MAYIS AYI 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM, 1 . OTURUM

Belediye Meclisi 2007 Yılı Mayıs ayı 5. Olağan Toplantı 1. birleşim 1. oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 07.05.2007 Pazartesi günü saat 15.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclisimizin 2007 yılı Nisan ayı 4. Olağan toplantısına ait 02.04.2007 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne (Belediye Meclis üyesi Etem Ay toplantıya katılmadığını belirterek oy kullanmamasına karşılık) oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis üyesi Sengün Tuğrul, Mehmet Baysal, Yusuf Erden, Şahap Hepaksoy'un Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 07.05.2007 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. III- Belediyemize ait 2006 mali yılı kesin hesabının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra Mayıs ayı Meclis toplantısının 1.birleşim 2.oturumunda Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. IV- Belediyemiz aleyhinde İzmir 20. İcra Müdürlüğünün 2007/10598 Esas sayılı dosyasında (Atalay Noyaner Turkuaz Turizm İşletmeleri tarafından hakkında takip yapılan Marmaris 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22 Mart 2007 tarih ve 2005/113 Esas, 2007/118 sayılı kararını temyiz ettiğinden) başlanılan icra takibinin icrasının geri bırakılmasını teminen Belediyemiz ihtiyacı olan teminat mektubunun alınabilmesi için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Marmaris Şubesinden 370.000.-YTL. tutarında gayri nakdi kredi kullanılması, ileride ihtiyaç olması halinde gayri nakdi kredinin nakdi krediye dönüştürülerek nakdi kredi olarak da kullanılması, kredinin teminatı olarak: tapuda Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına kayıtlı olan Muğla ili, Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesi, Sarıana Mevkiinde kain ve tapunun 17 pafta, 103 ada, 7 parsel, 14 cilt, 1303 sayfa numarasında kayıtlı, yine Muğla ili, Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesi, Sarıana Mevkiinde kain ve tapunun 17 pafta, 132 ada, 24 parsel, ... cilt, 31 sayfa numarasında kayıtlı, Muğla ili, Marmaris İlçesi, Tepe Mahallesi, .... mevkiinde kain ve tapunun 31-L-I-D pafta, 343 ada, 3 parsel, 31 cilt, 3074 sayfa numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine 925.000.-YTL. bedel ile 1.derecede müşterek ipotek tesis edilebilmesi için, ipoteğe konu edilecek taşınmazların kamu yararına tahsis edilmiş olmadığına ve tahsisin değiştirilemeyeceğine, bu konu ilgili her türlü işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın yetkili olmasına (Belediye Meclis üyeleri Ünal Uygun, Mustafa Karacan, Ethem Kargın, Etem Ay'ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi. V- 1- [a] Belediyemizde şu anda mevcut olan dolu ve boş memur kadroları için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin hükümleri uygulanarak ve ayrıca Belediyemiz kadrolarında bulunan memurların olumlu sicil almaları nedeniyle 3 senede 1 derece yükselmelerinin gerekli olması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36., 67. ve 68. maddeleri, ayrıca Zabıta personeli için Zabıta Yönetmeliği hükümleri ve İtfaiye personeli için Belediye İtfaiye Yönetmeliği de göz önünde bulundurularak, derece değişiklikleri, kadro değişiklikleri ve kadro iptallerinin yapılmasına, [b] Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 3.fıkrasına istinaden; D-9 Grubunda bulunan Belediyemize norm kadro ile verilmiş olan 4 adet Yardımcı Hizmet Personelinin % 50'si olan 2 adet kadronun, Teknik Personel Grubuna aktarılmasına ve Y.H. sınıfında 2 adet kadronun kalmasına, [c] Norm kadroya uygun olan kadroların aynen kalmasına, [d] İdari personel ile Zabıta personeli kadrolarının dondurulmasına, 2- [a] Belediyemizde şu anda mevcut olan dolu ve boş sürekli işçi kadro için Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanarak; norm kadroya uygun olanların aynen kalmasına, uygun olmayan kadrolarda değişiklik yapılmasına, [b] Norm kadroya göre verilen toplam 53 adet sürekli işçi sayısından fazla olan 21.04.2007 tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 04.04.2007 tarih ve 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Belediyemizde çalışmakta olan geçici işçiler için kullanılabilmesi amacıyla şimdilik aynen kalmasına, │ [c] Yine, Belediyemizde halen çalışmakta olan ve sürekli işçi kadrosuna atanmaya hak kazanan toplam 150 geçici işçinin; (1) 23 adedinin (Yönetmelikle Belediyemize verilen 53 sürekli işçi norm kadrosundan halen 30'u dolu olması ve geriye kalan 23 adedinin boş olması nedeniyle) yukarıda belirlenmiş olan boş sürekli işçi norm kadrosunda kullanılmasına, (2) 61'nin daha önce mevcut boş kadroda bulunup da (II-B-1)de (c) geriye kalan 66 geçici işçi için de 5 adedi şoför ve 61 adedi işçi kadroları olmak üzere 66 adet boş sürekli işçi kadrosunun oluşturularak bu kadrolarda kullanılmasına (söz konusu 04.04.2007 tarih ve 5620 Sayılı Kanunun 2.maddesinin 6.fıkrası gereğince), 3- Yukarıda belirlenen Belediyemize ait Memur ve Sürekli işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. VI- Belediyemizin 21.01.2000 - 15.08.2006 dönemi genel iş ve işlemlerini denetleyen İçişleri Bakanlığı Kontrolörlerince düzenlenmiş olan 15.08.2006 tarih ve 25/26, 46/22 sayılı Denetim Raporunun 6. maddesinde de belirtildiği üzere Belediyemiz birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen metinlerin (yönetmeliğin) düzenlenmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi (Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas Komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur) hükmü gereğince; 1- Bir yıllık süre ile 5 kişiden oluşan bir komisyon oluşturulmasına, 2- Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması neticesinde komisyonun; CHP Grubundan 4 üye, DYP Grubundan 1 üyeden oluşmasına, 3- Bu komisyon üyelerinin Belediye Meclis Üyeleri Hakkı Şevket Bayındır, Ethem Sayar, Zehra Yüzak, Ercüment Aydın, Ethem Kargın'dan oluşmasına oy birliği ile karar verildi. VII- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 2, ada 192, parsel 518 noda kayıtlı Ali Fidan'a ait taşınmazın bitişiğinde bulunan pafta 2, ada 192, parsel 548 noda kayıtlı Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait 96.00 m2.lik taşınmazın satışı konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. VIII- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 1, ada 138, parsel 97no'da kayıtlı taşınmazın önünde bulunan Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait tapunun pafta 1, ada 138, parsel 338 no'da kayıtlı 145,98 m2.lik taşınmazın satışı konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. IX- İlçemiz Tepe Mahallesi, Tersane Mevkiinde, tapunun pafta 20, ada 203, parsel 248 no'da kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli revizyon imar planında üç tarafı yol, bir tarafı ise dere ile çevrili olarak eski plandaki gibi onanarak gelmiştir. Söz konusu 248 nolu parsel, imar parseli iken, malikleri tarafından 25.08.2006 gün ve 3320 kayıt nolu dilekçede değişiklik isteminde belirtildiği gibi onanması amacıyla itiraz edilmiş ve 19.12.2006 tarihinde Turizm Bakanlığınca istekleri doğrultusunda itiraz kabul görerek onanmıştır. Onanan bu plana göre de batı kısmında bulunan imar yoluna kullanım kararı getirilmiş, mevcut yol ise dere kenarına alınarak imar parseli içinden geçirilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğünün 26.04.2007 tarihli müzekkeresinde ise, buna göre imar plan uygulamasına ait hazırlanan dosya incelendiğinde 248 nolu parselin onanlı plana uygun olarak A-B-C-D harifleri ile gösterildiği üzere A=110.93 m2.lik kısmı arsa, B=18.99 m2.lik kısmı park, C=132.64 lik kısmı yol, D=25.44 m2.lik kısmı dere olarak ifrazen ayrılıp tescil edilmesi ve E ile gösterilen 176.50 m2.lik kısmı ise yoldan ihdas sureti ile Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına tescil gören 176.50 m2.lik kısmın başa baş ve fiyat farkı gözetmeksizin takas edilmesi, takasa müteakip kendilerine ait ve A ile ifraz gören 110.93 m2.lik arsa ile birleştirilmesi sonucu yeniden imar parseli olacağından konunun öncelikle Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına tescil görerek oluşacak E=176.50 m2.lik parselin takası konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. X- 06.03.2006 gün ve 42 sayılı meclis kararı ile Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübüne tahsis edilmiş olan ATM yerlerinden başka, onanmış imar revizyon planı ve kentsel tasarım projeleri doğrultusunda ilave ATM yerleri tahsis edilmesine, ATM yerleri, sayısı, kira bedelini belirlemek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine (Belediye Meclis Üyeleri Ünal Uygun, Mustafa Karacan, Ethem Kargın, Etem Ay'ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. XI- Trafik Alt komisyonu ve Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak çalışma sonucunda ilave dolmuş duraklarının konulması veya proje çalışmaları kapsamında mevcut durakların yerlerinin değiştirilmesi durumunda, bakımı ve onarımı Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafında yaptırılması şartı ile 15 adet dolmuş durağı kurulmasına ve reklâm amaçlı kullanmaları amacıyla Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü Derneği'ne bedeli karşılığında tahsis edilmesine ve bu durakların yerlerinin, programının ve bedelinin belirlenmesi konularında Belediye Encümenine yetki verilmesine (Belediye Meclis Üyeleri Ünal Uygun, Mustafa Karacan, Ethem Kargın, Etem Ay'ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. XII- 5393 Sayılı Belediye Yasasının Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde "... gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verilebilir...." denildiğinden; 2006 - 2007 Yılı sezonunda yapmış olduğu maçlar neticesinde üstün başarı göstererek Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen, bu başarının kazanılması sırasında ve önümüzdeki yıl oynayacağı maçlarla Marmaris'in adını tüm kamuoyuna duyurarak reklamını da yapmış ve yapacak olan Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı sporcularının toplam net 40.000.-YTL. para ödülü ile ödüllendirilmelerine ve bu konu ile ilgili işlemlerin (ödülün dağılım şekli vb.) yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine (Belediye Meclis Üyeleri Ünal Uygun, Mustafa Karacan, Ethem Kargın, Etem Ay'ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi. XIII- Gündemde bulunupta incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemize ait 2006 mali yılı kesin hesabının Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmek üzere oturuma bugün saat 16.30'da Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2. oturum (celse) yapılarak devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.