MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İHALE İLANI

MARMARİS MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İHALE İLANI

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE

 SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINIR MAL (HURDA GEMİ)

 

 

Sıra No

Cinsi-Ticari Adı

Niteliği

Bulunduğu Yer

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi ve Saati

 

1

Hurda Gemi (Commander Tide)

 

Boyu: 70,40 m, Eni: 12,20 m, Gros Tonajı: 911,  İnşa yılı: 1984, Boş ağırlığı: 729 ton, Çelik gövdeli,  Kongo Cumhuriyeti Bayraklı 

Aksaz Deniz Üssü Limanı, Marmaris

1.728.000,00

172.800,00

08.06.2021-14:00

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU’NUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZ

 

 

Sıra No

İli/İlçesi

Mahalle/

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat Tutarı (TL)

İhale Tarihi

ve Saati

 

 

 

2

Muğla/ Marmaris

Selimiye Mahallesi/

 Silimanı Mevkii

 

101

8

345,08

Tam

Taşlık ve Çalılık

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kırsal Gelişme Alanı”,  3.Derece Doğal Sit alanı içinde

690.500,00

138.100,00

08.06.2021

10:30

 

 

3

 

 

Muğla/Marmaris

Bayır Mahallesi/ Kayalıözü Mevkii

_

1319

2.650,00

Tam

Zeytinli Tarla

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Marjinal Tarım Alanı ”,  3.Derece Doğal Sit alanı içinde

795.000,00

159.000,00

08.06.2021

11:30

 

 

 4

Muğla/Marmaris

Bayır Mahallesi/ Çiftlik Mevkii

_

1117

1.080,00

Tam

Ham Toprak

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Turizm Tesis Alanı ”,  2.Derece Doğal Sit alanı içinde

1.101.000,00

110.100,00

08.06.2021

14:00

 

 

 

5

Muğla/Marmaris

Bayır Mahallesi/ Çiftlik Mevkii

_

1114

2.543,00

Tam

Zeytinli Tarla

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Turizm Tesis Alanı ”,  2.Derece Doğal Sit alanı içinde

2.602.000,00

260.200,00

08.06.2021

15:00

 

6

Muğla/Marmaris

Hisarönü Mahallesi/ Karapınar Mevkii

124

14

1.432,93

Tam

Tarla

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kırsal Gelişme Alanı ”

1.101.000,00

110.100,00

08.06.2021

15:30

 

 

 

 

 

7

Muğla/Marmaris

Söğüt Mahallesi/ Çayır Mevkii

137

109

7.726,83

Tam

Fundalık

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Marjinal Tarım  Alanı, Tarım Odaklı Kırsal Nitelikli Turizm Alanı ”,  3.Derece Arkeolojik Sit alanı içinde

5.502.000,00

550.200,00

09.06.2021

10:30

 

 

 

8

Muğla/Marmaris

Selimiye Mahallesi/ Aşağıgemecit Mevkii

109

46

160,74

Tam

Arsa

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kırsal Yerleşik Alan ”,  3.Derece Doğal Sit alanı içinde

643.000,00

128.600,00

09.06.2021

11:30

 

 

 

9

Muğla/Marmaris

Selimiye Mahallesi/ Aşağıgemecit Mevkii

107

12

980,73

Tam

Tarla

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kırsal Gelişme Alanı ”,  3.Derece Doğal Sit alanı içinde

3.923.000,00

392.300,00

09.06.2021

14:00

 

 

 

10

Muğla/Marmaris

Söğüt Mahallesi/

Cumhuriyet Mevkii

166

119

4.947,94

Tam

Tarla

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Marjinal Tarım Alanı ”,  3.Derece Doğal Sit alanı içinde

3.464.000,00

346.400,00

09.06.2021

15:00

                                   

 

1)-Yukarıda belirtilen 1 sıra no.lu taşınır malın (hurda gemi) ve 2,3,4,5,6,7,8,9,10 sıra no.lu  taşınmazların  satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile   hizalarında belirtilen tarih ve saatte,  Marmaris Milli Emlak Müdürü Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

            2)-İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna;

               a)- Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

               b)- Gerçek kişilerin T.C Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,

               c)- Geçici teminata ait belge veya banka geçici teminat mektubu  (geçici teminat bedeli, gerekli açıklama yazılmak suretiyle TC Ziraat Bankası Marmaris Şubesinde   Marmaris Malmüdürlüğüne ait  TR 49 000 1000 204 000 010 00 5701  İban no.lu hesaba  yatırılacaktır, banka geçici teminat mektubu doğrudan Komisyona sunulacak olup süresiz ve limit içi özellikte olacaktır)

               d)-  Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,  kamu tüzel kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin,

              e)- Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi,

              f)-  Taşınır mal (hurda gemi) ihalesi için ayrıca Gemi söküm izin belgesi ve gemi söküm yetki belgesini,

           vermeleri zorunludur.

 

            3)- Taşınır mal (hurda gemi) satış bedeli, ihalenin kesinleşmesinden sonra verilecek süre içinde peşin tahsil edilecektir. 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/ 4-g bendi uyarınca hurda satışları KDV’den istisna tutulduğundan KDV tahsil edilmeyecek olup, bunun dışında hurda geminin satışından doğan diğer vergi, resim ve harçlar ile her türlü masraf alıcıya aittir.

4)-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz mal satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, karar pulu bedeli ve tapu harcı) müstesnadır,  ayrıca, 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

            5)- 4706 Sayılı Kanun gereğince taşınmaz mal satış bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme yapılarak taksitle de ödenebilecektir. Taksitlendirme halinde, satış bedelinin ¼’ ü peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya TMK’nun 893.maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.

            6)- Satışı yapılacak hurda geminin sökümüne dair izinler, nakliye, güvenlik tedbirleri vb. alınması ile bu işlemlere ilişkin her türlü giderler alıcıya aittir.

            7)-Posta ile müracaatlarda teklifin  2886 Sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak hazırlanması ve  ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır.

                Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare ve Komisyon sorumlu değildir.

            8)-İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

            9)-İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            10)-Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr ve “https://mugla.csb.gov.tr”adresinden görülebilir. İrtibat Tel: 0 252 417 83 45

İLAN OLUNUR.