OCAK AYI 1. OLAĞAN TOPLANTI KARAR ÖZETİ

2007 Yılı Ocak Ayı 1. Olağan Toplantı. Belediye Meclisi 2007 Yılı Ocak ayı 1. Olağan Toplantısını yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 04.01.2007 Perşembe günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis üyeleri Ünal Uygun ve Etem Ay'ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 04.01.2007 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclisimizin 2006 yılı Aralık ayı 11. Olağan toplantısına ait 04.12.2006 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. III- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 1 yıllık çalışma dönemi için yapacağı 1 aylık tatil zamanının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. IV- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi gereği Denetim Komisyonu üye sayısını belirlemek için yapılan açık oylama sonucunda; 1- Denetim Komisyonu'nun gelecek Ocak ayına kadar görev yapmak üzere 5 üyeden oluşmasına, 2- Üye sayısı 5 olarak belirlenen Denetim Komisyonu'nun Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlaması sonucunda; CHP'li 4 üye ve DYP'li 1 üyeden oluşmasına oy birliği ile karar verildi. V- Belediye Meclisimizin 04.01.2007 gün ve 4 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi gereğince CHP ve DYP gruplarının Denetleme Komisyonundaki temsilcilerini seçmesi için yapılan gizli oylama sonucunda; Denetim Komisyonu'nun, CHP Grubundan: Ethem Sayar, Ercüment Aydın, Hakkı Şevket Bayındır, Kenan Değertaş ve DYP Grubundan: Ünal Uygun'dan oluşmasına oy birliği ile karar verildi. VI- Belediyemizdeki Avukat kadromuzun boş olması nedeniyle, lehimize veya aleyhimize açılmış veya açılacak olan davalardan dolayı Belediyemizin mağdur olmaması için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2005 tarih ve B.05.0.MAH.0.71.00.01/11493 sayılı yazısı da göz önünde bulundurularak; 31.12.2007 tarihine kadar, 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre her ay net 1.305,59 YTL. tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmek ve tam zamanlı çalışmak üzere, ayrıca Belediyemize ait davaların tümüne girmesi koşuluyla Belediyemize Sözleşmeli Avukat alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanının belirleyeceği Avukat ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. VII- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 07.08.2006 tarih ve 2006/65 sayılı Genelgesinin hükümlerine göre geçici iş pozisyonunda çalışan ve belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerine tabi olan geçici işçilerin pozisyonları kişiye bağlı olarak dondurulmuş olduğundan, söz konusu 2006/65 sayılı Genelgeye göre Belediyemizin 2007 yılı için geçici işçi adam/ay sayısının, 2006 yılında Valilik Makamınca verilen vize onayındaki rakamın aynısı olan 2441 adam/ay olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. VIII- Kardeş şehrimiz olan Almanya'nın Fürth Şehrinde İlçemizin tanıtımı amacıyla 19 - 24 Şubat 2007 tarihleri arasında ilk kez yapılacak olan Marmaris Haftasında "Marmaris Denizcilik Festivaline" ait fotoğraf sergisinde görev almak üzere sayısı ve isimleri Belediye Başkanınca belirlenecek en az bir (1) belediye personeli ve yine bu sergide görev almak isteyen Belediye Meclis üyelerinin katılmalarına, bu sergiye katılacak olan kişilerin gidiş-dönüş yol ücretleri ile diğer kanuni harcırahların Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. IX- İller bankası tarafından projelendirilen ve kredilendirilen, Belediye Başkanlığımızca ihale edilerek müşterek kontrollükle yapımı devam eden Fırat Kuzucu yüklemindeki, Marmaris Mezbaha inşaatının yaklaşık maliyet pursantajlarında padok imalatları İller Bankasınca öngörülememiştir. Yapım İşleri Şartnamesinin 22. maddesinde; "Yapım sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa konu olan iş; sözleşmeye esas proje içinde kalması, idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde, sözleşme bedelinin %10'una kadar ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir" hükmü gereğince, İller Bankası 3. Bölge Müdürlüğü tarafından padok projeleri ve buna ait yaklaşık maliyet hesabı yapılarak 30.11.2006 tarih ve 12364 sayılı yazı ile sözleşme bedelinde %7,858 artış olacağı bildirilmiştir. İşin ilk sözleşme bedeli 999.635,87 YTL. olup, %7,858 artışın yapılarak ortaya çıkan 78.555,72 YTL. iş artışı ile birlikte toplam sözleşme bedelinin 1.078.191,59 YTL. olarak kabulüne ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. X- Marmaris İlçemizin hızlı-yoğun-çarpık kentleşme sürecinde; açık-yeşil alanların kentsel öncelikler kapsamına alınarak çağdaş yaşanabilir standartlarda örnek bir yeşil belde oluşturulması ve en yüksek kamusal faydanın Marmaris Halkı'na sunulması için, Marmaris Belediyesi sınırları içinde yer alan açık-yeşil alanların, hem işçe hem de etki alanı içerisindeki metropol ve yakın çevresindeki yaşama bölgelerine etkin hizmet götürecek işlevsel ve kamusal alanlara dönüştürülmesi, İlçede var olan yaşam çevresini sorgulayarak, her yaş grubundan kentliye sosyal statü, gelir, cinsiyet, eğitim ve kültür farkı gözetmeksizin, eşitlikçi kullanımları yaratarak (çocuk, genç, yaşlı ve zihinsel-bedensel engelliler gibi hedef grupları ile gelir dağılımı açısından alt gelir gruplarının kentsel öncelikler kapsamında ele alınması ve eşitsiz çevre kullanımlarının iyileştirilmesi) oyun, spor, rekreasyon, doğa gereksinimlerinin karşılanacağı ve kentlilik bilincini geliştireceği kültürel atmosferin açık ve yeşil alanda mekan olarak yaratılması, Özel mülkiyete ait kooperatif ve klasik parsel/yap-sat alanlarında da "donatılı çevre zorunluluğu getirilerek, kamunun yapmakla yükümlü olduğu açık-yeşil alanlara, özel mülkiyet eliyle de katılım ve katkı sağlayarak; yaşama alanlarına kolektif üretim-koruma ve yaşam bilincinin yerleştirilmesi ve kentsel çevrenin yaşanabilirlikteki standardının eşitlikçi zemine çekilmesi, Kentsel açık-yeşil mekânın ve doğal çevrenin çeşitli peyzaj kullanımlarıyla donatılması ve aktivite odakları yaratılması amacı güden Kentsel Peyzaj Planlaması ile kent içinde kesintisiz, tüm hedef gruplarının erişim uzaklığında ve kenti besleyen yeşil bir omurganın yaratılarak, kent çeperinin doğal peyzaj ile buluşturulmasında, gereksinim duyulan Peyzaj Mimarlığı Hizmetlerini kamusal fayda yönünde oluşturmak amacıyla Belediyemiz ile TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi arasında protokol yapılmasına, bu protokolün düzenlenmesi ve Belediyemiz adına imzalanması için Belediye Başkanının yetkili olmasına oy birliği ile karar verildi. XI- Çatı ve diğer konulara standart getirilmesi ile ilgili İmar Komisyonu raporu Meclisimizce incelenmiş olup; A- Çatılarla ilgili standartlar Marmaris İmar Revizyon plan çalışmalarında ele alınmış olup, plan notlarının 1.10 ve 1.11 bölümlerinde belirlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile, B- Bahçe duvarlarının tanzimi, malzeme seçimi, bahçelerin tanzimi ve bitkilendirilmesi ile ilgili getirilen peyzaj proje zorunluluğunun (500 m2 ve üzeri bahçeler için) Marmaris İmar Revizyon Plan notlarının 1.22 bölümünde belirlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile, C- Görüntü kirliliğine neden olan bina cephelerinin bakım, onarım ve boya işlemlerinin Belediyemiz tarafından tespit edilerek mülkiyet sahiplerine bildirilmesine, öngörülen süre dahilinde işlemlerin bitirilmemesi halinde Belediyemiz tarafından yaptırılarak masrafın mülkiyet sahiplerinden %20 fazlası ile birlikte tahsil edilmesine oy birliği ile karar verildi. XII- Halil Yaylalı İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 2, ada 192, parsel 234 no'da kayıtlı taşınmazın hissedarlarından olduğunu ve bu taşınmaz üzerinde kayıtlara göre biri 17 m2. ve diğeri 16 m2. olmak üzere iki adet dükkanı olduğunu, ancak 234 parselin bitişiğindeki Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait olan parsel 235 no'da kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan Karadeniz Otel isimli binanın içinde kaldığını belirterek, hisseli olan 234 no'lu parselde adına kayıtlı biri 17 M2. ve diğeri 16 M2. lik iki adet dükkânına karşılık Belediyemize ait Taşlık İş Merkezinde bulunan dükkânla takas edilmesini istemiş, Belediye Meclisimizin 04.12.2006 gün ve 134 sayılı kararı ile de Halil Yaylalı'nın bu isteminin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine karar verilmişti. Konu İmar Komisyonunun raporu ile birlikte Meclisimizce incelenmiş olup; söz konusu taşınmaz için Belediyemiz ile kira akdi sona eren işletme sahipleri arasındaki kira tahliye davasının sonuçlandırılmasından sonra Halil Yaylalı'nın bu isteminin tekrar meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. XIII- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 76. maddesine göre Kent Konseyi Yönetmeliği 08 Ekim 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kent Konseyinin nasıl oluşturulacağı ilgili yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiş olup, bu yönetmeliğin 8.maddesinin (d) bendi (Meclis üye sayısının %30'unu geçmemek üzere, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından seçeceği temsilcileri) amir hükmü gereğince Marmaris Kent Konseyinin oluşumunda Belediyemizi temsil etmek üzere önerilen aşağıda isimleri yazılı 5 meclis üyesinin Marmaris Kent Konseyine seçilmesine oy birliği ile karar verildi. MARMARİS KENT KONSEYİNE BELEDİYEMİZİ TEMSİLEN SEÇİLEN BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ Ethem SAYAR - Belediye Meclis Üyesi/Meclis 1.Bşk.V. Sengün TUĞRUL - Belediye Meclis Üyesi/Meclis 2.Bşk.V. Kenan DEĞERTAŞ - Belediye Meclis Üyesi Zehra YÜZAK - Belediye Meclis Üyesi İsmet Kamil ÖNER - Belediye Meclis Üyesi VIX- 2007 yılı Şubat ayı 2. Olağan Meclis toplantısının 05.02.2007 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.