Temmuz Ayı 7. Olağan Toplantı 1.Bilşeim Karar Özeti

Belediye Meclisi 2008 Yılı Temmuz ayı 7. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 02.07.2008 Çarşamba günü saat 15.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. I- Belediye Meclisimizin 2008 yılı Haziran ayı 6. Olağan toplantı birinci birleşimine ait 03.06.2008 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis üyesi Ethem SAYAR'ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 02.07.2008 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Meclis üyesi Ünal UYGUN'un Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 02.07.2008 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. IV- Belediye Meclis üyesi Etem AY'ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 02.07.2008 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. V- İçişleri Bakanlığınca düzenlenen ve 22 Şubat 2007 gün ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin D-9 Grubunda yer alan Belediyemize Norm Memur kadroları olarak toplam 106 memur kadrosu, Norm Sürekli İşçi kadroları olarak da toplam 53 adet sürekli işçi kadrosu verilmiş ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca Belediye Meclisimizin 07.05.2007 gün ve 43 sayılı kararı ile Belediyemizin memur ve sürekli işçi norm kadrosu oluşturulmuştur. Daha sonra 04.04.2007 gün ve 5620 sayılı ?Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışan Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun?un 21.04.2007 gün ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine de bu kanun ve 20.06.2007 gün ve 26558 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ?5620 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamına Giren Kamu İdarelerine İlişkin İşlemler Hakkında Tebliğ? hükümlerine göre durumları uyan ve Belediyemizde çalışan geçici işçilerimizin işlemleri yapılarak sürekli işçi kadrosuna geçirilmişlerdir. 1- 07.05.2007 gün ve 43 sayılı Meclis kararımız ile oluşturulan sürekli işçi norm kadrosunda bulunan 1 paklama işçisi ile 1 işçimiz kendi istekleri üzerine emekliye ayrıldığından, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici 3.maddesi gereğince, bu kişilere ait boşalan bu işçi kadrolarının iptal edilmesine, 2- Belediyemizde şu anda 5620 Sayılı Kanunla sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerimiz ile birlikte olmak üzere 171 Adet sürekli işçi ve ayrıca 2 adet geçici işçi çalışmaktadır. Bu işçilerimizden 8 adedi özürlü kapsamında sürekli işçi kadrosunda, 2 adedi eski hükümlü kapsamında sürekli işçi kadrosunda çalışmaktadır. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 22.maddesi, 26 Mayıs 2008 gün ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15.05.2008 gün ve 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2.maddesi ile değiştirilen 4857 sayılı Kanunun 30.maddesi, yine aynı 5763 sayılı kanunun 29.maddesi ile değiştirilen 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (A) bendi gereğince düzenleme yapılarak, bu maddenin aşağıdaki a ve b fıkraları için Belediyemizde bugün itibari ile çalışmakta olan 171i sürekli ve 2si geçici olmak üzere toplam 173 işçiden 8 özürlü ve 2 eski hükümlü işçinin düşülerek 163 işçi üzerinden, yine bu maddenin aşağıdaki c fıkrası için ise 171 sürekli işçi, 83 memur ve 2 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 256 personel üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, a) Belediyemizde özürlü statüsünde çalışacak olan sürekli işçi sayısının (163 %4= 6,52 rakamının kesrinin yarımdan fazla olduğundan bir üst tam sayıya dönüştürülerek 7 olmasına rağmen şu anda 8 özürlü işçimizin çalışmakta olması nedeni ile) 8, b) Belediyemizde eski hükümlü statüsünde çalışacak olan sürekli işçi sayısının (163%2= 3,26 rakamının kesrinin yarımdan az olduğundan dikkate alınmayarak) 3, c) Belediyemizde terör mağduru statüsünde çalışacak olan sürekli işçi sayısının (256 %1= 2,56 rakamının kesrinin yarımdan fazla olduğundan bir üst tam sayıya dönüştürülerek) 3 olarak belirlenmesine, 3- Belirlenen bu kadrolarla ilgili olarak; a) Belediyemizde halen mevcut dolu olan özürlü ve eski hükümlü sürekli işçilerin (8 özürlü, 2 eski hükümlü) belirlenen bu kadrolarda sayılmasına, b) Belediyemizdeki özürlü ve eski hükümlü sürekli işçilerin belirlenen bu kadrolarda sayılmasından sonra bu kadrolardan geriye kalan ve boş olan kadroların (1 eski hükümlü, 3 terör mağduru sürekli işçi kadrolarının) ihdas edilmesine ve bunların da doldurulması için gerekli başvuruların yapılmasına, c) Ayrıca ihdas edilen bu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sürekli işçi kadrolarından bundan böyle herhangi bir nedenle boşalma olması halinde bunların doldurulması için de gerekli başvuruların yapılmasına, d) Belediyemizdeki sürekli işçi kadrolarının norm kadro ile verilen 53 sürekli işçi kadrosuna düşünceye kadar, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru statüsünde çalışan sürekli işçiler için yürürlükte olan yasalar çerçevesinde çalıştırılması zorunlu sürekli işçi sayısının altına düşülmemek kaydıyla, Belediyemizde çalışmakta olan özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru sürekli işçilerden de azalma/boşalma olduğu takdirde, asgari sayıdaki bu statüdeki işçilerin bu yasalara göre çalıştırılmasına, 4- Yukarıda belirtilen Belediyemize ait işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. VI- Belediyemiz Yat Limanı İşletme Yönetmelik Taslağının düzenlenmesi amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi (Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas Komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur) hükmü gereğince; 1- Bir yıllık süre ile 5 kişiden oluşan bir komisyon oluşturulmasına, 2- Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması neticesinde komisyonun; CHP Grubundan 4 üye, Bağımsızlar Grubundan 1 üye olarak oluşmasına, 3- Bu komisyondaki CHP Grubu üyelerinin: İsmet Kamil ÖNER, Yusuf ERDEN, Mehmet TOKGÖZ, Ercüment AYDIN, Bağımsız Grup Üyesinin: Ethem KARGIN'dan oluşmasına oy birliği ile karar verildi. VII- Belediye sınırlarımız içerisinde bayrağımızı en uygun şekilde ilçemizin her noktasında görebilmemizi sağlayacak ve ilçemiz halkına bu hizmeti en iyi sunabileceğimiz nokta olan İlçemiz Hatipirimi Mahallesi, Höyük Tepesine ihale usulü ile bayrak direği ve bayrak dikilmesine, ayrıca bu yerin ışıklandırılmasına ve düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. VIII- Belediye Meclisimizce ve Belediye Meclis kararlarımıza dayanarak Encümen kararlarımız ile Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne, daha verimli hizmetler vererek ilçemizi en iyi şekilde temsil edebilmesi için mali yapısına destek olunması amacıyla, birçok konuda tahsisler yapılmış bulunmaktadır. Ancak, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yapılan bu tahsislerin çoğunun süresi belirtilmemiştir. Belediyemiz ile Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü arasında kendilerine yapılmış olan tüm tahsisler konusunda karşılıklı inceleme yapılmış olup, bunların (tahsis yerleri, süreleri, bazılarının da ücretlerinin) güncellenmesine gerek duyulmuştur. Bu nedenle; 1- a) Meclisimizce ve Encümence Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne ATMler için yapılan tüm tahsis kararlarının iptaline, b) Daha sonra, hali hazırda fiilen kullanılmakta olan, - Kenan Evren Bulvarı MGM önünde 2 adet, - K.Seyfettin Elgin Bulvarı Efes taksi yanında 1 adet, - İ.Kamil Öner Caddesi Bulvar taksi yanında 1 adet, - İ.Kamil Öner Caddesi Kaptan Bar önünde 1 adet, - K.Seyfettin Elgin Bulvarı Gözpınar Apart önünde 3 adet, - K.Seyfettin Elgin Bulvarı Doktorlar Sitesi önü 1 adet, - Atatürk Caddesi Sini Motel karşısında 2 adet, - Atatürk Caddesi As Taksi karşısında 2 adet, - Atatürk Caddesi Sabancı Lisesi karşısında 1 adet, - Ulusal Egemenlik Caddesi Eşref Girginç Parkında 3 adet, - Ulusal Egemenlik Caddesi Tansaş önünde 6 adet, - Ulusal egemenlik Caddesi İnci kavşağı karşısında 1 adet, - Otobüs Terminalinde 1 adet, - Yat Limanı eski Belediye ofisi önünde 1 adet, - Yat Limanı yeni Belediye ofisi önünde 1 adet, - Ahu Hetman Hastanesi yanında 1 adet olmak üzere 28 adet ATM yerlerinin ve ayrıca şu anda Yat Limanı, Otobüs Terminali, Sekine Evren Parkı, Sini Motel karşısında birer tane olmak üzere boş durumda olan 4 adet ATM yerlerinin bu kez 31.12.2012 tarihine kadar her birinden yıllık 500.-YTL. bedel alınmak üzere Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne tekrar tahsisine, 2- Daha önce Belediye Meclis ve Encümen kararları ile Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne tahsisleri yapılan ancak süreleri belirtilmeyen; a) Tansaş altındaki tuvalet yerinin, Terminal tuvaletinin, Hayatı Okan kahvesi tuvalet yerinin, Ulusal Egemenlik Caddesi minibüs depolama alanındaki tuvalet yerinin tahsis sürelerinin bitiminin 31.12.2012, b) Tansaş üstü, Terminal Pamukkale üstü, kapalı spor salonu üstü, Belediye binası üstü, TV verici istasyonu olmak üzere 5 adet baz istasyon yerlerinin tahsis sürelerinin bitiminin 31.12.2012, c) Pazaryeri binası üstündeki kafeteryanın ve merdiven altı 3 adet satış ünitelerinin tahsis sürelerinin bitiminin 31.12.2012, d) Katlı otoparkın tahsis süresinin bitiminin 31.12.2012, e) 50+15 = 65 adet durak yerinin tahsis sürelerinin bitiminin 01.04.2015, f) Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu doğusundaki boş arazinin tahsis süresinin bitiminin 31.12.2012, g) Pazaryeri üzerindeki düğün salonunun tahsis süresinin bitiminin 31.12.2012, h) Eşref Girginç Parkı büfe yerinin tahsis süresinin bitiminin 31.12.2012, ı) Halil Türkmen Parkındaki tuvalet ve büfe yerinin tahsis süresinin bitiminin 31.12.2012, j) Küçük Sanayi Sitesi 284. Sokak üzerinde bulunan park alanındaki büfe yerinin tahsis süresinin bitiminin 31.12.2012 tarihi olarak belirlenmesine, 3- Daha önce Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne tahsisi iptal edilmiş olan Belediyemize ait Kapalı yüzme havuzunun tekrar Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne yıllığı 15.000.-YTL.den 31.12.2015 tarihine kadar tahsis edilmesine, 4- Daha önce 31.12.2015 tarihine kadar her ikisi birlikte olmak üzere yıllık toplam 30.000.-YTL. bedelle Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne tahsis edilen Amiral Orhan Aydın Spor Kompleksi ile Erkan Işıksal Sosyal Spor Tesislerinin tahsis ücretinin yıllık toplam 15.000.-YTL.ye düşürülmesine (Belediye Meclis Üyeleri Ethem KARGIN ve Mustafa KARACANın ret, Kenan DEĞERTAŞın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IX- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, olaganüstü bir toplantıyı gerektirir bir durum olmadığı takdirde Belediye Meclisimizin 2008 yılı Eylül ayı 8. Olağan toplantısının 02.09.2008 Salı günü saat 15.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Başkan Muhammet Ali ACAR Kâtip Kâtip Zehra YÜZAK İsmet Kamil ÖNER