NİSAN AYI 4. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2006 Yılı Nisan ayı 4. Olağan Toplantı, 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 03.04.2006 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis üyeleri Sengün Tuğrul ve Mustafa Karacanın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 03.04.2006 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclisimizin Mart ayı 3. Olağan toplantı 1. birleşimine ait 06.03.2006 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın "Tüketici Hakları Derneği Marmaris Şubesinin 30.03.2006 tarih ve 2006/4 sayılı yazısında belirttiği Kamu Yararına çalışan bir dernek olan Marmaris Tüketici Hakları Derneğinin hizmet binası bulunmadığından, Belediyemize ait bedestende bulunan yerlerden birisinin derneklerine tahsisi taleplerinin gündeme alınarak görüşülmesi" şeklindeki yazılı teklifinin, yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. IV- Belediye Meclis Üyesi Kenan Değertaş'ın "03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 76.maddesi ve Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan ??Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planının Yerelleştirilmesi?? konulu proje metninin onaylanması hakkında karar gereğince; Marmaris'imizde kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için çalışacak Marmaris Kent Konseyinin kurulması yönünde çalışmalar yapmak üzere bir komisyon oluşturulması isteğimizin Marmaris Belediyesi Meclisinin 03.04.2006 tarihli toplantısında gündeme alınarak görüşülmesi" şeklindeki 03.04.2006 tarihli yazılı teklifinin yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. V- Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın yerini Meclis 1.Bşk.V. Ethem Sayar'a bırakması sonrasında Belediye Meclisine sunulmak üzere hazırlamış olduğu Belediye Başkanlığı 2005 yılı faaliyet raporu okundu. Yapılan görüşme ve Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın toplantı salonunu terk etmesi sonrasında yapılan oylama neticesinde; Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar tarafından hazırlanarak Belediye Meclisimize sunulan ve 119 sahifeden oluşan ekli Belediye Başkanlığı 2005 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne (Meclis Üyeleri Ünal Uygun, Ethem Kargın ve Etem Ay'ın red oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VI- Belediye Meclisimizin 02.01.2006 gün, 3 ve 4 sayılı kararları ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi gereğince belirlenen Denetim Komisyonu'nun yine aynı yasanın aynı maddesi gereğince hazırlamış olduğu ve yasal süresi içerisinde Belediye Meclis Başkanlığı'na sunmuş oldukları 30.03.2006 tarihli Denetim Komisyonu Raporunda da belirtildiği üzere, İşlem çokluğu dikkate alınarak örnekleme yöntemi ile incelenmiş olan Marmaris Belediyesi'nin 01.01.2005 - 31.12.2005 tarihleri arasındaki hesap hareketlerinin, a) Harcamaların gereken evrak ve belgelere dayandığı, b) Yapılan alımların ve ihalelerin usullere uygun olarak yapıldığı, c) Defter ve kayıtların gerçek durumu yansıttığı kanaatine varılarak tespit edildiği anlaşıldığından; Marmaris Belediyesi'nin bir önceki yıl olan 01.01.2005 - 31.12.2005 tarihleri arası gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin yasa ve mevzuata uygun olduğuna, suç unsuru teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığına ve bu doğrultudaki Denetim Komisyonu Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verildi. VII- Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesi'ne, İlçemiz Tepe Mahallesi Eski Camii yanında bulunan Belediyemize ait Bedesten İşhanının üst katındaki 2 ve 3 no'lu dükkanların tahsisine ve bu konuda şartların (kira vb.) belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine (Belediye Meclis Üyeleri Ünal Uygun'un çekimser, Etem Ay'ın red oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VIII- İlçemiz Tepe Mahallesi, Köylü Pazarı yanında Tepe Mahallesi Muhtarlık binası yanında boş bulunan binanın imar revizyon projesi çerçevesinde düzenleme yapılması gerektiğinde boşaltmaları şartıyla Marmaris Tüm Muhtarlar Derneği'ne tahsisine ve bu konuda şartların (kira vb.) belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine (Belediye Meclis üyesi Ünal Uygun ve Ethem Kargın'ın çekimser, Etem Ay'ın red oyu kullanmalarına karşılık) oy çokluğu ile karar verildi. IX- Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nün Belediyemize ait Pazaryeri üzerindeki düğün salonu ile Halil Türkmen Parkındaki tuvalet ve büfe tahsisi istemlerinin kabulüne ve bu düğün salonu ile Halil Türkmen Parkındaki tuvalet ve büfenin tahsisi hakkında şartların (kira vb.) belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine (Belediye Meclis Üyeleri Ünal Uygun, Ethem Kargın, Etem Ay'ın red oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. X- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 8, ada 88, parsel 3 nosunda kayıtlı taşınmaz bitişiğindeki (A) ile gösterilen ve tapuya tescili sonucunda Kemeraltı Mahallesi pafta 8, ada 88, parsel 52 no'su almış olan 20,48 M2.lik kısmın bitişiğindeki sözkonusu 3 no'lu parsel malikine satışının yapılmasına, bu satış işlemlerinin yapılabilmesi ve fiyatının belirlenmesi için bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. XI- Tüketici Hakları Derneği Marmaris Şubesi'ne, İlçemiz Tepe Mahallesi Eski Camii yanında bulunan Belediyemize ait Bedesten İşhanında boş bulunan 1. kattaki 6 no'lu dükkânın tahsisine ve bu konudaki şartların (kira vb.) belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine (Belediye Meclis Üyesi Ünal Uygun'un çekimser oy kullanmasına karşın) oy birliği ile karar verildi. XII- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 76. maddesi ve Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan "Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planının Yerelleştirilmesi" konulu proje metninin onaylanması hakkındaki kararı gereğince, Marmaris'te kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek için çalışacak Marmaris Kent Konseyi'nin kurulması yönünde çalışmalar yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 24. maddesine göre; 1- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden oluşan bir komisyon kurulmasına, 2- Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması neticesinde Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının bu komisyondaki üye sayısının: CHP Grubunun 4 üye, DYP Grubunun 1 üye olarak belirlenmesine, 3- Bu komisyondaki CHP Grubu üyelerinin: Kenan Değertaş, İsmet Kamil Öner, Zehra Yüzak, Ethem Sayar'dan, DYP Grubu Üyesinin: Mustafa Karacan'dan oluşmasına, 4- Kurulan bu komisyonun konu hakkındaki raporunu ilerideki Meclis toplantılarına sunmasına oy birliği ile karar verildi. XIII- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi gereği 2006 yılı Mayıs ayı 5. Olağan Meclis Toplantısının 01.05.2006 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.