Kapat
ANA SAYFA
SİTE HARİTASI
İLETİŞİM
  Canlı Yayın
   
  Basında Marmaris
   
  E-posta Grubu
   
  Yerel Tarih Bülteni
   
  Çözüm Masası
   
  Fotoğraf Galerisi
   
  360 Derece Fotoğraflar
   
Tüm Video Listesi için tıklayınız
  Marmaris Tanitim Filmi
   
 
 
Hzl Arama
 
 
 
 
MARMARİS HARİTASI
Kan
MECLİS KARARLARI
Ana Sayfaya Dön
2012 yılı Ocak AYI karar özeti 1. oturum ( 03-01-2012 )
 
MECLİS KARAR ÖZETİ       : 2012 Yılı Ocak Ayı, 1. Olağan Toplantı.
MECLİS KARAR TARİHİ      : 03.01.2012
      Birleşim       : 1.
      Oturum        : 1
 
 
MECLİSİ OLUŞTURANLAR          : Başkan                     : Muhammet Ali ACAR
 Meclis 1. Bşk. V.    : Zehra YÜZAK (İzinli)
 Meclis 2. Bşk. V.    : Baki KOL  
 Kâtipler                   : İsmet Kamil ÖNER    
   Mehmet TOKGÖZ
 Üyeler                     : Yusuf ERDEN, Hakkı Şevket BAYINDIR, Halil GÖKOVALI, Arzu GİRGİNÇ, Muzaffer ÖZLÜ, Hüseyin Gökhan UYSAL (İzinli), Mustafa KARACAN (İzinli), Sahir ÖKTEN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI.
 
Belediye Meclisi 2012 Yılı Ocak ayı, 1. Olağan Toplantı, birinci birleşim, birinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 03.01.2012 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-     Belediye Meclisimizin 2011 yılı Aralık ayı, 11. Olağan toplantı, birinci birleşimine ait 06.12.2011 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II-    Belediye Meclis Üyeleri Zehra YÜZAK, Hüseyin Gökhan UYSAL ve Mustafa KARACAN’ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 03.01.2012 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III-   Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR’ın "Muğla Kadastro Müdürlüğü ile Marmaris Belediye Başkanlığı arasındaki kadastro bilgileri paylaşımı ile harita ve planların kontrolüne ilişkin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre ortak hizmet üretmek amaçlı protokol yapılabilmesi ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi hususunun önerge ile Meclis gündemine alınması" şeklindeki 02.01.2012 tarihli yazılı teklifi için işaretle yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. 
IV- 5393 sayılı Belediye Yasasının 25. maddesi "İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur" hükmü gereği;            
1- Denetim Komisyonu’nun 4 üyeden oluşmasına,
2- Üye sayısı 4 olarak belirlenen Denetim Komisyonu’nun yine aynı yasanın, aynı maddesi gereği, Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının (CHP grubunun Meclis üye sayısı: 11, AKP grubunun Meclis üye sayısı: 5 olmak üzere) Meclisteki üye sayılarının Meclis üye tam sayısına oranlaması sonucunda; Denetim Komisyonunun CHP’li 3 üye ve AKP’li 1 üyeden oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 
V-Denetim Komisyonu’nun, CHP Grubundan: Zehra YÜZAK, Hakkı Şevket BAYINDIR, Hüseyin Gökhan UYSAL; AKP Grubundan: Zehra TAVACI’dan oluşmasına yapılan gizli oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI-    5393 sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 1 yıllık çalışma dönemi için yapacağı 1 aylık tatil zamanının Ağustos ayı olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII- Belediyemizin norm kadrolarında bulunan memurların 3 senede 1 derece yükselmeleri gerektiğinden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36., 67. ve 68. maddeleri ile ayrıca Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince;
1      - a) G.İ.H. sınıfından 1 adet dolu bulunan 6. derecelik Şoför kadrosunun, 1 adet 5. derecelik Şoför kadrosu olarak değişiklik yapılmasına,
b) G.İ.H. sınıfından 1 adet dolu bulunan 6. derecelik Şoför kadrosunun 1 adet 5. derecelik Şoför kadrosu olarak değişiklik yapılmasına,
c) T.H. sınıfından 1 adet dolu bulunan 6. derecelik Teknisyen kadrosunun 1 adet 5. derecelik Teknisyen kadrosu olarak değişiklik yapılmasına,
d) T.H. sınıfından 1 adet dolu bulunan 2. derecelik Tekniker kadrosunun 1 adet 1. derecelik Tekniker kadrosu olarak değişiklik yapılmasına,
e) S.H. sınıfından 1 adet dolu bulunan 5. derecelik Hemşire kadrosunun 1 adet 4. derecelik Hemşire kadrosu olarak değişiklik yapılmasına,
f) G.İ.H. sınıfından 1 adet dolu bulunan 7. Derecelik Zabıta Memuru kadrosunun 1 adet 6 derecelik Zabıta Memuru kadrosu olarak değişiklik yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.  
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince belirlenen Belediye norm kadrosu hakkındaki 01.09.2009 gün ve 76 sayılı Belediye Meclis kararımızın 1-B bölümünde norm kadro fazlalığı nedeniyle doldurulan bu bölümün 1. Sıradaki dolu bulunan 5. derecelik Muhasebeci Yardımcısı kadrosundaki personelimizin emekliye ayrılması nedeniyle boşalan ve şu anda norm kadro fazlası olan bu Muhasebeci Yardımcısı kadrosunun, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin geçici 3. Maddesi gereğince iptal edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 
3- Yukarıda belirlenen Belediyemize ait memur kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VIII-    1- İçişleri Bakanlığınca 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği,
a) Norm kadroya uygun kadroların aynen kalmasına,
b) Belediyemize verilmiş olan bir adet uzman, dört adet idari personel, 3 adet teknik personel, 2 adet zabıta komiseri, 12 adet zabıta memuru ve 11 adet işçi kadrosu kadrolarının ihdasına,
c) Norm kadro sayısından fazla olan Zabıta Personeli kadrolarının dondurulmasına,
2- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin D-10 Grubunda yer alan ve 27.11.2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre Belediyemize Norm Sürekli İşçi kadroları olarak aşağıda belirtildiği üzere toplam 76 adet sürekli işçi kadrosu verilmiştir.
Ancak Belediyemizde şu anda mevcut dolu ve boş olmak üzere 143 işçi personel bulunmaktadır. Bu norm sayısının altına düşülünceye kadar herhangi bir işlem yapılamayacağından aşağıda belirtilen bu mevcut işçi personel sayısının dondurulmasına,
3- Yukarıda belirlenen Belediyemize ait Memur ve Sürekli işçi kadroları ile ilgili gerekli cetvellerin bu yönetmelik hükümleri uyarınca düzenlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
IX-   01.01.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar, 5.derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre en az her ay 2.021,08-TL. (ikibinyirmibirlira,sıfırsekizkuruş) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenebilmek, devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanından ödenmek ve tam zamanlı çalışmak üzere ayrıca Belediyemize ait davaların tümüne girmesi koşuluyla 2011 yılında da görev yapan ve sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde sona eren Sözleşmeli Avukat ile ilgili sözleşmenin yenilenmesine ve bu konuda aynı Avukat ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Avukat Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
X- 01.01.2012 tarihinden başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar 5. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre her ay net 1.756,95-TL (binyediyüzellialtılira,doksanbeşkuruş) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, 2011 yılında da görev yapan ve sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde de sona eren Sözleşmeli Mühendis ile ilgili sözleşmenin yenilenmesine ve bu konuda aynı Mühendis ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XI-   01.01.2012 tarihinden başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar 4. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre her ay net 1.400,00-TL. (bindörtyüzlira) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, 2011 yılında da görev yapan ve sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde sona eren Sözleşmeli Şehir Plancısı ile ilgili sözleşmenin yenilenmesine ve bu konuda aynı Şehir Plancısı ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Şehir Plancısı Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XII- 01.01.2012 tarihinden başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar 4. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre her ay net 1.500,00-TL. (binbeşyüzlira) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, 2011 yılında da görev yapan ve sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde de sona eren Sözleşmeli Mimar ile ilgili sözleşmenin yenilenmesine ve bu konuda aynı Mimar ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Mimar Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XIII-    01.01.2012 tarihinden başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar 8. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre her ay net 1.200,00.-TL. (binikiyüzlira) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, 2011 yılında da görev yapan ve sözleşmesi 31.12.2011 tarihinde de sona eren Sözleşmeli Hemşire ile ilgili sözleşmenin yenilenmesine ve bu konuda aynı hemşire ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Hemşire Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XIV-   16.01.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar, 5.derecenin 1.kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre en az her ay 710,00-TL (yediyüzonlira) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, Belediyemize Sözleşmeli Ekonomist alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanının belirleyeceği Ekonomist ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Ekonomist Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
XV-    16.01.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar, 5.derecenin 1.kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre en az her ay 1.200,00-TL. (binikiyüzlira) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, Belediyemize Sözleşmeli Tekniker alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanının belirleyeceği Tekniker ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
XVI-   16.01.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar, 5.derecenin 1.kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre en az her ay 710,00-TL. (yediyüzonlira) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, Belediyemize Sözleşmeli Tekniker alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanının belirleyeceği Tekniker ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Tekniker Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
XVII-16.01.2012 tarihinden itibaren başlamak üzere 31.12.2012 tarihine kadar, 8.derecenin 1.kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek, yani buna göre en az her ay 1.385,00-TL. (binüçyüzseksenbeşlira) tam zamanlı sözleşmeli personel net ücreti ödenmek ve Devlet memurları aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve miktarda arttırılmak ve tam zamanlı çalışmak üzere, Belediyemize Sözleşmeli Sosyal Çalışmacı alınmasına ve bu konuda Belediye Başkanının belirleyeceği Sosyal Çalışmacı ile Tam Zamanlı Sözleşmeli Sosyal Çalışmacı Hizmet Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
XVIII-   Belediye Meclisimizin 21.11.2011 tarih ve 114 sayılı kararının Yat Yanaşma Yeri Ücretleri Tarifesi konu başlıklı 1. maddesinin (I) fıkrasında GÜNLÜK GEZİ YAPAN TEKNELERİN İŞGAL ÜCRETİ bölümünde teknenin eni olarak yazılması gerekirken sehven teknenin boyu yazıldığı için söz konusu bu 114 sayılı kararımızın GÜNLÜK GEZİ YAPAN TEKNELERİN İŞGAL ÜCRETİ hakkındaki bölümünün aşağıdaki şekilde düzeltilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
Kooperatif üyesi günlük gezi yapan teknelerden (kıçtan veya baştankara yanaştığında teknenin kemere genişliğince ölçülerek sezonluk her bir metresinden işgal ücreti alınır.
 
(I) GÜNLÜK GEZİ YAPAN TEKNELERİN İŞGAL ÜCRETİ                          
TEKNENİN ENİ (MT. OLARAK) ÜCRET                                                                                         
0-5 mt. arası ...........................     Teknenin Eni x 500.-TL.
5 mt. üzeri 8 mt.’ye kadar ......   Teknenin Eni x 750.-TL.
8 mt. üzeri teknelerden ..........             Teknenin Eni x 1.000.-TL. işgal ücreti alınır.
 
XIX-      Kullanılmakta olan Belediye hizmet binasının yıkılarak yeniden yapımı düşünüldüğünden, belediye hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla geçici olarak 5393 sayılı Yasanın 18. maddesinin (e) fıkrası gereğince gayrimenkul kiralanmasına ve kiralama işlemleri için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XX-       2012 Yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin de görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (f) fıkrası ile Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 18. ve 23. maddeleri gereğince; 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda aşağıdaki şekilde kabulüne (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI, Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. 
 
EVSEL KATI ATIK HİZMETLERİNDEN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 
                                                                                                               AYLIK + KDV
1)     Mesken……………….............………………......……….......     5-TL.
2)     Konaklama Tesisleri
1-3 yıldızlı turizm belgeli otel oda başına………………......     7.-TL.
4 yıldızlı turizm belgeli otel oda başına……………….........     8.-TL.
5 yıldızlı turizm belgeli otel oda başına……………….........     9.-TL.
Turizm belgeli apart-pansiyonlar oda başına……………...      6.-TL.
 Belediye belgeli konaklama tesisleri oda başına…………      5.-TL.      
3)     Lokanta-Bar-Cafe-Disco-Pastaneler-Fırınlar
1-50 m2 .…………….............………………....................... 100.-TL.
51-100m2 ……………….............……………….................. 150.-TL.
101-150m2 ……………….............………………................ 200.-TL.
151 ve üzeri ……………….............……………….............. 250.-TL.
Yukarıdaki m2 hesabına kapalı tüm alanlar dahil edilir.
4)     Resmi Daireler …………….............……………….............   20.-TL.      
5)     Özel okul, özel eğitim Kurumları ve Bankalar ...................    30.-TL.
6)     Hastane                           
Devlet Hastanesi ……………….............………………....... 500.-TL.
Özel Hastane ……………….............………………............ 800.-TL.
Poliklinikler ……………….............………………................ 200.-TL.
Diğer sağlık kuruluşları ……………….............……………. 150.-TL.
7)     Diğer işyerleri-Büro –Dükkânlar ....…………......................    10.-TL.
İnşaatlar           ……………….............……………….............. 50.-TL.
Akaryakıt İstasyonları ……………….............………………    50.-TL.
8)     Süpermarketler –Toptan gıda
 0-300 m2 ……………….............………………..................   500.-TL.
 301-600 m2 ……………….............………………..............   600.-TL.
 601-1000 m2……………….............……………….............   700.-TL.
 1001-10.000 m2 ……………….............………………...... 2.000.-TL.
 Marketler-Bakkal ve Diğer……………….............................  10.-TL.
9)     Günlük gezi tekneleri-Mavitur tekneleri-Çekekli Marina
Günlük gezi tekneleri mt. başına yıllık ………………........... 30.- TL.
(14 mt.’ye kadar olan gezi teknelerinden ücret alınmayacaktır.)   
 Mavi tur tekneleri mt. başına yıllık ……………….................. 10.-TL.
 Liman İşletmesi, Marina İşletmeleri ve çekek yerleri aylık 2.000.-TL.                       
Yukarıdaki ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.
·Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince 5 eşit taksitte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait su faturaları ile tahsil edilmesine.
·Su aboneliği bulunmayan işyerlerinden ve teknelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin mükellefleri ayrıca tespit edilerek abone yapılacak ve bu ücretler Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında 5 eşit taksitte fatura ile tahsil edilmesine,
· Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki kanuna göre yasal işlemler yapılacaktır.
· Yıl içinde Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,
· 2464 sayılı Yasanın belirlemiş olduğu muafiyetlerin uygulanmasına,
· Evsel Katı Atık toplama, taşıma Hizmetleri Ücretlerini uygulamak ve toplamak üzere Belediyemizin üyesi olduğu Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliğine yetki verilmesine,
· Evsel Katı Atık Bertaraf Hizmetleri ücretlerini uygulama ve toplamak üzere Belediyemizin üyesi olduğu Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliğine, Belediyemizin yapmış olduğu abone sözleşmelerine göre hesaplamaya ve toplamaya yetki verilmesine,
·Marmaris Çevre Koruma Altyapı Tesislerini Yapma ve İşletme Birliğince toplanan evsel katı atık toplama, taşıma hizmetleri ücretlerinin belediyemize tahsilâtı takip eden ay sonuna kadar geri aktarılmasına. 
XXI-   Güler ALPER’in "İlçemiz Tepe Mahallesi, Kayaburnu Mevkii, tapunun pafta 14, ada 179, parsel 107 noda kayıtlı taşınmazının belediyemize ait tapunun ada 179, parsel 127 noda kayıtlı taşınmaz ile şuyulu olduğunu, şuyunun giderilmesi için söz konusu taşınmazımızın tarafına satışı yapılması" hakkındaki 19.12.2011 tarih ve 6814 evrak kayıt nolu başvurusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra Ocak ayı 1. Olağan Meclis Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XXII-Muğla Kadastro Müdürlüğü ile Marmaris Belediye Başkanlığı arasındaki Kadastro bilgileri paylaşımı ile harita ve planların kontrolüne ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre ortak hizmet üretmek amaçlı protokol yapılabilmesi ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra Ocak ayı 1. Olağan Meclis Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
XXIII-   Gündemde bulunupta incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen;
1- Güler ALPER’in "İlçemiz Tepe Mahallesi, Kayaburnu Mevkii, tapunun pafta 14, ada 179, parsel 107 noda kayıtlı taşınmazının belediyemize ait tapunun ada 179, parsel 127 noda kayıtlı taşınmaz ile şuyulu olduğunu, şuyunun giderilmesi için söz konusu taşınmazımızın tarafına satışı yapılması,
2- Muğla Kadastro Müdürlüğü ile Marmaris Belediye Başkanlığı arasındaki kadastro bilgileri paylaşımı ile harita ve planların kontrolüne ilişkin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre ortak hizmet üretmek amaçlı protokol yapılabilmesi ve Belediye Başkanına bu konuda yetki verilmesi konularının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşmek üzere 2012 yılı Ocak ayı, 1. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunun 03.01.2012 Salı günü, saat 15.50’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
Başkan
Muhammet Ali ACAR
 
 
 
             Kâtip                                                                                                            Kâtip
 İsmet Kamil ÖNER                                                                                     Mehmet TOKGÖZ
 


Geri Dönmek için tıklayınız


Tel : 0252 412 10 05 - 412 33 04 -413 54 74 - 413 54 73   Faks :0 252 412 28 64 - 0 252 413 54 75   Çıldır Mahallesi Atatürk Caddesi No.38 48700 Marmaris/Muğla     |    info@marmaris.bel.tr