunun; CHP Grubundan 4 üye, Bağımsızlar Grubundan 1 üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- İmar Komisyonunun aşağıda isimleri yazılı olan 5 Meclis Üyesinden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ 1- Ercüment AYDIN (CHP Grubundan) 2- Yusuf ERDEN (CHP Grubundan) 3- Şahap HEPAKSOY (CHP Grubundan) 4- İsmet Kamil ÖNER (CHP Grubundan) 5- Ethem KARGIN (Bağımsız Grubundan) VIII- a) İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanıp 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, duyulan ihtiyaç üzerine; T.H. sınıfından boş bulunan 1 adet 5. derecelik Teknisyen kadrosunun, T.H. sınıfından 1 adet 2. derecelik Mühendis kadrosu olarak değişiklik yapılmasına, b) 07.05.2007 gün ve 43 sayılı Meclis kararımız ile oluşturulan sürekli işçi norm kadrosunda bulunan 1 Temizlik İşçisinin vefat etmesi, 1 Temizlik İşçisi, 1 İşçi ve 1 şoförün de kendi istekleri üzerine emekliye ayrılması nedenleriyle, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. maddesi gereğince, bu kişilere ait boşalan bu işçi kadrolarının (4 adet) iptal edilmesine, Yukarıda belirlenen Belediyemize ait Memur kadroları ve işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IX- Ali ERDEN, Fatma ERDEN ve Fatma YAYLALI 25.08.2008 gün ve 3656 kayıt nolu başvurularında, daha önceleri anneleri adına kayıtlı olan, Kemeraltı Mahallesi tapunun pafta 3, ada 192, parsel 82 nolu taşınmazdan imar uygulaması sırasında kamu yararına park ve yol kavşağı olarak terki yapılan bu yere ?ŞÜKRÜYE ERDEN PARK ve KAVŞAĞI? isminin verilmesi istemleri Meclisimizce incelenmiş ve uygun bulunmuş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (n) fıkrası gereğince, İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 3, ada 192, parsel 82 nolu taşınmazdan imar uygulaması sırasında kamu yararına park ve yol kavşağı olarak terki yapılan bu yere ?ŞÜKRÜYE ERDEN KAVŞAĞI? isminin verilmesine (Belediye Meclis Üyesi Yusuf ERDEN'in söz konusu kişilerin akrabası olduğunu belirterek oy kullanmamasına karşın) işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. X- Belediye Meclisimizin 02.07.2008 gün ve 82 sayılı kararı ile oluşturulan İhtisas Komisyonu tarafından hazırlanmış olan rapor ve ekindeki 7 sayfa, 9 bölüm ve 70 maddeden oluşan "MARMARİS BELEDİYESİ YAT LİMANI YÖNETMELİĞİ"nin kabulüne ve bu yönetmeliğin İlçemiz yerel gazetesinde yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XI- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2008 yılı Ekim ayı 9. Olağan toplantısının 07.10.2008 Salı günü saat 15.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Başkan Muhammet Ali ACAR Kâtip Kâtip Zehra YÜZAK İsmet Kamil ÖNER