MART AYI 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2006 Yılı Mart ayı 3. Olağan Toplantı, 1. birleşimini yapmak üzere 06.03.2006 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis üyeleri Yusuf Erden ve Etem Ayın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 06.03.2006 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclisimizin Şubat ayı 2. Olağan toplantı 2. birleşimine ait 09.02.2006 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne (Meclis üyeleri Ünal Uygun, Mustafa Karacan, Sengün Tuğrul ve Yusuf Erden bu toplantıya katılmadıklarını belirterek oy kullanmamalarına karşın) oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın "Altyapı, çevre, kültür ve tarihi dokuyu yerinde inceleyebilmek üzere 13-19 Nisan 2006 tarihleri arasında Kıyı Ege Belediyeler Birliğince düzenlenen İspanya'nın Barcelona ? Madrid ve Valencia şehirlerine bir inceleme ve araştırma turuna (programına) Belediyemizden Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olarak katılmakta olan Belediye Meclis üyesi Sengün Tuğrul'un katılması ve masraflarının belediye bütçesinden karşılanması konusunun gündeme alınarak görüşülmesi" şeklindeki yazılı teklifinin yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. IV- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 21.07.2005 gün ve B050MAH060003/63459 sayılı genelgesi göz önünde bulundurularak; Başkanlık Makamı ve gelen misafirlerin hizmetinde kullanılmak üzere 1 adet 4 x 4 arazi binek hizmet aracı alınmasına oy birliği ile karar verildi. V- Belediyemiz demirbaşlarına kayıtlı olan ve zaman içerisinde eskiyerek, bozularak, kırılarak arızalanan ve kullanılamaz hale gelen 99 kalem malzemenin demirbaş kayıtlarından düşümünün kabulüne oy birliği ile karar verildi. VI- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 14/a ve 18/p maddeleri göz önünde bulundurularak, İlçemizin ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet göstermek için; ? Belediyemizce 13-20 Mayıs 2006 tarihleri arasında ve bundan sonraki yıllarda da İlçemizde Denizcilik Festivalinin olmadığı yılların Mayıs ayı içerisinde "Marmaris Belediyesi kültür, sanat ve spor bahar etkinlikleri" yapılmasına, ? Yalnızca 2006 yılı için geçerli olmak kaydıyla, Belediyemizce yukarıda belirtilen tarihler arasında yapılacak olan bahar etkinlikleri ile diğer tüm kültür, sanat, spor vb. etkinliklerin projelerini yapmak, bu etkinlikler için ilgili kamu ve kuruluşlarla diyalog kurmak ve buna benzer görevleri üstlenmek üzere 5 kişiden oluşan bir komisyon kurulmasına, ? Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması neticesinde Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının bu komisyondaki üye sayısının: CHP grubunun 4 üye, DYP grubunun 1 üye olarak belirlenmesine, ? Bu komisyondaki CHP grubu üyelerinin; Zehra Yüzak, Sengün Tuğrul, Hakkı Şevket Bayındır, İsmet Kamil Öner'den, DYP Grubu üyesinin; Mustafa Karacan'dan oluşmasına, ? Yukarıda belirtilen konuların sekretaryasını yürütmek üzere Belediyemiz Halkla İlişkiler Biriminin görevli olmasına oy birliği ile karar verildi. VII- 23.10.2001 gün ve 55 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen ve 02 Kasım 2001 tarihli yerel gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren Marmaris Belediyesi Reklam ve Tanıtım Tabelaları Yönetmeliği'nin günün şartlarına göre irdelenmek ve düzenlenmek üzere konunun İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunca incelendikten sonra ileriki toplantılarda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. VIII- Sahil bandımızda kaos ortamı oluşturulmaması için, yıllardır her kesimin katılımı ile sahil bandında oluşturulan sistemin devamını sağlamak ve geliştirmek açısından konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine ve İmar Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. IX- Mimarlar Odası ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün önerileri doğrultusunda 27.10.1994 gün ve 106 no'lu Belediye Meclis kararı ile çatı ve diğer konularda uyulması gereken hususlar belirlenmiş ve bu doğrultuda uygulamalar süre gelmiştir. Ancak belirlenmemiş olan bazı hususlar sebebiyle zaman zaman vatandaş ve proje müellifleri ile Belediyemiz arasında ihtilafa düşülmesi nedeniyle çatıların biçimi ile çatı pencerelerinin ölçü ve şeklinin bir standarda bağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında İlçemizde bulunan yönetimi oluşturulmamış site ve apartmanlarda yönetim oluşturulmasına yönelik Belediyemizce yasal çerçeveler içerisinde neler yapılabileceği hususlarının, binaların cephelerinin bakımı, boyası, onarımı, bahçe duvarlarının tanzimi, malzeme seçimi, bahçelerin tanzimi ve bitkilendirilmesi, kışın kullanılmayan işyeri ve binaların emniyet ve izolasyon amaçlı kapatılması v.b. konulara da bir standart getirilmesi uygun olacaktır. Bu nedenle yukarıda belirtilen konuların incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunca incelendikten sonra ileriki Meclis Toplantılarımızda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. X- Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün, Marmaris Belediyesi imar revizyon planına göre uygun görülecek yerlere konulmak üzere 8 adet ATM yerinin ve Amiral Orhan Aydın Spor Salonu doğusundaki boş arazinin otopark amaçlı olarak bedeli mukabilinde tahsisi istemlerinin kabulüne, ATM yerleri, sayısı, kira bedeli ile söz konusu otopark amaçlı kullanılacak boş arazinin kira bedelini belirlemek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. XI- Belediye Meclisimizin 02.01.2006 gün ve 11 sayılı kararıyla Kapalı ve kamuya açık mekanlarda sigara içme serbestliği, sigara kullanmayan vatandaşlarımızı, özellikle gençleri sağlık açısından olumsuz yönde etkilediğinden, Belediyemizin de kamunun sağlığını korumada önemli görevinin olması nedeniyle, kapalı mekanlarda sigara içilmesini düzenlemek üzere Meclisimizce 5393 sayılı Belediye Yasasının 24. maddesi gereğince oluşturulan komisyonun raporunun, T.B.M.M.'de bu konu ile ilgili kanun çalışmalarının bulunması ve bu çalışmaların halen devam etmesi nedeniyle şimdilik beklemede bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. XII- 7 sahife ve 47 maddeden oluşan ekli "Marmaris Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmesi İç Yönetmeliği"nin (27.maddesinin son cümlesinin "Terminal sorumlusu işletmelerde sabıka kaydı belgesi ve güvenlik soruşturması yapıldıktan sonra personel çalıştıracak ve kimlik kartsız çalışan personeli işyerinden uzaklaştıracaktır" şeklinde değiştirilerek) kabulüne ve İlçemiz yerel gazetelerinden birinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi. XIII- Yabancı toplumlardaki yerel olayların incelenmesi, ikili görüşmelerde bulunulması açısından yararlı olacağı düşünülen ve Kıyı Ege Belediyeler Birliğince 13 - 19 Nisan 2006 tarihleri arasında İspanya'nın Barcelona - Madrid ve Valencia şehirlerine altyapı, çevre, kültür ve tarihi dokuyu yerinde inceleyebilmek üzere düzenlenen inceleme ve araştırma programına Belediye Meclis üyesi Sengün Tuğrul'un katılmasına ve masraflarının belediyemiz bütçesinden karşılanmasına (eşinin ücretinin kendisi tarafından ödenmesine) oy birliği ile karar verildi. XIV- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi gereği 2006 yılı Nisan ayı 4. Olağan Meclis Toplantısının 03.04.2006 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.